1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Podpredseda vlády Slovenskej republiky a predseda Úradu pre verejné obstarávanie predkladajú návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“).
Návrh zákona sa predkladá na základe úlohy č. 67 Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace september december 2020. Návrhom zákona sa sleduje dosiahnutie štyroch hlavných cieľov, a to
zrýchlenie a zjednodušenie postupu verejného obstarávania,
revidovanie národnej úpravy z pohľadu rozsahu transpozičnej povinnosti vo vzťahu k smerniciam EÚ,
zrýchlenie procesu aj z pohľadu uplatňovania práv dotknutých záujemcov, uchádzačov, účastníkov a iných osôb,
zlepšenie kontroly verejného obstarávania prostredníctvom automatizácie zadávania a vyhodnocovania zákaziek a zabezpečenia efektívneho zberu a analýzy údajov o cenách.
Medzi najvýznamnejšie zmeny zákona o verejnom obstarávaní, ktorými sa sleduje naplnenie vyššie uvedených cieľov patria:
v oblasti zjednodušenia postupov
úprava niektorých existujúcich pravidiel, ktoré majú charakter národného goldplatingu,
úprava finančných limitov pre zákazku, koncesiu a súťaž návrhov, so zachovaním úpravy finančných limitov pre podlimitné zákazky, zákazky s nízkou hodnotou a finančného limitu na uplatňovanie zákona priamo v zákone,
zriadenie centrálnej obstarávacej organizácie pre štátne orgány,
používané elektronické prostriedky budú musieť podporovať aj podávanie žiadostí o nápravu a námietky (jedno prostredie pre všetky úkony),
flexibilnejšia úprava vylúčenia v prípade podozrení na existenciu dohôd obmedzujúcich súťaž,
umožní sa v žiadosti o účasť a v ponuke predkladať aj elektronické kópie (skeny) a nielen elektronické originály,
umožní sa uzatvárať zmluvu s ďalším uchádzačom v poradí, ak predošlý neposkytol súčinnosť, a to bez obmedzenia na prvých troch, ako je tomu dnes,
zavedenie zjednodušeného režimu obstarávania zákaziek na sociálne a iné služby podľa prílohy č. 1 k zákonu,
zjednotia a zjednodušia sa informačné povinnosti v podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou,
postihovanie špekulatívnych postupov hospodárskych subjektov pri využívaní námietok,
podpora a zavedenie nástrojov na automatizáciu procesu zadávania zákaziek v podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou a realizácia podlimitných zákaziek prostredníctvom jednotnej elektronickej platformy, ktorá bude upravená nielen na verejné obstarávanie bežne dostupných tovarov a služieb, ale aj na verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác, ktoré nie bežne dostupné na trhu a na používanie iných kritérií než je cena.
v oblasti skrátenia procesu
rozšírenie katalógu postupov verejného obstarávania, pri ktorých bude obmedzené využitie revíznych prostriedkov (so zachovaním možnosti kontroly zo strany ÚVO),
úpravy revíznych postupov a dohľadu nad verejným obstarávaním, cieľom ktorých je skrátenie dĺžky procesu verejného obstarávania,
posilnenie koncentrácie v konaní o námietkach,
v špecifických prípadoch osobitné odklony procesnej úpravy konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného,
2
mierne skrátenie lehôt a koncentrácia úkonov v podlimitných zákazkách.
v oblasti zvýšenia transparentnosti
jednotná a verejne dostupná elektronická platforma na celý proces verejného obstarávania pre všetky podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotu (ak sa budú obstarávať oslovením viacerých záujemcov),
zverejňovanie úmyslu zadať zákazku s nízkou hodnotou na jednotnej elektronickej platforme, pričom ak bude na predloženie ponuky vyzvaných viac hospodárskych subjektov, bude takýto postup prebiehať cez jednotnú elektronickú platformu.
úprava smerujúca k zvýšeniu profesionalizácie vo verejnom obstarávaní a zvýšeniu zodpovednosti osôb, ktoré pri verejnom obstarávaní porušia zákon.
Na účely zrýchlenia procesu verejného obstarávania bude navrhnutá úprava procesných ustanovení revíznych postupov, vrátane konania o preskúmaní úkonov pred podpisom zmluvy na základe námietok. Cieľom je skrátanie konania so zachovaním potrebnej úrovne ochrany práv dotknutých subjektov vrátane možnosti súdnej ochrany.
Na účely zabezpečenia efektívneho zberu a vyhodnocovania údajov verejného obstarávania budú v rámci jednotnej elektronickej platformy, ktorá vznikne spojením existujúcich informačných systémov, realizované nasledujúce úpravy:
automatizácia jednotnej elektronickej platformy (vytvorenie inteligentných formulárov pre zadávanie zákaziek s použitím viacerých, aj kvalitatívnych kritérií, automatické zoraďovanie došlých ponúk na základe týchto kritérií),
umožní sa plnohodnotné fungovanie jednotnej elektronickej platformy pre všetky podlimitné zákazky, ako platforma na realizáciu elektronického verejného obstarávania nielen bežných tovarov a služieb,
bude vytvorený systém na sledovanie vývoja cien, ako funkčná súčasť jednotnej elektronickej platformy, použiteľný aj v podlimitných zákazkách a aj na účely určenia predpokladanej hodnoty zákazky v nadlimitných zákazkách,
zrealizuje sa integrácia na spoločný modul procesnej integrácie a integrácie údajov (IS CSRÚ) na účely automatizovaného získavania údajov, ktoré potrebné vo verejnom obstarávaní.
