1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
___________________________________________________________________________
615
VLÁDNY NÁVRH
Z Á K O N
z ... 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 248/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 269/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 215/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 62/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 141/2021 Z. z. a zákona č. 214/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 1 ods. 4 písm. c), ods. 7 a ods. 8 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem nekontrolných a neblokujúcich foriem súkromnej kapitálovej účasti vyžadovaných na základe ustanovení právnych predpisov v súlade so Zmluvou o Európskej únii a Zmluvou o fungovaní Európskej únie, ktorými sa nevykonáva rozhodujúci vplyv na kontrolovanú právnickú osobu“.
2.V § 1 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:
„(12) Na účely podľa odseku 4 písm. c), odseku 5 písm. c), odseku 7 a odseku 8 písm. c) sa za nekontrolnú a neblokujúcu formu súkromnej kapitálovej účasti považuje taká forma súkromnej kapitálovej účasti, ktorá žiadnym spôsobom neobmedzuje úroveň kontroly nad právnickou osobou podľa odseku 6 alebo spoločnej kontroly nad právnickou osobou podľa odseku 9 a ktorá osobe s touto formou účasti nezakladá právo na podiel na zisku právnickej osoby alebo na iný obdobný typ plnenia.“.
Doterajšie odseky 12 až 16 sa označujú ako odseky 13 až 17.
3.V § 1 ods. 13 písm. g) sa slová „právnická osoba“ nahrádzajú slovami „múzeum alebo galéria“.
4.V § 1 ods. 13 sa vypúšťa písmeno t).
Doterajšie písmená u) až aa) sa označujú ako písmená t) až z).
5.V § 1 odsek 14 znie:
„(14) Tento zákon sa nevzťahuje na zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je
a)uskutočnenie stavebných prác pre verejného obstarávateľa,
1.ktorých dodávateľom je registrovaný sociálny podnik,25b)
2.ktorých dodávateľom je fyzická osoba so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku,25c) alebo
3.ktoré dodávané chránenou dielňou25c) alebo v rámci programov chránených pracovných miest, ak najmenej 30 % zamestnancov vykonávajúcich prácu v chránených
2
dielňach alebo v rámci programov chránených pracovných miest tvoria osoby so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnené osoby.25d)
b)tvorba a vydanie učebníc, učebných textov a pracovných zošitov25a) alebo nákup učebníc, učebných textov a pracovných zošitov,25a) ktorú zadáva škola.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:
25a) § 13 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.”.
6.V § 1 ods. 15 sa suma „5 000 eur“ nahrádzajú sumou „10 000 eur“.
7.V § 1 ods. 16 sa slová „odsekov 2 až 13“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 až 14“.
8.V § 2 ods. 5 písm. j) prvom bode sa slová „bez využitia elektronického trhoviska“ nahrádzajú slovami „postupom podľa § 112 až 116“.
9.V § 2 ods. 5 písm. o) sa vypúšťa prvý bod.
Doterajšie body 2 a 3 sa označujú ako body 1 a 2.
10.V § 2 sa odsek 5 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:
„q) environmentálnym hľadiskom taký aspekt súvisiaci s predmetom zákazky, ktorý znižuje alebo predchádza negatívnym vplyvom obstarávaných tovarov, stavebných prác alebo služieb na životné prostredie počas akejkoľvek fázy ich životného cyklu, prispieva k ochrane životného prostredia, podporuje adaptáciu na zmenu klímy alebo podporuje trvalo udržateľný rozvoj, najmä prostredníctvom
a)znižovania znečistenia ovzdušia, vody a pôdy,
b)znižovania emisií skleníkových plynov,
c)ochrany lesov,
d)predchádzania vzniku odpadov alebo znižovania množstva vzniknutých odpadov,
e)zhodnocovania alebo recyklácie využívaných materiálov,
f)využívania obnoviteľných zdrojov alebo
g)efektívnejšieho využívania prírodných zdrojov.“.
