1
Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu
371/2014 Z. z.
ZÁKON
z 26. novembra 2014
o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zmena:
39/2015 Z.z.
Zmena: .../2021 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) postup vybraných inštitúcií a iných osôb podľa odseku 3 písm. b) d) pri riešení krízových situácií na finančnom trhu v Slovenskej republike,
b) vypracúvanie a schvaľovanie plánov riešenia krízových situácií na finančnom trhu v Slovenskej republike Radou pre riešenie krízových situácií (ďalej len "rada"),
c) zriadenie, pôsobnosť, činnosť a opatrenia rady pri riešení krízových situácií na finančnom trhu v Slovenskej republike,
d) zriadenie a fungovanie Národného fondu pre riešenie krízových situácií (ďalej len "národný fond") a vytváranie zdrojov a správu a používanie prostriedkov národného fondu.
2
(2) Cieľom tohto zákona je
a) zabezpečenie nepretržitého vykonávania kritických funkcií vybranej inštitúcie a iných osôb podľa odseku 3 písm. b) až e),
b) zabránenie významným nepriaznivým vplyvom na finančnú stabilitu Slovenskej republiky najmä zabránením šírenia krízy vrátane jej šírenia na finančných trhoch a zachovaním trhovej disciplíny,
c) ochrana verejných financií minimalizáciou závislosti od mimoriadnej verejnej finančnej podpory,
d) ochrana vkladateľov, ktorých vklady podliehajú ochrane podľa osobitného predpisu,1) a klientov obchodníkov s cennými papiermi, ktorým sa poskytujú náhrady za nedostupný klientsky majetok podľa osobitného predpisu,2)
e) ochrana finančných prostriedkov a ďalšieho majetku iných klientov ako klientov uvedených v písmene d).
(3) Tento zákon sa vzťahuje na
a) vybranú inštitúciu, ktorou je banka3) alebo obchodník s cennými papiermi4) so základným imaním podľa osobitného predpisu,5)
b) finančnú inštitúciu6) so sídlom v Slovenskej republike, ktorá je dcérskou spoločnosťou vybranej inštitúcie alebo osôb podľa písmena c) alebo písmena d), nad ktorou sa vykonáva dohľad na konsolidovanom základe v súlade s osobitným predpisom,7)
c) finančnú holdingovú spoločnosť,8) zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť9) a holdingovú spoločnosť so zmiešanou činnosťou,10) so sídlom v Slovenskej republike,
d) materskú finančnú holdingovú spoločnosť,11) materskú finančnú holdingovú spoločnosť v Európskej únii,12) materskú zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť,13) materskú zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť v Európskej únii,14)
e) pobočku vybranej inštitúcie tretej krajiny.
(4) Ustanovenia tretej časti trinástej časti tohto zákona sa primerane vzťahujú aj na osoby podľa odseku 3 písm. b) až d).
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) krízovou situáciou situácia, keď splnené podmienky na začatie rezolučného konania podľa § 34 ods. 1 alebo podľa § 48,
b) riešením krízovej situácie (rezolúcia) uloženie opatrenia alebo uloženie dodatočného
3
opatrenia v záujme dosiahnutia cieľov konania na riešenie krízovej situácie (ďalej len "rezolučné konanie") podľa tohto zákona,
c) riešením krízovej situácie na úrovni skupiny
1. koordinácia uloženia opatrení na riešenie krízových situácií a výkonu právomocí riešiť krízové situácie rezolučnými orgánmi na úrovni skupiny,
2. uloženie opatrenia na riešenie krízových situácií na úrovni materskej spoločnosti alebo vybranej inštitúcie, ktorá podlieha dohľadu na konsolidovanom základe,
d) cezhraničnou skupinou skupina, ktorú tvoria materská spoločnosť a dcérske spoločnosti, ktoré usadené vo viac ako jednom členskom štáte Európskej únie alebo inom štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len "členský štát"),
e) materskou spoločnosťou spoločnosť podľa osobitného predpisu,15)
f) materskou spoločnosťou v Európskej únii materská vybraná inštitúcia v Európskej únii,15a) materská finančná holdingová spoločnosť v Európskej únii alebo materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v Európskej únii,
g) materskou spoločnosťou tretej krajiny materská spoločnosť, materská finančná holdingová spoločnosť alebo materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť usadená v štáte, ktorý nie je členským štátom (ďalej len "tretia krajina"),
h) dcérskou spoločnosťou spoločnosť podľa osobitného predpisu,16)
i) významnou dcérskou spoločnosťou spoločnosť podľa osobitného predpisu,16aa)
j) dcérskou spoločnosťou v Európskej únii dcérska spoločnosť, ktorá je usadená v členskom štáte a ktorá je dcérskou spoločnosťou vybranej inštitúcie alebo materskej spoločnosti tretej krajiny,
k) rezolučným orgánom iného členského štátu orgán iného členského štátu, ktorý uplatňuje postupy, opatrenia a vykonáva právomoci pri riešení krízových situácií podľa právnych predpisov príslušného členského štátu,
l) rezolučným orgánom na úrovni skupiny rezolučný orgán v členskom štáte, v ktorom sa nachádza orgán dohľadu na úrovni skupiny,
m) rezolučným orgánom tretej krajiny orgán tretej krajiny, ktorý uplatňuje postupy, opatrenia a vykonáva právomoci pri riešení krízových situácií porovnateľných s právomocami rady,
n) orgánom dohľadu na úrovni skupiny orgán konsolidovaného dohľadu podľa osobitného predpisu, 16a)
o) nástrojmi vlastníctva akcie a iné nástroje vlastníctva a podiely na nich,
p) mechanizmom financovania systém, ktorý sa skladá z národného fondu, mechanizmov financovania iných členských štátov, možnosti požičiavania finančných prostriedkov medzi mechanizmami financovania členských štátov a mutualizácie mechanizmov financovania členských štátov,
4
q) inými nástrojmi vlastníctva
1. cenné papiere a majetkové hodnoty, s ktorými spojené obdobné vlastnícke práva ako s akciami,
2. finančné nástroje podľa osobitného predpisu,17) s ktorými je spojené právo na nadobudnutie akcií, cenných papierov alebo majetkových hodnôt, s ktorými je spojené obdobné majetkové právo ako s akciami, a to aj formou výmeny,
r) rámcom Európskej únie pre štátnu pomoc rámec ustanovený medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná,18) nariadeniami a inými aktmi Európskej únie vrátane usmernení, oznámení a upozornení uskutočnenými alebo prijatými na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,18)
