1
Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu
492/2009 Z.z.
ZÁKON
zo 4. novembra 2009
o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zmena:
129/2010 Z.z.
(nepriama novela)
Zmena:
381/2011 Z.z.
(nepriama novela)
Zmena:
30/2019 Z.z.
Zmena: ..../2021 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
(1) Tento zákon upravuje
a) poskytovanie platobných služieb,
b) podmienky porovnateľnosti poplatkov,
c) podmienky presunu platobného účtu,
d) podmienky na vznik a prevádzkovanie platobných systémov,
e) podmienky na vznik a podnikanie platobných inštitúcií,
f) podmienky na vznik a podnikanie inštitúcií elektronických peňazí,
2
g) vybavovanie reklamácií a iných podaní a riešenie sporov súvisiacich s poskytovaním platobných služieb alebo vydávaním a používaním elektronických peňazí,
h) dohľad nad prevádzkovateľmi platobných systémov, dohľad nad platobnými inštitúciami a dohľad nad inštitúciami elektronických peňazí.
(2) Tento zákon sa vzťahuje na platobné služby poskytované poskytovateľom platobných služieb, vydávanie elektronických peňazí, spravovanie elektronických peňazí a na spätnú výmenu elektronických peňazí vydavateľom elektronických peňazí
a) v eurách alebo v inej mene štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len "členský štát") v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru,
b) v mene, ktorá nie je uvedená v písmene a), v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru podľa § 30 a § 89 ods. 7,
c) v každej mene mimo Európskeho hospodárskeho priestoru podľa § 30 a § 89 ods. 7.
(3) Tento zákon sa nevzťahuje na
a) platobné operácie vykonávané výlučne finančnými prostriedkami v hotovosti priamo medzi platiteľom a príjemcom bez akéhokoľvek sprostredkovania,
b) platobné operácie medzi platiteľom a príjemcom prostredníctvom zástupcu povereného na základe dohody rokovaním alebo uzavretím predaja alebo kúpy tovaru alebo služieb len v mene platiteľa alebo len v mene príjemcu,
c) fyzickú prepravu bankoviek a mincí v rámci podnikania vrátane ich výberu, spracovania alebo dodania,
d) platobné operácie pozostávajúce z iného ako profesionálneho výberu a dodania finančných prostriedkov v hotovosti v rámci neziskovej činnosti alebo charitatívnej činnosti,
e) služby, pri ktorých príjemca poskytne platiteľovi finančné prostriedky v hotovosti ako súčasť platobnej operácie na výslovnú žiadosť používateľa platobnej služby tesne pred vykonaním platobnej operácie prostredníctvom platby za kúpu tovaru alebo služieb,
f) zmenárenskú činnosť, 1)
g) platobné operácie vykonávané prostredníctvom zmeniek a šekov, 2) poukážok, cestovných šekov alebo poukazov poštového platobného styku 3) v listinnej podobe okrem § 38 ods. 3 6 a § 44a 44c,
h) platobné operácie vykonané v rámci platobného systému alebo systému zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi medzi agentmi pre vyrovnanie, centrálnymi protistranami, 4) klíringovými ústavmi podľa § 47 ods. 4 alebo centrálnymi bankami a inými účastníkmi platobného systému alebo systému zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi 5) a poskytovateľmi platobných služieb; tým nie sú dotknuté ustanovenia tohto zákona o platobných systémoch,
i) platobné operácie, ktoré súvisia so správou cenných papierov alebo iných finančných nástrojov, vrátane výplaty dividend, výnosov alebo iných výplat, umorovania alebo predaja, ktoré vykonávajú osoby uvedené v písmene h), obchodníci s cennými papiermi, ktorí poskytujú investičné služby, správcovské spoločnosti, ktoré poskytujú investičné služby, zahraničné subjekty kolektívneho investovania 6) alebo iné zahraničné osoby, ktorých činnosť zodpovedá činnosti týchto osôb,
j) služby zabezpečované poskytovateľmi technických služieb, ktorí podporujú poskytovanie platobných
3
služieb bez toho, aby v ktorejkoľvek fáze mali v držbe finančné prostriedky určené na prevod, vrátane zabezpečovania spracovávania a uchovávania údajov, ochrany zverených hodnôt a služieb ochrany súkromia, autentifikácie údajov a totožnosti, zabezpečovania informačných technológií a komunikačnej siete, zabezpečovania a údržby terminálov a zariadení používaných pri platobných službách, okrem platobných iniciačných služieb a služieb informovania o platobnom účte,
k) služby založené na osobitných platobných prostriedkoch alebo obdobných technických prostriedkoch uchovávajúcich majetkovú hodnotu elektronicky, ktoré sa môžu používať len obmedzene alebo len na osobitný účel a ktoré spĺňajú jednu z týchto podmienok:
1. môžu sa používať na nákup tovaru alebo služieb len v priestoroch limitovaného poskytovateľa podľa § 97a alebo v rámci obmedzenej siete poskytovateľa tovaru alebo služby na základe priamej obchodnej dohody s limitovaným poskytovateľom podľa § 97a,
2. môžu sa používať na nákup obmedzeného sortimentu tovaru alebo služieb a vydávajú sa limitovaným poskytovateľom podľa § 97a alebo
3. platné len na území Slovenskej republiky, vydávané na žiadosť miestneho orgánu štátnej správy, obce, vyššieho územného celku alebo obdobného orgánu na osobitné sociálne účely alebo daňové účely na nákup určeného tovaru alebo určených služieb od poskytovateľa tohto tovaru alebo služieb na základe obchodnej dohody uzatvorenej s poskytovateľom platobných služieb alebo vydavateľom platobných prostriedkov alebo obdobných technických prostriedkov uchovávajúcich majetkovú hodnotu elektronicky,