11.V § 5 odsek 2 znie:
„(2) Nadlimitná zákazka je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit podľa
a)čl. 4 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. L 94, 28. 3. 2014) v platnom znení (ďalej len „smernica (EÚ) 2014/24“), ak ide o verejného obstarávateľa
1.podľa § 7 ods. 1 písm. a) a o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
2.na úseku obrany a o zákazku na dodanie tovaru uvedeného v prílohe III smernice (EÚ) 2014/24,
b)čl. 4 písm. c) smernice (EÚ) 2014/24, ak ide o verejného obstarávateľa
1.podľa § 7 ods. 1 písm. b) e) a o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
2.na úseku obrany a o zákazku na dodanie tovaru neuvedeného v prílohe III smernice (EÚ) 2014/24,
c)čl. 4 písm. d) smernice (EÚ) 2014/24, ak ide o verejného obstarávateľa a o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
d)čl. 15 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. L 94, 28. 3. 2014) v platnom znení (ďalej len „smernica (EÚ) 2014/25“), ak ide o obstarávateľa a o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
3
e)čl. 15 písm. c) smernice (EÚ) 2014/25, ak ide o obstarávateľa a o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
f)čl. 8 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES (Ú. v. L 216, 20. 8. 2009) v platnom znení (ďalej len „smernica (ES) 2009/81“), ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej predmetom je dodanie tovaru alebo poskytnutie služby,
g)čl. 4 písm. a) smernice (EÚ) 2014/24, ak ide o verejného obstarávateľa a o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,
h)čl. 15 písm. b) smernice (EÚ) 2014/25, ak ide o obstarávateľa a o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,
i)čl. 8 písm. b) smernice (ES) 2009/81, ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác.“.
12.V § 5 odsek 3 znie:
„(3) Podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako
a)100 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín a zákazku na poskytnutie služby okrem služby uvedenej v
prílohe č. 1
zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. a),
b)180 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín a zákazku na poskytnutie služby okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e),
c)400 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v
prílohe č. 1
,
d)300 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.“.
13.V § 5 ods. 4 písm. a) a b) sa suma „5 000 eur“ nahrádza sumou „10 000 eur“.
14.V § 5 ods. 5 písm. a) sa suma „260 000 eur“ nahrádza sumou „300 000 eur“.
15.V § 5 odsek 7 znie:
„(7) Nadlimitná koncesia je koncesia, ktorej predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit podľa čl. 8 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 94, 28. 3. 2014) v platnom znení.”.
16.V § 6 ods. 1 sa za slová „prípravnou trhovou konzultáciou“ vkladá čiarka a slová „použitím systému sledovania vývoja cien podľa § 13 ods. 2 písm. d)“.
17.V § 6 ods. 8 písm. b) sa vypúšťajú slová „a iné výdavky súvisiace so službami“.
18.V § 6 odsek 16 znie
„(16) Zákazku, koncesiu alebo súťaž návrhov nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty, ak by výsledkom tohto postupu bolo
a)zníženie predpokladanej hodnoty pod finančné limity podľa tohto zákona,
b)vyhnutie sa zverejneniu oznámenia alebo výzvy podľa tohto zákona, alebo
c)vyhnutie sa podaniu námietok podľa § 170 ods. 7.“.
19.§ 8 znie:
㤠8
(1)Osoba, ktorá nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, je povinná postupovať ako verejný obstarávateľ, ak jej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50 % finančných prostriedkov na zákazku, ak predpokladaná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 a ide o zákazku na
a)uskutočnenie stavebných prác, alebo
4
b)poskytnutie služieb, ktoré sú spojené so zákazkou podľa písmena a).
(2)Obstarávateľ je povinný postupovať ako verejný obstarávateľ, ak mu verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50 % finančných prostriedkov na zákazku podľa odseku 1 a táto zákazka nesúvisí s činnosťou podľa § 9 ods. 3 až 9.“.
20.V § 10 odsek 4 znie:
„(4) Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže obmedziť záujemcovi, uchádzačovi alebo skupine dodávateľov účasť vo verejnom obstarávaní, najmä ich vylúčiť alebo vylúčiť ich ponuku, ak tento záujemca, uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže požiadať záujemcu alebo uchádzača, aby nahradil subdodávateľa alebo inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienok účasti, ak subdodávateľ alebo táto iná osoba sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike. Zoznam tretích štátov vedie a aktualizuje Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) v súčinnosti s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a je sprístupnený na webovom sídle úradu.“.
21.V § 10 ods. 7 a ods. 8 sa za slová „sociálne hľadisko“ vkladajú slová „alebo environmentálne hľadisko“ a za slová „sociálneho hľadiska“ vkladajú slová „alebo environmentálneho hľadiska“.
