1
Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu
483/2001 Z. z.
ZÁKON
z 5. októbra 2001
o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zmena:
66/2009 Z.z.
Zmena:
46/2011 Z.z.
Zmena:
35/2015 Z.z.
Zmena:
90/2016 Z.z.
Zmena:
2/2017 Z.z.
Zmena:
69/2018 Z.z.
2
Zmena:
18/2018 Z.z.
Zmena:
6/2019 Z.z.
Zmena:
54/2019 Z.z.
Zmena:
30/2019 Z.z.
Zmena: 209/2021 Z. z.
Zmena: ..../2021 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Tento zákon upravuje niektoré vzťahy súvisiace so vznikom, s organizáciou, riadením, podnikaním a so zánikom bánk so sídlom na území Slovenskej republiky a niektoré vzťahy súvisiace s pôsobením zahraničných bánk na území Slovenskej republiky na účel regulácie a kontroly bánk, pobočiek zahraničných bánk a iných subjektov s cieľom bezpečného fungovania bankového systému.
§ 2
(1) Banka je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky založená ako akciová spoločnosť,1) ktorá je úverovou inštitúciou podľa osobitného predpisu1ab) a ktorá bankové povolenie. Iná právna forma banky sa zakazuje.
(2) Banka môže prijímať vklady a poskytovať úvery alebo, ak spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu,1ac) môže poskytovať investičné služby a investičné činnosti podľa osobitného predpisu.1ad) Banka môže okrem činností podľa prvej vety vykonávať, ak ich uvedené v bankovom povolení, tieto ďalšie bankové činnosti:
a) poskytovanie platobných služieb 1aa)a zúčtovanie,
b) poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa osobitného zákona 1a)a investovanie do cenných papierov na vlastný účet,
c) obchodovanie na vlastný účet
1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene, so zlatom vrátane zmenárenskej činnosti,
2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene,
3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, zberateľskými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí,
3
d) správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva,
e) finančný lízing,
f) poskytovanie záruk, 2)otváranie a potvrdzovanie akreditívov, 3)
g) poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania,
h) vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb,
i) finančné sprostredkovanie,
j) uloženie vecí,
k) prenájom bezpečnostných schránok,
l) poskytovanie bankových informácií,
m) funkciu depozitára podľa osobitného predpisu, 5)
n) spracovávanie bankoviek a mincí,
o) vydávanie a správa elektronických peňazí.
(3) Bankové povolenie je povolenie podľa osobitného predpisu5a) vydané na vykonávanie bankových činností uvedených v odseku 2 v rozsahu a za podmienok uložených týmto povolením alebo ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi.5b)
(4) Ak na výkon niektorých činností uvedených v odseku 2 je potrebné aj osobitné povolenie podľa osobitného predpisu, 6)konanie o žiadosti o udelenie bankového povolenia na vykonávanie takejto činnosti sa spojí s konaním o žiadosti o udelenie osobitného povolenia podľa osobitného predpisu; 6)to neplatí pre zahraničnú banku, na ktorú sa vzťahujú § 11 až 20.
(5) Bankové činnosti uvedené v odseku 2 môžu na území Slovenskej republiky v súlade s jej právnym poriadkom vykonávať prostredníctvom svojich pobočiek tiež zahraničné banky, ktoré majú na to bankové povolenie podľa § 8 alebo ktoré oprávnené na vykonávanie bankových činností podľa § 11 až 20.
(6) Banka môže vydať akcie len ako zaknihované cenné papiere na meno; zmena ich podoby alebo formy sa zakazuje.
(7) Zahraničná banka je úverová inštitúcia podľa osobitného predpisu, 1ab) ktorá je právnickou osobou so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorá vykonáva bankové činnosti a ktorá oprávnenie na výkon týchto činností udelené v štáte, v ktorom má sídlo.
(8) Pobočka zahraničnej banky je pobočka podľa osobitného predpisu,6a) ktorá je organizačnou zložkou zahraničnej banky umiestnenou na území Slovenskej republiky,7) ktorá priamo vykonáva najmä prijímanie vkladov a poskytovanie úverov; všetky pobočky zahraničnej banky zriadené v Slovenskej republike touto zahraničnou bankou so sídlom v členskom štáte Európskej únie alebo inom zmluvnom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len "členský štát") sa považujú z hľadiska oprávnenia vykonávať bankové činnosti za jednu jej pobočku.
(9) Banka a pobočka zahraničnej banky nesmú s výnimkou uvedenou v odseku 10 vykonávať iné podnikateľské činnosti ako bankové činnosti.
4
(10) Iné ako bankové činnosti môžu banka a pobočka zahraničnej banky vykonávať pre iného, len ak súvisia s jej prevádzkou. Na také činnosti je potrebný súhlas Národnej banky Slovenska. Takéto činnosti sa nezapisujú do obchodného registra.
(11) Banka a pobočka zahraničnej banky v súvislosti s vykonávaním bankových činností povinné plniť aj úlohy uložené Národnou bankou Slovenska v oblasti menovej politiky a platobných služieb podľa osobitných predpisov. 8)
(12) Na banku a pobočku zahraničnej banky sa vzťahujú ustanovenia osobitného zákona, 1)ak tento zákon neustanovuje inak.