l) platobné operácie vykonávané poskytovateľom elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb podľa osobitného predpisu,6a) ktoré poskytované ako doplnková služba k elektronickým komunikačným službám používateľovi, pri ktorých suma platobnej operácie je zahrnutá do súvisiacej faktúry, pričom suma jednotlivej platobnej operácie nepresiahne 50 eur a celková suma platobných operácií nepresiahne 300 eur mesačne u jedného používateľa elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb, ak § 97b neustanovuje inak, pričom to platí, aj ak si tento používateľ predplatí služby u poskytovateľa elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb, a tieto platobné operácie sú určené na
1. nákup digitálneho obsahu alebo hlasových služieb bez ohľadu na zariadenie použité na nákup alebo spotrebu digitálneho obsahu alebo
2. vykonanie z elektronického zariadenia alebo jeho prostredníctvom v rámci charitatívnej činnosti alebo na nákup elektronických lístkov,
m) platobné operácie vykonané medzi poskytovateľmi platobných služieb, ich agentmi alebo ich pobočkami na ich vlastný účet,
n) platobné operácie a všetky súvisiace úkony medzi materskou spoločnosťou a jej dcérskou spoločnosťou alebo medzi dcérskymi spoločnosťami tej istej materskej spoločnosti bez akéhokoľvek sprostredkovania zo strany iného poskytovateľa platobných služieb ako podniku patriaceho do tej istej skupiny,
o) služby poskytovateľov služieb týkajúce sa výberu finančných prostriedkov v hotovosti prostredníctvom bankomatov, ktorí konajú v mene jedného vydavateľa alebo viacerých vydavateľov platobných kariet a ktorí nie zmluvnou stranou rámcovej zmluvy s používateľom platobných služieb uskutočňujúcim výber finančných prostriedkov v hotovosti z platobného účtu, ak títo poskytovatelia služieb neposkytujú platobné služby podľa § 2 ods. 1; na týchto poskytovateľov služieb sa rovnako vzťahuje § 3 ods. 4 a § 43 ods. 6.
§ 2
(1) Platobnou službou sa rozumie
a) vklad finančných prostriedkov v hotovosti na platobný účet a vykonávanie všetkých úkonov
4
súvisiacich s vedením platobného účtu,
b) výber finančných prostriedkov v hotovosti z platobného účtu a vykonávanie všetkých úkonov súvisiacich s vedením platobného účtu,
c) vykonávanie platobných operácií vrátane prevodu finančných prostriedkov z platobného účtu alebo na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb
1. úhradou,
2. prostredníctvom platobnej karty alebo iného platobného prostriedku,
3. inkasom,
d) vykonávanie platobných operácií z úveru poskytnutého používateľovi platobných služieb
1. formou povoleného prečerpania platobného účtu, a to
1a. úhradou,
1b. prostredníctvom platobnej karty alebo iného platobného prostriedku,
1c. inkasom, alebo
2. formou úverového rámca prostredníctvom platobnej karty alebo iného platobného prostriedku,
e) vydávanie platobného prostriedku alebo prijímanie platobných operácií,
f) poukazovanie peňazí,
g) platobná iniciačná služba,
h) služba informovania o platobnom účte.
(2) Platobnou operáciou sa rozumie vklad finančných prostriedkov, výber finančných prostriedkov alebo prevod finančných prostriedkov na pokyn platiteľa alebo v jeho mene alebo na pokyn príjemcu poskytovateľovi platobných služieb vykonávaný v rámci platobných služieb podľa odseku 1 písm. a) až g).
(3) Poskytovateľom platobných služieb sa rozumie
a) banka, zahraničná banka alebo pobočka zahraničnej banky, ktorá v bankovom povolení uvedené aj poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie,
b) inštitúcia elektronických peňazí podľa § 81 ods. 1, zahraničná inštitúcia elektronických peňazí alebo pobočka zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí,
c) poštový podnik, 7) ak je podľa osobitného zákona oprávnený poskytovať platobné služby,
d) platobná inštitúcia podľa § 63, zahraničná platobná inštitúcia alebo pobočka zahraničnej platobnej inštitúcie,
e) Národná banka Slovenska alebo Európska centrálna banka, ak nekonajú ako menový orgán alebo ak nejde o činnosti, ktoré sa týkajú zabezpečovania verejných potrieb, a ak poskytujú platobné služby okrem § 38 ods. 3 až 6 a § 44b až 44f,
f) Štátna pokladnica, Exportno-importná banka Slovenskej republiky, miestne orgány štátnej správy, obce a vyššie územné celky, ak podľa osobitného zákona oprávnené poskytovať platobné služby a ak nejde o činnosti, ktoré sa týkajú zabezpečovania verejných potrieb,
g) poskytovateľ platobných služieb v obmedzenom rozsahu podľa § 79a,
h) poskytovateľ služieb informovania o platobnom účte podľa § 79b.
5
(4) Platiteľom sa rozumie osoba, ktorá zriadený platobný účet a predkladá platobný príkaz z tohto platobného účtu poskytovateľovi platobných služieb alebo poskytovateľovi platobných
iniciačných služieb, ak § 3 ods. 2 neustanovuje inak, alebo osoba, ktorá nemá zriadený platobný účet a
predkladá platobný príkaz poskytovateľovi platobných služieb.
(5) Príjemcom sa rozumie osoba, ktorá je označená platiteľom ako príjemca finančných prostriedkov platobnej operácie.