22.V § 10 odsek 10 znie:
„(10) Ak to nevylučujú osobitné predpisy,32b) verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinní vo formáte a postupmi na prenos dostupnými na webovom sídle úradu poslať na uverejnenie v profile súhrnnú správu o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 10 000 eur, ktoré uzavreli za obdobie kalendárneho polroka a na ktoré sa podľa § 1 ods. 2 14 nevzťahuje tento zákon a to priebežne počas kalendárneho polroka alebo hromadne najneskôr do 60 dní po skončení kalendárneho polroka. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nie povinní v súhrnnej správe podľa prvej vety uviesť zmluvy, ktoré boli zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v súhrnnej správe za každú zákazku podľa prvej vety uvedú najmä zmluvnú cenu, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa v rozsahu
a)obchodné meno alebo názov,
b)adresa sídla, miesta podnikania alebo výkonu činnosti,
c)identifikačné číslo organizácie, ak ide o osobu zapísanú v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,
d)meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby, ak nie je fyzickou osobou - podnikateľom,
e)označenie výnimky podľa § 1 ods. 2 až 14, na základe ktorej bola zmluvy uzavretá.“.
23.V § 10 ods. 11 písmeno a) znie:
„a) zákazku, ktorú zadáva zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v zahraničí a ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2,“.
24.V § 11 odsek 1 znie:
„(1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s
a)uchádzačom, ktorý povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora33) a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,34)
b)uchádzačom, ktorého subdodávateľ a subdodávateľ podľa osobitného predpisu33) povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora33) a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,34)
c)uchádzačom, ktorý povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora33) a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je
1.prezident Slovenskej republiky,
5
2.člen vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“),
3.vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády,
4.vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou,
5.sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca,
6.generálny prokurátor Slovenskej republiky, špeciálny prokurátor alebo prokurátor,
7.verejný ochranca práv,
8.predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
9.štátny tajomník,
10.generálny tajomník služobného úradu,
11.prednosta okresného úradu,
12.primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primátor krajského mesta alebo primátor okresného mesta, alebo
13.predseda vyššieho územného celku.
d)uchádzačom, ktorého subdodávateľ a subdodávateľ podľa osobitného predpisu,33) ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora,33) majú v registri partnerov verejného sektora zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba podľa písmena c).“.
25.V § 11 ods. 2 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „písm. a) a b)“.
26.V § 12 ods. 6 sa slová „Rade úradu (ďalej len „rada“)“ nahrádzajú slovom „úradu“, slovo „rada“ sa nahrádza slovom „úrad“ a za tretiu vetu vkladá táto nová štvrtá veta: „Po predložení návrhu na vyhotovenie referencie a dôkazov si úrad vyžiada stanovisko od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa.“.
27.V § 12 ods. 8 a ods. 9 písm. a) sa slová „údajov vedených v zozname hospodárskych subjektov“ nahrádzajú slovami „evidencie referencií“.
28.V § 12 ods. 9 úvodnej vete sa slovo „rade“ nahrádza slovom „úradu“.
29.V § 12 ods. 10 prvej vete a druhej vete sa slovo „rada“ nahrádza slovom „úrad“.
30.Nadpis nad § 13 znie: „Elektronická platforma“.
31.V § 13 odsek 1 znie:
„(1) Elektronická platforma je informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie zadávania zákazky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služby, na evidenciu týchto zákaziek, ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich činností. Správcom elektronickej platformy je Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“).“
32.V § 13 ods. 2 úvodnej vete sa slová „elektronické trhovisko obsahovalo“ nahrádzajú slovami „elektronická platforma obsahovala“ a slovo „spĺňalo“ sa nahrádza slovom „spĺňala“.
33.V § 13 ods. 2 písm. a) sa slovo „bolo“ nahrádza slovom „bola“.
34.V § 13 ods. 2 písm. b) sa slová „bolo vnútorne členené“ nahrádzajú slovami „na účely zobrazenia ponúk bola vnútorne členená“ a za slová „tovarov“ sa vkladá čiarka a slová „stavebných prác“.
35.V § 13 ods. 2 písmeno d) znie:
„d) obsahovala systém sledovania vývoja cien, ktorým, na základe údajov z informačných systémov verejnej správy, z iných informačných systémov v správe alebo prevádzke orgánu verejnej moci, ako aj z elektronických prostriedkov, prostredníctvom ktorého sa komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní uskutočňuje, v rozsahu údajov o zákazkách na zadanie ktorých bol tento prostriedok použitý, sa sprístupňujú údaje o cenách verejne obstaraných alebo inak dodaných tovarov, uskutočnených stavebných prácach a poskytnutých službách, tieto údaje boli aktualizované najmenej vo štvrťročných intervaloch a bezodplatne sprístupnené v členení podľa
6
klasifikácie hlavného slovníka obstarávania najmenej na úrovni skupiny, aj spôsobom umožňujúcim ich automatizované spracovanie,“.
