Tézy
vykonávacích právnych predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Podľa návrhu zákona sa predpokladá vydať ku dňu účinnosti návrhu jeden vykonávací právny predpis, a to všeobecne záväzný právny predpis vydaný Úradom pre verejné obstarávanie k dotazníku pre zápis do zoznamu elektronických prostriedkov, podľa § 158b ods. 2 písm. f). Návrh textu všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného Úradom pre verejné obstarávanie k dotazníku pre zápis do zoznamu elektronických prostriedkov, podľa § 158b ods. 2 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov uvádzame v osobitnom, priloženom dokumente v znení navrhnutom Úradom pre verejné obstarávanie.
Podľa návrhu zákona sa predpokladá vydať jeden vykonávací právny predpis, ktorý nemusí nadobudnúť účinnosť ku dňu účinnosti návrhu zákona, a to nariadenie vlády Slovenskej republiky k ustanoveniu tovarov, služieb a stavebných prác, vydané podľa § 15 ods. 7.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky k ustanoveniu tovarov, služieb a stavebných prác, vydané podľa § 15 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov nemusí nadobudnúť účinnosť ku dňu účinnosti návrhu zákona. Jeho obsahom bude zoznam tovarov, stavebných prác a služieb, označených CPV kódmi, na ktorých verejné obstaranie sa bude vzťahovať povinnosť podľa § 15 ods. 8 návrhu zákona teda verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) bude povinný nadobúdať ich od centrálnej obstarávacej organizácie alebo jej prostredníctvom, ak nie je v písomnej dohode dohodnuté inak.