Predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava 29. júna 2021Číslo: PREDS-157/2021
P O Z V Á N K A
Podľa čl. 83 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 17 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na žiadosť skupiny poslancov zvolávam 33. schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky.
Schôdza sa bude konať v rokovacej sále Národnej rady Slovenskej republiky, Námestie Alexandra Dubčeka 1, Bratislava
v utorok 29. júna 2021 po hlasovaní o 17.00 hod.
Poslanci navrhujú prerokovať na schôdzi bod programu:
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k štátnej korupcii (tlač 608).
Boris K o l l á r v. r.