Procesy verejného obstarávania by mala zjednodušiť a optimalizovať aj Centrálna obstarávacia autorita pre štátne orgány. V súčasnosti túto úlohu čiastočne zastrešuje a zabezpečuje rezort vnútra, ktorý realizuje centrálne nákupy energií pre štátnu správu. Keďže momentálne prebieha na technickej úrovni diskusia o finálnom rozsahu úloh a kompetencií Centrálnej obstarávacej autority, v aktuálnom návrhu zmien zákona o verejnom obstarávaní bude vytvorený predpoklad na jej zriadenie, pričom podrobnosti o rozsahu jej činnosti budú následne upravené naiadením vlády.
Predbežná informácia k návrhu zákona nebola zverejnená z dôvodov podľa § 27 zákona č. 400/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Účinnosť navrhovanej právnej úpravy sa navrhuje od 1. marca 2022, vo vzťahu k povinnosti používať elektronické prostriedky zapísané v zozname na 1. júla 2022 a vo vzťahu k povinnosti využívania odborných garantov vo verejnom obstarávaní od 1. marca 2024.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.
Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania. Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania. Návrh zákona bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania a predkladá sa s rozpormi uvedenými vo vyhlásení o rozporoch.
Návrh zákona bol predmetom rokovania Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky 28. júna 2021, ktorá odporučila návrh zákona do ďalšieho legislatívneho procesu.
3
Návrh zákona bol prerokovaný Legislatívnou radou vlády Slovenskej republiky 29. júna 2021, ktorá odporučila vláde Slovenskej republiky návrh zákona s pripomienkami schváliť. Pripomienky Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky sú v novom znení materiálu zapracované.
Návrh zákona nemá vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, na životné prostredie a na služby pre občana a nemá ani sociálne vplyvy. Návrh zákona negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Návrh zákona pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosť a pozitívny aj negatívny vplyv na podnikateľské prostredie.
4
Príloha č. 1
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Úrad vlády Slovenskej republiky a Úrad pre verejné obstarávanie
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
-
Predpokladaný termín predloženia na pripomienkové konanie
Máj 2021
Predpokladaný termín začiatku a ukončenia ZP**
Jún 2021
Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR*
Jún 2021
2.Definovanie problému
Postupy verejného obstarávania stále vykazujú priestor na úpravu smerom k zrýchleniu a zjednodušeniu, ako aj smerom k posilneniu možností verejných obstarávateľov vysporiadať sa s negatívnymi javmi v rámci súťaže, napr. v podobe špekulatívnych konaní hospodárskych subjektov.
Rovnako právna úprava poskytuje stále priestor pre revíziu z pohľadu povinnej transpozície a pre odstránenie národného goldplatingu.
Oblasť dohľadu v podlimitnom obstarávaní a pri zákazkách s nízkou hodnotou, ako aj dvojinštančnosť dnešného administratívneho konania sú často jednou z oblastí, ktorá má potenciál proces verejného obstarávania predĺžiť.
V neposlednom rade je v procese verejného obstarávania stále priestor na efektívne využitie informatizácie a na revíziu procesov z tohto pohľadu.
Verejné obstarávanie je nástrojom, cez ktorý dochádza k alokácii významného podielu verejných zdrojov, pričom jednou z jeho hlavných úloh je podporovať zdravé súťažné prostredie. Len prostredníctvom férových súťažných podmienok, vytvárajúcich rovnaké príležitosti pre čo najväčší okruh hospodárskych subjektov je možné dosiahnuť vyvážený stav, z ktorého bude profitovať tak nákupca, ako aj podnikateľské prostredie. Ba čo viac, verejné obstarávanie nemusí byť len „obyčajný nákup“, ale je možné využívať ho aj ako nástroj na plnenie strategických cieľov sektorových politík, ako je podpora inovácií, sociálna inklúzia alebo environmentálna udržateľnosť. Ide tak o nástroj, ktorý neslúži len na nákup statkov spotrebného charakteru slúžiacich pre činnosť orgánov verejnej moci, ale aj na podporu a rozvoj rozličných spoločenských vzťahov, ktorý je spôsobilý ovplyvniť život spoločnosti v strednodobom, ako aj v dlhodobom časovom horizonte.
