1
Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu
118/1996 Z. z.
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 20. marca 1996
o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zmena:
70/2010 Z.z.
Zmena:
55/2017 Z.z.
Zmena: .../2021 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
2
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Účel zákona
(1) Účelom tohto zákona je úprava zákonného systému ochrany vkladov uložených v bankách 1) a v pobočkách zahraničných bánk 1) vrátane poskytovania náhrad za tieto vklady, ak sa stanú nedostupnými.
(2) Tento zákon sa nevzťahuje, ak odsek 3 neustanovuje inak, na
a) zmluvný systém,1aa) ktorý nie je systémom ochrany vkladov podľa tohto zákona, vrátane systému, ktorý zabezpečuje dodatočnú ochranu vkladov nad úroveň podľa § 9 ods. 2,
b) schému inštitucionálneho zabezpečenia,1ab) ktorá nie je systémom ochrany vkladov podľa tohto zákona.
(3) Zmluvný systém a schéma inštitucionálneho zabezpečenia podľa odseku 2 povinné mať k dispozícii také finančné prostriedky alebo mechanizmy financovania, aby sa zabezpečilo plnenie ich povinností. Na zmluvný systém a schému inštitucionálneho zabezpečenia podľa odseku 2 sa ustanovenia § 4 ods. 8 a § 22d vzťahujú primerane.
§ 2
Úvodné ustanovenia
(1) Zriaďuje sa Fond ochrany vkladov (ďalej len "fond"), ktorý tvorí inštitucionálnu časť zákonného systému ochrany vkladov v Slovenskej republike (ďalej len "systém ochrany vkladov"), pričom zabezpečuje vykonávanie činností, práv a povinností súvisiacich s týmto systémom ochrany vkladov; o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo financií") Európsku komisiu a Národná banka Slovenska Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo). 1ac) Pritom fond sústreďuje peňažné príspevky (ďalej len "príspevky") bánk a pobočiek zahraničných bánk na poskytovanie náhrad za vklady uložené v bankách a v pobočkách zahraničných bánk a nakladá s nimi v súlade s týmto zákonom. Fond vykonáva aj činnosti spojené so správou peňažných prostriedkov Národného fondu pre riešenie krízových situácií podľa osobitného zákona 1a) (ďalej len "národný fond").
(2) Fond je právnická osoba a zapisuje sa do obchodného registra. Podrobnosti o činnosti fondu a o jeho organizácii upravia stanovy fondu v súlade s týmto zákonom.
(3) Fond nie je štátnym fondom podľa osobitného zákona. 2)
§ 3
Vymedzenie niektorých pojmov
(1) Vkladom sa na účely tohto zákona rozumie pohľadávka fyzickej osoby alebo právnickej osoby určenej týmto zákonom (ďalej len "vkladateľ") na výplatu peňažných
3
prostriedkov, ktoré banke alebo pobočke zahraničnej banky zveril vkladateľ pri bankovom obchode 2a) vykonanom vo svojom mene a na svoj účet alebo ktoré banka alebo pobočka zahraničnej banky prijala ako sumy platobných operácií 2b) alebo iné platby 2b) v prospech vkladateľa, a to vrátane úrokov a iných majetkových výhod spojených so zverením týchto peňažných prostriedkov, vrátane vkladov podľa odseku 2.
(2) Za vklad sa na účely tohto zákona považuje aj
a) vklad, ktorý je podľa záznamov vykonaných bankou alebo pobočkou zahraničnej banky v jej informačnom systéme 2c) alebo vo vkladateľovom doklade o vkladovom vzťahu pred dňom, keď sa vklady stali nedostupnými podľa odseku 5, vedený pre viac vkladateľov s rozsahom údajov o každom vkladateľovi najmenej podľa odseku 4 písm. a) (ďalej len "spoločný vklad"),
b) notárska úschova 3) uložená v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ak oprávneným príjemcom peňažných prostriedkov z tejto úschovy je alebo byť osoba, ktorej vklady chránené týmto zákonom, a ak pred dňom, keď sa vklady stali nedostupnými podľa odseku 5, notár, spravujúci túto notársku úschovu, doručil príslušnej banke alebo pobočke zahraničnej banky písomné oznámenie s údajmi o každom oprávnenom príjemcovi najmenej v rozsahu podľa odseku 4 písm. a).
(3) Chránenými vkladmi vklady podľa odsekov 1 a 2 okrem vkladov podľa odseku 4, a to v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom. Krytými vkladmi chránené vklady v ich plnej výške, najviac však súhrn chránených vkladov jedného vkladateľa v jednej banke alebo pobočke zahraničnej banky vo výške, ktorá sa rovná hornej hranici náhrady podľa § 9 ods. 2; chránené vklady uvedené v § 9 ods. 6 krytými vkladmi dočasne v ich plnej výške bez obmedzenia hornej hranice náhrady podľa § 9 ods. 2, a to počas dočasného obdobia a za ďalších podmienok ustanovených v § 9 ods. 6.
(4) Týmto zákonom nie je chránený
a) vklad, ktorý podľa záznamov vykonaných bankou alebo pobočkou zahraničnej banky v jej informačnom systéme 2c) alebo vo vkladateľovom doklade o vkladovom vzťahu pred dňom, keď sa vklady stali nedostupnými podľa odseku 5, nie je vedený pre vkladateľa najmenej v rozsahu údajov o vkladateľovi, ktorými sú
1. meno, priezvisko, rodné číslo 7a) alebo dátum narodenia a adresa trvalého pobytu vkladateľa, ak je vkladateľom fyzická osoba,
2. názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, a adresa sídla vkladateľa, ak je vkladateľom právnická osoba, ktorej vklady chránené týmto zákonom, ako aj označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná, 7aa) a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
b) vklad na doručiteľa a zostatok zrušeného vkladu na doručiteľa, 7b) najmä vklad potvrdený vkladnou knižkou na doručiteľa, vkladovým listom na doručiteľa alebo pokladničnou poukážkou na doručiteľa,
c) vklad, ktorý je finančným nástrojom,7c) ak § 28bf ods. 2 neustanovuje inak,
d) vklad, ktorého istina nie je splatná v nominálnej hodnote,
e) vklad, ktorého istina je splatná v nominálnej hodnote len na základe osobitnej záruky alebo
4
za predpokladu splnenia dohody bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo treťou stranou,
f) vklad banky alebo pobočky zahraničnej banky vykonaný vo vlastnom mene a na vlastný účet vrátane vkladu, ktorý je vlastným zdrojom financovania banky,7d)
g) vklad nadobudnutý v dôsledku činnosti, za ktorú bol páchateľ v trestnom konaní právoplatne odsúdený za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti,7e)
h) vklad finančnej inštitúcie,7f)
i) vklad obchodníka s cennými papiermi,7g)
j) vklad poisťovne a zaisťovne,7h)
k) vklad subjektu kolektívneho investovania,7i)
l) vklad dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátane majetku v dôchodkovom fonde,7j)
m) vklad doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vrátane majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,7k)
n) vklad orgánu verejnej moci,7l)
o) vklad vo forme dlhového cenného papiera7g) vydaného bankou alebo vo forme vlastnej zmenky alebo šeku.