(13) Na poskytovanie platobných služieb sa vzťahuje osobitný zákon. 9)
(14) Banka a pobočka zahraničnej banky môžu vykonávať finančné sprostredkovanie v súlade s osobitným predpisom. 9a)
(15) Banka a pobočka zahraničnej banky poskytujú zvýhodnené vývozné úvery podľa osobitného predpisu.9b)
(16) Banka, ktorá spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu1ac) a bankové povolenie len na poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa osobitného predpisu,1a) sa označuje ako investičná banka. Označenie „investičná banka“ alebo jeho cudzojazyčný preklad môže používať v obchodnom mene iba banka podľa prvej vety.
(17) Na investičnú banku sa použijú ustanovenia tohto zákona v rozsahu k činnostiam, ktoré uvedené v bankovom povolení.
§ 3
(1) Bez bankového povolenia nemôže nikto prijímať vklady, ak osobitný predpis neustanovuje inak. 5)Bez bankového povolenia nemôže nikto poskytovať z vkladov úroky alebo iné odplaty, ktoré daňovým výdavkom podľa osobitného predpisu. 10)
(2) Bez bankového povolenia nemôže nikto poskytovať úvery a pôžičky v rámci predmetu svojho podnikania alebo predmetu inej svojej činnosti, z návratných peňažných prostriedkov získaných od iných osôb na základe verejnej výzvy, ak osobitný predpis neustanovuje inak. 11)
(3) Bez bankového povolenia nemôže nikto poskytovať platobné služby pre iného v rámci predmetu svojho podnikania alebo predmetu inej svojej činnosti, ak osobitný predpis neustanovuje inak. 12)
(4) Bez bankového povolenia nemôže nikto, kto spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu,1ac) poskytovať investičné služby, investičné činnosti a vedľajšie služby podľa osobitného predpisu,1a) ak § 7b ods. 2 neustanovuje inak.“.
§ 4
(1) Slová "banka" alebo "sporiteľňa", ich cudzojazyčné preklady alebo slová, v ktorých základe sa tieto slová alebo ich cudzojazyčné preklady vyskytujú, môže používať v obchodnom mene iba právnická osoba, ktorá udelené bankové povolenie. Ak by mohlo dôjsť k zámene, môže Národná banka Slovenska požadovať spresnenie názvu banky alebo pobočky zahraničnej banky, alebo inej právnickej osoby; banka, pobočka zahraničnej banky alebo iná právnická osoba povinné tejto žiadosti vyhovieť.
5
(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na právnické osoby, ktorých obchodné meno alebo názov je zavedený alebo uznávaný zákonom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo ak z obchodného mena je zrejmé, že osoba, v ktorej mene sa slovo "banka" alebo "sporiteľňa" používa, sa nezaoberá činnosťou uvedenou v § 2 ods. 1.
§ 5
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) vkladom zverené peňažné prostriedky alebo iné návratné peňažné prostriedky od verejnosti, ktoré predstavujú záväzok voči vkladateľovi na ich výplatu,
b) úverom dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na vlastný účet alebo dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov v akejkoľvek forme vrátane faktoringu a forfajtingu,
c) pobočkou banky pobočka podľa osobitného predpisu6a) umiestnená na území Slovenskej republiky alebo mimo územia Slovenskej republiky, ktorá priamo vykonáva najmä prijímanie vkladov a poskytovanie úverov,
d) investovaním do cenných papierov na vlastný účet nadobudnutie cenných papierov na účely vykonávania dlhodobého vplyvu na činnosť obchodnej spoločnosti a získania majetkových alebo iných výhod, najmenej však na jeden rok, alebo nákup dlhopisov 13)a ich držanie do konca lehoty splatnosti od ich nadobudnutia,
e) finančnými nástrojmi peňažného trhu medzibankové depozitá, cenné papiere splatné do jedného roka, termínové obchody do jedného roka s cennými papiermi splatnými do jedného roka a cennými papiermi splatnými nad jeden rok, iné deriváty 13a)a ich výnosy peňažné prostriedky v cudzej mene,
f) finančnými nástrojmi kapitálového trhu akcie, dočasné listy, podielové listy a iné cenné papiere prijaté na trh 13b)burzy cenných papierov s dobou splatnosti nad jeden rok a ich výnosy,
g) finančným lízingom prenájom vecí za dohodnuté nájomné na dobu určitú, platené spravidla v pravidelných splátkach, s cieľom prevodu tejto veci do vlastníctva nájomcovi,
h) klientom banky alebo pobočky zahraničnej banky osoba, s ktorou banka alebo pobočka zahraničnej banky v rámci výkonu bankových činností uzavretý obchod,
i) bankovým obchodom (ďalej len "obchod") vznik, zmena alebo zánik záväzkových vzťahov medzi bankou alebo pobočkou zahraničnej banky a jej klientom a akékoľvek operácie súvisiace s bankovými činnosťami vrátane nakladania s vkladmi,
j) bankovou informáciou informácia týkajúca sa klienta banky, ktorú banka o ňom a získala ju pri výkone alebo v súvislosti s výkonom bankových činností a ktorá sa poskytuje na základe súhlasu klienta,
k) verejnou výzvou akékoľvek oznámenie, ponuka alebo odporúčanie uskutočnené akoukoľvek osobou na zhromažďovanie peňažných prostriedkov vo svoj prospech alebo v prospech tretej osoby, vykonané akýmikoľvek prostriedkami zverejnenia vrátane osobného kontaktu s viacerými osobami, a to postupne s jednotlivými osobami alebo súčasne s viacerými osobami; na účely tohto zákona sa za verejnú výzvu nepovažuje oznámenie, ponuka alebo odporúčanie vykonané výlučne formou osobného kontaktu a určené celkovo najviac desiatim osobám,