Oblasť verejného obstarávania je značne heterogénnou, a to tak z hľadiska vecného, ako aj personálneho, nakoľko združuje široký okruh subjektov od nákupcov, cez hospodárske subjekty predkladajúce ponuky, poradenské spoločnosti po kontrolné orgány. Z uvedeného je zrejmé, že ide o subjekty, ktoré sledujú rôzne ciele a záujmy. Napriek tejto skutočnosti je nevyhnutné, aby nákupcovia a dodávatelia boli spokojnými obchodnými partnermi a aby im kontrolné orgány dokázali byť účinnou protiváhou pri akýchkoľvek protisúťažných praktikách. Táto skutočnosť si nepochybne vyžaduje, aby každá zo zúčastnených strán vykonávala svoje činnosti na zodpovedajúcej odbornej úrovni, bez zámeru vedomého porušovania alebo obchádzania zákonných pravidiel. Uvedené skutočnosti tak nesporne legitimizujú požiadavky na zavedenie opatrení týkajúcich sa zvyšovania profesionalizácie verejného obstarávania, pričom z dôvodu potreby zapojenia existujúcich personálnych kapacít a potreby zabezpečovania kontinuálneho vzdelávania, je potrebné vytvoriť systém, ktorý presahuje rámec úrovne vzdelania poskytovaného školským systémom. Politiku profesionalizácie
5
je potrebné nastaviť tak, aby sa stala nástrojom vytvárajúcim možnosti pre neustále zvyšovanie odborných vedomostí pracovníkov vo verejnom obstarávaní, ako aj výmenu ich praktických skúseností. Zároveň sa tým sleduje eliminácia takých nežiaducich javov, ktoré súvisia s vysokou mierou chybovosti verejných obstarávaní, ktoré následne musia nevyhnutne ústiť do podávania námietok zo strany hospodárskych subjektov či do následných pokút a vysokých finančných korekcií, najmä ak ide o zákazky financované z fondov EÚ.
Oporou uvedenému je takisto aj „Odporúčanie Komisie (EÚ) 2017/1805 z 3. októbra 2017 k profesionalizácii verejného obstarávania. Budovanie architektúry profesionalizácie verejného obstarávania“, podľa ktorého je žiadúce vymedziť dlhodobé stratégie profesionalizácie verejného obstarávania a osobitnú pozornosť pritom venovať ľudským zdrojom. V súlade s týmto odporúčaním by sa mali prijať opatrenia, ktoré budú podstatne menej náchylné na politické vplyvy a ktoré zabezpečia možnosti kontinuálneho vzdelávania a celkovo vytvoria predpoklady na to, aby sa vykonávanie činností vo verejnom obstarávaní stalo atraktívnejším.
Vzhľadom na to, že navrhovaná koncepcia predpokladá realizáciu procesu verejného obstarávania prostredníctvom funkcie tzv. odborného garanta, ide o zavádzanie nového typu regulácie pre výkon činností vo verejnom obstarávaní.
3.Ciele a výsledný stav
Návrhom zákona sa sleduje dosiahnutie štyroch hlavných cieľov, a to
-zrýchlenie a zjednodušenie postupu verejného obstarávania,
-revidovanie národnej úpravy z pohľadu rozsahu transpozičnej povinnosti vo vzťahu k smerniciam EÚ,
-zrýchlenie procesu aj z pohľadu uplatňovania práv dotknutých záujemcov, uchádzačov, účastníkov a iných osôb,
-zlepšenie kontroly verejného obstarávania prostredníctvom automatizácie zadávania a vyhodnocovania zákaziek a zabezpečenia efektívneho zberu a analýzy údajov o cenách.
Navrhovaná úprava vymedzuje základné formy profesionalizácie verejného obstarávania. Centralizácia nákupu a spoločné verejné obstarávanie, ktoré sú súčasťou platnej právnej úpravy, umožňuje zvyšovať odbornú úroveň osôb realizujúcich verejné obstarávania na základe ich špecializácie. Osobitnou a novou platformou profesionalizácie verejného obstarávania je inštitút odborného garanta na verejné obstarávanie.
Navrhovaná právna úprava zavádza povinnosť pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov vykonávať činnosti vo verejnom obstarávaní prostredníctvom odborného garanta na verejné obstarávanie. Výnimku z uvedenej povinnosti predstavujú postupy pri zadávaní zákaziek, ktorých predpokladaná hodnota je nižšia, ako stanovené finančné limity. Výnimkou z tejto povinnosti je taktiež nadobúdanie tovarov, služieb a stavebných prác prostredníctvom centrálnej obstarávacej organizácie. Samotná centrálna obstarávacia organizácia, ktorá má status verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, samozrejme musí vykonávať činnosti vo verejnom obstarávaní prostredníctvom odborného garanta.
Odborný garant je povinný sa vzdelávať, vykonávať úkony vo verejnom obstarávaní s odbornou starostlivosťou a pre prípady závažných porušení jeho povinností sa zavádzajú sankčné mechanizmy, spočívajúce v uložení napomenutia, absolvovania preskúšania, pokuty, prípadne vyčiarknutí zo zoznamu odborných garantov, v závislosti od typu a frekvencie výskytu týchto porušení.
4.Dotknuté subjekty
Subjekty verejného sektora, fyzické osoby a právnické osoby.
5.Alternatívne riešenia
Alternatívne riešenia nie možné, ak sa dosiahnuť cieľ a výsledný stav. Alternatívny koncept profesionalizácie verejného obstarávania predpokladal vytvorenie samosprávnej stavovskej organizácie.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Predpokladá sa vydanie
-nariadenia vlády Slovenskej republiky k ustanoveniu tovarov, služieb a stavebných prác (ktorého účinnosť nemusí byť spojená s účinnosťou predkladaného návrhu zákona),
6
-všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného Úradom pre verejné obstarávanie k dotazníku pre zápis do zoznamu elektronických prostriedkov.