s) miestom usadenia štát, v ktorom bolo vybranej inštitúcii udelené príslušné povolenie, alebo štát, v ktorom má sídlo, ak jej nebolo udelené príslušné povolenie,
t) príslušným kapitálovým nástrojom nástroj dodatočného kapitálu Tier 1 alebo nástroj kapitálu Tier 2 podľa osobitného predpisu,19)
u) vlastným kapitálom Tier 1 vlastný kapitál Tier 1 vypočítaný v súlade s osobitným predpisom,19aa)
v) prevodom majetku prevod akcií alebo iných nástrojov vlastníctva vydaných vybranou inštitúciou alebo aktív, práv a záväzkov vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, na nadobúdateľa, ktorý nie je preklenovacou inštitúciou podľa § 55,
w) využitím preklenovacej inštitúcie prevod akcií alebo iných nástrojov vlastníctva vydaných vybranou inštitúciou alebo aktív, práv a záväzkov vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši prostredníctvom preklenovacej inštitúcie podľa § 55,
x) oddelením aktív prevod aktív vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, na správcu aktív podľa § 57,
y) kapitalizáciou odpísanie dlhu a konverzia dlhu vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši,
z) kritickou funkciou vybranej inštitúcie činnosť, služba alebo operácia, ktorej prerušenie by aspoň v jednom členskom štáte mohlo spôsobiť narušenie základných funkcií reálneho hospodárstva alebo narušenie finančnej stability v dôsledku veľkosti vybranej inštitúcie alebo skupiny alebo ich podielu na trhu, vonkajšej a vnútornej prepojenosti, zložitosti alebo cezhraničných činností, a to s osobitným zreteľom na nahraditeľnosť týchto činností, služieb alebo operácií,
aa) záväzkom použiteľným pri kapitalizácii záväzok alebo kapitálový nástroj, ktorý nie je kvalifikovaný ako nástroj vlastného kapitálu Tier 119a) alebo nástroj dodatočného kapitálu Tier 119b) alebo nástroj kapitálu Tier 219c) vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ktoré nie sú vylúčené z rozsahu pôsobnosti kapitalizácie,
ab) oprávneným záväzkom záväzok použiteľný pri kapitalizácii, ktorý spĺňa podmienky podľa § 31a alebo § 31e ods. 5 písm. a), a nástroj kapitálu Tier 2, ktorý spĺňa podmienky podľa
5
osobitného predpisu, 19ca)
ac) podriadeným oprávneným nástrojom nástroj podľa osobitného predpisu,19cb)
ad) skupinou materská spoločnosť a jej dcérske spoločnosti,
ae) nadobúdateľom osoba, na ktorú sa prevádzajú akcie alebo iné nástroje vlastníctva, dlhové nástroje, aktíva, práva alebo záväzky alebo akékoľvek ich kombinácie vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d),
af) pobočkou vybranej inštitúcie tretej krajiny pobočka zahraničnej banky19d) alebo pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi19e) so základným imaním podľa osobitného predpisu5) usadená v tretej krajine, ktorá je umiestnená na území Slovenskej republiky,
ag) osobou v skupine právnická osoba, ktorá je súčasťou skupiny,
ah) vybranou inštitúciou tretej krajiny zahraničná banka19d) alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi19e) so základným imaním podľa osobitného predpisu5) usadená v tretej krajine,
ai) mimoriadnou verejnou finančnou podporou štátna pomoc podľa osobitného predpisu19f) alebo akákoľvek iná verejná finančná podpora na nadnárodnej úrovni, ktorá, ak by sa poskytla na národnej úrovni, by bola štátnou pomocou, ktorá sa poskytuje s cieľom zachovať alebo obnoviť stabilitu, likviditu alebo platobnú schopnosť vybranej inštitúcie podľa § 1 ods. 3 písm. a) alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) d), alebo skupiny, ktorej súčasťou je vybraná inštitúcia podľa § 1 ods. 3 písm. a) alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d),
aj) hlavnými oblasťami obchodnej činnosti oblasti obchodnej činnosti, v rámci ktorých vykonávané služby pre vybranú inštitúciu alebo skupinu, ktorej súčasťou je táto vybraná inštitúcia, predstavujú podstatné zdroje príjmov, zisku alebo ďalšie peniazmi oceniteľné hodnoty,
ak) zabezpečeným záväzkom záväzok zabezpečený záložným právom,19g) zádržným právom, zabezpečovacím prevodom práva,19g) zabezpečovacím prevodom pohľadávky, ručením alebo akýmkoľvek iným právom, ktoré má podobný obsah a účinky,
al) predpokladanou stratou Fondu ochrany vkladov rozdiel medzi predpokladaným úhrnom náhrad za nedostupné vklady, ktorých vyplatenie je zaručené Fondom ochrany vkladov podľa osobitného predpisu,1) a predpokladaným výťažkom Fondu ochrany vkladov z konkurzného konania,
am) dlhovými nástrojmi dlhopisy19h) a iné formy prevoditeľného dlhu, ako aj nástroje, ktorými sa vytvára alebo uznáva dlh,
an) mikropodnikmi, malými a strednými podnikmi mikropodniky, malé a stredné podniky vymedzené s ohľadom na kritérium ročného obratu podľa osobitného predpisu,19i)
ao) rezolučným subjektom
1. právnická osoba so sídlom v Európskej únii, ktorá je identifikovaná príslušným rezolučným orgánom a uvedená v pláne riešenia krízových situácií podľa § 26 ods. 1 a 2, alebo
6
2. vybraná inštitúcia, ktorá nie je súčasťou skupiny podliehajúcej dohľadu na konsolidovanom základe podľa osobitného predpisu,19j) ktorej sa v pláne riešenia krízových situácií vypracovanom podľa § 21 určuje opatrenie na riešenie krízovej situácie,
ap) rezolučnou skupinou rezolučný subjekt a jeho dcérska spoločnosť, ktorá nie je
1. rezolučným subjektom,
2. dcérskou spoločnosťou iného rezolučného subjektu alebo
3. subjektom so sídlom v tretej krajine, ktorý je súčasťou rezolučnej skupiny, v súlade s plánom riešenia krízových situácií, ani ich dcérskymi spoločnosťami,
aq) požiadavkou na kombinovanú tlmiacu rezervu (ďalej len "kombinovaný vankúš") požiadavka na kombinovaný vankúš podľa osobitného predpisu,19k)
ar) G-SII globálna systémovo významná inštitúcia podľa osobitného predpisu.19l)
DRUHÁ ČASŤ
RADA
§ 3
Zriadenie rady
(1) Zriaďuje sa rada ako právnická osoba, ktorá v oblasti verejnej správy ako rezolučný orgán rieši krízové situácie vybraných inštitúcií. Rada sa nezapisuje do obchodného registra a jej sídlom je Bratislava.
