V Y H L Á Š K A
Úradu pre verejné obstarávanie
z ......................... 2021,
ktorou sa ustanovujú obsahové náležitosti dotazníku na účely zápisu do zoznamu elektronických prostriedkov na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní
Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 158b ods. 2 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ........... Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Dotazník predkladaný žiadateľom o zápis do zoznamu elektronických prostriedkov na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní obsahuje informácie, ktoré sa týkajú
a)procesu verejného obstarávania
b)dostupnosti a prevádzkovania elektronického prostriedku,
c)riešenia odstávok a odstraňovania porúch,
d)zabezpečenia dokumentácie k elektronickému prostriedku,
e)identifikácie a autentifikácie,
f)integrácie elektronického prostriedku,
g)použitia kvalifikovaného elektronického podpisu,
h)zaznamenávania úkonov v rámci elektronického prostriedku,
i)zálohovania,
j)riadenia pristupujúcej osoby do elektronického prostriedku,
k)zachovávania dôvernosti údajov.
§ 2
Žiadateľ o zápis do zoznamu elektronických prostriedkov na účely poskytnutia informácie podľa § 1 písm. a) uvedie
a)postupy vo verejnom obstarávaní, ktoré elektronický prostriedok podporuje,
b)úkony vo verejnom obstarávaní, ktoré elektronický prostriedok podporuje,
c)informáciu, či súťažné podklady a iná dokumentácie vo verejnom obstarávaní sprístupnené neobmedzene a bez potreby prihlásenia do elektronického prostriedku,
d)informáciu, či je požívanie elektronického prostriedku pre hospodárske subjekty na účely účasti vo verejnom obstarávaní bezplatné
e)informáciu, či elektronický prostriedok umožňuje použitie elektronickej aukcie.
§ 3
Žiadateľ o zápis do zoznamu elektronických prostriedkov na účely poskytnutia informácie podľa § 1 písm. b) uvedie
a)identifikáciu prevádzkovateľa elektronického prostriedku,
b)informáciu, či je postačujúce na pripojenie sa k elektronickému prostriedku použitie bežne dostupných technológií,
c)minimálne technické vybavenie potrebné na pripojenie k elektronickému prostriedku,
d)maximálnu odozvu elektronického prostriedku v sekundách,
e)prevádzkovú dobu elektronického prostriedku a jeho garantovanú dostupnosť vyjadrenú v percentách,
f)dostupnosť elektronického prostriedku pre iné zariadenia ako je osobný počítač,
g)informáciu, či elektronický prostriedok spĺňa štandardy W3C na validitu kódu,
h)podporované webové prehliadače,
i)informáciu, či bolo vykonané testovanie zaťaženia elektronického prostriedku, penetračné testy alebo etický hacking, ak áno, akým spôsobom a s akým výsledkom,
j)maximálny počet súčasne prihlásených používateľov,
k)informáciu, či je elektronický prostriedok dostupný v inom jazyku ako slovenskom.
2
§ 4
Žiadateľ o zápis do zoznamu elektronických prostriedkov na účely poskytnutia informácie podľa § 1 písm. c) uvedie
a)informáciu s akým časovým odstupom sú oznamované plánované technické odstávky,
b)informáciu akým spôsobom používatelia informovaní o technických odstávkach a poruchách,
c)informáciu, ako je zabezpečené nahlasovanie porúch,
d)informáciu, či má elektronický prostriedok zriadený help desk,
e)informáciu, či existuje k elektronickému prostriedku evidencia porúch a výpadkov, ktoré sa týkajú
1. infraštruktúry a jednotlivých komponentov
2. výpadkov nahlásených externými používateľmi
f)informáciu o reakčných časoch v prípade výpadku,
g)informáciu, či je v prípade výpadku zabezpečená redundancia.
§ 5
Žiadateľ o zápis do zoznamu elektronických prostriedkov na účely poskytnutia informácie podľa § 1 písm. d) uvedie
a)informáciu, či je vypracovaná používateľská príručka k elektronickému prostriedku, ktorá je bezplatne a neobmedzene dostupná bez prihlásenia,
b)informáciu v akých jazykoch je používateľská príručka vypracovaná,
c)informáciu, či existuje k elektronickému prostriedku aj administrátorská alebo prevádzková dokumentácia,
d)informáciu, či príručky a dokumentácia k elektronickému prostriedku neustále aktualizované v zmysle vykonaných zmien v elektronickom prostriedku.