7.Transpozícia práva EÚ
Primárnym cieľom návrhu zákona nie je transpozícia práva EÚ.
8.Preskúmanie účelnosti
Preskúmanie účelnosti navrhovaného predpisu bude vykonávané priebežne po nadobudnutí jeho účinnosti.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** vyplniť iba v prípade, ak sa záverečné posúdenie vybraných vplyvov uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. jednotnej metodiky.
9.Vybrané vplyvy materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,
v prípade identifikovaného negatívneho
vplyvu
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Mechanizmus znižovania byrokracie
a nákladov sa uplatňuje:
Áno
Nie
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
Vo vzťahu k podnikateľskému prostrediu sa nezmení možnosť participácie na verejných zákazkách. Odstránením goldplatingu v podobe vypustenia ustanovení nad rámec transpozičnej povinnosti a v znížení počtu inštancií v konaní o nápravu sa vytvorí priestor aj na, dnes nekvantifikovateľné, zjednodušenie pre podnikateľské prostredie.
Nepredpokladá sa priamy vplyv na životné prostredie. Upravuje sa však povinnosť pre verejného obstarávateľa, ktorý začal alebo realizoval najmenej desať verejných obstarávaní (okrem zákaziek s nízkou hodnotou), najmenej v 6 % z týchto verejných obstarávaní použiť sociálne hľadisko alebo environmentálne hľadisko v opise predmetu zákazky ako osobitnú podmienku plnenia zmluvy alebo ako kritérium na vyhodnotenie ponúk. Táto zmena má potenciál mať pozitívny vplyv aj na životné prostredie, ktorý však v tomto momente nie je možné kvantifikovať.
11.Kontakt na spracovateľa
Peter Rohaľ, Sekcia vládnej legislatívy ÚV SR, peter.rohal@vlada.gov.sk
12.Zdroje
živnostenský register SR, databáza odborne spôsobilých osôb vedená Úradom pre verejné obstarávanie, výsledok pripomienkového konania k legislatívnemu procesu LP/2017/620 (
https://www.slov-
lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/620/pripomienky/zobraz
)
7
13.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov z PPK č. ..........
(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 8.1 Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:
14.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov zo záverečného posúdenia č. .......... (v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:
II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania:
K legislatívnemu procesu
Predkladateľ v predloženom materiáli nezapracoval dve zásadné vecné pripomienky MH SR z procesu MPK, ktoré v rámci rozporových konaní akceptoval. Predkladateľ zaslať materiál na záverečné posúdenie vybraných vplyvov elektronicky na adresu
dolozka@mhsr.sk
, a to po vyhodnotení a zapracovaní pripomienok z
pripomienkového konania tak, aby proces záverečného posúdenia vybraných vplyvov bol ukončený vydaním stanoviska Komisie ešte pred predložením materiálu na rokovanie vlády Slovenskej republiky aj pred predložením materiálu do poradných orgánov vlády Slovenskej republiky.
Komisia informuje predkladateľa, že materiály, ktoré boli zaradené do procesu pripomienkového konania pred 1.6.2021 nemusia byť posudzované v zmysle novely Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Z tohto dôvodu predkladateľ nemusel vypracovávať kalkulačku nákladov, na tento sa materiál ešte nebude vzťahovať mechanizmus znižovania byrokracie a nákladov a vplyvy na podnikateľské prostredie nebudú zahrnuté vo virtuálnom účte predkladateľa. (LP/2021/233 z 12.5.2021)
K vplyvom na podnikateľské prostredie
Komisia žiada predkladateľa o vyznačenie vplyvov na malé a stredné podniky v rámci vplyvov na podnikateľské prostredie v bode 9. v Doložke vybraných vplyvov. Táto pripomienka bola uplatnená v procese MPK, akceptovaná, ale nepremietla sa do Doložky. Negatívne vplyvy na MSP ostali nevyznačené.
Komisia žiada predkladateľa o úpravu Súhrnnej tabuľky nákladov regulácie v časti 3.1.1 Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie, aby bola v súlade s metodickým pokynom k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie.
Komisia žiada predkladateľa o doplnenie časti 3.2 Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie aj o výsledky uskutočnených konzultácií so spomenutými subjektmi.
Komisia žiada predkladateľa o vyplnenie časti 3.3 Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie.
Komisia žiada predkladateľa o doplnenie časti 3.4 Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie s bližším popísaním ďalších vplyvov materiálu na podnikateľské prostredie.
K vplyvom na rozpočet verejnej správy
Za oblasť zamestnanosti bola v rámci MPK uplatnená zásadná pripomienka k negatívnemu rozpočtovo nekrytému vplyvu z dôvodu nárastu agendy týkajúcej sa oblasti verejného obstarávania na súdoch, a to zvýšenie limitu počtu zamestnancov kapitoly MS SR na roky 2023 a 2024 o 105 osôb (z toho 30 sudcov a s tým súvisiace zvýšenie výdavkov v sume 4 850 tis. eur v roku 2023 a 4 480 tis. eur v roku 2024 (v tom osobné výdavky v sume 3 911 tis. eur pre obidva roky.