l) platobnou kartou platobný prostriedok, ktorý umožňuje používateľovi platobných služieb prístup k finančným prostriedkom čerpaným do výšky limitu povoleného poskytovateľom platobných služieb,
m) osobou právnická osoba a fyzická osoba, ak v jednotlivých ustanoveniach tohto zákona nie je
6
uvedená iba fyzická osoba alebo iba právnická osoba,
n) nakladaním s vkladom akékoľvek zriadenie, uloženie, prevod, výber alebo zrušenie vkladu, jeho postúpenie alebo založenie, viazanie jeho výplaty, umožnenie užívania vkladu inej osobe, ako aj akákoľvek zmena podmienok uloženia vkladu,
o) zásadami odmeňovania osobitný spôsob motivácie osôb podľa § 23a ods. 1, a to prostredníctvom pohyblivej zložky celkovej odmeny, ktorej výška a poskytovanie je viazané na výsledky presadzovania dlhodobých záujmov banky,
p) dobrovoľnými platbami dôchodkového zabezpečenia na účely zavádzania a uplatňovania zásad odmeňovania dobrovoľné platby podľa osobitného predpisu,13ba)
r) finančným sprostredkovaním sprostredkovanie finančných nástrojov peňažného trhu na medzibankovom trhu, vykonávanie činností vo vzťahu k vlastným finančným službám, na ktoré sa nevzťahuje osobitný zákon, 13c)
s) základným bankovým produktom bankový produkt obsahujúci tieto bankové služby súvisiace s platobným účtom: 13d)
1. zriadenie, vedenie a zrušenie platobného účtu vedeného v mene euro,
2. vykonávanie týchto platobných operácií:
2a. vklad finančných prostriedkov v hotovosti v mene euro na platobný účet,
2b. výber finančných prostriedkov v hotovosti v mene euro z platobného účtu,
2c. bezhotovostné prevody finančných prostriedkov z platobného účtu alebo na platobný účet v mene euro
2ca. úhradou vrátane trvalého príkazu na úhradu,
2cb. inkasom vrátane trvalého príkazu na inkaso,
2cc. prostredníctvom platobnej karty,
3. vydanie medzinárodnej debetnej platobnej karty,
t) subjektom finančného sektora subjekt finančného sektora podľa osobitného predpisu,13e)
u) regulovaným trhom regulovaný trh podľa osobitného predpisu,13f)
v) finančnou pákou finančná páka podľa osobitného predpisu,13g)
w) príslušným orgánom dohľadu príslušný orgán podľa osobitného predpisu, 13h)
x) externou ratingovou agentúrou externá ratingová agentúra podľa osobitného predpisu,13i)
y) centrálnou bankou centrálna banka podľa osobitného predpisu,13j)
z) inštitúciou inštitúcia podľa osobitného predpisu,13k)
aa) sekuritizáciou sekuritizácia podľa osobitného predpisu,13l)
ab) finančnou inštitúciou finančná inštitúcia podľa osobitného predpisu,13m)
ac) malou alebo stredne veľkou právnickou osobou právnická osoba, ktorej ročný obrat nepresahuje 50
7
000 000 eur,
ad) osobou s pobytom v Európskej únii sa rozumie fyzická osoba, ktorá pobyt v členskom štáte Európskej únie, alebo fyzická osoba, ktorá má právo na pobyt podľa osobitných predpisov,13ma)
ae) platobným účtom so základnými funkciami (ďalej len "štandardný účet") platobný účet, ktorý obsahuje tieto bankové služby súvisiace s platobným účtom:13mb)
1. zriadenie, vedenie a zrušenie platobného účtu,
2. vykonávanie platobných operácií
2a. vklad finančných prostriedkov v hotovosti v mene euro na platobný účet,
2b. výber finančných prostriedkov v hotovosti v mene euro z platobného účtu,
2c. bezhotovostné prevody finančných prostriedkov z platobného účtu alebo na platobný účet
2ca. inkasom vrátane trvalého príkazu na inkaso,
2cb. úhradou vrátane trvalého príkazu na úhradu,
2cc. prostredníctvom platobnej karty,
3. vydanie platobnej karty,
af) skupinou na účely § 33o až 33z a 62a materská spoločnosť a jej dcérske spoločnosti,
ag) osobitným účtom dlžníka platobný účet, ktorý obsahuje najmenej tieto bankové služby súvisiace s platobným účtom:
1. zriadenie, vedenie a zrušenie osobitného účtu dlžníka,
2. vykonávanie týchto platobných operácií:
2a. jednorazový vklad alebo prevod finančných prostriedkov podľa osobitného predpisu13mc) v mene euro,
2b. jedenkrát za kalendárny mesiac výber finančných prostriedkov z osobitného účtu dlžníka vo výške podľa osobitného predpisu v hotovosti v mieste, kde banka alebo pobočka zahraničnej banky vykonáva svoju činnosť na území Slovenskej republiky,
ah) hypotekárnym úverom úver, ktorý je zabezpečený záložným právom13n) alebo iným zabezpečovacím právom k nehnuteľnosti vrátane rozostavanej stavby, k bytu vrátane rozostavaného bytu alebo k nebytovému priestoru vrátane rozostavaného nebytového priestoru (ďalej len "nehnuteľnosť"), k časti nehnuteľnosti alebo k budúcej nehnuteľnosti a ktorý poskytuje banka, zahraničná banka alebo pobočka zahraničnej banky,
ai) tlmiacou rezervou (ďalej len "vankúš") na zachovanie kapitálu vlastné zdroje, ktoré banka udržiava podľa § 33b,
aj) skupinou na účely zákona okrem § 33o 33z, § 49a 49o a § 62a skupina podľa osobitného predpisu,13na)
ak) skupinou mimo územia členského štátu skupina, ktorej materská spoločnosť sídlo mimo územia členského štátu.
DRUHÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O DOHĽADE
8
§ 6
(1) Činnosť bánk a pobočiek zahraničných bánk podlieha dohľadu vykonávanému Národnou bankou Slovenska; 8) v rozsahu ustanovenom týmto zákonom podlieha dohľadu aj činnosť iných osôb a subjektov súvisiaca s činnosťou alebo riadením bánk alebo pobočiek zahraničných bánk. Dohľad sa vykonáva v rozsahu ustanovenom týmto zákonom nad jednotlivými bankami, pobočkami zahraničných bánk alebo inými subjektmi a tiež nad konsolidovanými celkami, ktorých súčasťou aj banky, a nad finančnými konglomerátmi podľa § 49c.
(2) Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu nad bankou alebo pobočkou zahraničnej banky najmä preskúmava a hodnotí organizáciu riadenia, rozdelenie zodpovednosti, prijaté stratégie, zavedené systémy a postupy pri výkone povolených bankových činností, informačné toky a riziká, ktorým banka alebo pobočka zahraničnej banky je alebo môže byť vystavená, pričom súčasne overuje ich dostatočné krytie vlastnými zdrojmi podľa § 29 ods. 3. Pri preskúmaní a hodnotení v rámci výkonu dohľadu podľa prvej vety Národná banka Slovenska uplatňuje zásadu proporcionality v súlade so všeobecnými hodnotiacimi kritériami a s metodikou zverejňovanými podľa odseku 20 písm. c). Národná banka Slovenska vykoná aspoň raz za kalendárny rok preskúmanie a hodnotenie primerane k povahe a rozsahu vykonávaných bankových činností. Na základe vykonávaného dohľadu Národná banka Slovenska posúdi, či organizácia riadenia banky alebo pobočky zahraničnej banky, prijaté stratégie, zavedené systémy a postupy pri výkone povolených bankových činností a vlastné zdroje zodpovedajú obozretnému riadeniu banky alebo pobočky zahraničnej banky, a súčasne posúdi dostatočnosť krytia rizík vlastnými zdrojmi. Národná banka Slovenska na základe tohto posúdenia oznámi banke, či jej vlastné zdroje dostatočné na krytie rizík; ak vlastné zdroje nie dostatočné na krytie rizík, Národná banka Slovenska v oznámení uvedie výšku vlastných zdrojov potrebných na krytie rizík. Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu zohľadňuje možný vplyv svojich rozhodnutí na stabilitu finančného systému, a to najmä v kritických situáciách podľa § 48 ods. 8 písm. c). Ak Národná banka Slovenska zistí na základe vykonaného preskúmania, že banka alebo pobočka zahraničnej banky môže predstavovať systémové riziko, bezodkladne informuje o výsledkoch tohto preskúmania Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo).13o)
(3) Predmetom dohľadu nie je rozhodovanie sporov zo zmluvných vzťahov bánk alebo pobočiek zahraničných bánk a ich klientov, na ktorých prejednávanie a rozhodovanie príslušné súdy alebo iné orgány podľa osobitných predpisov.14)
(4) Dohľad na konsolidovanom základe nenahrádza dohľad nad jednotlivými osobami zahrnutými do konsolidovaného celku a nenahrádza sa ním výkon dohľadu nad jednotlivými bankami a pobočkami zahraničných bánk podľa tohto zákona ani dohľad podľa osobitných predpisov.15)
(5) Doplňujúci dohľad nad finančnými konglomerátmi nenahrádza dohľad na konsolidovanom základe, dohľad nad jednotlivými osobami zahrnutými do konsolidovaného celku, dohľad nad jednotlivými osobami zahrnutými do finančného konglomerátu, dohľad nad jednotlivými bankami a pobočkami zahraničných bánk podľa tohto zákona ani dohľad podľa osobitných predpisov.15)
(6) Výkon dohľadu na konsolidovanom základe alebo výkon doplňujúceho dohľadu nad finančnými konglomerátmi nezakladá povinnosť Národnej banky Slovenska vykonávať dohľad nad jednotlivými osobami zahrnutými do konsolidovaného celku alebo finančného konglomerátu, ktoré nepodliehajú dohľadu vykonávanému Národnou bankou Slovenska.
(7) Banka a pobočka zahraničnej banky povinné umožniť účasť osôb poverených výkonom dohľadu na rokovaní valného zhromaždenia banky, dozornej rady banky, štatutárneho orgánu banky alebo vedenia pobočky zahraničnej banky.
(8) Za výkon dohľadu zodpovedá Národná banka Slovenska. Osoby, ktoré v mene Národnej banky Slovenska vykonávajú dohľad, nezodpovedajú tretím osobám za dôsledky spôsobené výkonom
9
dohľadu; tým nie je dotknutá ich zodpovednosť podľa trestnoprávnych predpisov ani ich zodpovednosť voči Národnej banke Slovenska podľa pracovnoprávnych predpisov.
(9) Ak Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu zistí skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin, bezodkladne to oznámi príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní.