(5) Vklad sa považuje za nedostupný vklad, ak je
a) uložený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá bola podľa § 8 ods. 3 vyhlásená za neschopnú vyplácať vklady,
b) uložený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, v ktorej bolo pozastavené nakladanie s vkladmi v dôsledku rozhodnutia konkurzného súdu vydaného v konkurznom konaní podľa osobitného zákona, 6) ak sa toto rozhodnutie stalo vykonateľným pred vyhlásením podľa § 8 ods. 3.
(6) Bankami a pobočkami zahraničných bánk sa na účely tohto zákona rozumejú banky 1) a pobočky zahraničných bánk, 1) ktoré povinné zúčastniť sa a zúčastňujú sa na ochrane vkladov podľa tohto zákona 4); za banku alebo pobočku zahraničnej banky sa na účely tohto zákona považuje aj právnická osoba, ktorej bolo odobraté bankové povolenie alebo ktorej zaniklo bankové povolenie 7) počas jej účasti na systéme ochrany vkladov podľa tohto zákona, a to až do vyplatenia všetkých vkladov chránených týmto zákonom.
(7) Platobnými záväzkami sa na účely tohto zákona rozumejú neodvolateľné záväzky banky alebo pobočky zahraničnej banky voči fondu, ktorých splnenie musí byť v plnej miere a nepretržite zabezpečené zábezpekou poskytnutou fondu, ktorá
a) pozostáva z nízkorizikových aktív,
b) nie je zaťažená právami tretích strán a je k dispozícii systému ochrany vkladov.
5
(8) Dostupnými finančnými prostriedkami sa na účely tohto zákona rozumejú hotovosť, vklady a nízkorizikové aktíva, ktoré je možné do siedmich pracovných dní previesť na hotovosť, a platobné záväzky najviac do výšky ich podielu na dostupných finančných prostriedkoch podľa § 6 ods. 6.
(9) Nízkorizikovými aktívami sa na účely tohto zákona rozumejú aktíva podľa osobitného predpisu 7m) alebo aktíva, ktoré fond alebo Národná banka Slovenska považuje za rovnako bezpečné a likvidné.
§ 4
Účasť bánk na ochrane vkladov
(1) Banky, ktoré prijímajú vklady, povinné zúčastniť sa podľa tohto zákona na ochrane vkladov a platiť príspevky na tento účel do fondu, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Pobočky zahraničných bánk povinné zúčastniť sa na ochrane vkladov a platiť príspevky podľa tohto zákona v celom rozsahu, ak v nich uložené vklady
a) nie sú chránené v štáte, v ktorom má zakladajúca zahraničná banka svoje sídlo, alebo
b) chránené v štáte, v ktorom zakladajúca zahraničná banka svoje sídlo v menšom rozsahu, ako to ustanovuje tento zákon; toto ustanovenie sa nevzťahuje na pobočky zahraničných bánk, ktoré požívajú výhody jedného bankového povolenia podľa práva Európskej únie.
(3) Pobočka zahraničnej banky nie je povinná zúčastniť sa na ochrane vkladov podľa tohto zákona, ak v nej uložené vklady chránené v štáte, v ktorom zakladajúca zahraničná banka svoje sídlo najmenej v rozsahu podľa tohto zákona a za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť; toto ustanovenie sa nevzťahuje na pobočky zahraničných bánk, ktoré požívajú výhody jedného bankového povolenia podľa práva Európskej únie.
(4) Povinnosť zúčastniť sa na ochrane vkladov neplatí pre banku so sídlom v Slovenskej republike v rozsahu vkladov prijatých jej pobočkou umiestnenou v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie alebo iným zmluvným štátom Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len "členský štát") a v ktorom je zákonná povinnosť chrániť vklady, podľa práva tohto štátu bez ohľadu na systém ochrany vkladov v Slovenskej republike.
(5) Náhrady poskytované za nedostupné vklady v pobočke zahraničnej banky, ktorá sa zúčastňuje na ochrane vkladov v štáte, v ktorom zakladajúca zahraničná banka svoje sídlo, nemôžu byť vyššie ako náhrady podľa tohto zákona.
(6) V rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom chránené vklady uložené v bankách a v pobočkách zahraničných bánk (ďalej len "banka") a fond je povinný za ne poskytnúť náhradu, ak sa stanú nedostupnými.
(7) Povinnosť zúčastniť sa na ochrane vkladov podľa tohto zákona vzniká banke dňom prijatia prvého vkladu chráneného týmto zákonom.
6
(8) Úroveň a rozsah ochrany vkladov podľa tohto zákona nesmie byť predmetom hospodárskej súťaže ani predmetom reklamy; 8) tento zákaz sa rovnako vzťahuje aj na rozdiely v rozsahu a úrovni ochrany vkladov v členských štátoch. Tým nie dotknuté ustanovenia § 12 ods. 4 písm. e) a ods. 5 a § 28 tohto zákona.
(9) Národná banka Slovenska pri oznamovaní udelenia bankového povolenia podľa osobitného predpisu8a) informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), v ktorom systéme ochrany vkladov sa banka, ktorej bolo udelené bankové povolenie, zúčastňuje na ochrane vkladov.