(2) Vykonávanie úloh potrebných na odborné a organizačné zabezpečovanie výkonu pôsobnosti a právomocí rady zabezpečuje Národná banka Slovenska,20) pritom Národná banka Slovenska zabezpečí21) zriadenie osobitného organizačného útvaru na vykonávanie týchto úloh s cieľom predchádzať konfliktu záujmov a zabezpečiť nezávislosť vykonávania týchto úloh od ostatných úloh Národnej banky Slovenska. Zamestnanci Národnej banky Slovenska, ktorí vykonávajú úlohy podľa prvej vety, sa nesmú podieľať na výkone dohľadu nad vybranými inštitúciami vo veciach, ktoré nepatria do pôsobnosti rady. Zamestnanci Národnej banky Slovenska, ktorí vykonávajú úlohy podľa prvej vety, oprávnení vykonávať dohľad podľa tohto zákona alebo vykonávať úkony v konaní vo veciach zverených rade podľa tohto zákona, ak na to podľa tohto zákona určení radou alebo členom rady (ďalej len "určený zamestnanec").
§ 4
Zloženie rady
(1) Rada desať členov. Štyria členovia vedúci zamestnanci Národnej banky Slovenska, pričom aspoň jeden zástupca Národnej banky Slovenska je vo funkcii člena Bankovej rady Národnej banky Slovenska, jeden zástupca Národnej banky Slovenska je vedúci zamestnanec, do ktorého riadiacej pôsobnosti patrí organizačný útvar podľa § 3 ods. 2, a štyria členovia vedúci zamestnanci Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo"), pričom aspoň jeden zástupca ministerstva je vo funkcii štátneho tajomníka.
7
Členov rady za Národnú banku Slovenska vymenováva a odvoláva guvernér Národnej banky Slovenska a členov rady za ministerstvo vymenováva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky. Ďalším členom rady je riaditeľ Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity a riaditeľ Štátnej pokladnice.
(2) Členom rady nemôže byť osoba, ktorá priamo rozhoduje o postupe pri výkone dohľadu 22) Národnej banky Slovenska.
(3) Predsedom rady je štátny tajomník ministerstva.
(4) Pri výkone pôsobnosti člena rady, ktorý je súčasne členom Bankovej rady Národnej banky Slovenska, nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.22a)
(5) Za člena rady môže byť vymenovaná a takú funkciu môže zastávať len dôveryhodná osoba s náležitou odbornou spôsobilosťou. Za dôveryhodnú osobu na účely tohto zákona sa považuje bezúhonná osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami najmenej v stupni utajenia Dôverné.22b) Za bezúhonnú osobu sa považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný čin majetkovej povahy, za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie vedúceho zamestnanca22c) alebo za úmyselný trestný čin; tieto skutočnosti sa preukazujú výpisom z registra trestov. Na účely preukázania a preskúmania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba pred jej vymenovaním údaje, ktoré potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov22ba) o tejto osobe, a kópiu svojho dokladu totožnosti a kópiu svojho rodného listu na účely preverenia jej totožnosti a správnosti poskytnutých údajov; pritom na poskytovanie a preverovanie týchto údajov, na preverovanie totožnosti a na vyžiadanie, vydanie a zaslanie výpisu z registra trestov sa vzťahujú osobitné predpisy22bb) s tým, že žiadosti o výpis z registra trestov je príslušné podávať22bb) ministerstvo, ak ide o osoby, ktoré vymenúva minister financií Slovenskej republiky, a Národná banka Slovenska, ak ide o osoby vymenúvané guvernérom Národnej banky Slovenska. Odbornou spôsobilosťou sa na účely tohto zákona rozumie ukončené vysokoškolské vzdelanie a najmenej trojročná prax vo funkcii vedúceho zamestnanca22c) v oblasti bankovníctva alebo v inej finančnej oblasti.
(6) Členovi rady nepatrí za výkon funkcie v rade odmena ani nárok na úhradu iných výdavkov od rady.
(7) Člen rady je povinný vykonávať svoju funkciu s náležitou odbornou starostlivosťou v súlade s týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom je povinný využívať a zohľadňovať dostupné informácie týkajúce sa výkonu jeho právomocí a pôsobnosti. Člen rady nesmie pri výkone svojej funkcie uprednostniť osobný záujem pred verejným záujmom a musí sa pri výkone svojej funkcie zdržať všetkého, čo môže byť v rozpore s výkonom funkcie člena rady.
(8) Funkcia člena rady zaniká
a) dňom účinnosti odvolania z rady,
b) dňom zániku funkcie, s ktorou je spojená funkcia člena rady alebo na základe ktorej bolo vykonané vymenovanie za člena rady,
c) dňom
1. nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o nesplnení predpokladov na vznik oprávnenia na
8
oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa osobitného predpisu,22d)
2. nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa zrušuje platnosť osvedčenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa osobitného predpisu,22e) alebo
3. dňom uplynutia šiestich kalendárnych mesiacov od ukončenia platnosti osvedčenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa osobitného predpisu,22f) ak v tejto lehote nebolo vydané nové osvedčenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami,
d) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o uznaní viny z trestného činu majetkovej povahy, z trestného činu spáchaného v súvislosti s výkonom funkcie vedúceho zamestnanca22c) alebo z úmyselného trestného činu,
e) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
§ 5
Pôsobnosť rady
(1) Rada
a) spolupracuje s ministerstvom na príprave návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti riešenia krízových situácií,
b) vydáva metodické usmernenia a odporúčania,
c) vykonáva dohľad na mieste,
d) vykonáva dohľad na diaľku,
e) koná a rozhoduje v rezolučnom konaní podľa tohto zákona, a ak je to účelné na dosiahnutie cieľov podľa § 1 ods. 2, je oprávnená podávať návrhy na vyhlásenie konkurzu na vybrané inštitúcie podľa osobitného predpisu,23a)
f) spolupracuje a vymieňa si informácie v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom s príslušnými rezolučnými orgánmi, s účastníkmi Európskeho systému finančného dohľadu,23) s ďalšími orgánmi verejnej moci v Slovenskej republike, orgánmi verejnej moci v iných štátoch a s inými osobami, ktoré majú informácie o vybraných inštitúciách alebo ktorých činnosť súvisí s vybranými inštitúciami,
g) zabezpečuje plnenie úloh v oblasti riešenia krízových situácií, ktoré jej vyplývajú z právne záväzných aktov Európskej únie alebo z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,
h) schvaľuje štatút rady a rokovací poriadok rady,
i) preberá v spolupráci s ministerstvom a Národnou bankou Slovenska usmernenia a odporúčania Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) podľa osobitného predpisu24) okrem prípadu, ak nedodrží ani nemá v úmysle dodržať usmernenie alebo odporúčanie, a informuje o tom Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) podľa osobitného predpisu,24)
9
j) vypracováva a schvaľuje plány na riešenie krízových situácií, hodnotí riešiteľnosť krízových situácií a odstraňuje prekážky riešiteľnosti krízových situácií,
k) vykonáva ďalšiu pôsobnosť a úlohy, ak tak ustanovuje tento zákon alebo osobitné predpisy.25)
(2) Rada vykonáva svoju činnosť nestranne a nezávisle od štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci a od ďalších právnických osôb alebo fyzických osôb; štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci ani ďalšie právnické osoby alebo fyzické osoby nesmú ovplyvňovať radu pri vykonávaní jej činnosti.