(10) Orgán dohľadu iného štátu môže vykonávať dohľad na území Slovenskej republiky nad činnosťou pobočky zahraničnej banky a nad dcérskou spoločnosťou zahraničnej banky, ktorá je bankou, len na základe dohody uzavretej medzi Národnou bankou Slovenska a orgánom dohľadu iného štátu, alebo v súlade s týmto zákonom; takú dohodu môže Národná banka Slovenska uzavrieť len na základe vzájomnosti. Vykonanie dohľadu na mieste na území Slovenskej republiky je orgán dohľadu iného štátu povinný vopred oznámiť Národnej banke Slovenska. Poverené osoby orgánu dohľadu iného štátu majú pri vykonávaní tohto dohľadu rovnaké oprávnenia, povinnosti a zodpovednosť ako zamestnanci Národnej banky Slovenska poverení výkonom dohľadu na mieste podľa osobitného predpisu;15a) nemajú však povinnosť vyhotoviť písomný protokol o nimi vykonanom dohľade a povinnosť určiť a písomne oznámiť dohliadanému subjektu lehoty na prijatie a splnenie opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri dohľade.
(11) Národná banka Slovenska môže vykonávať dohľad nad pobočkami bánk, ktoré pôsobia na území iného štátu a nad dcérskou spoločnosťou banky, ktorá je bankou na území iného štátu, ak to pripúšťajú právne predpisy tohto štátu a dohoda uzavretá medzi Národnou bankou Slovenska a orgánmi dohľadu tohto štátu. Na dcérsku spoločnosť banky podľa prvej vety sa nevzťahujú ustanovenia § 23, 23a, 23b, 23e, 24, 25 a 27, ak materská banka v Európskej únii preukáže, že to právne predpisy iného štátu nepripúšťajú.
(12) Centrálny depozitár cenných papierov a člen centrálneho depozitára cenných papierov16) povinní z evidencií, ktoré vedú, poskytovať Národnej banke Slovenska ňou požadované informácie na účel výkonu dohľadu.
(13) Pri výkone dohľadu nad jednotlivými bankami a pobočkami zahraničných bánk a dohľadu na konsolidovanom základe Národná banka Slovenska spolupracuje s príslušnými orgánmi dohľadu iného členského štátu, so Slovenskou komorou audítorov, s audítormi alebo audítorskými spoločnosťami17) (ďalej len "audítor"), s prevádzkovateľmi platobných systémov,9) s osobitným útvarom služby finančnej polície Policajného zboru 17a) (ďalej len "finančná spravodajská jednotka"), s príslušnými orgánmi zodpovednými za uplatňovanie pravidiel štrukturálneho oddelenia v rámci bankovej skupiny a právo vymieňať si s nimi informácie a upozorniť ich na nedostatky zistené pri výkone dohľadu. Na poskytovanie informácií podľa tohto odseku sa nevzťahuje povinnosť mlčanlivosti podľa tohto zákona a osobitných predpisov.18) Na účely dohľadu nad pobočkou banky zriadenou v inom členskom štáte Národná banka Slovenska poskytuje príslušnému orgánu dohľadu iného členského štátu najmä informácie o riadení a vlastníckej štruktúre banky, informácie týkajúce sa dodržiavania pravidiel likvidity, udržiavania svojich vlastných zdrojov a obmedzení majetkovej angažovanosti banky a informácie o systéme ochrany vkladov, administratívnych a účtovných postupoch a o vnútorných kontrolných postupoch banky. Národná banka Slovenska môže upozorniť Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), ak bola jej žiadosť o spoluprácu, najmä o výmenu informácií, zamietnutá alebo nebola vybavená v primeranej lehote. Národná banka Slovenska poskytuje príslušnému orgánu dohľadu členského štátu akékoľvek informácie a zistenia týkajúce sa dohľadu nad likviditou banky v rozsahu, v ktorom dôležité pre ochranu vkladateľov alebo investorov v členskom štáte, v ktorom banka pobočku; ak sa vyskytne alebo sa môže odôvodnene očakávať problém s likviditou, tieto informácie zahŕňajú aj údaje o plánovaní a realizácii plánu na obnovu a o opatreniach prijatých v rámci dohľadu. Ak ide o pobočku zahraničnej banky zriadenú v Slovenskej republike, Národná banka Slovenska informuje príslušný orgán dohľadu iného členského štátu o systéme ochrany vkladov uplatňovanom v Slovenskej republike. Dôverné informácie od príslušných orgánov dohľadu iných členských štátov môže Národná banka Slovenska zverejniť len so súhlasom týchto orgánov dohľadu, ktoré tieto informácie poskytli. Poskytnuté dôverné informácie od orgánov dohľadu iných členských štátov Národná banka Slovenska môže použiť len pri výkone svojich povinností a na účely
10
a) dohľadu nad dohliadanými subjektmi pri kontrole a monitorovaní dodržiavania podmienok týkajúcich sa začatia podnikania dohliadaných subjektov a podnikania dohliadaných subjektov na individuálnom základe alebo konsolidovanom základe, najmä ak ide o monitorovanie ich likvidity, kapitálovej primeranosti, veľkej majetkovej angažovanosti, administratívnych a účtovných postupov a mechanizmov vnútornej kontroly,
b) uplatňovania sankcií podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,15)
c) konaní o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Národnej banky Slovenska,
d) súdnych konaní o preskúmavaní rozhodnutí Národnej banky Slovenska alebo iných súdnych konaní súvisiacich s dohliadanými subjektmi alebo s dohľadom nad dohliadanými subjektmi.