DRUHÁ ČASŤ
PRÍSPEVKY BÁNK DO FONDU
§ 5
Druhy príspevkov
(1) Banky sú povinné uhradiť do fondu tieto príspevky:
a) vstupný príspevok,
b) ročný príspevok,
c) mimoriadny príspevok.
(2) Vstupný príspevok je jednorazový príspevok banky.
(3) Ročný príspevok je opakujúci sa príspevok banky.
(4) Mimoriadny príspevok je príspevok banky, ktorý slúži na doplnenie zdrojov fondu určených na výplatu náhrad za nedostupné vklady, a to v prípade potreby doplnenia zdrojov fondu na výdavky z dôvodu výplaty náhrad za nedostupné vklady alebo z dôvodu splácania úveru použitého na zabezpečenie výplaty náhrad za nedostupné vklady.
§ 6
Výška príspevkov
(1) Výška vstupného príspevku je 35 000 eur.
(2) Výšku ročného príspevku na príslušný kalendárny rok určuje fond pre každú banku najneskôr do 1. apríla tohto kalendárneho roka, pričom fond určuje ročný príspevok pre jednotlivé banky najmenej vo výške 0,01% zo sumy krytých vkladov v príslušnej banke, a to podľa priemerného stavu krytých vkladov v príslušnej banke za kalendárny rok, ktorý bezprostredne predchádza kalendárny rok splatnosti tohto príspevku, a podľa stupňa rizika príslušnej banky za kalendárny rok, ktorý o dva roky predchádza kalendárny rok splatnosti tohto príspevku, zisteného Národnou bankou Slovenska v súlade s odporúčaním Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo).8b) Národná banka Slovenska do 28. februára kalendárneho roka oznámi fondu údaje o stupni rizika príslušnej banky. Podrobnosti o výpočte
7
ročného príspevku a o výpočte priemerného stavu krytých vkladov je oprávnený určiť fond, ktorý ich zverejňuje na svojom webovom sídle. Fond výšku ročného príspevku určeného pre banku podľa prvej vety písomne oznamuje tejto banke.
(3) Výšku mimoriadneho príspevku ustanovuje tento zákon alebo určuje fond 17 ods. 1 písm. j)] pre všetky banky za rovnakých podmienok do 0,5% z hodnoty krytých vkladov v banke, a to podľa ich priemerného stavu za kalendárny štvrťrok, ktorý predchádza dňu splatnosti mimoriadneho príspevku. Fond môže výnimočne s predchádzajúcim súhlasom Národnej banky Slovenska určiť vyšší mimoriadny príspevok.
(4) Výšku príspevkov podľa odsekov 2 a 3 určuje fond tak, aby k 3. júlu 2024 suma dostupných finančných prostriedkov dosiahla minimálne cieľovú úroveň 0,8% z hodnoty všetkých krytých vkladov (ďalej len "cieľová úroveň"). Cieľovú úroveň sumy dostupných finančných prostriedkov v eurách aktualizuje fond každý rok podľa výšky krytých vkladov v bankách z údajov ku koncu roka za predchádzajúci kalendárny rok. Ak suma dostupných finančných prostriedkov klesne pod cieľovú úroveň, fond určí takú výšku príspevkov, ktorá zabezpečí opätovné dosiahnutie cieľovej úrovne. Ak sa suma dostupných finančných prostriedkov po prvom dosiahnutí cieľovej úrovne zníži na menej ako dve tretiny cieľovej úrovne, výšku ročného príspevku podľa odseku 2 určí fond tak, aby bola cieľová úroveň dosiahnutá do šiestich rokov od tohto zníženia.
(5) Fond pri určovaní výšky ročných príspevkov zohľadňuje výšku záväzkov fondu. Fond zároveň zohľadňuje stabilitu bankového sektora, fázu hospodárskeho cyklu a vplyvy určovaných príspevkov na stabilitu bankového sektora Slovenskej republiky, a to na základe údajov zistených Národnou bankou Slovenska, ktoré Národná banka Slovenska poskytne fondu do 28. februára kalendárneho roka.
(6) Suma dostupných finančných prostriedkov môže zahŕňať platobné záväzky, ktoré nesmú presiahnuť úroveň 30% tejto sumy dostupných finančných prostriedkov.
(7) Lehotu podľa odseku 4 môže Rada fondu predĺžiť najviac o štyri roky, ak fond k 3. júlu 2024 vyplatil náhrady v súhrnnej výške prevyšujúcej cieľovú úroveň.
(8) Do cieľovej úrovne sa nezapočítavajú príspevky podľa osobitného predpisu.1a)
(9) Fond pri výpočte výšky príspevkov môže využiť aj vlastné metódy výpočtu príspevkov po ich predchádzajúcom schválení Národnou bankou Slovenska, ktoré zohľadňujú riziko banky a môžu zohľadňovať súvahové aktíva a rizikové ukazovatele vrátane kapitálovej primeranosti, kvality aktív a likvidity; tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 2. O týchto metódach fond informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo).
(10) Na postup pri rozhodovaní a rozhodnutie fondu o ročnom príspevku alebo mimoriadnom príspevku sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní11a)
nevzťahuje správny poriadok ani osobitný predpis o konaní vo veciach finančného trhu,12)
pričom fond toto rozhodovanie uskutočňuje podľa svojej voľnej úvahy v medziach ustanovených týmto zákonom pre príspevky do fondu; proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok a toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.12aa) Fond kedykoľvek aj bez návrhu opraví chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia o určení ročného príspevku alebo mimoriadneho príspevku a bezodkladne o tom informuje príslušnú banku.
8
§ 7
Splatnosť príspevkov
(1) Vstupný príspevok je banka povinná uhradiť do 30 dní odo dňa vzniku povinnosti zúčastniť sa na ochrane svojich vkladov podľa § 4 ods. 7.
(2) Ročný príspevok je banka povinná uhradiť vždy najneskôr do 15. júna príslušného kalendárneho roka, ak § 22c ods. 2 písm. c) neustanovuje inú splatnosť ročného príspevku alebo jeho časti.
