DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
2. Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a) v primárnom práve v Zmluve o fungovaní Európskej únie v článku 168,
b) v sekundárnom práve v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa zriaďuje Európske Centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (Ú. v. EÚ L 142, 30.4.2004), gestor Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,
v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 1082/2013/EÚ z 22. októbra 2013 o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 2119/98/ES (Ú. v. L 293, 5.11.2013), gestor Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,
c) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a) lehota na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie
- bezpredmetné,
b) informácia o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie
- nie je vedené konanie,
c) informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú uvádzané právne akty Európskej únie už prebrané
- bezpredmetné.
5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
- úplne.