36.V § 13 ods. 2 písm. e) sa slová „kedykoľvek a bezodplatne zverejniť ponuku na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby” nahrádzajú slovami „zúčastniť sa verejného obstarávania prostredníctvom elektronickej platformy“.
37.V § 13 ods. 2 písm. m) sa slovo „obsahovalo“ nahrádza slovom „obsahovala“ a slová „elektronickom trhovisku a informácií“ sa nahrádzajú slovami „elektronickej platforme alebo informácií“
38.§ 13 ods. 2 sa dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o) bola zabezpečená dostupnosť Vestníka verejného obstarávania (ďalej len „vestník“), profilu verejného obstarávateľa, zoznamu a registra podľa § 147 písm. f), elektronických dokumentov podľa § 147 písm. k), ako aj iných nástrojov a databáz, ktoré vedie alebo spravuje úrad a ktoré potrebné na verejné obstarávanie s využitím elektronickej platformy, ako aj zabezpečené funkcionality, potrebné na plnenie zverejňovacích a iných povinností verejného obstarávateľa a hospodárskeho subjektu vo vzťahu k nim; na tento účel poskytne úrad správcovi elektronickej platformy potrebnú súčinnosť,“.
39.V § 13 odsek 4 znie:
„(4) Elektronická platforma, vrátane informácií na nej zverejnených, je verejne prístupná aj osobám, ktoré nie registrované na elektronickej platforme podľa tohto zákona; ustanovenie tohto zákona, vyžadujúce registráciu na vykonanie úkonu na elektronickej platforme, tým nie je dotknuté.“.
40.V § 13 ods. 5 sa slová „tovarov alebo služieb, oprávnené“ nahrádzajú slovami „vo verejnom obstarávaní, oprávnený“.
41.V § 13 ods. 6 sa slová „tovarmi a službami, bežne dostupnými na trhu, aj iným osobám ako verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi, osobe podľa
§ 8
a uchádzačom alebo záujemcom“ nahrádzajú slovami „tovarom, stavebnými prácami alebo službami aj pre prípady, kedy neexistuje povinnosť postupovať podľa tohto zákona s využitím elektronickej platformy“.
42.V § 13 ods. 7 sa slovo „zaručenou“ nahrádza slovom „kvalifikovanou“.
43.V § 13 ods. 8 písm. a) štvrtom bode sa slová „ponuky na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby“ nahrádzajú slovami „alebo predkladania ponuky“.
44.V § 13 ods. 11 sa slová „a v časti podľa odseku 8 písm. b) sú“ nahrádzajú slovami „a ak ide o postup podľa § 109 až 111, sú v časti podľa odseku 8 písm. b)“.
45.§ 13 sa dopĺňa odsekmi 13 a 14, ktoré znejú:
„(13) Správca informačného systému verejnej správy, orgán verejnej moci, ktorý spravuje alebo prevádzkuje iný informačný systém a prevádzkovateľ elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní uskutočňuje, v rozsahu údajov o zákazkách na zadanie ktorých bol tento prostriedok použitý povinní bezodplatne poskytnúť úradu vlády na účely zabezpečenia činnosti podľa odseku 2 písm. d) údaje o cenách verejne obstaraných alebo inak dodaných tovarov, uskutočnených stavebných prácach a poskytnutých službách, ktoré evidujú; údaje sa poskytujú len za podmienky, že ich poskytnutím nedôjde k ohrozeniu utajovanej skutočnosti, ohrozeniu plnenia konkrétnej úlohy podľa osobitných predpisov,35a) vrátane odhalenia jej zdrojov, prostriedkov, či totožnosti zapojených osôb alebo k ohrozeniu medzinárodnej spravodajskej spolupráce.
(14) Údaje podľa odseku 13 sa poskytujú spôsobom, ktorý umožňuje ich automatizované spracovanie. Úrad vlády a správca informačného systému verejnej správy, prevádzkovateľ informačného systému alebo elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní uskutočňuje môžu na účely odseku 13 dohodou upraviť konkrétne podmienky technického zabezpečenia poskytovania údajov, štruktúru a rozsah údajov a
7
metaúdajov vrátane metodiky zostavenia údajov a ostatné podrobnosti o spôsobe plnenia povinnosti poskytovať údaje. Dohoda podľa druhej vety sa na žiadosť správcu informačného systému verejnej správy, prevádzkovateľa informačného systému alebo elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní uskutočňuje uzatvára vždy, ak poskytovanie údajov spôsobom podľa prvej vety nie je možné alebo ak je poskytovanie údajov podľa odseku 13 spojené s objektívnymi neprimeranými ťažkosťami.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:
35a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
46.V § 14 ods. 6 písm. c) sa za slová „tovarov“ vkladá čiarka a slová „stavebných prác“.