(3) Mimoriadne príspevky banky povinné uhradiť v lehotách určených rozhodnutím fondu, ak splatnosť mimoriadneho príspevku neustanovuje tento zákon.
(4) Banky uhrádzajú príspevky v eurách. Pri ochrane vkladov v cudzej mene sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, 9) ktorý je platný ku dňu, ku ktorému banky vykazujú výšku vkladov na účely zistenia priemerného stavu vkladov za predchádzajúci štvrťrok podľa § 6 ods. 2.
(5) Banka, v ktorej sa vklady stali nedostupnými podľa § 3 ods. 5, nie je povinná uhrádzať fondu príspevky, ktorých splatnosť nastala po dni, keď sa vklady v tejto banke stali nedostupnými.
(6) Banka, ktorá neuhradí riadne a včas príspevok fondu, je povinná z dlžnej sumy príspevku zaplatiť fondu úroky z omeškania vo výške podľa osobitného predpisu. 9a)
(7) Ustanovením odsekov 6 a 8 10 nie je dotknutá zodpovednosť banky podľa osobitných predpisov. 9b)
(8) Ak fond zistí, že si banka neplní svoje povinnosti podľa tohto zákona, bezodkladne o tom informuje Národnú banku Slovenska. Národná banka Slovenska v spolupráci s fondom bezodkladne prijmú opatrenia vrátane sankcií na zabezpečenie splnenia týchto povinností bankou.
(9) Ak si banka nesplnila svoje povinnosti podľa tohto zákona ani napriek opatreniam prijatým podľa odseku 8, fond s predchádzajúcim súhlasom Národnej banky Slovenska oznámi banke zámer vylúčiť ju zo systému ochrany vkladov najmenej jeden mesiac pred jej vylúčením. Vklady prijaté bankou pred uplynutím tejto lehoty naďalej chránené podľa tohto zákona, pričom banka je za tieto vklady v rozsahu krytých vkladov naďalej povinná platiť príspevky podľa tohto zákona.
(10) Ak si banka ani do uplynutia lehoty podľa odseku 9 nesplnila svoje povinnosti podľa tohto zákona, fond vylúči banku zo systému ochrany vkladov. Vylúčenie banky a dátum vylúčenia banky zo systému ochrany vkladov fond bezodkladne písomne oznámi banke a Národnej banke Slovenska. Vklady vedené bankou k dátumu vylúčenia banky zo systému ochrany vkladov naďalej chránené podľa tohto zákona, pričom banka je za tieto vklady v rozsahu krytých vkladov naďalej povinná platiť príspevky podľa tohto zákona.
9
TRETIA ČASŤ
NÁHRADA ZA NEDOSTUPNÉ VKLADY
§ 8
Neschopnosť banky vyplácať vklady
(1) Ak banka nie je schopná vyplácať vklady počas 48 hodín napriek použitiu svojich likvidných prostriedkov vrátane povinnej minimálnej rezervy, 10) je povinná oznámiť túto skutočnosť najneskôr v najbližší pracovný deň Národnej banke Slovenska a fondu.
(2) Ak je v banke zavedená nútená správa 11) a nastanú skutočnosti uvedené v odseku 1, oznámenie podľa odseku 1 vykoná správca.
(3) Národná banka Slovenska vyhlási banku za neschopnú vyplácať vklady do troch pracovných dní od doručenia oznámenia podľa odseku 1, ak sa preukáže trvalý nedostatok likvidity banky alebo ak sa nenájdu možnosti na odstránenie dočasného nedostatku likvidity. Národná banka Slovenska môže banku vyhlásiť za neschopnú vyplácať vklady aj z vlastného podnetu, ak zistí vznik skutočností uvedených v tomto odseku bez oznámenia podľa odsekov 1 a 2, a to do troch pracovných dní odo dňa zistenia týchto skutočností.
(4) Na postup pri rozhodovaní a rozhodnutie o vyhlásení banky za neschopnú vyplácať vklady sa nevzťahujú všeobecný predpis o správnom konaní 11a) nevzťahuje správny
poriadok ani osobitný predpis; 12) proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný
prostriedok a toto rozhodnutie nie je preskúmateľné správnym súdom. 12aa) Na rozhodovanie podľa odseku 3 je príslušná Banková rada Národnej banky Slovenska.
(5) Rozhodnutie o vyhlásení podľa odseku 3 Národná banka Slovenska doručí banke alebo správcovi a fondu.
(6) Dňom, keď sa vklady v banke stali nedostupnými podľa § 3 ods. 5, do skončenia vyplácania náhrad podľa § 10 ods. 1 a 2 sa pozastavuje vyplácanie vkladov, platobné operácie 12a) s vkladmi a iné nakladanie s vkladmi v banke, postupovanie pohľadávok proti banke z nedostupných vkladov a započítavanie vzájomných pohľadávok medzi bankou a inými osobami, ak tento zákon neustanovuje inak. Na rovnaké obdobie sa banke zakazuje prijímať ďalšie vklady, poskytovať úvery, bankové záruky a dokumentárne akreditívy a uzatvárať iné obchody, ktorými sa zvyšujú pohľadávky alebo záväzky banky voči iným osobám; nezastavuje sa prijímanie splátok úverov poskytnutých bankou ani ich príslušenstva. Banka je týmto dňom povinná aj pozastaviť nakladanie s platobnými kartami vydanými k účtom v banke.
(7) Ak Národná banka Slovenska zistí pri výkone dohľadu nad bankami skutočnosti, ktoré by mohli viesť k postupu podľa odsekov 1 až 3, bezodkladne na to upozorní fond.
§ 9
Náhrada za nedostupný vklad
(1) Za nedostupný vklad v banke podľa § 3 ods. 5 vkladateľ právo na náhradu od fondu v eurách; náhradu podľa § 10 ods. 14 môže fond vyplatiť okrem meny euro aj v príslušnej
10
mene iného členského štátu. Namiesto vkladateľa právo na náhradu iná osoba, ktorej vklady sú chránené týmto zákonom, ak to ustanovuje tento zákon.