(6) Používateľom platobných služieb sa rozumie osoba, ktorá používa platobné služby ako platiteľ alebo príjemca, pričom platiteľ a príjemca môže byť tá istá osoba.
(7) Spotrebiteľom na účely tohto zákona sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie platobných služieb, nekoná v rámci svojho zamestnania, povolania alebo podnikania, ak § 44d ods. 5 neustanovuje inak.
(8) Poukazovaním peňazí sa rozumie platobná služba, keď výhradne na účel prevodu
finančných prostriedkov zložených platiteľom v hotovosti alebo bezhotovostne je suma týchto
finančných prostriedkov prevedená príjemcovi alebo inému poskytovateľovi platobných služieb,
ktorý koná v mene príjemcu, a táto suma je prijatá v mene príjemcu a vyplatená príjemcovi v
hotovosti alebo bezhotovostne, pričom platiteľ alebo príjemca nemajú na tento účel zriadený
platobný účet.(8) Poukazovaním peňazí sa rozumie platobná služba, keď výhradne na účel
prevodu finančných prostriedkov zložených platiteľom v hotovosti je suma týchto finančných
prostriedkov prevedená príjemcovi alebo inému poskytovateľovi platobných služieb, ktorý koná
v mene príjemcu, a táto suma je prijatá v mene príjemcu a vyplatená príjemcovi v hotovosti,
pričom platiteľ alebo príjemca nemajú na tento účel zriadený platobný účet.
(9) Platobným účtom sa rozumie bežný účet 8) alebo iný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb na meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno alebo názov, ak ide o právnickú osobu, jedného alebo viacerých používateľov platobných služieb, ktorý sa používa na vykonávanie platobných operácií.
(10) Platobným príkazom sa rozumie pokyn platiteľa alebo príjemcu poskytovateľovi platobných služieb na vykonanie platobnej operácie. Formu, podobu a náležitosti platobného príkazu určuje poskytovateľ platobných služieb v súlade s § 31 ods. 5 písm. c) druhým bodom a § 35 ods. 1 písm. a).
(11) Úhradou sa rozumie platobná služba, pri ktorej sa na základe pokynu platiteľa suma platobnej operácie odpisuje z platobného účtu platiteľa a pripisuje na platobný účet príjemcu prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb, ktorý vedie platobný účet; úhradou sa rozumie aj trvalý príkaz na úhradu.
(12) Inkasom sa rozumie platobná služba, pri ktorej sa suma platobnej operácie odpisuje z platobného účtu platiteľa, pričom platobný príkaz predkladá príjemca na základe súhlasu platiteľa s takýmto odpísaním udeleného príjemcovi, poskytovateľovi platobných služieb príjemcu alebo poskytovateľovi platobných služieb platiteľa; inkasom sa rozumie aj trvalý príkaz na inkaso.
(13) Finančnými prostriedkami sa na účely tohto zákona rozumejú bankovky alebo mince ako prostriedky v hotovosti, prostriedky prevádzané v bezhotovostnej forme alebo elektronické peniaze.
(14) Referenčným dátumom sa na účely tohto zákona rozumie dátum použitý poskytovateľom platobných služieb na výpočet úrokov z finančných prostriedkov, ktoré boli pripísané na platobný účet alebo odpísané z platobného účtu.
(15) Referenčným výmenným kurzom sa na účely tohto zákona rozumie výmenný kurz, ktorý
6
sa používa ako základ na prepočet medzi menami a ktorý sprístupnil poskytovateľ platobných služieb alebo pochádza z verejne dostupného zdroja.
(16) Referenčnou úrokovou sadzbou sa na účely tohto zákona rozumie úroková sadzba, ktorá sa používa ako základ pri výpočte úroku a ktorá pochádza z verejne dostupného zdroja, ktorý môže overiť poskytovateľ platobných služieb a používateľ platobných služieb.
(17) Autentifikáciou sa na účely tohto zákona rozumie postup, ktorý umožňuje poskytovateľovi platobných služieb overiť totožnosť používateľa platobných služieb alebo oprávnenosť použitia platobného prostriedku vrátane použitia personalizovaných bezpečnostných prvkov používateľa platobných služieb.
(18) Jedinečným identifikátorom sa na účely tohto zákona rozumie kombinácia písmen, číslic alebo symbolov, ktorú oznámi poskytovateľ platobných služieb používateľovi platobných služieb a ktorú používateľ platobných služieb poskytne na účely jednoznačnej identifikácie iného používateľa platobných služieb alebo jeho platobného účtu pre platobné operácie.
(19) Platobným prostriedkom sa na účely tohto zákona rozumie personalizované zariadenie alebo súbor postupov dohodnutý medzi používateľom platobných služieb a poskytovateľom platobných služieb, ktoré sa používajú na účely predkladania platobného príkazu, najmä platobná karta, internet banking alebo iné platobné aplikácie elektronického bankovníctva.
(20) Platobnou kartou sa rozumie platobný prostriedok, ktorý umožňuje používateľovi platobných služieb prístup k finančným prostriedkom čerpaným do výšky limitu povoleného poskytovateľom platobných služieb.
(21) Pobočkou sa na účely tohto zákona rozumie organizačná zložka platobnej inštitúcie alebo inštitúcie elektronických peňazí umiestnená na území Slovenskej republiky alebo mimo územia Slovenskej republiky.