47.V § 14 ods. 8 sa za slová „tovaru“ vkladá čiarka a slová „stavebných prác“.
48.V § 15 ods. 2 písm. a) sa za slová „centralizované činnosti vo verejnom obstarávaní“ vkladajú slová „pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov“.
49.§ 15 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7) Úrad vlády zabezpečuje centralizované činnosti vo verejnom obstarávaní, ak ide o civilnú zákazku na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby pre verejných obstarávateľov podľa § 7 ods. 1 písm. a), ktoré ustanoví vláda nariadením.
(8) Tovary, stavebné práce a služby ustanovené nariadením vlády podľa odseku 7 je verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) povinný obstarávať s využitím centrálnej obstarávacej organizácie podľa odseku 7, ak nie je v písomnej dohode medzi centrálnou obstarávacou organizáciou podľa odseku 7 a verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. a) dohodnuté inak. Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) nie je povinný postupovať podľa prvej vety, ak by tým bolo ohrozené plnenie úloh a povinností podľa osobitného predpisu.8).“.
50.V § 19 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) až f), ktoré znejú:
„d) zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, ak Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, príslušný orgán na ochranu hospodárskej súťaže iného členského štátu alebo Európska komisia uloží rozhodnutím, ktoré nadobudlo právoplatnosť po uzavretí danej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy sankciu dodávateľovi, členovi skupiny dodávateľov alebo koncesionárovi, a to za porušenie zákazu dohody obmedzujúcej súťaž,39a) ktorá spočívala v koordinácii podnikateľov v akomkoľvek verejnom obstarávaní alebo v súvislosti s akýmkoľvek verejným obstarávaním, pričom táto sankcia nebola znížená na základe príslušného programu zhovievavosti39b) alebo na základe príslušného konania o urovnaní,39c)
e) zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy uzavretej s uchádzačom, ktorý na účely preukázania splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, na účely výberu záujemcov vo verejnom obstarávaní, na účely preukázania splnenia požiadaviek na predmet zákazky, alebo na účely zloženia zábezpeky poskytol informáciu alebo doklad, ktoré nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a mali vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky, výber záujemcov, alebo na zabezpečenie viazanosti ponúk zábezpekou.
f) zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, ak vo verejnom obstarávaní, ktoré predchádzalo ich uzavretiu úrad v rozhodnutí podľa § 175 ods. 1 písm. c) zistí porušenie tohto zákona, ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 39a až 39c znejú:
39a) Napríklad čl. 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. C 202, 7.6.2016), § 4 ods. 1 zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
39b) Napríklad § 51 zákona č. 187/2021 Z. z.
39c) Napríklad § 52 zákona č. 187/2021 Z. z.“.
8
51.V § 19 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody stala konečným užívateľom výhod dodávateľa, jeho subdodávateľa alebo jeho subdodávateľa podľa osobitného predpisu33) osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c), verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu po uplynutí 30 dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala, ak táto skutočnosť stále trvá, odstúpiť od zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody.“.
52.V § 20 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže na elektronickú komunikáciu použiť výlučne elektronický prostriedok zapísaný v zozname elektronických prostriedkov podľa § 158a.“.
53.V § 20 ods. 2 6 sa slová „informačný systém“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „elektronický prostriedok“ v príslušnom tvare.
54.V § 20 ods. 2 sa slová „bez využitia elektronického trhoviska“ nahrádzajú slovami „postupom podľa § 112 až 116“.
55.V § 20 sa odsek 11 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) bolo možné doručovať v elektronickej podobe žiadosť o nápravu podľa § 164 ods. 3 písm. a) a námietky podľa § 170 ods. 9 písm. a) prvého bodu.“.