(2) Za nedostupný vklad chránený týmto zákonom, ktorého výška sa zisťuje podľa odsekov 3 a 4 a podľa § 10 ods. 8, poskytuje fond v súhrne jednému vkladateľovi alebo inej osobe oprávnenej podľa tohto zákona náhradu vo výške nedostupného vkladu, najviac však vo výške 100 000 eur, ak odsek 6 neustanovuje inak.
(3) Na účely výpočtu výšky náhrady za nedostupné vklady sa spočítavajú všetky týmto zákonom chránené nedostupné vklady toho istého vkladateľa v jednej banke vrátane jeho podielov na spoločných vkladoch a na notárskych úschovách chránených týmto zákonom, a to podľa stavu ku dňu, keď sa vklady v banke stali nedostupnými podľa § 3 ods. 5. Pri každom spoločnom vklade platí, že každý z vkladateľov rovnaký podiel, ak sa hodnovernými dokladmi nepreukážu iné podiely jednotlivých vkladateľov. Úroky a iné majetkové výhody spojené s nedostupným vkladom sa na účely výpočtu výšky náhrady vypočítajú podľa stavu ku dňu, keď sa vklady v banke stali nedostupnými podľa § 3 ods. 5, a pripočítajú sa k nedostupnému vkladu vkladateľa. Takto zistená výška nedostupného vkladu sa na účely výpočtu náhrady zníži o všetky splatné záväzky vkladateľa voči banke podľa stavu ku dňu,
keď sa vklady stali nedostupnými podľa § 3 ods. 5; na neskoršie zmeny tohto stavu sa neprihliada. Vypočítaná výška náhrady sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nahor.
(4) Ak nie je hodnoverne preukázaná iná výška vkladu alebo záväzku vkladateľa voči banke, je rozhodujúci záznam v evidencii banky, ak osobitný zákon 13b) neustanovuje inak.
(5) Vkladateľovi patrí náhrada podľa odsekov 1 a 2 aj vtedy, keď jeho vklad nie je splatný do konca lehoty na vyplácanie náhrad, ktorá sa určí podľa § 10 ods. 1 a 2. To neplatí pri zákaze nakladania s vkladom alebo pri zákaze jeho výplaty podľa osobitných predpisov; 14) po skončení zákazu možno poskytnúť náhradu podľa povahy veci vkladateľovi alebo inej osobe, ak jej na vklad vkladateľa alebo na jeho časť vzniklo právo podľa rozhodnutia príslušného orgánu.
(6) Fond poskytuje náhradu v plnej výške vkladu aj nad hornú hranicu náhrady za krytý vklad podľa odseku 2 pri vzniku ich nedostupnosti podľa § 3 ods. 5 počas obdobia 12 mesiacov od dátumu prvého pripísania vkladu alebo od okamihu, v ktorom sa stal vklad právne prevoditeľný, ak tento vklad preukázateľne
a) pochádza z prevodu alebo prechodu nehnuteľnosti určenej na bývanie,
b) súvisí so sociálnymi účelmi a bol nadobudnutý v rámci dedičského konania alebo bol zriadený z peňažných prostriedkov získaných v rámci dedičského konania alebo z prevodu dedičstva, z prevodu vena, z darovania pri uzavretí manželstva, z odplatného prevodu z bezpodielového spoluvlastníctva manželov, z vyplatenia odstupného, odchodného, starobného dôchodku alebo iného dôchodku, z vyplatenia iného plnenia podľa osobitného predpisu14a) alebo v dôsledku úmrtia,
c) bol zriadený z peňažných prostriedkov z poistného plnenia alebo z náhrady škody spôsobenej trestným činom alebo krivým obvinením.
(7) Skutočnosti podľa odseku 6 vkladateľ oznámi banke pri pripísaní alebo bezodkladne po pripísaní sumy vkladu v banke.
11
(8) Fond môže odložiť vyplácanie náhrady, ak
a) nie je isté, či má osoba nárok na náhradu alebo je vklad predmetom právneho sporu,
b) sa na vklad vzťahujú reštriktívne opatrenia,15)
c) sa počas 24 mesiacov pred vyhlásením podľa § 8 ods. 3 alebo pred rozhodnutím podľa § 3 ods. 5 písm. b) s vkladom okrem vkladu podľa
§ 716 719a Obchodného zákonníka
nenakladalo, ak odsek 9 neustanovuje inak,
d) ide o náhradu podľa odseku 6,
e) sa vyplácanie uskutočňuje prostredníctvom systému ochrany vkladov iného členského štátu podľa § 10 ods. 14,
f) je voči vkladateľovi alebo inej osobe nárokujúcej si náhradu vedené trestné konanie v súvislosti s legalizáciou príjmu z trestnej činnosti, a to až do rozhodnutia súdu.
(9) Fond nevyplatí náhradu za nedostupný vklad, ak sa počas 24 mesiacov pred vyhlásením podľa § 8 ods. 3 alebo pred rozhodnutím podľa § 3 ods. 5 písm. b) s týmto vkladom nenakladalo a výška tejto náhrady je nižšia ako skutočné náklady, ktoré by fondu vznikli v súvislosti s vyplatením tejto náhrady.
(10) O sporoch súvisiacich s náhradami a s ich vyplácaním podľa tohto zákona rozhoduje súd.
§ 10
Vyplácanie náhrad
(1) Fond najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia vyhlásenia podľa § 8 ods. 3 alebo vykonateľného rozhodnutia súdu podľa § 3 ods. 5 písm. b) určí začatie, trvanie, spôsob a miesto vyplácania náhrad. Oznámenie o týchto pravidlách vyplácania náhrad fond doručí bez zbytočného odkladu banke alebo jej správcovi. 15aa)
(2) Vyplácanie náhrad sa musí skončiť najneskôr do siedmich pracovných dní od vyhlásenia podľa § 8 ods. 3 alebo od doručenia vykonateľného rozhodnutia súdu podľa § 3 ods. 5 písm. b), ak § 28bf ods. 8 neustanovuje inak. Fond môže s predchádzajúcim súhlasom Národnej banky Slovenska v odôvodnených prípadoch túto lehotu predĺžiť najviac o desať pracovných dní, ak ide o osoby podľa odseku 5 okrem vkladateľa vrátane zástupcov vkladateľa na základe plnomocenstva 15aaa) alebo poverenia 15aab) vkladateľa. Týmto ustanovením nie je dotknuté ustanovenie odseku 9. Na rozhodovanie o predchádzajúcom súhlase sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní 11a)správny poriadok ani osobitný predpis. 12) Proti
tomuto rozhodnutiu o predchádzajúcom súhlase nemožno podať opravný prostriedok a toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom. 12aa)
(3) Banka alebo správca je povinná údaje podľa odseku 1 spolu s vyhlásením podľa § 8 ods. 3 alebo výrokom vykonateľného rozhodnutia súdu podľa § 3 ods. 5 písm. b) uverejniť v hromadných informačných prostriedkoch s celoštátnou pôsobnosťou a vo verejne prístupných
12
priestoroch banky v najbližší pracovný deň po doručení oznámenia podľa odseku 1.