V nadväznosti na navrhovaný presun kompetencií z ÚVO na MS SR, ako aj skutočnosť že uvedená agenda sa teraz z časti vykonáva na súdoch, Komisia žiada miesta sudcov, zamestnancov a osobných výdavkov správnych súdov, vrátane výdavkov na prevádzku zabezpečiť z časti delimitáciou zamestnaneckých miest a osobných výdavkov z úradu a z časti v rámci schválených záväzných ukazovateľov kapitoly MS SR bez negatívneho vplyvu na štátny rozpočet.
Podľa podkladov od MS SR mal byť materiál upravený na základe vyhodnotenia pripomienok z MPK.
8
V súčasne predloženej doložke vplyvov a analýze vplyvov sa uvádza pre MS SR v roku 2023 rozpočtovo nekrytý vplyv 5 350 tis. eur a v roku 2024 4 980 tis. eur (počet zamestnancov a suma osobných výdavkov zostávajú nezmenené, t. j. pre obidva roky 105 zamestnancov a OV v sume 3 911 tis. eur, z toho mzdy 2 920 tis. eur).
V časti „2.1.1. Financovanie návrhu...“ sa uvádza, že návrh na zvýšenie rozpočtu kapitoly MS SR v rokoch 2023 a 2024 je čiastočne krytý rezervou na nové zákonné úpravy v kapitole VPS.
Z analýzy naďalej nie je zrejmé, prečo miesta sudcov, zamestnancov a osobných výdavkov správnych súdov, vrátane výdavkov na prevádzku nie zabezpečené z časti delimitáciou zamestnaneckých miest a osobných výdavkov z úradu a z časti v rámci schválených záväzných ukazovateľov kapitoly MS SR. Z tohto dôvodu na uvedenej pripomienke Komisia naďalej trvá.
V rámci MPK bola uplatnená zásadná pripomienka k bodu 45 15) kde sa navrhuje, že Úrad vlády SR zriadi centrálnu obstarávaciu organizáciu na zabezpečenie strategických tovarov, služieb a stavebných prác pre verejných obstarávateľov. Taktiež sa v čl. I. bode 213 187 ods. 2) s účinnosťou od 1. januára 2022 navrhuje prechod práv a povinností z štátnozamestnaneckých vzťahov z MV SR a úradu na Úrad vlády SR. Uvedené zmeny neboli zohľadnené v predloženej analýze, čo bolo žiadané doplniť a v analýze vplyvov bolo žiadané kvantifikovať aj výdavky vyplývajúce z § 187 k ods. 4 návrhu, podľa ktorého „Úrad vlády bude hradiť všetky náklady prechodu správy podľa odseku 2 tretej vety.
V súčasne predloženom návrhu zákona sa v § 15 nehovorí, že úrad vlády zriadi centrálnu obstarávaciu organizáciu, iba že bude zabezpečovať centralizované činnosti vo VO. Zároveň sa v doložke vybraných vplyvov a analýze vplyvov v časti 2.1.1. Financovanie návrhu...“, uvádza, že doložka vplyvov neobsahuje delimitáciu medzi kapitolami ÚV SR, MV SR a ÚVO. Vymedzenie relevantných výdavkov v týchto oblastiach bude predmetom dohody v rámci delimitačných protokolov. Uvedené nebude predstavovať negatívny vplyv na štátnych rozpočet.
Komisia naďalej trvá na tom, aby limity počtu zamestnancov a osobných výdavkov vyplývajúce z delimitácie boli v analýze vplyvov kvantifikované podľa dotknutých subjektov, ekonomickej klasifikácie a s uvedením zdrojového krytia bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet.
V aktuálne predloženom materiáli pribudol ďalší rozpočtovo nekrytý vplyv týkajúci sa kapitoly ÚVO a ÚV SR. ÚV SR požaduje celkové navýšenie výdavkov (ide najmä kapitálové výdavky) vo výške 60 000 eur (2021), 6 516 000 eur (2022), 2 851 200 tis. eur (2023) a 271 200 tis. eur (2024). ÚVO požaduje celkové navýšenie v roku 2022 v sume 1 817 216 eur (z toho osobné výdavky pre 18 osôb v sume 662 256 eur), v roku 2023 v sume 1 631 018 eur (z toho osobné výdavky pre 28 osôb v sume 1 038 298 eur) a v roku 2024 v sume 2 036 634 eur (z toho osobné výdavky pre 36 osôb v sume 1 332 634 eur). Osobné výdavky ÚVO požadované z dôvodu profesionalizácie vo verejnom obstarávaní. V analýze vplyvov, v časti 2.1.1. sa uvádza, že v rokoch 2022 a 2023 sa predpokladá dodatočné prefinancovanie IT aktivít prostredníctvom projektov EÚ, ktoré však nie ešte schválené a preto sú v analýze uvedené ako vplyv na ŠR.
Komisia zásadne žiada, aby potreba navýšenia výdavkov, súvisiacich zmenami vo verejnom obstarávaní (vrátane navýšenia osobných výdavkov a počtu zamestnancov) bola v kapitolách ÚVO a ÚV SR zabezpečená v rámci schválených limitov výdavkov kapitoly a limitu počtu zamestnancov na príslušné rozpočtové roky bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet.
V nadväznosti na vyššie uvedené pripomienky Komisia zásadne nesúhlasí s nekrytým vplyvom na rozpočet verejnej správy a to do vyriešenia finančného zabezpečenia materiálu v návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 – 2024.