(22) Zahraničnou platobnou inštitúciou alebo zahraničnou inštitúciou elektronických peňazí sa na účely tohto zákona rozumie osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorá priamo poskytuje platobné služby alebo vydáva elektronické peniaze na základe oprávnenia udeleného v štáte, v ktorom sídlo. Pobočkou zahraničnej platobnej inštitúcie alebo pobočkou zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí sa na účely tohto zákona rozumie organizačná zložka zahraničnej platobnej inštitúcie alebo zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí umiestnená na území Slovenskej republiky, ktorá priamo poskytuje platobné služby alebo vydáva elektronické peniaze; všetky pobočky zahraničnej platobnej inštitúcie alebo zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí zriadené v Slovenskej republike zahraničnou platobnou inštitúciou alebo zahraničnou inštitúciou elektronických peňazí so sídlom v inom členskom štáte sa považujú za jednu pobočku.
(23) Skupinou sa na účely tohto zákona rozumie skupina osôb, ktoré navzájom prepojené na základe vzťahu podľa osobitných predpisov,8a) alebo skupina osôb podľa osobitného predpisu,8b) ktoré sú navzájom prepojené na základe vzťahu podľa osobitného predpisu.8c)
(24) Úzkou väzbou sa na účely tohto zákona rozumie úzke prepojenie podľa osobitného predpisu.8d)
(25) Domovským členským štátom sa na účely tohto zákona rozumie členský štát, v ktorom sa nachádza
a) sídlo poskytovateľa platobných služieb alebo
b) ústredie poskytovateľa platobných služieb, ak poskytovateľ platobných služieb nemá podľa svojho vnútroštátneho práva sídlo.
7
(26) Hostiteľským členským štátom sa na účely tohto zákona rozumie iný členský štát ako domovský členský štát, v ktorom poskytovateľ platobných služieb agenta platobných služieb alebo pobočku alebo poskytuje platobné služby.
(27) Vhodnou osobou sa na účely tohto zákona rozumie osoba, ktorá hodnoverne preukáže prehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod základného imania a aj ďalších finančných zdrojov, pričom zo všetkých okolností je zrejmé, že je spôsobilá zabezpečiť riadne a bezpečné vykonávanie činností podľa tohto zákona.
(28) Kvalifikovanou účasťou sa na účely tohto zákona rozumie priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet, ktorý predstavuje aspoň 10% podiel na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovania iného významného vplyvu na riadení tejto právnickej osoby porovnateľného s vplyvom zodpovedajúcim takémuto podielu.
(29) Nepriamym podielom sa na účely tohto zákona rozumie podiel držaný sprostredkovane, a to prostredníctvom jednej alebo viacerých právnických osôb, nad ktorými osoba vykonáva kontrolu.
(30) Odbornou spôsobilosťou sa na účely tohto zákona rozumie ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a trojročné riadiace skúsenosti v oblasti poskytovania platobných služieb, bankovníctva alebo inej oblasti finančného trhu. Za odborne spôsobilú osobu môže Národná banka Slovenska uznať aj
a) fyzickú osobu, ktorá ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a trojročné riadiace skúsenosti v inej ekonomickej oblasti alebo
b) fyzickú osobu, ktorá ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou a sedemročnú prax v oblasti poskytovania platobných služieb, bankovníctva, v inej oblasti finančného trhu alebo v inej ekonomickej oblasti a najmenej trojročné riadiace skúsenosti v oblasti poskytovania platobných služieb, bankovníctva, v inej oblasti finančného trhu alebo v inej ekonomickej oblasti.
(31) Dôveryhodnou fyzickou osobou sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorá
a) nebola právoplatne odsúdená za trestný čin proti majetku, za trestný čin hospodársky, za trestný čin korupcie, za trestný čin spáchaný v súvislosti so svojím zamestnaním, povolaním, postavením alebo funkciou alebo za úmyselný trestný čin, a ak ide o úmyselný trestný čin ani fyzická osoba, ktorej odsúdenie za takýto trestný čin bolo zahladené alebo na ktorú sa hľadí, akoby nebola odsúdená za takýto trestný čin; 10) tieto skutočnosti sa preukazujú odpisom z registra trestov, 11) a ak ide o cudzinca, tieto skutočnosti sa preukazujú a dokladujú obdobným úradným dokladom o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo obvyklého pobytu, a to dokladom nie starším ako tri mesiace a predloženým spolu s jeho úradne overeným prekladom do slovenského jazyka,
b) v posledných desiatich rokoch
1. nepôsobila vo funkcii štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu (ďalej len "člen štatutárneho orgánu"), člena dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu (ďalej len "člen dozornej rady"), prokuristu, vedúceho zamestnanca a zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly ani v inej obdobnej funkcii v platobnej inštitúcii, inštitúcii elektronických peňazí alebo v inej finančnej inštitúcii, ktorej bolo odobraté povolenie na výkon činnosti, a to kedykoľvek v období jedného roka pred odobratím takéhoto povolenia; to sa rovnako vzťahuje na výkon takej funkcie v samostatnom finančnom agentovi, 12) inom sprostredkovateľovi 13) alebo finančnom poradcovi v oblasti finančného trhu, ktorý bol právnickou osobou, a tiež na výkon funkcie samostatného finančného agenta, iného sprostredkovateľa alebo finančného poradcu v oblasti finančného trhu, ktorý bol fyzickou osobou, ak ide o samostatného finančného agenta, iného sprostredkovateľa alebo finančného poradcu v oblasti finančného trhu, ktorému bolo odobraté povolenie na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo
8
iné obdobné povolenie na výkon jej činnosti; to sa rovnako vzťahuje aj na výkon takej funkcie v inštitúcii, ktorej bola odobratá devízová licencia na výkon zmenárenskej činnosti,
2. nepôsobila vo funkcii uvedenej v prvom bode ani v inej obdobnej funkcii v platobnej inštitúcii, inštitúcii elektronických peňazí alebo inej finančnej inštitúcii ani v pobočke platobnej inštitúcie, pobočke inštitúcie elektronických peňazí alebo v pobočke inej zahraničnej finančnej inštitúcie, ktorá vstúpila do likvidácie alebo ktorá sa dostala do úpadku, na majetok ktorej bol vyhlásený konkurz, povolená reštrukturalizácia, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie, na ktorú bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, voči ktorej bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo na ktorú bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, a to kedykoľvek v období jedného roka pred vznikom takejto skutočnosti,
3. nebola považovaná za nedôveryhodnú osobu podľa osobitných predpisov 14) v oblasti finančného trhu,
4. spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávala svoje doterajšie funkcie alebo podnikala a so zreteľom na tieto skutočnosti poskytuje záruku, že bude spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávať navrhovanú funkciu vrátane plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo stanov, z vnútorných právnych predpisov a aktov riadenia,
5. nemala právoplatne uloženú pokutu podľa § 78 ods. 11, § 86 ods. 20 alebo osobitných predpisov. 14a)
(32) Finančnou inštitúciu sa na účely tohto zákona rozumie správcovská spoločnosť, obchodník s cennými papiermi, banka, poisťovňa, zaisťovňa, centrálny depozitár cenných papierov, burza cenných papierov, dôchodková správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť, inštitúcia elektronických peňazí vo vzťahu k platobnej inštitúcii, platobná inštitúcia vo vzťahu k inštitúcii elektronických peňazí a subjekty so sídlom alebo ústredím mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti vrátane ich pobočiek umiestnených na území Slovenskej republiky.