(4) Fond vypláca náhrady za nedostupné vklady spravidla prostredníctvom banky. Na tento účel je oprávnený dávať banke potrebné pokyny, ak odseky 14 a 15 neustanovujú inak. Tieto pokyny sú pre banku záväzné.
(5) Osoba, ktorá si uplatňuje právo na náhradu za nedostupný vklad, musí preukázať podľa druhu vkladu, že právo na výplatu náhrady za tento vklad; toto právo sa preukazuje najmä dokladom o vkladovom vzťahu alebo rozhodnutím súdu alebo iného príslušného orgánu verejnej moci. Fyzická osoba, ktorá si uplatňuje právo na náhradu, musí zároveň preukázať svoju totožnosť; právnická osoba, ktorá si uplatňuje právo na náhradu, musí zároveň predložiť výpis z úradného registra alebo z inej úradnej evidencie, v ktorej je zapísaná, nie starší ako jeden mesiac pred uplatnením práva na náhradu. Zástupca vkladateľa musí preukázať aj svoju totožnosť a odovzdať doklad alebo úradne osvedčenú kópiu dokladu, z ktorého vyplýva oprávnenie zástupcu na zastupovanie; ak ide o právnickú osobu, za ktorú neuplatňuje právo na náhradu jej štatutárny orgán, musí byť na tomto doklade úradne osvedčený podpis štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby. Ak vkladateľ alebo jeho zákonný zástupca koná prostredníctvom splnomocnenca, splnomocnenec musí preukázať tiež svoju totožnosť a odovzdať plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa; ak je splnomocniteľom právnická osoba, na plnomocenstve musí byť úradne osvedčený podpis štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby. Ak je plnomocenstvo alebo iný doklad, z ktorého vyplýva oprávnenie zástupcu na zastupovanie, napísané čiastočne alebo úplne v cudzom jazyku, spolu s týmto dokladom sa musí odovzdať aj jeho úradne overený preklad 15ab) do slovenského jazyka. Pri výplate náhrad za nedostupné vklady sa neprihliada na prípadné viazanie (vinkuláciu) výplaty vkladu okrem vinkulácie výplaty vkladu na súhlas tretej osoby; prihliada sa aj na akreditív otvorený v prospech tretích osôb podľa osobitného predpisu. 15a) Pri vinkulácii výplaty vkladu na súhlas tretej osoby a pri akreditíve otvorenom v prospech tretej osoby sa náhrada vyplatí len s písomným súhlasom tretej osoby s jej úradne overeným podpisom. Totožnosť sa preukazuje
a) platným občianskym preukazom, 15b)
b) platným cestovným pasom, 15c) diplomatickým pasom, 15c) služobným pasom, 15c) a ak ide o cudzinca, povolením na pobyt cudzinca 15d) na území Slovenskej republiky.
(6) V oznámení fondu podľa odseku 1 sa môže určiť, za akých podmienok sa náhrada vyplatí bezhotovostným prevodom.
(7) Náhrada sa vypláca spravidla jednorazovo.
(8) Výška náhrady za vklad v cudzej mene sa vypočítava v eurách podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, 9) ktorý je platný ku dňu, keď sa vklady stali nedostupnými podľa § 3 ods. 5.
(9) Ak nemohol vkladateľ alebo iná osoba podľa § 9 ods. 5 uplatniť právo na náhradu v lehote podľa odsekov 1 a 2 môže fond poskytnúť náhradu aj po uplynutí tejto lehoty na základe písomnej žiadosti o poskytnutie náhrady, ktorú vkladateľ alebo iná oprávnená osoba podľa § 9 ods. 5 doručí fondu najneskôr do troch rokov odo dňa, keď sa vklady v banke stali nedostupnými podľa § 3 ods. 5
13
(10) Osoba a zástupca osoby, ktorá si uplatňuje právo na náhradu za nedostupný vklad, v rámci preukazovania splnenia požiadaviek a podmienok podľa odsekov 5 a 9 povinní poskytnúť a umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním
a) osobné údaje 15eaa) o totožnosti z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu,
b) identifikačné údaje v rozsahu podľa § 3 ods. 4 písm. a) druhého bodu, ak ide o právnickú osobu,
c) kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má,
d) doklady a údaje o vkladoch a iných pohľadávkach a záväzkoch voči banke s nedostupnými vkladmi, o oprávnení zástupcu na zastupovanie a o splnení ostatných požiadaviek a podmienok, ktoré potrebné na posúdenie a zdokladovanie oprávnenosti uplatňovaného práva na náhradu a na poskytnutie náhrady za zákonom chránený nedostupný vklad.
(11) Náhrada za nedostupný vklad sa nesmie poskytnúť a vyplatiť, 15eaa) ak osoba alebo zástupca osoby, ktorá si uplatňuje právo na náhradu za nedostupný vklad, nesplnili všetky požiadavky a podmienky, ktoré potrebné na posúdenie a zdokladovanie oprávnenosti uplatňovaného práva na náhradu a na poskytnutie náhrady za zákonom chránený nedostupný vklad.