(3) Na výkon dohľadu rady vrátane konania rady podľa odseku 1 písm. c) d) sa vzťahuje osobitný predpis.26) Pri výkone dohľadu patria rade a osobám, ktoré v mene rady vykonávajú dohľad, oprávnenia podľa tohto zákona a osobitného zákona.26) Za výkon dohľadu zodpovedá rada. Osoby, ktoré v mene rady vykonávajú dohľad, nezodpovedajú tretím osobám za dôsledky spôsobené výkonom dohľadu; tým nie je dotknutá ich pracovnoprávna zodpovednosť a ani ich trestnoprávna zodpovednosť.
(4) Pri prijímaní svojich rozhodnutí je rada povinná zohľadniť možné dôsledky svojho rozhodnutia v ostatných členských štátoch, v ktorých pôsobí vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) d), ktorej je rozhodnutie určené, alebo v ktorých pôsobia ostatní členovia skupiny, ktorej členom je táto vybraná inštitúcia, a minimalizovať negatívny vplyv svojich rozhodnutí na finančnú stabilitu a negatívne hospodárske a sociálne dôsledky svojich rozhodnutí v týchto členských štátoch.
(5) Rada upraví v štatúte rady ďalšie podrobnosti týkajúce sa vymedzenia pôsobnosti a právomocí rady.
(6) Rada rozhoduje o vymenovaní alebo odvolaní člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií,102ab) ktorý zastupuje radu podľa osobitného predpisu;26a) ak rada rozhodne, že radu bude v Jednotnej rade pre riešenie krízových situácií zastupovať výkonný člen rady, ustanovenie § 6 ods. 2 sa neuplatní.
(7) Pri riešení krízových situácií je potrebné dodržiavať rámec Európskej únie pre štátnu pomoc.
§ 6
Predseda rady
(1) Predseda rady vykonáva činnosť štatutárneho orgánu rady vrátane riadenia činnosti rady a podpisovania rozhodnutí, ktoré rada schválila v pléne, ak § 6a ods. 3 neustanovuje inak.
(2) Predseda alebo iná osoba, ktorá vykonáva oprávnenia predsedu rady nesmie súčasne vykonávať oprávnenia výkonného člena rady.
§ 6a
Podpredseda rady
10
(1) Na návrh predsedu rady zvolí rada podpredsedu z členov rady.
(2) Podpredsedom rady nemôže byť člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska, do ktorého riadiacej pôsobnosti patrí dohľad nad finančným trhom.
(3) V čase neprítomnosti predsedu rady, alebo ak predsedovi rady zanikla funkcia a ešte nie je vymenovaný nový predseda rady, oprávnenia predsedu rady prechádzajú na podpredsedu rady. Ak nie je na rokovaní rady prítomný podpredseda rady alebo ak nebol podpredseda rady zvolený, tieto oprávnenia prechádzajú na iného člena rady povereného radou.
§ 6b
Výkonný člen rady
(1) Na zabezpečenie plnenia úloh podľa § 5 ods. 1 písm. c), d), f), j) a k) rada určí niektorého zo svojich členov za výkonného člena rady.
(2) Na účely plnenia úloh podľa odseku 1 do právomoci výkonného člena rady patrí vydávanie rozhodnutí o
a) prijatí náhradných opatrení vybranou inštitúciou podľa § 25 ods. 4,
b) výške minimálnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky (ďalej len "minimálna požiadavka") vybranej inštitúcie podľa § 31b, § 31c, § 31d a § 31e,
c) povinnosti vypočítavať a sústavne dodržiavať minimálnu požiadavku podľa § 31 ods. 1,
d) tom, že dcérska spoločnosť nemusí dodržiavať minimálnu požiadavku na individuálnej úrovni podľa § 31e ods. 6 a 7,
e) rozsahu, v akom môže vybraná inštitúcia splniť minimálnu požiadavku spôsobom podľa § 31e ods. 8,
f) uložení opatrenia na nápravu alebo pokuty podľa § 98,
g) námietke zaujatosti podanej proti určenému zamestnancovi vykonávajúcemu úlohy v prvostupňovom konaní a proti prizvanej osobe podľa osobitného predpisu,27)
h) ďalších veciach zverených radou do pôsobnosti výkonného člena rady.
(3) Do právomoci výkonného člena rady okrem odseku 2 patrí aj vydávanie poverení pre
a) určeného zamestnanca alebo prizvanú osobu27) na výkon dohľadu podľa tohto zákona,
b) určeného zamestnanca na plnenie ďalších úloh zverených radou do pôsobnosti výkonného člena rady.
(4) Výkonným členom rady nemôže byť člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska,
11
do ktorého riadiacej pôsobnosti patrí dohľad nad finančným trhom.
(5) Ak výkonný člen rady rozhodovať vo veci, v ktorej je vylúčený z konania podľa osobitného predpisu,28) alebo ak rada rozhoduje o námietke zaujatosti podanej proti výkonnému členovi rady, oprávnenia výkonného člena rady v príslušnom konaní a rozhodovaní prechádzajú na podpredsedu rady. Ak je podpredseda rady vylúčený z konania podľa osobitného predpisu28) alebo ak rada rozhoduje o námietke zaujatosti podanej proti podpredsedovi, tieto oprávnenia prechádzajú na iného člena rady povereného radou.
(6) Pri neprítomnosti výkonného člena rady, alebo ak výkonnému členovi rady zanikla funkcia a ešte nebol určený nový výkonný člen rady, ustanovenie odseku 5 druhá veta platí obdobne.
§ 6c
Rokovanie a rozhodovanie rady v pléne
(1) Rada v pléne rozhoduje o veciach patriacich do pôsobnosti rady okrem vecí, ktoré patria do pôsobnosti výkonného člena rady podľa § 6b, ak § 6e ods. 6 alebo osobitný predpis28a) neustanovujú inak.
(2) Rada rozhoduje hlasovaním v pléne. Plénum tvoria členovia rady.
(3) Rada je uznášaniaschopná rozhodovať v pléne, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov rady. Rada prijíma rozhodnutia v pléne väčšinou hlasov členov rady vymenovaných do tejto funkcie. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu rady.