(33) Osobou sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba a právnická osoba, ak v jednotlivých ustanoveniach tohto zákona nie je uvedená iba fyzická osoba alebo iba právnická osoba.
(34) Vedúcim zamestnancom poskytovateľa platobných služieb, prevádzkovateľa platobného systému a vydavateľa elektronických peňazí sa na účely tohto zákona rozumie zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
(35) Rizikom sa na účely tohto zákona rozumie možná strata vrátane škody spôsobená vlastnou činnosťou platobnej inštitúcie, inštitúcie elektronických peňazí alebo platobného systému alebo spôsobená platobnej inštitúcii, inštitúcii elektronických peňazí alebo platobnému systému inými skutočnosťami.
(36) Službami viazanými na platobný účet sa na účely tohto zákona rozumejú platobné služby a všetky služby súvisiace so zriadením, vedením a zrušením platobného účtu vrátane vykonávania platobných operácií podľa § 1 ods. 3 písm. g), prekročenia a povoleného prečerpania.
(37) Prekročením sa na účely tohto zákona rozumie automaticky prijaté prečerpanie, pri ktorom poskytovateľ platobných služieb, ktorý je veriteľom, umožňuje spotrebiteľovi disponovať s peňažnými prostriedkami nad rámec aktuálneho zostatku na platobnom účte spotrebiteľa alebo nad rámec dohodnutého povoleného prečerpania.
(38) Povoleným prečerpaním sa na účely tohto zákona rozumie zmluva o úvere, ktorou poskytovateľ platobných služieb, ktorý je veriteľom, umožňuje spotrebiteľovi disponovať s peňažnými prostriedkami nad rámec aktuálneho zostatku jeho platobného účtu.
(39) Poplatkom sa na účely tohto zákona rozumie suma vyjadrená v eurách, inej mene alebo v percentách vrátane sankcií platených spotrebiteľom poskytovateľovi platobných služieb.
(40) Platobnou operáciou na diaľku sa na účely tohto zákona rozumie platobná operácia
9
iniciovaná prostredníctvom internetu alebo iného elektronického distribučného kanálu, ktorý umožňuje diaľkovú komunikáciu.
(41) Vydávaním platobného prostriedku sa na účely tohto zákona rozumie platobná služba, ktorú poskytuje poskytovateľ platobných služieb na základe zmluvy s používateľom platobných služieb o vydaní platobného prostriedku.
(42) Prijímaním platobných operácií sa na účely tohto zákona rozumie platobná služba, ktorú poskytuje poskytovateľ platobných služieb na základe zmluvy s príjemcom o prijímaní a spracovaní platobných operácií, pričom výsledkom takejto služby je pripísanie finančných prostriedkov na platobný účet príjemcu.
(43) Platobnou iniciačnou službou sa na účely tohto zákona rozumie predloženie platobného príkazu na pokyn používateľa platobných služieb vo vzťahu k platobnému účtu, ktorý je prístupný online prostredníctvom internetu a je vedený u iného poskytovateľa platobných služieb.
(44) Službou informovania o platobnom účte sa na účely tohto zákona rozumie online služba prostredníctvom internetu alebo iného elektronického distribučného kanálu spočívajúca v poskytovaní konsolidovaných informácií o jednom alebo viacerých platobných účtoch, ktoré prístupné online prostredníctvom internetu alebo iného elektronického distribučného kanálu a ktoré používateľ platobných služieb vedené u iného poskytovateľa platobných služieb alebo u viacerých poskytovateľov platobných služieb.
(45) Poskytovateľom platobných služieb, ktorý vedie platobný účet, sa na účely tohto zákona rozumie poskytovateľ platobných služieb, ktorý zriaďuje a vedie platobný účet pre platiteľa.
(46) Poskytovateľom platobných iniciačných služieb sa na účely tohto zákona rozumie poskytovateľ platobných služieb, ktorý poskytuje platobnú službu podľa odseku 1 písm. g).