K vplyvom na informatizáciu spoločnosti
Komisia súhlasí s tým, že predmetný návrh zákona má vplyv na informatizáciu spoločnosti. V analýze vplyvov na informatizáciu spoločnosti 06c_analýza_informatizácia_profesionalizácia_HSR_LRV je však nutné vykonať opravu názvu pri druhej službe a uviesť jej plný názov z MetaIS „Certifikácia a realizácia skúšok z verejného obstarávania“ a pri tretej službe uviesť správny kód „ks_340594“ .
9
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2021
2022
2023
2024
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom:
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
60 000
8 333 216
9 832 218
7 287 834
z toho:
- vplyv na ŠR
60 000
8 333 216
9 832 218
7 287 834
Rozpočtové prostriedky MS SR
0
0
5 350 000
4 980 000
Rozpočtové prostriedky UVO
1 817 216
1 631 018
2 036 634
Rozpočtové prostriedky UV
60 000
6 516 000
2 851 200
271 200
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
18
133
141
- vplyv na ŠR MS SR
0
0
105
105
- vplyv na ŠR UVO
0
18
28
36
- vplyv na ŠR UV
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
490 752
3 683 392
3 901 504
- vplyv na ŠR MS SR
0
0
2 920 000
2 920 000
- vplyv na ŠR UVO
0
490 752
763 392
981 504
- vplyv na ŠR UV
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
4 467 400
4 467 400
v tom: kapitola VPS
0
0
4 467 400
4 467 400
10
0
0
0
0
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
60 000
8 333 216
5 364 818
2 820 434
Tabuľka nezahŕňa delimitácie medzi organizáciami štátnej správy
Možné financovanie z EU:
2022: 3 650 000,- €
2023: 2 150 000,- €
Tabuľka nezahŕňa ani výdavky spojené so zvýšením platovej tarify, resp. tarifného platu odborných garantov, ktorí štátnymi zamestnancami a zamestnancami vykonávajúcimi prácu vo verejnom záujme, ktoré by malo nadobudnúť účinnosť od 1. marca 2024.
Tieto výdavky predstavujú v roku 2024 negatívny, nezabezpečený dopad na rozpočet verejnej správy.
Kvantifikácia vplyvov na rozpočet verejnej správy vo vzťahu k tomuto zvýšeniu platovej tarify, resp. tarifného platu je uvedená v osobitných tabuľkách v časti 2.2.4, keďže vyčíslenie v inej štruktúre nie je k dnešnému dňu možné. Z dôvodu korektnosti sa uvádza aj odhad na rok 2025, keďže časť zvýšenia sa prvýkrát prejaví až v tomto roku.
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Návrh na zvýšenie rozpočtu kapitoly Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v rokoch 2023 a 2024 je čiastočne krytý rezervou na nové zákonné úpravy v kapitole Všeobecná pokladničná správa. Návrh na zvýšenie výdavkov kapitoly Úradu vlády SR a Úradu pre verejné obstarávanie v rokoch 2022 2024 predstavuje negatívny, nezabezpečený dopad na rozpočet verejnej správy. V rokoch 2022 a 2023 je predpoklad dodatočného prefinancovania IT aktivít prostredníctvom projektov (v doložke vplyvov je to uvedené ako vplyv na ŠR, keďže projekty nie sú schválené).
Doložka vplyvov neobsahuje delimitácie medzi kapitolami Úradu vlády SR, Ministerstvom vnútra SR a Úradom pre verejné obstarávanie. Vymedzenie relevantných výdavkov v týchto oblastiach bude predmetom dohody v rámci delimitačných protokolov. Uvedené nebude predstavovať negatívny vplyv na štátny rozpočet.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
MS SR:
Legislatívna zmena v oblasti súdnictva nárast agendy týkajúcej sa oblasti verejného obstarávania na súdoch.
UVO:
Návrh sa týka nákladov úradu súvisiacich s novelou zákona o verejnom obstarávaní a s profesionalizáciou vo verejnom obstarávaní
UV SR:
11
Návrh vytvorí elektronickú platformu na verejné obstarávanie, ktorá vznikne migráciou funkcionality elektronického trhoviska do systému elektronické verejné obstarávanie. Navyše budú implementované ďalšie podporné funkcionality, ako napríklad sledovanie vývoja cien a analytika nad dátami verejného obstarávania vrátane fraud detection.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
x kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
r
r + 1
r + 2
r + 3
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
MS SR:
Návrh negatívny vplyv na rozpočet kapitoly Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky z dôvodu nárastu agendy týkajúcej sa oblasti verejného obstarávania na súdoch, na základe čoho vznikla požiadavka na personálne posilnenie súdov, ktoré budú túto agendu vybavovať. Predpokladá sa navýšenie počtu zamestnancov celkom o 105, z toho 30 sudcov a aparát sudcov v počte 75 štátnozamestnaneckých miest vo výkone súdnictva (vyšší súdny úradník, asistent a 1/2 súdneho tajomníka na jedného sudcu).