(14) Ak Národná banka Slovenska dospeje k záveru, že pobočka zahraničnej banky je významná, podá žiadosť spolu s odôvodnením orgánu dohľadu iného členského štátu zodpovedného za výkon dohľadu na konsolidovanom základe nad zahraničnou bankou alebo orgánu dohľadu v inom členskom štáte, ktorý vykonáva dohľad nad zahraničnou bankou, ktorá pobočku zahraničnej banky zriadila, aby určil, že pobočka tejto zahraničnej banky je významná; Národná banka Slovenska pritom osobitne prihliada na
a) to, či podiel tejto pobočky zahraničnej banky presahuje 2% všetkých prijatých vkladov v Slovenskej republike,
b) pravdepodobný vplyv pozastavenia alebo ukončenia činnosti zahraničnej banky na likviditu trhu a na platobný systém, systém zúčtovania a systém vyrovnania v Slovenskej republike a
c) veľkosť a význam tejto pobočky zahraničnej banky z hľadiska počtu klientov v rámci finančného systému v Slovenskej republike.
(15) Národná banka Slovenska v záujme určenia, že pobočka zahraničnej banky je významná, spolupracuje s orgánmi dohľadu podľa odseku 14. Ak sa Národná banka Slovenska a orgán dohľadu podľa odseku 14 v lehote do dvoch kalendárnych mesiacov od doručenia žiadosti podľa odseku 14 nedohodnú o určení, že pobočka zahraničnej banky je významná, Národná banka Slovenska do dvoch kalendárnych mesiacov po uplynutí tejto lehoty určí, či táto pobočka zahraničnej banky je významná. Národná banka Slovenska pritom zohľadňuje názory a výhrady orgánu dohľadu podľa odseku 14. Ak v lehote dvoch mesiacov od doručenia žiadosti podľa odseku 14 orgán dohľadu podľa odseku 14 požiada Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí dohody v súlade s osobitným predpisom,19) Národná banka Slovenska určí, či pobočka zahraničnej banky je významná v súlade s rozhodnutím Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo). Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) také rozhodnutie nevydá najneskôr do jedného mesiaca po doručení žiadosti o pomoc, Národná banka Slovenska určí samostatne, či je pobočka zahraničnej banky významná. Národná banka Slovenska postúpi informáciu o tom, že pobočka zahraničnej banky je významná, spolu s úplným odôvodnením orgánu dohľadu podľa odseku 14. Určenie, že pobočka zahraničnej banky je významná, nemá vplyv na práva a povinnosti Národnej banky Slovenska podľa tohto zákona a ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.
(16) Národná banka Slovenska oznamuje príslušnému orgánu dohľadu členského štátu, v ktorom je umiestnená pobočka banky určená ako významná, informácie podľa § 48 ods. 9 písm. c) a d) a pri spolupráci s týmto príslušným orgánom dohľadu postupuje podľa § 48 ods. 7 písm. c). Ak sa Národná banka Slovenska dozvie o kritickej situácii podľa § 48 ods. 1 v banke, ktorej pobočka je určená ako významná, bezodkladne upozorní príslušný orgán dohľadu členského štátu, v ktorom je umiestnená významná pobočka banky a ďalší orgán verejnej moci v tomto členskom štáte, ktorý informácie o tejto pobočke banky. Národná banka Slovenska oznámi príslušnému orgánu dohľadu členského štátu, v ktorom je umiestnená významná pobočka banky, výsledok posúdenia rizika podľa odseku 2, ako aj svoje
11
rozhodnutia podľa § 50 v rozsahu relevantnom pre túto pobočku banky. Národná banka Slovenska tiež konzultuje s príslušným orgánom dohľadu nápravné opatrenia, ak je to relevantné pre riziká týkajúce sa likvidity.
(17) Ak Národná banka Slovenska nie je orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom základe a nepostupuje podľa § 48 ods. 9 a 10 a ak Národná banka Slovenska vykonáva dohľad nad bankou s pobočkou v inom členskom štáte, ktorá je určená ako významná, Národná banka Slovenska
a) zriadi a vedie pracovnú skupinu orgánov dohľadu (ďalej len "pracovná skupina") s cieľom uľahčiť spoluprácu podľa odsekov 13 a 16,
b) určuje, ktorý príslušný orgán dohľadu sa zúčastňuje na zasadnutí a činnosti pracovnej skupiny,
c) prihliada na dôležitosť činnosti orgánu dohľadu, ktorá sa plánovať alebo koordinovať, a najmä na možné dôsledky na stabilitu finančného systému podľa odseku 2 a na povinnosti uvedené v odseku 16,
d) vopred úplne informuje každého člena pracovnej skupiny o termíne, mieste uskutočnenia a programe zasadnutia pracovnej skupiny,
e) včas a úplne informuje každého člena pracovnej skupiny o rozhodnutiach prijatých na zasadnutí pracovnej skupiny a o vykonaných opatreniach.
(18) Informácie poskytnuté podľa odseku 12 možno použiť len na účely výkonu dohľadu, auditu a na účely kontroly audítorov. Orgány a osoby uvedené v odseku 12 povinné zabezpečiť utajenie týchto informácií a zachovávať o nich mlčanlivosť podľa tohto zákona a osobitných predpisov;18) tieto informácie si môžu orgány a osoby uvedené v odseku 12 poskytnúť navzájom len so súhlasom Národnej banky Slovenska.