(47) Poskytovateľom služieb informovania o platobnom účte sa na účely tohto zákona rozumie poskytovateľ platobných služieb, ktorý poskytuje platobnú službu podľa odseku 1 písm. h).
(48) Silnou autentifikáciou používateľa platobných služieb sa na účely tohto zákona rozumie autentifikácia na základe použitia dvoch prvkov alebo viacerých prvkov, ktorými vedomosť, vlastníctvo a charakteristické znaky používateľa platobných služieb, pričom vedomosťou je to, čo vie len používateľ platobných služieb, vlastníctvom je to, čo vlastní alebo drží len používateľ platobných služieb a charakteristické znaky špecifikujú používateľa platobných služieb. Tieto prvky od seba nezávislé a vytvorené takým spôsobom, že narušenie jedného prvku nenaruší spoľahlivosť ostatných prvkov a ani dôvernosť autentifikačných údajov.
(49) Personalizovaným bezpečnostným prvkom sa na účely tohto zákona rozumie prvok, ktorý poskytne poskytovateľ platobných služieb používateľovi platobných služieb na účely autentifikácie, a to najmä osobné identifikačné číslo alebo heslo.
(50) Citlivým platobným údajom sa na účely tohto zákona rozumie údaj, vrátane personalizovaného bezpečnostného prvku, ktorý je možné zneužiť na účely podvodu. Pre činnosť poskytovateľov platobných iniciačných služieb a poskytovateľov služieb informovania o platobnom účte meno a priezvisko alebo názov majiteľa platobného účtu a číslo platobného účtu nie považované za citlivé platobné údaje.
(51) Digitálnym obsahom sa na účely tohto zákona rozumie tovar alebo služby, ktoré vytvorené a dodané v digitálnej podobe, ktorých použitie alebo spotreba sa obmedzuje na použitie technického zariadenia a ktoré žiadnym spôsobom nezahŕňajú použitie alebo spotrebu hmotného tovaru alebo služieb.
10
(52) Vlastnými zdrojmi sa na účely tohto zákona rozumejú zdroje podľa osobitného predpisu,14b) keď aspoň 75% kapitálu Tier 1 je vo forme vlastného kapitálu Tier 1 podľa osobitného predpisu14c) a kapitál Tier 2 je rovný alebo nižší ako jedna tretina kapitálu Tier 1.
(53) Prostriedkami diaľkovej komunikácie sa na účely tohto zákona rozumejú spôsoby, ktoré sa môžu bez súčasnej fyzickej prítomnosti poskytovateľa platobných služieb a používateľa platobných služieb použiť na uzatvorenie rámcovej zmluvy, zmluvy o jednorazovej platobnej službe alebo zmluvy o vydávaní elektronických peňazí.
(54) Na účel preskúmavania a preukazovania skutočností o dôveryhodnosti a bezúhonnosti žiadateľ aj dotknutá osoba povinnosť písomne poskytnúť Národnej banke Slovenska údaje,14d) ktoré potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov alebo odpisu registra trestov, a kópiu dokladu totožnosti a kópiu rodného listu dotknutej osoby, pričom na poskytovanie a preverovanie týchto údajov, na preverovanie totožnosti a na vyžiadanie, vydanie a zaslanie výpisu z registra trestov alebo odpisu registra trestov sa vzťahujú ustanovenia § 100 a osobitné predpisy14e) s tým, že Národná banka Slovenska je príslušná podávať žiadosti o výpis z registra trestov alebo odpis registra trestov.14e)
DRUHÁ ČASŤ
PLATOBNÉ SLUŽBY
Práva a povinnosti pri poskytovaní a používaní platobných služieb
§ 3
(1) Poskytovateľ platobných služieb vykonáva platobné operácie na základe jednoznačného pokynu používateľa platobných služieb, ktorým je platobný príkaz v listinnej podobe alebo elektronickej podobe na vykonanie platobnej operácie.
(2) Poskytovateľ platobných služieb odpíše finančné prostriedky z platobného účtu aj bez predloženia platobného príkazu
a) pri výkone rozhodnutia alebo pri plnení inej povinnosti uloženej osobitným zákonom alebo na základe osobitného zákona, 15)
b) na úhradu všetkých cien a skutočných výdavkov za poskytnuté služby, na úhradu splatných debetných úrokov alebo v ďalších prípadoch, v ktorých je na to poskytovateľ platobných služieb oprávnený podľa rámcovej zmluvy alebo
c) v prípadoch písomne dohodnutých medzi poskytovateľom platobných služieb a používateľom platobných služieb.
(3) Platobné operácie sa vykonávajú v mene dohodnutej medzi poskytovateľom platobných služieb a používateľom platobných služieb.
(4) Ak pred začatím platobnej operácie ponúkne poskytovateľ platobných služieb, príjemca alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. o) prostredníctvom bankomatu alebo v mieste predaja službu konverzie, je povinný vopred oznámiť platiteľovi všetky poplatky, ako aj výmenný kurz, ktorý na konverziu platobnej operácie použije. Poskytovateľ platobných služieb, príjemca alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. o) môže zabezpečiť konverziu len so súhlasom platiteľa.
§ 3a
Práva a povinnosti pri poskytovaní platobných iniciačných služieb
11
(1) Platiteľ môže využiť platobnú iniciačnú službu, ak je jeho platobný účet prístupný online prostredníctvom internetu.
(2) Ak platiteľ udelil súhlas na vykonanie platobnej operácie prostredníctvom poskytovateľa platobných iniciačných služieb podľa § 8, poskytovateľ platobných služieb, ktorý vedie platobný účet, poskytne platiteľovi možnosť využiť platobnú iniciačnú službu v súlade s odsekom 5.