(12) Ak sa v období do 31. decembra 2023 vyplácanie náhrad neskončí do siedmich pracovných dní od vyhlásenia podľa § 8 ods. 3 alebo od rozhodnutia podľa § 3 ods. 5 písm. b), fond na základe údajov podľa § 12 ods. 1 zabezpečí, aby mali vkladatelia do piatich pracovných dní po podaní žiadosti o časť náhrady vyplatenú aspoň časť náhrady najmenej do výšky priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny štvrťrok predchádzajúci kalendárnemu štvrťroku, ktorý predchádza kalendárnemu štvrťroku, v ktorom bola podaná táto žiadosť. Rozdiel medzi takto vyplatenou náhradou a náhradou, ktorá patrí vkladateľovi, sa vyplatí podľa odseku 2. Ustanoveniami tohto odseku nie dotknuté lehoty na vyplácanie náhrad uvedené v § 28bf ods. 8.
(13) Fond komunikuje s vkladateľom v slovenskom jazyku alebo v úradnom
jazyku členského štátu, ktorý v písomnom styku využíva na komunikáciu s vkladateľom
banka, v ktorej je uložený nedostupný vklad chránený týmto zákonom. Ak ide
o nedostupný vklad chránený týmto zákonom uložený v zahraničnej banke, ktorá požíva
výhody jedného bankového povolenia podľa práva Európskej únie bez založenia pobočky,
komunikuje fond s vkladateľom v jazyku, ktorý si tento vkladateľ dohodol s touto
zahraničnou bankou pri založení vkladu. Banka podľa prvej vety alebo zahraničná banka
podľa druhej vety na vyžiadanie fondu bezodkladne poskytne zoznam jazykov, ktoré
v písomnom styku využíva na komunikáciu s vkladateľmi alebo ktoré si s vkladateľmi
dohodla pri založení vkladu; o všetkých zmenách v tomto zozname je banka podľa prvej
vety a zahraničná banka podľa druhej vety povinná bezodkladne informovať fond. Fond
komunikuje s vkladateľom v slovenskom jazyku.
14
(14) Fond vypláca náhrady za nedostupné vklady v pobočke banky umiestnenej v inom členskom štáte vo svojom mene prostredníctvom systému ochrany vkladov tohto štátu; fond udelí systému ochrany vkladov iného členského štátu pokyny a finančné prostriedky na vyplatenie náhrad za nedostupné vklady ešte pred uskutočnením výplaty a uhradí mu náklady na výplatu.
(15) Fond sprostredkuje vyplácanie náhrad za nedostupné vklady v pobočke zahraničnej banky z iného členského štátu podľa pokynov systému ochrany vkladov tohto členského štátu, a to po získaní finančných prostriedkov na vyplácanie náhrad od tohto systému ochrany vkladov; fond nenesie zodpovednosť v súvislosti s vyplácaním náhrad podľa týchto pokynov a v mene tohto systému ochrany vkladov informuje vkladateľov o vyplácaní náhrad a prijíma od nich písomnosti.
(16) Osoba iná ako vkladateľ podľa odseku 5, ktorá si uplatňuje právo na náhradu za nedostupný vklad za vkladateľa, musí byť identifikovateľná najneskôr ku dňu podľa § 8 ods. 3 alebo ku dňu podľa § 3 ods. 5 písm. b), pričom ak je týchto osôb niekoľko, vzťahuje sa na ne ustanovenie § 9 ods. 3 druhej vety; tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 5 šiestej vety.
(17) Na účely odsekov 14 a 15 a § 13 ods. 7 sa vyžaduje písomná zmluva medzi fondom a príslušným systémom ochrany vkladov iného členského štátu, pričom povinnosť mlčanlivosti podľa § 27 zostáva zachovaná. Fond oznamuje uzavretie tejto zmluvy Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo). Ak je pri uzatváraní tejto zmluvy potrebná pomoc alebo vznikol pri výklade tejto zmluvy spor, fond môže požiadať Európsky orgán dohľadu (Európsky orgánu pre bankovníctvo) o pomoc v súlade s osobitným predpisom.15eab) Neuzavretím tejto zmluvy nie je dotknutá ochrana vkladov podľa tohto zákona.
§ 11
Zánik a vznik niektorých práv
(1) Dňom vyplatenia náhrady zaniká pohľadávka vkladateľa voči banke v rozsahu rovnajúcom sa vyplatenej náhrade podľa § 9. Týmto dňom fondu vzniká pohľadávka a fond sa stáva veriteľom voči banke v rozsahu náhrady vyplatenej vkladateľovi fondom; to sa rovnako vzťahuje aj na náhrady vyplatené fondom za premlčané vklady, 13a) pričom voči fondu nemožno namietať premlčanie.
(2) Fond si môže uplatniť voči banke aj skutočné náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s výplatou náhrad.
(3) Ak tento zákon neustanovuje inak, na právne vzťahy medzi fondom a bankou, za ktorú fond vyplatil náhrady za nedostupné vklady, sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu o ručení. 15ea)
(4) Poskytnutím náhrady z fondu nie je dotknuté právo vkladateľa alebo inej oprávnenej osoby vymáhať si od banky, v ktorej sa vklady stali nedostupnými, uhradenie tej časti vkladu, za ktorú nebola poskytnutá náhrada z fondu.
§ 11a
(1) Výplata náhrady za nedostupný vklad, výška úrokov a iných majetkových výhod
15
zistených podľa § 9 ods. 3 a výška zostatku vkladu, za ktorý sa neposkytla náhrada, sa vyznačia v evidencii banky a v dokladoch o vkladovom vzťahu, v ktorých sa uvádza výška vkladu. Vkladná knižka a cenný papier, z ktorých bola vykonaná výplata náhrady za nedostupný vklad v plnej výške vkladu, sa zruší a vkladateľovi sa nevráti. 15f) Zrušenie vkladu pri výplate náhrad za nedostupný vklad v plnej výške je bezplatné.
(2) Fond môže uplatniť všetky námietky voči vkladateľovi, ktoré by mohla uplatniť voči vkladateľovi banka, ak tento zákon neustanovuje inak.
