VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-12835/2021
Národnej rady Slovenskej republiky
614
VLÁDNY NÁVRH ZÁKONz ... 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Eduard Heger
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, jún 2021