(3) Poskytovateľ platobných iniciačných služieb je povinný
a) zabezpečiť, aby personalizované bezpečnostné prvky používateľa platobných služieb boli prístupné len tomuto používateľovi a ich vydavateľovi,
b) zabezpečiť zasielanie personalizovaných bezpečnostných prvkov používateľa platobných služieb bezpečnými a efektívnymi prostriedkami tak, aby neboli prístupné iným osobám,
c) zabezpečiť, aby sa akékoľvek iné informácie o platiteľovi získané pri poskytovaní platobných iniciačných služieb, okrem informácií podľa písmena a), poskytli len príjemcovi, a to na základe preukázateľného súhlasu platiteľa,
d) identifikovať sa pri každom poskytnutí platobnej iniciačnej služby u poskytovateľa platobných služieb, ktorý vedie platobný účet, a komunikovať s ním a s používateľom platobných služieb bezpečným spôsobom v súlade s osobitným predpisom.15a)
(4) Poskytovateľ platobných iniciačných služieb nemôže
a) uchovávať citlivé platobné údaje používateľa platobných služieb,
b) požadovať od používateľa platobných služieb žiadne iné údaje okrem tých, ktoré nevyhnutné na poskytnutie platobnej iniciačnej služby,
c) mať prístup, používať alebo uchovávať údaje na iné účely, ako je poskytnutie platobnej iniciačnej služby preukázateľne požadovanej platiteľom,
d) meniť sumu, príjemcu alebo iný údaj platobnej operácie,
e) mať v držbe finančné prostriedky platiteľa kedykoľvek počas poskytovania platobnej iniciačnej služby.
(5) Poskytovateľ platobných služieb, ktorý vedie platobný účet, je povinný
a) komunikovať bezpečným spôsobom s poskytovateľom platobných iniciačných služieb v súlade s osobitným predpisom15a) a bezodkladne po prijatí platobného príkazu od poskytovateľa platobných iniciačných služieb mu poskytnúť alebo sprístupniť všetky informácie o začatí platobnej operácie, ako aj všetky informácie týkajúce sa jej vykonania, ktoré prístupné poskytovateľovi platobných služieb, ktorý vedie platobný účet,
b) uplatňovať na platobné príkazy zaslané prostredníctvom poskytovateľa platobných iniciačných služieb prístup rovnakého zaobchádzania ako s platobnými príkazmi, ktoré zaslal priamo platiteľ, najmä ak ide o načasovanie, prioritu a poplatky, okrem objektívne odôvodnených prípadov.
(6) Poskytovanie platobných iniciačných služieb nie je závislé od zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom platobných iniciačných služieb a poskytovateľom platobných služieb, ktorý vedie platobný účet.
§ 3b
12
Práva a povinnosti pri poskytovaní služieb informovania o platobnom účte
(1) Používateľ platobných služieb môže využiť službu informovania o platobnom účte, ak je jeho platobný účet prístupný online prostredníctvom internetu.
(2) Poskytovateľ služieb informovania o platobnom účte je povinný
a) poskytovať služby informovania o platobnom účte len na základe preukázateľného súhlasu používateľa platobných služieb,
b) zabezpečiť, aby personalizované bezpečnostné prvky používateľa platobných služieb boli prístupné len tomuto používateľovi a ich vydavateľovi,
c) zabezpečiť zasielanie personalizovaných bezpečnostných prvkov používateľa platobných služieb bezpečnými a efektívnymi prostriedkami tak, aby neboli prístupné iným osobám,
d) identifikovať sa pri každej komunikácii s poskytovateľom platobných služieb, ktorý vedie platobný účet a komunikovať s ním, ako aj s používateľmi platobných služieb bezpečným spôsobom v súlade s osobitným predpisom.15a)
(3) Poskytovateľ služieb informovania o platobnom účte je oprávnený mať prístup len k informáciám o určených platobných účtoch a o súvisiacich platobných operáciách, ktoré vymedzil používateľ platobných služieb.
(4) Poskytovateľ služieb informovania o platobnom účte nemôže požadovať od používateľa platobných služieb citlivé platobné údaje súvisiace s platobnými účtami a používať ani uchovávať údaje na iné účely, ako je vykonanie služby informovania o platobnom účte výslovne požadovanej používateľom platobných služieb, ani k takým údajom nemôže pristupovať v súlade s osobitným predpisom.15a)
(5) Poskytovateľ platobných služieb, ktorý vedie platobný účet, je povinný
a) komunikovať bezpečným spôsobom s poskytovateľom služieb informovania o platobnom účte v súlade s osobitným predpisom15a) a
b) dodržiavať zásady rovnakého zaobchádzania pri žiadosti o poskytnutie služieb informovania o platobnom účte zaslanej prostredníctvom poskytovateľa služieb informovania o platobnom účte, okrem objektívne odôvodnených prípadov.
(6) Poskytovanie služieb informovania o platobnom účte nie je závislé od zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom služieb informovania o platobnom účte a poskytovateľom platobných služieb, ktorý vedie platobný účet.
§ 3c
Silná autentifikácia používateľa platobných služieb
(1) Poskytovateľ platobných služieb uplatňuje silnú autentifikáciu používateľa platobných služieb, ak platiteľ
a) pristupuje k svojmu platobnému účtu online,
b) predkladá platobný príkaz v elektronickej podobe,
13
c) vykonáva prostredníctvom diaľkového prístupu akékoľvek činnosti, ktoré môžu predstavovať riziko platobného podvodu alebo iného zneužitia platobného prostriedku.