56.§ 20 sa dopĺňa odsekmi 19 až 21, ktoré znejú:
„(19) Prevádzkovateľ elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní uskutočňuje, je povinný na žiadosť úradu, Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, Najvyššieho kontrolného úradu, Národného bezpečnostného úradu, orgánu činného v trestnom konaní, riadiaceho orgánu podľa osobitného predpisu,74a) sprostredkovateľského orgánu podľa osobitného predpisu45a) alebo osoby vykonávajúcej vládny audit podľa osobitného predpisu45b) sprístupniť informácie alebo dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania, ktoré sa v ním prevádzkovanom elektronickom prostriedku nachádzajú, a to bezodkladne po doručení žiadosti, spôsobom a v rozsahu uvedenom v žiadosti; ak ide o sprístupnenie pre Protimonopolný úrad Slovenskej republiky alebo orgán činný v trestnom konaní, prevádzkovateľ elektronického prostriedku zabezpečí, aby o tejto skutočnosti neboli v elektronickom prostriedku iným subjektom dostupné žiadne informácie, ak pristupujúci orgán nerozhodne inak. V žiadosti podľa prvej vety je orgán povinný identifikovať zákonné ustanovenie, na základe ktorého o prístup žiada. Sprístupnenie podľa prvej vety oznamuje dotknutému verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi alebo osobe podľa § 8 výlučne orgán, ktorému bolo takéto sprístupnenie poskytnuté, a to do desiatich pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo jeho konanie týkajúce sa dotknutého verejného obstarávania ukončené alebo do desiatich pracovných dní od inej skutočnosti, ktorou bolo konanie daného orgánu týkajúce sa dotknutého verejného obstarávania ukončené, ak nebol daný dôvod na začatie správneho konania. Prevádzkovateľ elektronického prostriedku zabezpečí, aby elektronický prostriedok viedol automatizovaný záznam o každom sprístupnení informácií alebo dokumentov najmenej v tomto rozsahu:
a)dátum doručenia žiadosti,
b)názov žiadateľa,
c)meno, priezvisko a funkcia osoby konajúcej za, alebo v mene žiadateľa,
d)meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorej sa informácie alebo dokumenty sprístupňujú,
e)dátum a čas sprístupnenia informácií alebo dokumentov,
f)dátum a čas ukončenia sprístupnenia informácií a dokumentov.
(20) Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku a môžu sa predkladať aj v českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v inom ako štátnom jazyku alebo českom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka Ak sa zistí rozdiel v obsahu dokladu alebo dokumentu predloženom podľa druhej vety, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
(21) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž, v oznámení o nadlimitnej koncesii, v informácii o zadávaní
9
podlimitnej koncesie, vo výzve na predkladanie ponúk, ak ide o zadávanie podlimitnej zákazky, v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov umožniť predloženie ponuky alebo návrhu aj v inom ako štátnom jazyku alebo českom jazyku; ustanovenie odseku 20 druhej vety sa nepoužije. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ umožní predloženie ponuky v inom jazyku podľa predchádzajúcej vety musí vždy umožniť predloženie ponuky aj v štátnom jazyku. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný na účely výkonu dohľadu nad verejným obstarávaním podľa tohto zákona zabezpečiť úradný preklad tej časti dokumentácie, ktorá je vyhotovená v inom ako štátnom jazyku alebo v inom ako českom jazyku.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 45a a 45b znejú:
45a) § 8 zákona č. 292/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.
45b) Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.”.
57.V § 21 sa vypúšťa odsek 6.
58.V § 22 ods. 3 sa za slová „podľa tohto zákona“ vkladajú slová „a ani ustanovenia ukladajúce prevádzkovateľovi elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, sprístupniť dokumenty a informácie týkajúce sa verejného obstarávania“.
59.V § 24 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak trvanie zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy presiahne desať rokov odo dňa odoslania oznámenia o výsledku verejného obstarávania, verejný obstarávateľ a obstarávateľ uchovávajú kompletnú dokumentáciu do uplynutia troch rokov odo dňa skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody. Dokumentáciu vyhotovovanú v jednotlivých fázach verejného obstarávania, ktorá nie je súčasťou elektronickej komunikácie podľa § 20 verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže viesť aj prostredníctvom elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní uskutočňuje.“.
60.V § 24 ods. 3 písm. c) sa slová „Vestníku verejného obstarávania (ďalej len „vestník“)“ nahrádzajú slovami „vestníku“.
61.§ 24 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Verejní obstarávatelia a obstarávatelia pri uplatňovaní pravidiel podľa tohto zákona spolupracujú a vymieňajú si potrebné informácie a podklady, ktoré sa týkajú zrealizovaných verejných obstarávaní; tým nie je dotknutá povinnosť verejného obstarávateľa a obstarávateľa chrániť utajované skutočnosti, dôverné informácie podľa § 22, povinnosť nesprístupniť inú skutočnosť chránenú podľa osobitných predpisov71) a zachovávať osobitným predpisom uloženú alebo uznanú povinnosť mlčanlivosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 71 znie:
71) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 16 a 17 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 11 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 2 písm. k) zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov.“.