(19) Národná banka Slovenska zverejňuje metodické usmernenia a odporúčania súvisiace s dohľadom vo Vestníku Národnej banky Slovenska.
(20) Národná banka Slovenska zverejňuje na svojom webovom sídle
a) všeobecne záväzné právne predpisy, metodické usmernenia a odporúčania súvisiace s dohľadom nad finančným trhom,
b) spôsob uplatňovania národnej voľby v súvislosti s preberaním právnych aktov Európskej únie a možností výberu, ktoré vyplývajú pre banky podľa tohto zákona,
c) všeobecné hodnotiace kritériá a metodiku vrátane kritérií uplatňovania zásady proporcionality, ktoré Národná banka Slovenska používa pri vykonávaní dohľadu nad bankami a pobočkami zahraničných bánk,
d) súhrnné štatistické údaje o rozhodujúcich ukazovateľoch súvisiacich so zmenami v regulácii bankového sektora,
e) zoznam uznaných ratingových agentúr,20)
f) zoznam vyšších územných celkov alebo obcí, ktorým sa na účely výpočtu rizikovo vážených expozícií štandardizovaným prístupom pre kreditné riziko priradí rovnaká riziková váha ako štátom.
(21) Na základe zistení vyplývajúcich z preskúmania podľa odseku 2 môže Národná banka Slovenska zvýšiť počet a frekvenciu dohľadov na mieste, zabezpečiť trvalú prítomnosť zástupcu Národnej banky Slovenska v banke, vyžadovať predloženie dodatočných správ, častejšie preskúmanie
12
strategických plánov alebo obchodných plánov alebo uskutočniť tematické zameranie dohliadok.
(22) Národná banka Slovenska každoročne vypracováva plán dohľadov na mieste a plán dohľadov na diaľku. Tieto plány dohľadov obsahujú informácie najmä o
a) výkone dohľadu,
b) subjektoch, ktoré sú predmetom dohľadu podľa odseku 1,
c) pláne dohliadok podľa § 47 ods. 9 a § 48 ods. 9.
(23) Pri tvorbe plánov dohľadov podľa odseku 22, ak ide o banky, Národná banka Slovenska prihliada najmä na
a) výsledky stresového testovania bánk,
b) informácie a zistenia od príslušného orgánu dohľadu iného členského štátu, v ktorom pobočka banky vykonáva svoju činnosť,
c) tie banky, pri ktorých to Národná banka Slovenska považuje za potrebné.
(24) Podmienky podľa § 30 32, za ktorých bol banke udelený predchádzajúci súhlas podľa § 30 32, je banka povinná dodržiavať počas celej doby platnosti predchádzajúceho súhlasu. Národná banka Slovenska prehodnocuje aspoň každé tri kalendárne roky plnenie podmienok, za ktorých bol banke udelený predchádzajúci súhlas podľa § 30 3,2 s prihliadnutím najmä na nové druhy obchodov.
(25) Ak banka prestane spĺňať podmienky podľa § 30 32, za ktorých jej bol udelený predchádzajúci súhlas, Národná banka Slovenska môže banke odobrať udelený predchádzajúci súhlas alebo uložiť potrebné opatrenia na zlepšenie interného prístupu podľa § 30 32. Takými opatreniami môže byť okrem opatrení podľa § 50 aj opatrenie v podobe predloženia plánu na obnovu v súlade s podmienkami, za ktorých jej bol udelený predchádzajúci súhlas, s určenou lehotou jeho predloženia a realizácie. Ak banka nebude schopná v určenej lehote predložiť a zrealizovať plán na obnovu, udelený predchádzajúci súhlas podľa § 30 32 jej Národná banka Slovenska odoberie alebo obmedzí len na časť, ktorá je v súlade s požadovanými podmienkami na interný prístup podľa § 30 32. Ak by uvedený nesúlad s podmienkami, za ktorých jej bol udelený predchádzajúci súhlas podľa § 30 32, mohol viesť k neprimeraným vlastným zdrojom, Národná banka Slovenska je oprávnená od banky vyžadovať preukázanie splnenia podmienok na vlastné zdroje podľa osobitného predpisu.20a)
(26) Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo) informácie o
a) zisteniach z preskúmaní a hodnotení podľa odseku 2,
b) metodike, z ktorej vychádzajú rozhodnutia podľa odsekov 2, 22 až 25 a § 50.
(27) Národná banka Slovenska vykoná najmenej raz ročne stresové testovanie a výsledky vykonaných stresových testov20b) môže zverejniť alebo ich poskytnúť Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo) na účely zverejňovania výsledkov stresových testov z Európskej únie.
(28) Ak príslušný orgán dohľadu členského štátu poskytne informácie a zistenia Národnej banke Slovenska týkajúce sa pobočky banky pri výkone bankových činností alebo banky pri výkone bankových činností na území tohto členského štátu, na základe ktorých je potrebné vykonať opatrenia na nápravu, tak Národná banka Slovenska oznámi a na požiadanie vysvetlí príslušnému orgánu dohľadu členského štátu, aké opatrenia na nápravu prijala. Ak príslušný orgán dohľadu členského štátu z dôvodu
13
nesúhlasu s postupom Národnej banky Slovenska prijme vlastné opatrenia na nápravu a Národná banka Slovenska nesúhlasí s týmito opatreniami na nápravu, môže vec predložiť na vyjadrenie Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo) podľa osobitného predpisu.19)
(29) Ak Národná banka Slovenska poskytne informácie a zistenia príslušnému orgánu dohľadu členského štátu týkajúce sa pobočky zahraničnej banky podľa § 11 ods. 1 pri výkone bankových činností alebo zahraničnej banky pri výkone bankových činností podľa § 11 ods. 2 na území Slovenskej republiky, na základe ktorých je potrebné vykonať opatrenia na nápravu, a tento členský štát neprijme primerané opatrenia, Národná banka Slovenska môže po informovaní tohto príslušného orgánu dohľadu a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo) prijať náležité opatrenia na zabránenie ďalším porušeniam s cieľom chrániť záujmy vkladateľov, investorov a ostatných subjektov, ktorým sa poskytujú služby, alebo chrániť stabilitu finančného systému.