V súvislosti s navýšením počtu zamestnancov je potrebné riešiť aj prevádzkové výdavky na zamestnancov, ktoré v prvom roku vyššie z dôvodu ich materiálno technického zabezpečenia a tiež prevádzkové výdavky na činnosť súdov, v ktorých obsiahnuté aj výdavky na súdne konanie. Prehľad výdavkov je uvedený v nasledovnej tabuľke.
Rok
Vecný titul – MS SR
2023
2024
Osobné výdavky, z toho
4 020 000
4 020 000
Mzdy sudcov (30 osôb, nárok na 13. a 14. plat)
1 624 000
1 624 000
Mzdy zamestnancov (75 osôb vo výkone súdnictva)
1 296 000
1 296 000
Poistné odvody za sudcov
538 000
538 000
Poistné odvody za zamestnancov
453 000
453 000
Bežné transfery
109 000
109 000
12
Prevádzkové výdavky, z toho
620 000
460 000
Prevádzkové výdavky na zamestnancov
370 000
210 000
Prevádzkové výdavky na činnosť
250 000
250 000
IT výdavky, z toho
210 000
0
Osobný PC, NB, tablet, telefón, licencia
210 000
0
Výdavky celkom
4 850 000
4 480 000
Ďalej je potrebné v súvislosti s navýšením počtu zamestnancov riešiť aj prevádzkové výdavky na priestory, v ktorých budú zamestnanci umiestnení. Predpokladá sa prenájom priestorov vrátane výdavkov na prevádzku priestorov v predpokladanej ročnej výške 500 000 eur.
Predmetný návrh predpokladá preklasifikovanie príjmov štátneho rozpočtu z kaucie hradenej Úradu pre verejné obstarávanie na súdny poplatok, ktorý je príjmom kapitoly Všeobecná pokladničná správa. Celkovo však tento návrh nemá vplyv na príjmy verejnej správy.
UVO:
Mzdy kategória 610: náklady vychádzajú z priemernej hrubej mesačnej mzdy zamestnancov UVO vrátane odvodov zamestnanca (položka 610)
18 zamestnancov v roku 2022/ 28 zamestnancov v roku 2023/ 36 zamestnancov v roku 2024
Odôvodnenie nárastu zamestnancov: Odborné kapacity budú zabezpečovať činnosti v novej oblasti regulovanej právnou úpravou profesionalizácia vo verejnom obstarávaní. Uvedení zamestnanci budú v rámci pôsobnosti celej SR zabezpečovať a realizovať odbornú prípravu osôb vykonávajúcich činnosti vo verejnom obstarávaní (budúci garanti), ďalej odborne zabezpečovať a realizovať odborné skúšky týchto osôb. Ďalší zamestnanci budú vykonávať činnosti súvisiace s overovaním splnenia podmienok zápisu do registra garantov ako aj vykonávať zmenu v údajoch, resp. administrovať prihlasovanie na skúšky/odborné vzdelávanie a zabezpečovať tieto činnosti. Zároveň je potrebné zabezpečiť ďalšie odborné kapacity na zastrešenie oblasti správnych konaní vo veciach ukladania sankcií garantom v prípade porušenia ich povinností.
Vytvorenie štátnozamestnaneckých miest počnúc rokom 2022 zodpovedá potrebe pripraviť celý systém profesionalizácie tak, aby v roku 2023 mohli osoby vykonávajúce činnosti vo verejnom obstarávaní absolvovať skúšky, nakoľko od 1.1.2024 budú pôsobiť v pozícii garantov.
Ostatné náklady (kategória 630) najmä režijnej povahy (prenájom priestorov, náklady na vybavenie zamestnancov, údržba informačných systémov, konferencie, školenia a pod.) alebo povahy nevyhnutnej investície do informačných systémov (700), súvisiacich s oblasťou profesionalizácie, resp. s novelou zákona o verejnom obstarávaní.
UV SR:
Náklady na strane Úradu vlády predstavujú výhradne náklady na vytvorenie elektronickej platformy na verejné obstarávanie (EPVO), ktorá bude vznikne rozšírením systému IS EVO o vybranú funkcionalitu služby EKS a zapracovaním ďalších častí, medzi ktoré patrí napríklad sledovanie vývoja cien. Sledovanie vývoja cien je jedna z podmienok Európskej komisie na poskytnutie prostriedkov za účelom plánu obnovy.
13
Vyčíslenie predpokladaných vplyvov súvisiacich so zvýšením platovej tarify, resp. tarifného platu odborných garantov, ktorí sú štátnymi zamestnancami a zamestnancami vykonávajúcimi prácu vo verejnom záujme
Právnym základom navýšenia budú ustanovenie § 127 ods. 2 zákona č. 55/2017 Z. z. v znení účinnom od 1. marca 2024 a § 7 ods. 18 zákona č. 553/2003 Z.z. v znení účinnom od 1. marca 2024.
Predikcia bola vytvorená z údajov reflektujúcich počet aktívnych verejných obstarávateľov (§7 zákona o VO) na Slovensku v roku 2020, pri územnej samospráve (mestá, obce, VUC) bola tvorená z celkového počtu verejných obstarávateľov (aj neaktívnych) a aktívnych verejných obstarávateľov zriadených týmito samosprávnymi jednotkami.