62.V § 25 ods. 3 posledná veta znie: „Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení použitom ako výzva na súťaž, oznámení o koncesii, oznámení o vyhlásení súťaže návrhov alebo vo výzve na predkladanie ponúk, ak ide o podlimitnú zákazku, adresu webového sídla, na ktorej bezodkladne potom, ako sa dozvie o skutočnostiach podľa odseku 2, zverejní informácie podľa prvej vety.“.
10
63.V § 32 ods. 1 písm. b), c) a f) sa slová „alebo v štáte sídla“ nahrádzajú slovami „a v štáte sídla“.
64.V § 32 ods. 1 sa vypúšťajú písmená g) a h).
65.V § 33 ods. 2 sa slová „a) h)“ nahrádzajú slovami „a) g)“ a na konci sa pripája táto veta: „Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.“.
66.V § 34 ods. 1 písm. b) prvý bod znie:
„1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,“.
67.V § 34 ods. 3 sa slová „a) h)“ nahrádzajú slovami „a) g)“ a na konci sa pripája táto veta: „Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.“.
68.V § 38 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
69.V § 38 ods. 2 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g)“.
70.V § 39 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Záujemca alebo uchádzač na účely identifikácie dokladu podľa prvej vety uvedie v žiadosti o účasť alebo v ponuke identifikáciu verejného obstarávania v ktorom predložil doklad podľa prvej vety spolu s presnou identifikáciou časti ponuky alebo žiadosti o účasť v ktorej sa tento doklad nachádza.“.
71.V § 40 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže v súvislosti s dôvodom na vylúčenie podľa odseku 6 písomne požiadať uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie.“.
72.V § 40 odsek 5 znie:
„(5) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ
a) povinní pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov, ktoré sa týkajú technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), zohľadniť referencie uchádzačov alebo záujemcov uvedené v evidencii referencií podľa § 12, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky alebo žiadosti o účasť existujú a uchádzač alebo záujemca ich v ponuke alebo žiadosti o účasť identifikoval,
b) povinní pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti uchádzačov alebo záujemcov týkajúcej sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. c) alebo písm. g) písomne požiadať uchádzača alebo záujemcu, aby v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, nahradil technikov, technické orgány alebo osoby určené na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy, alebo riadiacich zamestnancov, ak nespĺňajú predmetnú podmienku účasti,
c) povinní písomne požiadať uchádzača alebo záujemcu, aby v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, nahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na jej vylúčenie,
d)môžu písomne požiadať uchádzača alebo záujemcu, aby v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, nahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na jej vylúčenie podľa odseku 8,
e)môžu písomne požiadať uchádzača alebo záujemcu, aby v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, nahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej
11
preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, ak táto iná osoba sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike.“.
73.V § 40 ods. 6 úvodnej vete sa slová „z verejného obstarávania“ nahrádzajú slovami „kedykoľvek počas verejného obstarávania“.
74.V § 40 ods. 6 sa vypúšťa písmeno g).
Doterajšie písmená h) až m) sa označujú ako písmená g) až l).
75.V § 40 ods. 6 písm. h) sa za slová „po písomnej žiadosti“ vkladajú slová „podľa odseku 4“.
76.§ 40 ods. 6 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m) nenahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienok účasti alebo subdodávateľa, ktorí majú sídlo v treťom štáte podľa § 10 ods. 4 v určenej lehote inou osobou alebo subdodávateľom, ktorí nemajú sídlo v treťom štáte podľa § 10 ods. 4.“.
77.V § 40 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu vylúčiť kedykoľvek počas verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak
a)sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania dopustil pri plnení zákazky alebo koncesie podstatného porušenia zmluvných povinností, v dôsledku čoho verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ odstúpil od zmluvy alebo mu bola spôsobená závažná škoda alebo iná závažná ujma,
b)sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania dopustil závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov,47) za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
c)sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania dopustil závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
d)na základe dôveryhodných informácií, bez potreby vydania predchádzajúceho rozhodnutia akýmkoľvek orgánom verejnej moci, dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž, a to bez ohľadu na akýkoľvek majetkový, zmluvný alebo personálny vzťah medzi týmto uchádzačom alebo záujemcom a daným hospodárskym subjektom,
e)evidujú voči záujemcovi alebo uchádzačovi nedoplatky na dani, ktorej správcom podľa osobitného predpisu;50a) ustanovenie § 32 ods. 1 písm. c) tým nie je dotknuté.
Doterajšie odseky 8 až 14 sa označujú ako odseky 9 až 15.
Poznámka pod čiarou k odkazu 50a znie:
50a) Napríklad zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.“.