(4) Ak rada rozhoduje vo veci, v ktorej je niektorý člen rady vylúčený z konania podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,28) alebo ak rada rozhoduje podľa osobitného predpisu28) o námietke zaujatosti podanej proti niektorému členovi rady (ďalej len "vylúčený člen rady"), vylúčený člen rady je vylúčený z príslušného hlasovania rady a nezúčastňuje sa na ňom. Na vylúčeného člena rady sa neprihliada pri posudzovaní schopnosti rady uznášať sa, a ani pri rozhodovaní rady.
(5) Hlasovacie právo pri rozhodovaní rady v pléne nemá člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska, do ktorého riadiacej právomoci patrí dohľad nad finančným trhom; na tohto člena rady sa rovnako vzťahuje ustanovenie odseku 4 druhej vety. Pri rozhodovaní rady v pléne podľa § 6e ods. 9 nemá hlasovacie právo ani osoba, ktorá v tej istej veci konala ako výkonný člen rady, ak nešlo o rozhodnutie rady v pléne podľa § 6e ods. 6.
(6) O hlasovaní rady sa vyhotovuje zápisnica, v ktorej sa uvedie hlasovanie jednotlivých členov rady. Člen rady, ktorý nesúhlasí s rozhodnutím rady alebo s jeho odôvodnením, právo, aby sa jeho odlišné stanovisko pripojilo k rozhodnutiu.
(7) Rada môže hlasovať v pléne aj prostredníctvom elektronických prostriedkov komunikácie.
(8) Člen rady nemôže splnomocniť iného člena rady, aby ho zastupoval na rokovaní a hlasovaní rady.
12
(9) Rada upraví v rokovacom poriadku rady ďalšie podrobnosti týkajúce sa priebehu rokovania a rozhodovania rady. Rokovací poriadok rady môže určiť prípady, v ktorých je na prijatie rozhodnutia potrebný súhlas všetkých jej členov alebo iný kvalifikovaný počet hlasov potrebných na prijatie rozhodnutia.
(10) Rokovanie rady je neverejné. Na rokovaní rady sa okrem jej členov môžu zúčastniť osoby uvedené v rokovacom poriadku rady a ďalšie osoby, ktoré na svoje rokovanie rada prizve. Rada môže rozhodnúť o zverejnení výsledku a materiálov zo svojho rokovania; z rokovania rady o schválených materiáloch sa zverejňujú informácie, o ktorých tak ustanovuje tento zákon.
§ 6d
Konanie a rozhodovanie rady
(1) Na konanie vo veciach zverených rade týmto zákonom, v ktorom sa rozhoduje o právach alebo povinnostiach vybraných inštitúcií alebo iných osôb, sa vzťahuje osobitný predpis,26) ak druhá až ôsma časť a desiata až štrnásta časť tohto zákona neustanovujú inak.
(2) V konaní podľa odseku 1 rada rovnaké postavenie, právomoci a povinnosti ako Národná banka Slovenska pri konaní vo veciach dohľadu nad finančným trhom podľa osobitného predpisu;28b) dokazovanie a iné úkony v konaní vykoná rada buď sama, alebo prostredníctvom výkonného člena rady, iného určeného člena rady alebo určeného zamestnanca.
(3) Konanie a rozhodovanie rady je neverejné; tým nie je dotknuté zverejňovanie výrokov právoplatných a vykonateľných rozhodnutí podľa § 39 a 41 a rovnako nie je dotknutá povinnosť zverejňovať iné informácie, o ktorých tak ustanovuje § 98 ods. 7. Rada môže rozhodnúť o zverejnení výsledku a materiálov zo svojho rokovania.
(4) Rozhodnutie rady musí obsahovať rovnaké náležitosti ako rozhodnutie Národnej banky Slovenska28c) v konaní vo veciach dohľadu nad finančným trhom podľa osobitného predpisu,28b) ak § 6e ods. 15, § 39 46, § 78a, § 78b a 89 neustanovujú inak. Rozhodnutie musí obsahovať odtlačok okrúhlej úradnej pečiatky rady so štátnym znakom a podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby. Vo výroku prvostupňového rozhodnutia rady, ktoré vydal výkonný člen rady, sa uvedie jeho meno, priezvisko a funkcia; vo výroku druhostupňového rozhodnutia sa uvedie, že rozhodnutie vydala rada v pléne.
(5) Prvostupňové rozhodnutia podľa § 6b ods. 2 podpisuje výkonný člen rady. Druhostupňové rozhodnutia rady a prvostupňové rozhodnutia vo veciach, ktoré nepatria do pôsobnosti výkonného člena rady podľa § 6b ods. 2 podpisuje predseda rady. Podrobnosti o oprávnených osobách na podpisovanie prvostupňových rozhodnutí a druhostupňových rozhodnutí môže určiť rada.
§ 6e
Orgán príslušný na rozhodovanie
(1) Na konanie a rozhodovanie rady v prvom stupni vo veciach, ktoré patria do pôsobnosti výkonného člena rady podľa § 6b ods. 1 3 je príslušný výkonný člen rady, ak
13
odsek 6 neustanovuje inak.
(2) V konaní podľa odseku 1 výkonný člen rady rovnaké postavenie, právomoci a povinnosti ako útvar dohľadu nad finančným trhom28d) a jeho vedúci zamestnanec pri konaní vo veciach dohľadu nad finančným trhom podľa osobitného predpisu,28b) ak druhá, tretia, jedenásta a trinásta časť tohto zákona alebo osobitný predpis26) neustanovujú inak.
(3) Výkonný člen rady vykoná dokazovanie a iné úkony v konaní podľa odseku 1 buď sám, alebo prostredníctvom určeného zamestnanca.
(4) Na konanie a rozhodovanie rady vo veciach, ktoré nepatria do pôsobnosti výkonného člena rady podľa § 6b ods. 1 3, je príslušná konať a rozhodovať rada v pléne; rada je príslušná konať a rozhodovať o
a) námietke zaujatosti podanej proti niektorému členovi rady alebo proti určenému zamestnancovi vykonávajúcemu úkony v konaní, ktorého na to určila rada podľa § 6d ods. 2,
b) vymenovaní alebo odvolaní osobitného správcu podľa § 12,
c) začatí rezolučného konania podľa § 39,
d) majetku, záväzkoch, právach a povinnostiach účastníkov v rámci rezolučného konania vrátane rozhodnutia o odpísaní a konverzii kapitálových nástrojov podľa § 70 ods. 1 písm. b),
e) odpísaní a konverzii kapitálových nástrojov podľa § 70 ods. 1 písm. a),
f) vymenovaní a odvolaní nezávislej osoby na ocenenie podľa § 51 alebo § 77,
g) financovaní riešenia krízových situácií podľa dvanástej časti,
h) priznaní náhrad vyplývajúcich z ocenenia rozdielneho zaobchádzania,
i) iných veciach, ktoré patria do pôsobnosti rady.