Základom pre výpočet navýšenia nárokov na štátny rozpočet/rozpočet samospráv je priemerná mesačná nominálna mzda v národnom hospodárstve za rok 2020 v sume 1133 EUR. Uvedená suma bola ako základ vybraná z dôvodu, že môže reálnejšie odzrkadľovať štruktúru a kombináciu základov miezd podľa zákona č. 55/2017 Z.z. (zákon o štátnej službe) a zákona č. 553/2003 Z.z. (zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme).
Následne boli vytvorené 3 kategórie subjektov verejných obstarávateľov, ktorým bol modelovo priradený určitý počet zamestnancov (verejné obstarávanie), vychádzajúc pri tabuľke "Štátna správa" z počtu nadlimitných verejných obstarávaní realizovaných týmito subjektami a to tak, že verejným obstarávateľom, ktorí v priebehu roka realizovali aspoň 10 nadlimitných zákaziek, bolo priradených priemerne 10 zamestnancov a verejným obstarávateľom, ktorí realizovali len zákazky s nízkou hodnotou, bol priradený priemerne 1 zamestnanec. Zvyšným subjektom bolo priradených 5 zamestnancov.
Pri tabuľke "Územná samospráva" bolo delenie realizované podľa princípu, kedy VUC a hlavnému mestu Bratislava a mestu Košice bolo priradených 10 zamestnancov, mestám boli priradení priemerne 3 zamestnanci a obciam priradený 1 zamestnanec. Tieto počty (územná samospráva) boli zároveň doplnené o údaje o aktívnych verejných obstarávateľoch, ktorí boli zriadení týmito subjektmi, zohľadňujúc pri nich počet realizovaných verejných obstarávaní v roku (aspoň 10 nadlimitných vs. zákazky s nízkou hodnotou).
Následne bol kalkulovaný nárast aktuálnych tarifných platov o 5% jednorazovo (rok 2024) a v ďalšom roku o 0,5%. Pri územnej samospráve zároveň platí, že nie každý zamestnanec je zamestnaný podľa zákona č. 553/2003 Z. z., t.j. reálny nárast nákladov môže byť výrazne nižší.
14
Tabuľky „Štátna správa“
VSTUPY
ročná základná mzda v v €
13,596
sociálne náklady - koeficient
34.95%
počet zamestnancov
1,485
jednorazové navýšenie
5%
každoročne
0.5%
verejní obstarávatelia
# subjektov
# zamestnancov
s počtom 10 zamestnancov pre VO
39
390
s počtom 5 zamestnancov pre VO
153
765
s počtom 1 zamestnanca pre VO
330
330
SPOLU
522
1,485
navýšenie rozpočtu oproti súčasnému stavu - základná mzda
2024
2025
jednorazové navýšenie +5%
1,009,503.00
1,009,503.00
ročné navýšenie +0,5%
-
106,527.80
TOTAL
1,009,503.00
1,116,030.80
navýšenie rozpočtu oproti súčasnému stavu - odvody zamestnávateľa
2024
2025
jednorazové navýšenie +5%
352,821.30
352,821.30
ročné navýšenie +0,5%
-
37,231.47
TOTAL
352,821.30
390,052.77
navýšenie rozpočtu oproti súčasnému stavu - celkom
2024
2025
jednorazové navýšenie +5%
1,362,324.30
1,362,324.30
ročné navýšenie +0,5%
-
143,759.27
TOTAL
1,362,324.30
1,506,083.57
15
Tabuľky „Územná samospráva“
VSTUPY
ročná základná mzda v v €
13,596
sociálne náklady - koeficient
34.95%
počet zamestnancov
5,419
jednorazové navýšenie
5%
každoročne
0.5%
verejní obstarávatelia
# subjektov
# zamestancov
s počtom 10 zamestnancov pre VO
22
220
s počtom 3 zamestnancov pre VO
206
618
s počtom 1 zamestnanca pre VO
4,581
4,581
SPOLU
4,809
5,419
navýšenie rozpočtu oproti súčasnému stavu - základná mzda
2024
2025
jednorazové navýšenie +5%
3,683,836.20
3,683,836.20
ročné navýšenie +0,5%
-
388,736.82
TOTAL
3,683,836.20
4,072,573.02
navýšenie rozpočtu oproti súčasnému stavu - odvody zamestnávateľa
2024
2025
jednorazové navýšenie +5%
1,287,500.75
1,287,500.75
ročné navýšenie +0,5%
-
135,863.52
TOTAL
1,287,500.75
1,423,364.27
navýšenie rozpočtu oproti súčasnému stavu - celkom
2024
2025
jednorazové navýšenie +5%
4,971,336.95
4,971,336.95
ročné navýšenie +0,5%
-
524,600.33
TOTAL
4,971,336.95
5,495,937.28
16
Tabuľka č. 3
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2021
2022
2023
2024
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
17
Tabuľka č. 4
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách) – MS SR
2021
2022
2023
2024
poznámka
Bežné výdavky (600)
5 350 000
4 980 000
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
2 920 000
2 920 000
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
991 000
991 000
Tovary a služby (630)2
1 330 000
960 000
Bežné transfery (640)2
109 000
109 000
Splácanie úrokov a ostatné platby súvis. s úverom, pôžičkou, ... (650)2
Kapitálové výdavky (700)
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
5 350 000
4 980 000