78.V § 40 odsek 9 znie:
„(9) Ak hospodársky subjekt nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a), alebo sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa odseku 6 písm. c) g) a odsekov 7 a 8, je oprávnený verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy; v takom prípade je povinný objasniť dotknuté skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom. Opatreniami na vykonanie nápravy musí hospodársky subjekt preukázať, že zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody, napravil pochybenie, dostatočne objasnil sporné skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s príslušnými orgánmi, a že prijal konkrétne technické, organizačné a personálne opatrenia, aby sa zabránilo budúcim pochybeniam, priestupkom, iným
12
správnym deliktom alebo trestným činom. Ak skutočnosti zakladajúce nesplnenie podmienky účasti alebo dôvodu na vylúčenie podľa prvej vety nastali pred uplynutím lehoty na predkladanie žiadostí o účasť alebo ponúk, záujemca uvedie opatrenia na vykonanie nápravy podľa prvej vety v žiadosti o účasť a uchádzač v ponuke.“.
79.V § 40 ods. 10 a 11 sa slová „podľa odseku 8“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 9“.
80.V § 41 ods. 1 písm. b) sa slová „a) až h)“ nahrádzajú slovami „a) až g)“ a za slová „a ods. 7“ sa vkladajú slová „a 8“.
81.V § 41 odsek 2 znie:
„(2) Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa odseku 1 písm. b), verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ písomne požiada uchádzača o jeho nahradenie. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môžu písomne požiadať uchádzača o nahradenie subdodávateľa, ktorý sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike. Uchádzač doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej alebo druhej vety, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.
82.V § 42 ods. 12 prvej vete sa za slová „plnenia zmluvy“ vkladajú slová „súvisiace s predmetom zákazky“ a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na posúdenie súvisu s predmetom zákazky sa použije § 44 ods. 2“.
83.V § 44 ods. 1 v prvej vete sa za slová „s cieľom určiť“ vkladajú slová „pre neho“.
84.V § 44 ods. 12 sa vypúšťajú slová „dĺžka záruky,“.
85.V § 46 ods. 6 písm. b) sa slová „§ 56 ods. 8 15“ nahrádzajú slovami „§ 56 ods. 8 12“.
86.V § 47 ods. 1 sa za slovo „povoliť“ vkladajú slová „alebo vyžadovať“, za slovo „povoľujú“ sa vkladajú slová „alebo vyžadujú“ a za slovo „povolené“ sa vkladajú slová „alebo vyžadované“.
87.V § 49 odsek 6 znie:
„(6) Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ak uchádzač v lehote na predkladanie ponúk predloží viac ponúk, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ prihliada len na ponuku, ktorá bola predložená ako posledná a na ostatné ponuky hľadí rovnako ako na ponuky, ktoré boli predložené po lehote na predkladanie ponúk.“.
88.§ 49 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7) Uchádzač môže v ponuke predložiť aj kópie dokladov, vrátane kópií v elektronickej podobe. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže kedykoľvek počas priebehu verejného obstarávania požiadať uchádzača o predloženie originálu príslušného dokumentu, úradne osvedčenej kópie originálu príslušného dokumentu, alebo zaručenej konverzie ak pochybnosti o pravosti predloženého dokumentu alebo ak je to potrebné na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania. Ak uchádzač nepredloží doklady v lehote určenej verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uchádzača vylúči. Ustanovenia § 40 ods. 4 alebo 53 ods. 1 a 2 týmto nie sú dotknuté.
(8) Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa primerane použijú aj na predkladanie žiadostí o účasť.“.
89.V § 51 ods. 1 druhá veta a tretia veta znejú: „Členovia komisie s právom vyhodnocovať ponuky musia mať odborné vzdelanie alebo odbornú prax umožňujúcu vyhodnotiť ponuku; verejný obstarávateľ a obstarávateľ oprávnení spracúvať dokumenty v rozsahu nevyhnutnom na tento účel. Komisia je spôsobilá prijímať závery z vyhodnotenia ponúk nadpolovičnou väčšinou členov komisie s právom vyhodnocovať ponuky.“.
13
90.V § 51 odsek 8 znie:
„(8) Ak sa v priebehu verejného obstarávania zníži počet členov komisie pod minimálny počet podľa tohto zákona, verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný komisiu doplniť.“.
91.V § 52 odsek 2 znie:
„(2) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinní umožniť účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk alebo v lehote na predkladanie konečných ponúk. Pred otvorením ponúk alebo konečných ponúk predložených v listinnej podobe sa overí ic