(5) V konaní a rozhodovaní rady podľa odseku 4 rada rovnaké postavenie, právomoci a povinnosti ako útvar dohľadu nad finančným trhom28d) a jeho vedúci zamestnanec pri konaní vo veciach dohľadu nad finančným trhom podľa osobitného predpisu,28b) ak druhá, štvrtá až ôsma a desiata až dvanásta časť tohto zákona neustanovujú inak.
(6) Ak výkonný člen rady v rozpore so zákonom nezačal konanie alebo v konaní nepokračuje, alebo ak sa vyskytnú iné závažné nedostatky v jeho konaní, pričom nápravu vo veci nemožno dosiahnuť inak, rada vec posúdi a začne konanie alebo pokračuje v konaní a rozhodne v pléne v prvom stupni alebo určí na konanie a rozhodnutie iného člena rady; takto určený člen rady má rovnaké postavenie, právomoci a povinnosti ako výkonný člen rady.
(7) Účastník konania právo podať rozklad proti prvostupňovému rozhodnutiu rady vo veciach zverených do pôsobnosti výkonného člena rady okrem rozhodnutia o vylúčení z konania alebo o zamietnutí námietky zaujatosti proti určenému zamestnancovi a prizvanej osobe podľa osobitného predpisu.27)
14
(8) Rozklad proti prvostupňovému rozhodnutiu sa podáva rade do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Rozklad nemá odkladné účinky okrem rozkladu podanému proti prvostupňovému rozhodnutiu o uložení pokuty podľa § 98.
(9) Na konanie a rozhodovanie v druhom stupni o rozklade proti prvostupňovému rozhodnutiu je príslušná rada v pléne.
(10) V konaní a rozhodovaní podľa odseku 9 rada rovnaké postavenie, právomoci a povinnosti ako Banková rada Národnej banky Slovenska28e) pri konaní vo veciach dohľadu nad finančným trhom podľa osobitného predpisu,28b) ak druhá, tretia, jedenásta a trinásta časť tohto zákona neustanovujú inak.
(11) Proti rozhodnutiu rady o rozklade nemožno ďalej podať rozklad.
(12) Proti rozhodnutiu rady vo veciach, ktoré neboli zverené do pôsobnosti výkonného člena rady, nemožno podať rozklad.
(13) Proti rozhodnutiu rady vo veciach, ktoré neboli zverené do pôsobnosti výkonného člena rady, možno podať správnu žalobu podľa osobitného predpisu28f) na príslušný súd.
(14) Správnu žalobu podľa osobitného predpisu28f) možno na príslušný súd podať aj proti rozhodnutiu rady o rozklade.
(15) Poučenie o možnosti podať správnu žalobu podľa osobitného predpisu28f) je obsahom rozhodnutia rady v pléne.
§ 6f
Ochrana práv tretích osôb
Rozhodnutie súdu podľa § 6e ods. 13, ktorým sa zruší alebo zmení rozhodnutie rady, nemá z dôvodu ochrany práv tretích osôb nadobudnutých v dobrej viere a ich oprávnených záujmov vplyv na platnosť a účinnosť prevodu vlastníctva, ak tretia osoba nadobudla vlastníctvo k predmetu prevodu na základe alebo v súvislosti s týmto rozhodnutím. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom podľa osobitného predpisu.28g)
§ 6g
Výkon rozhodnutí rady
Ak účastník konania nesplní v určenej lehote dobrovoľne povinnosť uloženú vykonateľným rozhodnutím rady, rada zabezpečí výkon rozhodnutia, ak § 92 ods. 2 písm. c) neustanovuje inak; na tento účel je rada oprávnená podať návrh na vykonanie exekúcie podľa osobitného predpisu.28h)
§ 6h
Protest prokurátora
15
O proteste prokurátora28i) proti rozhodnutiu rady rozhoduje rada v pléne.
§ 6i
Námietka zaujatosti
Na rozhodovanie o námietke zaujatosti podľa tohto zákona sa nevzťahuje lehota ustanovená podľa osobitného predpisu;28j) o námietke zaujatosti sa podľa tohto zákona rozhodne bezodkladne po jej podaní.
§ 7
Súčinnosť pri výkone pôsobnosti rady
(1) Národná banka Slovenska, štátne orgány, orgány územnej samosprávy a iné orgány verejnej moci, Notárska komora Slovenskej republiky29) a Slovenská komora audítorov,30) notári,29) audítori,31) audítorské spoločnosti,32) centrálny depozitár cenných papierov,33) členovia centrálneho depozitára cenných papierov,33) burza cenných papierov34) a iné osoby,35) ktorých činnosť súvisí s vybranými inštitúciami, nad ktorými rada vykonáva pôsobnosť, povinné poskytovať rade ňou požadovanú súčinnosť na účely výkonu jej pôsobnosti podľa tohto zákona a osobitných predpisov.25) Pritom povinní bezplatne sprístupniť a poskytovať rade ňou požadované vyjadrenia, vysvetlenia a iné informácie a podklady, ktoré získali pri svojej činnosti, informácie z nimi vedených evidencií a registrov. Dožiadaný orgán alebo dožiadaná osoba právo odoprieť sprístupnenie a poskytnutie požadovaných informácií, len ak by tým došlo k porušeniu povinnosti mlčanlivosti alebo k sprístupneniu alebo k poskytnutiu informácií v rozpore so zákonom alebo s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Rada je oprávnená v rozsahu potrebnom na zabezpečenie vykonávania svojich úloh podľa tohto zákona a osobitných predpisov36) spolupracovať a vymieňať si informácie s orgánmi verejnej moci v Slovenskej republike a v iných štátoch, s Fondom ochrany vkladov, s Garančným fondom investícií a s medzinárodnými organizáciami.
