VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV–12837/2021
Národnej radySlovenskej republiky
615
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z ............... 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Predkladá:
Eduard Heger
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava júl 2021