§ 6
Žiadateľ o zápis do zoznamu elektronických prostriedkov na účely poskytnutia informácie podľa § 1 písm. e) uvedie
a)informáciu, či elektronický prostriedok umožňuje pre fyzické osoby, právnické osoby alebo fyzické osoby zastupujúce právnické osoby prihlásenie podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona,
b)informáciu, akým spôsobom je zabezpečená úroveň doručovania prihlasovacích údajov hospodárskych subjektov podľa osobitného predpisu1),
c)informáciu, akým spôsobom je v elektronickom prostriedku identifikovaná a autentifikovaná fyzická osoba, právnická osoba alebo fyzická osoba zastupujúca právnickú osobu.
§ 7
Žiadateľ o zápis do zoznamu elektronických prostriedkov na účely poskytnutia informácie podľa § 1 písm. f) uvedie
a)dátum nasadenia funkcionality eID do prevádzky,
b)dátum nasadenia systému do prevádzky,
c)informáciu, či je prevádzkovateľ elektronického prostriedku integračným partnerom Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby.
§ 8
Žiadateľ o zápis do zoznamu elektronických prostriedkov na účely poskytnutia informácie podľa § 1 písm. g) uvedie
a)informáciu, či je potrebné v elektronickom prostriedku použiť na predloženie ponúk a žiadostí aj iný elektronický podpis ako kvalifikovaný elektronický podpis v zmysle § 20 ods. 14 zákona,
1) § 24 a § 31 písm. k) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3
b)informáciu, či je možné sa autentifikovať v elektronickom prostriedku, ak sa uplatňuje iný elektronický podpis podľa písm. a).
§ 9
Žiadateľ o zápis do zoznamu elektronických prostriedkov na účely poskytnutia informácie podľa § 1 písm. h) uvedie
a)informáciu, ako je v elektronickom prostriedku zabezpečený úplný, presný a neodstrániteľný spôsob zaznamenávania úkonov,
b)informáciu, aké úkony elektronický prostriedok zaznamenáva,
c)informáciu, či elektronický prostriedok automaticky generuje protokol zo zaznamenávania úkonov,
d)informáciu, ako je riadený prístup k zaznamenávaným úkonom,
e)informáciu, aké osoby majú prístup ku konkrétnemu verejnému obstarávaniu.
§ 10
Žiadateľ o zápis do zoznamu elektronických prostriedkov na účely poskytnutia informácie podľa § 1 písm. i) uvedie
a)priebeh zálohovania dát v rámci elektronického prostriedku,
b)informáciu, do akého maximálneho času je prevádzkovateľ schopný obnoviť stratené dáta,
c)dobu a formát archivovania dokumentov k verejnému obstarávaniu,
d)informáciu, či je zabezpečený prístup k archivovaným dokumentom pre kontrolné orgány.
§ 11
Žiadateľ o zápis do zoznamu elektronických prostriedkov na účely poskytnutia informácie podľa § 1 písm. j) uvedie
a)informáciu, aké role alebo používateľské skupiny existujú v elektronickom prostriedku,
b)informáciu, či sú oddelené jednotlivé role a používateľské skupiny,
c)informáciu, k akým dokumentom a úkonom má kontrolný orgán zriadený prístup,
§ 12
Žiadateľ o zápis do zoznamu elektronických prostriedkov na účely poskytnutia informácie podľa § 1 písm. k) uvedie
a)hašovaciu funkciu, ktorá je použitá na vytvorenie digitálneho odtlačku, ktorý sa vytvára k predloženej ponuke, žiadosti o účasť alebo návrhu digitálneho odtlačku,
b)informáciu, či prebieha šifrovanie ponuky na strane klienta alebo servera,
c)informáciu, či prebieha všetka komunikácia klient-server prostredníctvom zabezpečeného protokolu HTTPS,
d)subjekt, ktorý vydal certifikát k protokolu HTTPS,
e)platnosť certifikátu podľa písm. d),
f)informáciu, či zodpovedá certifikát všetkým doménovým menám, ktoré webové sídlo elektronického prostriedku používa.
§ 13
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2022.