(30) Národná banka Slovenska okrem kreditného rizika, trhového rizika a operačného rizika preskúmava a hodnotí v rámci výkonu dohľadu aj
a) výsledky stresových testov uskutočňovaných bankou, ktorá používa prístup interných ratingov podľa osobitného predpisu,20c)
b) expozície voči riziku koncentrácie a riadenie tohto rizika bankou vrátane ich súladu s osobitným predpisom,20d)
c) vhodnosť a spôsob uplatňovania postupov pre riadenie rizika spojeného so zmierňovaním kreditného rizika,
d) rozsah primeranosti vlastných zdrojov banky voči aktívam, ktoré predmetom sekuritizácie s ohľadom na jej ekonomickú podstatu a stupeň presunu rizika,
e) expozície voči riziku likvidity, meranie a riadenie rizika likvidity bankou vrátane analýz alternatívnych scenárov, riadenie faktorov zmierňujúcich riziko,
f) dopady rozloženia rizika a spôsob, akým tieto dopady začlenené do systému merania rizika, výsledky stresového testovania uskutočňovaného bankou, ktorá používa vlastný model výpočtu trhového rizika podľa osobitného predpisu,20e)
g) geografické rozmiestnenie expozícií banky,
h) obchodný model banky,
i) zrušené od 29.12.2020.
(31) Národná banka Slovenska na účely odseku 30 písm. e) v rámci výkonu dohľadu preskúmava a hodnotí aj
a) celkové riadenie rizika likvidity banky, pričom zohľadňuje postavenie banky na finančnom trhu,
b) či banka poskytla skrytú podporu na sekuritizáciu; ak sa zistí, že banka poskytla skrytú podporu na sekuritizáciu viac ako jedenkrát, prijme opatrenie, ktoré bude zohľadňovať riziko, že banka v budúcnosti poskytne skrytú podporu na sekuritizáciu,
c) či úpravy oceňovania pozícií alebo portfólií v obchodnej knihe podľa osobitného predpisu20f) umožňujú banke za bežných trhových podmienok v krátkom čase predať alebo zaistiť svoje pozície bez toho, že by došlo k významnej strate,
d) expozície banky voči úrokovému riziku vyplývajúcemu z neobchodných činností; ak by v dôsledku
14
náhlej a neočakávanej zmeny úrokových sadzieb o viac ako 200 bázických bodov alebo o hodnotu určenú Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre bankovníctvo) klesla ekonomická hodnota banky o viac ako 20% z hodnoty vlastných zdrojov, uloží Národná banka Slovenka opatrenie na nápravu,
e) expozície banky voči riziku nadmerného využívania finančnej páky,20g) ktoré je identifikované na základe ukazovateľa finančnej páky určeného podľa osobitného predpisu20h) a nesúladov medzi aktívami a záväzkami,
f) riadiaci a kontrolný systém banky, spôsobilosť členov štatutárneho orgánu a členov dozornej rady vykonávajúcich svoje povinnosti.
(32) Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu nad pobočkou zahraničnej banky so sídlom mimo územia členského štátu spolupracuje s príslušnými orgánmi dohľadu nad inštitúciami, ktoré súčasťou tej istej skupiny mimo územia členského štátu, s cieľom zabezpečiť, aby všetky činnosti tejto skupiny podliehali dohľadu na účely zabránenia obchádzaniu požiadaviek vyžadovaných od skupín mimo územia členského štátu podľa tohto zákona a osobitného predpisu,30x) ako aj na účely zabránenia akémukoľvek nepriaznivému vplyvu na finančnú stabilitu Európskej únie.
(33) Národná banka Slovenska môže prispôsobiť metodiku preskúmania a hodnotenia podľa odseku 2 pri bankách alebo pobočkách zahraničných bánk s podobným rizikovým profilom, najmä ak ide o podobný podnikateľský model alebo podobné geografické umiestnenie expozícií. Táto prispôsobená metodika môže zahŕňať rizikovo orientované kritériá a kvantitatívne ukazovatele, umožňuje riadne zohľadniť špecifické riziká, ktorým môže byť vystavená každá banka alebo pobočka zahraničnej banky, a nemá vplyv na povahu opatrení na nápravu uložených podľa § 50, ktoré špecifické pre každú banku alebo pobočku zahraničnej banky. Ak Národná banka Slovenska postupuje podľa prvej vety, informuje o tom Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo).13o)
(34) Ak na základe vykonaného preskúmania a hodnotenia podľa odseku 2 existuje dôvodné podozrenie, že v súvislosti s bankou alebo pobočkou zahraničnej banky dochádza k porušeniu, došlo k porušeniu alebo k pokusu o porušenie ustanovení osobitného predpisu21a) alebo existuje zvýšené riziko porušenia ustanovení osobitného predpisu,21a) Národná banka Slovenska bezodkladne