(2) Právnické osoby a fyzické osoby, na ktoré sa nevzťahuje odsek 1 a ktoré majú doklady alebo informácie súvisiace s vybranými inštitúciami, nad ktorými rada vykonáva pôsobnosť, alebo s ich činnosťou, povinné sprístupniť a poskytnúť ich rade na jej žiadosť písomne alebo ústne do zápisnice. Ak na žiadosť rady poskytnú informácie ústne do zápisnice, na vyhotovenie a náležitosti zápisnice sa vzťahuje osobitný predpis.37)
(3) Rada v rámci výkonu svojej pôsobnosti je oprávnená sprístupniť a poskytovať informácie účastníkom Európskeho systému finančného dohľadu,38) iným rezolučným orgánom, zahraničným orgánom dohľadu, audítorom, audítorským spoločnostiam, Fondu ochrany vkladov, zahraničným systémom ochrany vkladov, potenciálnemu nadobúdateľovi, ktorého oslovila rada v súvislosti s prevodom akcií alebo iných nástrojov vlastníctva alebo aktív, práv a záväzkov vybranej inštitúcie, a tiež ďalším orgánom verejnej moci a osobám, ktorých činnosť súvisí s riešením krízových situácií vybraných inštitúcií alebo osôb podľa § 1 ods. 3 písm. b) d), ako aj upozorniť ich na také nedostatky zistené pri vykonávaní svojej pôsobnosti, na ktorých riešenie alebo odborné posudzovanie príslušné. Ak sa na takéto sprístupnenie a poskytovanie informácií vyžaduje zbavenie povinnosti mlčanlivosti podľa osobitného zákona,39) za toto zbavenie povinnosti mlčanlivosti sa považuje aj radou schválená písomná dohoda o vzájomnej spolupráci a poskytovaní informácií medzi radou a príslušným
16
orgánom alebo osobou. Informácie sprístupnené alebo poskytnuté radou podľa tohto odseku možno použiť len na účely vykonávania riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie, dohľadu nad dohliadanými subjektmi a na plnenie iných zákonom ustanovených úloh40) orgánov a osôb, ktorých činnosti súvisia s riešením krízových situácií. Orgány a osoby, ktorým rada sprístupnila alebo poskytla informácie, povinné tieto informácie utajovať, chrániť pred neoprávneným prístupom, vyzradením, zneužitím, pozmenením, poškodením, zničením, stratou, odcudzením a zachovávať o nich mlčanlivosť.41) Tieto informácie si orgány a osoby môžu poskytnúť navzájom výlučne na ten istý účel alebo konanie, na ktoré boli sprístupnené alebo poskytnuté radou, inak si ich môžu sprístupniť, poskytnúť alebo zverejniť len s predchádzajúcim písomným súhlasom rady. Ak podľa osobitného predpisu41) požadovaná informácia súvisí s výkonom pôsobnosti rady nad vybranými inštitúciami alebo ich činnosťou, povinná osoba ju nesprístupní a neposkytne.42) Informácie, ktoré získa rada od iných rezolučných orgánov alebo zahraničných orgánov dohľadu, sa môžu využiť len na účely výkonu pôsobnosti rady a na účely súdnych konaní o preskúmavaní zákonnosti rozhodnutí alebo postupu rady alebo na účely trestného stíhania. Tieto informácie môže rada sprístupniť alebo poskytnúť iným orgánom alebo osobám alebo zverejniť len so súhlasom zahraničného orgánu dohľadu, ktorý tieto informácie poskytol, alebo v súhrnnej podobe spôsobom, pri ktorom nie je možné identifikovať, o ktorú konkrétnu inštitúciu či osobu ide, alebo so súhlasom osoby, ktorá tieto informácie poskytla. Rada prijme a zverejní na svojom webovom sídle potrebné pravidlá vrátane pravidiel týkajúcich sa povinnosti mlčanlivosti a výmeny informácií.
(4) Podrobnosti o poskytovaní súčinnosti podľa odsekov 1 3 možno upraviť písomnou dohodou o vzájomnej spolupráci a poskytovaní informácií medzi radou a príslušným orgánom alebo osobou.
(5) Vybraná inštitúcia, členovia jej orgánov, jej zamestnanci a ďalšie osoby, ktorých činnosť súvisí s vybranou inštitúciou, povinní umožniť výkon pôsobnosti rady, zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon pôsobnosti rady, a poskytnúť všetky informácie, dokumentáciu, súčinnosť a pomoc požadované radou alebo osobami poverenými radou.
(6) Vybraná inštitúcia je povinná na účely výkonu pôsobnosti rady bezplatne a včas vypracúvať a predkladať rade zrozumiteľné a prehľadné výkazy, hlásenia, správy a iné informácie, podklady a doklady o skutočnostiach, ktoré sa týkajú vybranej inštitúcie a jej akcionárov alebo iných spoločníkov, najmä ekonomickej a finančnej situácie, majetkových pomerov, obchodov alebo inej činnosti vybranej inštitúcie, ako aj organizácie, riadenia, štruktúry, kontroly alebo ovládania vybranej inštitúcie vrátane podielov na vybranej inštitúcii a ich majiteľov, a to na požiadanie rady. Údaje uvedené v predkladaných výkazoch, hláseniach, správach a iných informáciách, podkladoch a dokladoch musia byť úplné, aktuálne, správne, pravdivé a preukázateľné. Ak predložené výkazy, hlásenia, správy a iné informácie a doklady neobsahujú požadované údaje, nezodpovedajú ustanovenej metodike alebo ak vzniknú dôvodné pochybnosti o ich úplnosti, aktuálnosti, správnosti, pravdivosti, preukaznosti alebo pravosti, dohliadané subjekty povinné na vyžiadanie rady predložiť podklady a podať vysvetlenie v lehote určenej radou. Také poskytovanie údajov sa nepovažuje za porušenie bankového tajomstva podľa osobitného predpisu.43)
(7) Opatrenie, ktoré vydá Národná banka Slovenska po prerokovaní s ministerstvom a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ustanoví štruktúru výkazov, hlásení, správ a iných informácií, ktoré vybrané inštitúcie povinné vypracúvať a predkladať rade, rozsah, obsah, členenie, termíny, formu, podobu, spôsob, postup a miesto predkladania takých výkazov, hlásení, správ a iných informácií vrátane metodiky na ich vypracúvanie.
17
§ 8
Povinnosť mlčanlivosti
(1) Členovia rady, prizvané osoby, zamestnanci organizačného útvaru Národnej banky Slovenska podľa § 3 ods. 2 povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktorých prezradenie by mohlo ohroziť
a) riadny a efektívny výkon činnosti rady,
b) záujmy Slovenskej republiky alebo iného členského štátu v oblasti finančnej, hospodárskej alebo menovej politiky,
c) obchodné tajomstvo a bankové tajomstvo,
d) dohľad a konanie vykonávané radou a Národnou bankou Slovenska,
e) rezolučné konanie.
(2) Povinnosť podľa odseku 1 trvá aj po skončení členstva v rade alebo pracovného pomeru. Rada môže z dôvodov verejného záujmu zbaviť tejto povinnosti členov rady, prizvané osoby a zamestnancov organizačného útvaru Národnej banky Slovenska podľa § 3 ods. 2. Na zbavenie povinnosti mlčanlivosti a poskytovanie informácií o záležitostiach súvisiacich s účasťou Národnej banky Slovenska v Európskom systéme centrálnych bánk sa rovnako vzťahujú osobitné predpisy.44) Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje výmena, sprístupnenie a poskytovanie informácií podľa § 7 ods. 1 až 5.
