1
Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa predkladá v reakcii na aktuálne potreby spôsobené pandémiou ochorenia COVID-19.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky predkladá návrh zákona ako iniciatívny materiál.
Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť ústavne súladnú možnosť využitia tzv. digitálnych očkovacích preukazov (ďalej len „GreenPass“) v rámci vnútroštátnych spoločenských a právnych vzťahov.
Navrhovanou novelizáciou sa upravuje možnosť Úradu verejného zdravotníctva SR reflektovať GreenPassy, resp. zaočkovanie, prekonanie ochorenia COVID-19 alebo absolvovanie negatívneho testovania pri tvorbe protipandemických opatrení.
Návrh zákona nepredpokladá vplyv na na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, nemá sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, na služby verejnej správy pre občana ani vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Samotný materiál neznižuje náklady podnikateľov priamo, ale výrazný pozitívny vplyv v podobe znižovania nákladov podnikateľov sa očakáva po jeho zavedení a uplatňovaní predkladateľmi v praxi, keď budú vyčíslované prínosy predkladaných materiálov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.
Účinnosť sa navrhuje dňom vyhlásenia vzhľadom na potrebu prijatia navrhovanej úpravy v súvislosti s chorobou COVID-19.