ŠTVRTÁ ČASŤ
FOND
§ 12
Práva a povinnosti fondu a povinnosti bánk
(1) Fond môže žiadať od banky na plnenie svojich funkcií informácie a podklady priamo súvisiace s jeho činnosťou podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov.15fa) Banka, v ktorej sa vklady stali nedostupnými vkladmi, je povinná bez zbytočného odkladu odovzdať fondu vzory všetkých svojich dokumentov o vkladoch, informácie o vkladoch a záväzkoch každého svojho klienta vrátane výpočtu podľa § 9 ods. 3 o výške náhrady za zákonom chránené nedostupné vklady jednotlivých vkladateľov a iných oprávnených osôb, zoznam všetkých osôb, na ktoré sa vzťahuje ustanovenie § 9 ods. 6, a ďalšie informácie a podklady v listinnej podobe a elektronickej podobe podľa požiadaviek a pokynov fondu. Ak fond zistí nezrovnalosti v odovzdaných informáciách, tak zistené nezrovnalosti odstráni alebo ich oznámi banke, v ktorej sa vklady stali nedostupnými vkladmi, pričom táto banka je povinná oznámené nezrovnalosti bez zbytočného odkladu odstrániť a opravené informácie odovzdať fondu; fond preverí odstránenie nezrovnalostí v opravených informáciách a vykoná potrebné opatrenia na účely zabezpečenia vyplácania náhrad. Fond právo vykonávať v banke, v ktorej sa vklady stali nedostupnými, a v banke, prostredníctvom ktorej fond zabezpečuje vyplácanie náhrad, kontrolu správnosti plnenia ich úloh podľa ustanovení tohto zákona, všeobecných podmienok vyplácania náhrad 12 ods. 3) a s tým súvisiacich pokynov fondu. Všetky dokumenty o vyplatených náhradách za nedostupné vklady v bankách uchováva fond alebo ním poverená banka v súlade s osobitnými predpismi. 15g)
(2) Fond môže informácie a podklady podľa odseku 1 získať aj vlastným zisťovaním v banke a právo kontrolovať pravdivosť a úplnosť informácií a podkladov, ktoré banka poskytla fondu; v inej banke ako v banke, v ktorej sa vklady stali nedostupnými vkladmi alebo prostredníctvom ktorej fond zabezpečuje vyplácanie náhrad, môže fond vykonať vlastné zisťovanie o údajoch, ktoré predmetom bankového tajomstva, len s predchádzajúcim písomným súhlasom Národnej banky Slovenska. Ak fond, skôr ako sa stali vklady nedostupnými, dôvodné podozrenie o pravdivosti alebo úplnosti informácií poskytnutých bankou, ktoré súvisia s bankovým tajomstvom, môže požiadať o ich preverenie Národnú banku Slovenska.
(3) Fond vydá všeobecné podmienky vyplácania náhrad po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska, ktoré musia obsahovať najmä podrobnosti o postupe pri uplatňovaní práva na náhradu a o spôsobe preukazovania práva na náhradu.
16
(4) Banky sú povinné
a) platiť fondu príspevky v stanovených lehotách a v stanovenom rozsahu,
b) poskytovať fondu informácie podľa odseku 1 v lehote a spôsobom stanoveným fondom,
c) zverejniť vo svojich prevádzkových priestoroch v slovenskom jazyku informáciu o ochrane vkladov podľa tohto zákona vrátane všeobecných podmienok poskytovania náhrad vydaných podľa odseku 3,
d) neodkladne predložiť fondu a Národnej banke Slovenska vykonateľné rozhodnutie súdu podľa § 3 ods. 5 písm. b),
e) vo svojom informačnom systéme osobitne evidovať chránené vklady a kryté vklady podľa tohto zákona,
f) poskytnúť vkladateľovi pred uzatvorením zmluvy o vklade a následne raz ročne počas vedenia vkladu informáciu podľa písmena c) prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe č. 2, v ktorom sa uvedie adresa webového sídla fondu, a to v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom médiu, ktoré je dostupné vkladateľovi, pričom vkladateľ potvrdí prijatie informácie len pred uzatvorením zmluvy o vklade, ; informácie sa poskytujú
vkladateľovi zreteľne a zrozumiteľne v slovenskom jazyku alebo v jazyku, ktorý si
vkladateľ dohodol s bankou pri založení vkladu,
g) poskytnúť vkladateľovi potvrdenie, že jeho vklad je chránený alebo nie je chránený, a to v každom jeho výpise z účtu s odkazom na formulár uvedený v prílohe č. 2,
h) poskytnúť vkladateľovi pred uzatvorením zmluvy o vklade informáciu o skutočnostiach podľa § 9 ods. 3.
(5) Banky nesmú zverejňovať informácie o ochrane vkladov podľa tohto zákona inak ako podľa odseku 4 písm. c), f) h) alebo spôsobom a za podmienok ustanovených osobitným predpisom. 1)
(6) Fond je v rozsahu potrebnom na zabezpečenie plnenia jeho úloh podľa tohto zákona oprávnený spolupracovať a vymieňať si informácie s Národnou bankou Slovenska, s Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre bankovníctvo), Radou pre riešenie krízových situácií (ďalej len "rezolučná rada"), s osobami, ktorých prostredníctvom fond zabezpečuje vyplácanie náhrad, a s inštitúciami systémov ochrany bankových vkladov a investícií v iných štátoch. Národná banka Slovenska a rezolučná rada poskytne fondu na jeho požiadanie metodiku slúžiacu na zisťovanie rizikového profilu a údaje o zistenom a zohľadňovanom rizikovom profile na účely ustanovené osobitným zákonom,1a) a to na účely výkonu jeho pôsobnosti a činností podľa tohto zákona a osobitného zákona.1a) Na výmenu informácií fondu s Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre bankovníctvo) sa vzťahuje ustanovenie osobitného predpisu.15ga)
(7) Fond vykonáva pravidelne, najmenej raz za tri roky, stresové testovanie systému ochrany vkladov; pritom fond spolupracuje s Národnou bankou Slovenska, ministerstvom financií a bankami. Na zabezpečenie plnenia tejto úlohy fondu banky povinné fondu na
17
požiadanie a v ním určenej lehote poskytnúť údaje podľa odseku 1; tieto údaje fond využíva len na účely podľa prvej vety a uchováva ich len na nevyhnutný čas. Fond vypracúva správu o výsledku takého testovania systému ochrany vkladov a predkladá ju Národnej