(3) Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1 sa rovnako vzťahuje aj na
a) zamestnancov ministerstva,
b) osobitného správcu podľa § 12,
c) iné osoby, ktoré sa oboznámili s informáciami v súvislosti s výkonom právomoci rady,
d) audítorov, účtovníkov, právnych a odborných poradcov, znalcov a ostatných odborníkov, ktorí sa o skutočnostiach podľa odseku 1 dozvedeli v súvislosti s výkonom ich funkcie, povolania alebo zamestnania pre radu, ministerstvo alebo potenciálneho nadobúdateľa,
e) zamestnancov Fondu ochrany vkladov a zamestnancov Garančného fondu investícií,
f) zamestnancov Národnej banky Slovenska a zamestnancov ďalších orgánov verejnej správy zapojených do procesu riešenia krízových situácií,
g) zamestnancov preklenovacej inštitúcie podľa § 55 a zamestnancov správcu aktív,
h) potenciálnych nadobúdateľov, ktorí boli oslovení radou, a to bez ohľadu na to, či sa toto oslovenie vykonalo v rámci prípravy na použitie nástroja odpredaja obchodnej činnosti alebo či toto oslovenie viedlo k nadobudnutiu,
18
i) ďalšie osoby, ktoré poskytujú alebo poskytli služby priamo alebo nepriamo, pravidelne alebo príležitostne osobám uvedeným v písmenách a) až h),
j) členov štatutárneho orgánu, dozornej rady, vedúcich zamestnancov a zamestnancov osôb uvedených v písmenách b), c), d), h) a i), a to i po skončení výkonu funkcie.
(4) Orgány, osoby a inštitúcie uvedené v odseku 3 písm. a), e) g) povinné zabezpečiť ochranu služobného tajomstva a upraviť vo svojich vnútorných predpisoch zabezpečenie povinnosti mlčanlivosti vrátane pravidiel na zabezpečenie odovzdávania informácií medzi osobami priamo zapojenými do riešenia krízových situácií.
(5) Pred sprístupnením informácií, najmä údajov z plánov riešenia krízových situácií, plánov riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, záverov posúdenia riešiteľnosti krízových situácií, osoby uvedené v odsekoch 1 3 povinné uistiť sa, že poskytované informácie neobsahujú skutočnosti, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti.
(6) Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje, ak rada a osoby podľa odsekov 3 a 4 poskytnú informácie
a) v súhrnnej podobe spôsobom, pri ktorom nie je možné identifikovať, o ktorú konkrétnu inštitúciu či osobu ide,
b) s predchádzajúcim súhlasom osoby, ktorá tieto informácie poskytla.
(7) Rada posúdi možné účinky zverejnenia informácií na verejný záujem, ak ide o finančnú, menovú alebo hospodársku politiku a obchodné záujmy fyzických osôb a právnických osôb na účely kontrol, skúmaní a auditov.
(8) Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje ani poskytnutie informácií medzi orgánom dohľadu26) a radou v súvislosti s plnením ich úloh. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje ani poskytnutie informácií príslušným rezolučným orgánom tretích krajín radou, ministerstvom alebo Národnou bankou Slovenska, ak rada, ministerstvo a Národná banka Slovenska vyhodnotia, že
a) na príslušný rezolučný orgán tretej krajiny sa vzťahujú požiadavky mlčanlivosti obdobné tým, ktoré ustanovuje tento zákon, a
b) poskytnutie informácií je nevyhnutné na výkon právomocí príslušného rezolučného orgánu tretej krajiny a informácie majú byť použité len na tento účel.
(9) Informácie, ktoré rada získa od príslušných rezolučných orgánov iných členských štátov, môže poskytnúť príslušným rezolučným orgánom tretích krajín len so súhlasom rezolučného orgánu iného členského štátu, ktorý informácie rade poskytol, a na účely, ktoré vo svojom súhlase vymedzil.
Právomoc pozastaviť plnenie niektorých povinností
§ 8a
19
(1) Rada je oprávnená po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska pozastaviť plnenie povinnosti týkajúcej sa úhrady platieb alebo dodávok plnení podľa zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ak
a) bolo príslušným orgánom dohľadu, radou alebo Jednotnou radou pre riešenie krízových situácií konštatované, že vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) d) zlyháva alebo sa javí, že zlyhá podľa osobitného predpisu,44a)
b) nie je dostupné opatrenie súkromného sektora podľa § 34 ods. 1 písm. c), ktoré by v primeranom čase zabránilo zlyhaniu vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d),
c) pozastavenie plnenia povinnosti týkajúcej sa úhrady platieb alebo dodávok plnení zabráni ďalšiemu zhoršeniu finančnej situácie vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d),
d) pozastavenie plnenia povinnosti týkajúcej sa úhrady platieb alebo dodávok plnení je nevyhnutné na
1. posúdenie podmienky podľa § 34 ods. 1 písm. b),
2. vydanie rozhodnutia o uložení opatrenia na riešenie krízovej situácie podľa § 41 alebo
3. výkon právomocí rady v rezolučnom konaní, pred vydaním rozhodnutia o uložení opatrenia na riešenie krízovej situácie podľa § 41.
(2) Pozastavenie plnenia povinnosti podľa odseku 1 sa nevzťahuje na povinnosti týkajúce sa úhrady platieb alebo dodávok plnení podľa zmluvy, ktoré vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) voči
a) platobným systémom a systémom zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi podľa osobitných predpisov,44b)
b) centrálnym protistranám, ktorým bolo udelené povolenie v Európskej únii podľa osobitného predpisu,44c) a centrálnym protistranám z tretích krajín uznaným podľa osobitného predpisu,44d)
c) centrálnym bankám.
(3) Ak sa pozastavenie plnenia povinnosti podľa odseku 1 vykonáva vo vzťahu k chráneným vkladom,44e) rada rozhodne aj o výške primeranej dennej sumy, ktorá sa poskytne osobe oprávnenej s chráneným vkladom nakladať. Rada je oprávnená predĺžiť pozastavenie plnenia povinností podľa odseku 1 vo vzťahu k chráneným vkladom.
(4) Súčasne s oprávnením pozastaviť plnenie povinnosti podľa odseku 1 na obdobie určené v rozhodnutí podľa § 8b ods. 3 je rada oprávnená
a) obmedziť zabezpečeným veriteľom vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) d) výkon záložného práva v súvislosti s aktívami vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d); ustanovenia § 15 ods. 2 a 3 týmto nie sú dotknuté,
b) dočasne pozastaviť práva na ukončenie zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strany zmluvy uzatvorenej s vybranou inštitúciou alebo osobou podľa § 1 ods. 3 písm. b) d); ustanovenia §
20
17 ods. 3 až 7 týmto nie sú dotknuté.
§ 8b
(1) Rada pozastaví plnenie povinností podľa