1
Dôvodová správa
B.Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Navrhovanou právnou úpravou sa stanovuje možnosť ÚVZ SR v rámci protiepidemických opatrení reflektovať GreenPassy, t.j. zaočkovanie, prekonanie ochorenia COVID-19 alebo absolvovanie negatívneho otestovania (testovanie v predmetnom zákone v istej forme je reflektované a umožňuje zohľadňovať pri Vyhláškach ÚVZ) pri tvorbe protipandemických opatrení.
Pri otázke zaočkovania nesmie byť prijatá podzákonná právna úprava (napr. Vyhláška ÚVZ SR), ktorá byť bez zmeny zákona (bez blanketovej normy) umožňovala (prikazovala) napr. prevádzkovateľom služieb umožniť využívanie týchto len pre očkovaných alebo pre očkovaných za jemnejších podmienok ako pri neočkovaných.
Oproti povinnému preukazovaniu sa dokladom o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo negatívnym testom na prítomnosť ochorenia COVID-19, je (každé) očkovanie spojené s markantnejším zásahom do základných práv a slobôd do telesnej integrity, súkromia i presvedčenia, ochrany zdravia a pod. obyvateľov. Navyše očkovanie je v Slovenskej republike dobrovoľné, zákon (ani ten o verejnom zdraví) s ním ako s nástrojom boja proti ochoreniu COVID-19 nepočíta.
Za ďalšie, pri doklade o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 a doklade o prekonaní ochorenia preukazuje dotyčná osoba, ktorá byť nimi zvýhodnená vo vzťahu k využívaniu služieb, že nie je infekčná (nie je teda chorá a je nízky potenciál nákazy iných ľudí), čím sa dosahuje cieľ ochrany zdravia tretích osôb v prevádzke alebo pri využívaní tej istej služby.
Právny benefit (napr. plný vstup do prevádzky a na hromadné podujatia a pod.) pre zaočkovaných jednak predpokladá podstatnejší zásah do telesnej integrity a súkromia, ktorého podstúpenie musí dotyčná osoba preukázať pre účely využitia benefitu, pričom očkovanie chráni v prvom rade zaočkovaného pred ochorením alebo jeho ťažkým priebehom, nevypovedá primárne o potenciálnej infekčnosti alebo neinfekčnosti osoby voči tretím osobám (čiže ani dosahovaním legitímneho cieľa ochrany zdravia tretích osôb sa nedá primárne argumentovať).
Zohľadnenie očkovania pri povolení využívania istých služieb týmto obyvateľom (oproti neočkovaným) aj počas pandémie musí byť upravené primárne zákonom (aspoň vo všeobecnej rovine). Bez zákonného splnomocnenia (na takéto zohľadnenie) pri súčasnej zákonnej úprave ÚVZ SR nesmie vydať takúto Vyhlášku zohľadňujúcu očkovanie ako „priepustku“ k službám.
A teda pri GreenPassoch a navrhovanej zákonnej úprave zákonodarca reflektuje nasledovné všeobecné východiskách právnej úpravy:
(i) zavádza sa zákonná možnosť zohľadňovať očkovanie proti ochoreniu COVID-19 pri prijímaní protipandemických opatrení ÚVZ v tom smere, že
a) zaočkovaní ľudia,
b) tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, a
c) negatívne otestovaní ľudia,
2
budú môcť po preukázaní sa GreenPassom využívať „naplno“ služby prevádzkovateľov (poskytovateľov), ktoré budú inak v rámci protipandemických opatrení všeobecne (pre všetkých) obmedzené pre vstup a vjazd osôb;
(ii) pôjde o služby, ktoré rizikové - kde sa zhromažďujú ľudia a riziko šírenia nákazy ochorením COVID-19 (zohľadňujúc epidemiologické predikcie o šírení a nákazlivosti delta variantu) je väčšie - hromadné podujatia a prevádzky, kde sa zhromažďujú ľudia a napr. sa podávajú pokrmy a nápoje a pod.
(iii) zákonná možnosť prijať opatrenia „zvýhodňujúce“ očkovaných musí byť postavená na dočasnosti prijímaných zvýhodňujúcich opatrení. V tomto smere ide o čas, pokým sa z epidemiologického hľadiska (i) spoločnosť nepremorí, (ii) kým neustúpi pandémia, (iii) kým nebude zaočkovaná kritická skupina;
(iv) návrh zákona obsahuje dostatočne jasné a zrozumiteľné splnomocnenie pre ÚVZ SR na vydanie takejto Vyhlášky s reflexiou GreenPassov, ktorá by ustanovovala podrobnosti v smere: ktoré prevádzky, v akom čase, za akých hygienických podmienok, vyvažovanie a stanovenie legitímnych výnimiek a pod.
K bodu 2
Legislatívno - technická úprava súvisiaca s bodom 1.
K čl. II
V záujme akútnej potreby chrániť verejné zdravie, ustanovuje sa dátum nadobudnutia účinnosti tohto zákona dňom jeho vyhlásenia.
V Bratislave dňa 30. júna 2021
Eduard Heger v.r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Vladimír Lengvarský v.r.
minister zdravotníctva
Slovenskej republiky