(2) Pri silnej autentifikácii používateľa platobných služieb podľa odseku 1 písm. b) pri platobnej operácii na diaľku je poskytovateľ platobných služieb povinný zabezpečiť, aby súčasťou takejto autentifikácie boli prvky, ktoré spájajú príslušnú platobnú operáciu s konkrétnou sumou a s konkrétnym príjemcom.
(3) Pri uplatňovaní silnej autentifikácie používateľa platobných služieb podľa odseku 1 je poskytovateľ platobných služieb povinný zaviesť primerané bezpečnostné opatrenia s cieľom chrániť dôvernosť a integritu personalizovaných bezpečnostných prvkov používateľa platobných služieb.
(4) Odseky 2 a 3 sa vzťahujú aj na poskytovateľa platobných iniciačných služieb. Odseky 1 a 3 sa vzťahujú aj na poskytovateľa služieb informovania o platobnom účte.
(5) Poskytovateľ platobných služieb, ktorý vedie platobný účet, umožní poskytovateľovi platobných iniciačných služieb dôverovať autentifikačnému procesu, ktorý uplatňuje poskytovateľ platobných služieb, ktorý vedie platobný účet, používateľovi platobných služieb podľa odsekov 1 3 alebo poskytovateľovi služieb informovania o platobnom účte dôverovať autentifikačnému procesu, ktorý uplatňuje poskytovateľ platobných služieb, ktorý vedie platobný účet, používateľovi platobných služieb podľa odsekov 1 a 3.
(6) Poskytovateľ platobných služieb, ktorý vedie platobný účet, poskytovateľ platobných iniciačných služieb a poskytovateľ služieb informovania o platobnom účte postupujú pri silnej autentifikácii používateľa platobných služieb podľa odsekov 1 5 v súlade s osobitným predpisom.15a)
§ 4
(1) Okamihom prijatia platobného príkazu sa rozumie okamih, keď poskytovateľ platobných služieb platiteľa prijal platobný príkaz, ktorý bol predložený priamo platiteľom, nepriamo príjemcom alebo prostredníctvom príjemcu alebo prostredníctvom poskytovateľa platobných iniciačných služieb. Ak okamihom prijatia nie je pracovný deň poskytovateľa platobných služieb platiteľa, platobný príkaz sa považuje za prijatý v nasledujúci pracovný deň. Poskytovateľ platobných služieb môže určiť čas pred koncom pracovného dňa, po uplynutí ktorého sa každý prijatý platobný príkaz považuje za prijatý v nasledujúci pracovný deň. Odpísanie finančných prostriedkov z platobného účtu platiteľa sa nemôže vykonať pred okamihom prijatia platobného príkazu.
(2) Pracovným dňom sa rozumie deň, v ktorom vykonávajú svoju činnosť poskytovateľ platobných služieb platiteľa alebo poskytovateľ platobných služieb príjemcu, ktorí sa zúčastňujú na vykonávaní platobnej operácie a tento deň nie je dňom pracovného voľna alebo pracovného pokoja. 16)
(3) Ak sa používateľ platobných služieb, ktorý predkladá platobný príkaz, a jeho poskytovateľ platobných služieb dohodnú, že platobný príkaz bude vykonaný v určený deň alebo na konci určitej lehoty alebo v deň, keď platiteľ poskytol finančné prostriedky poskytovateľovi platobných služieb, za okamih prijatia platobného príkazu sa považuje tento dohodnutý deň. Ak tento dohodnutý deň nie je pracovným dňom poskytovateľa platobných služieb, prijatý platobný príkaz sa považuje za prijatý v nasledujúci pracovný deň.
§ 5
(1) Ak poskytovateľ platobných služieb odmietne vykonať platobný príkaz alebo ak poskytovateľ platobných iniciačných služieb odmietne poskytnúť platobnú iniciačnú službu, je povinný oznámiť túto skutočnosť používateľovi platobných služieb. Poskytovateľ platobných služieb alebo poskytovateľ platobných iniciačných služieb oznámi používateľovi platobných služieb dôvody odmietnutia poskytnúť platobnú iniciačnú službu alebo dôvody odmietnutia platobného príkazu, a ak je
14
to možné, aj postup opravy chýb, ktoré viedli k odmietnutiu platobného príkazu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.17)
(2) Poskytovateľ platobných služieb bez zbytočného odkladu poskytne alebo sprístupní oznámenie podľa odseku 1 dohodnutým spôsobom, a to v lehotách podľa § 15.
(3) V rámcovej zmluve možno dohodnúť, že poskytovateľ platobných služieb môže účtovať poplatky za oznámenie podľa odseku 1, ak je odmietnutie objektívne odôvodnené z dôvodov na strane používateľa platobných služieb.
(4) Ak splnené všetky podmienky dohodnuté v rámcovej zmluve, poskytovateľ platobných služieb, ktorý vedie platobný účet, je povinný vykonať platobný príkaz autorizovaný podľa § 8 bez ohľadu na to, či platobný príkaz predkladá platiteľ alebo príjemca alebo sa predkladá prostredníctvom príjemcu alebo prostredníctvom poskytovateľa platobných iniciačných služieb, ak osobitný zákon neustanovuje inak.17)
(5) Platobný príkaz, ktorého vykonanie bolo odmietnuté, sa považuje za neprijatý a nevzťahujú sa naň § 15 a 22.
§ 6
(1) Používateľ platobných služieb nesmie odvolať platobný príkaz po okamihu prijatia platobného príkazu poskytovateľom platobných služieb platiteľa, ak odseky 2 až 5 neustanovujú inak.
(2) Ak je platobný príkaz predložený príjemcom, prostredníctvom príjemcu alebo prostredníctvom poskytovateľa platobných iniciačných