1
TABUĽKA ZHODY
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica
Smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2162 z 27. novembra 2019 o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa menia smernice 2009/65/ES a 2014/59/EÚ (Ú. v. EÚ L 328, 18.12.2019)
Právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej „návrh zákona“)
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „483/2001“)
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „747/2004“)
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „575/2001“)
Zákon č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov (ďalej len „566/1992“)
Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „530/1990“)
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „7/2005“)
Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „203/2011“)
Zákon č. 371/2014 o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „371/2014“)
Zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „90/2016“)
Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „757/2004“)
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „40/2004“)
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „513/1991“)
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 2. septembra 2014 č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk (oznámenie č. 237/2014 Z. z.) v znení opatrenia NBS č. 13/2015 (oznámenie č. 303/2015 Z. z.), opatrenia NBS č. 15/2018 (oznámenie č. 328/2018 Z. z.) a opatrenia NBS č. 6/2020 z 8. decembra 2020 (oznámenie č. 378/2020 Z. z.) (ďalej len „OP NBS 16/2014“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
HLAVA I
2
PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV
Č 1
Predmet úpravy
V tejto smernici sa stanovujú nasledujúce pravidlá na ochranu investorov, pokiaľ ide o:
1. požiadavky na emisiu krytých dlhopisov;
2. štrukturálne znaky krytých dlhopisov;
3. verejný dohľad nad krytými dlhopismi;
4. požiadavky na uverejňovanie v súvislosti s krytými dlhopismi.
N
483/2001
747/2004
483/2001 a návrh zákona čl. I
483/2001 a návrh zákona čl. I
§ 1
§ 1 O 1 a 2
§ 67 O 3
§ 37 O 9 P i) až q)
Tento zákon upravuje niektoré vzťahy súvisiace so vznikom, s organizáciou, riadením, podnikaním a so zánikom bánk so sídlom na území Slovenskej republiky a niektoré vzťahy súvisiace s pôsobením zahraničných bánk na území Slovenskej republiky na účel regulácie a kontroly bánk, pobočiek zahraničných bánk a iných subjektov s cieľom bezpečného fungovania bankového systému.
(1) Tento zákon upravuje všeobecné pravidlá postupu pri dohľade nad finančným trhom v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia, ktorý vykonáva Národná banka Slovenska. Cieľom dohľadu nad finančným trhom je prispievať k stabilite finančného trhu ako celku, ako aj k bezpečnému a zdravému fungovaniu finančného trhu v záujme udržiavania dôveryhodnosti finančného trhu, ochrany finančných spotrebiteľov a iných klientov na finančnom trhu a rešpektovania pravidiel hospodárskej súťaže.
(2) Dohľad nad finančným trhom vrátane obozretného dohľadu na makroúrovni a tiež vrátane výkonu dohľadu v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov (ďalej len "ochrana finančných spotrebiteľov") vykonáva Národná banka Slovenska podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov.1)
(3)Informácie podľa § 37 ods. 9 písm. i) q) s cieľom umožniť majiteľom krytých dlhopisov posúdiť profil a riziká príslušného programu krytých dlhopisov a postupovať s náležitou starostlivosťou je povinná zverejňovať len banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov.
(9) Ak § 67 ods. 3 neustanovuje inak, banka je povinná uverejňovať informácie o
i) štruktúre krytých dlhopisov s uvedením ich ISIN,35aaa) ich splatnosti, počte a objeme emisií krytých dlhopisov, ich mene, na ktorú znejú, a o ich úrokových mierach,
j) celkovej hodnote krycieho súboru, hodnote, type, pomere, štruktúre splatnosti a metóde oceňovania aktív v krycom súbore a o dôležitých zmenách v ňom,
k) objeme podľa príslušnej meny peňažnej menovitej hodnoty, váženej priemernej zostatkovej splatnosti, váženej priemernej úrokovej miere a o váženej priemernej hodnote ukazovateľa zabezpečenia základných aktív v krycom súbore,
Ú
3
l) pomernom geografickom rozložení základných aktív a nehnuteľností, ktoré ich zabezpečujú a tvoria krycí súbor,
m) trhovom riziku, vrátane úrokového rizika, menového rizika, kreditného rizika a rizika likvidity,
n) možnosti predĺženia splatnosti krytých dlhopisov podľa § 82 ods. 3 až 9,
o) úrovni požadovaného a dostupného krytia a úrovni zákonného, zmluvného a dobrovoľného nadmerného zabezpečenia podľa § 69,
p) percentuálnom podiele úverov, pri ktorých sa predpokladá, že došlo k zlyhaniu podľa osobitného predpisu35aab) a úverov viac ako 90 dní po splatnosti,
q) ďalších dokumentoch a informáciách súvisiacich s programom krytých dlhopisov.
35aab) Čl. 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.
Č 2
Rozsah pôsobnosti
Táto smernica sa uplatňuje na kryté dlhopisy emitované úverovými inštitúciami usadenými v Únii.
N
483/2001
Návrh zákona čl. I
§ 1
§ 67 O 2 V 1
Tento zákon upravuje niektoré vzťahy súvisiace so vznikom, s organizáciou, riadením, podnikaním a so zánikom bánk so sídlom na území Slovenskej republiky a niektoré vzťahy súvisiace s pôsobením zahraničných bánk na území Slovenskej republiky na účel regulácie a kontroly bánk, pobočiek zahraničných bánk a iných subjektov s cieľom bezpečného fungovania bankového systému.
(2) Banka môže vydať krytý dlhopis len podľa tohto zákona a v názve musí mať označenie „krytý dlhopis“.
Ú
Č 3
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto smernice sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:
Č 3
O 1
1. „krytý dlhopis“ je dlhový záväzok, ktorý emituje úverová inštitúcia v súlade s ustanoveniami vnútroštátneho práva, ktorými sa transponujú povinné požiadavky tejto smernice, a ktorý je zabezpečený krycími aktívami, na ktoré majú investori do krytých dlhopisov priamy nárok ako prednostní veritelia;
N
Návrh zákona čl. I
§ 67 O 1
(1) Krytý dlhopis je zabezpečený dlhopis podľa osobitného predpisu,61) ktorého menovitá hodnota a alikvotné úrokové výnosy v plnom rozsahu kryté aktívami alebo inými majetkovými hodnotami v príslušnom krycom súbore podľa § 68 ods. 1 a zodpovedajú hodnote aktív, ktoré počas celého obdobia platnosti krytého dlhopisu prednostne určené na uspokojenie nárokov vyplývajúcich z tohto krytého dlhopisu.
61) § 20b zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
Ú
Č 3
O 2
2. „program krytých dlhopisov“ sú štrukturálne znaky emisie krytých dlhopisov, ktoré sú určené podľa zákonných pravidiel a zmluvných podmienok, v súlade s povolením udeleným úverovej inštitúcii emitujúcej kryté dlhopisy;
N
Návrh zákona čl. I
§ 67 O 5
(5) Program krytých dlhopisov je súhrn všetkých práv a záväzkov banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, súvisiacich s vydávaním týchto dlhopisov a s príslušným krycím súborom. Jednotlivé emisie krytých dlhopisov s rovnakým druhom základného aktíva sa považujú za jeden program krytých
Ú
4
dlhopisov. Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, vedie samostatný program krytých dlhopisov pre každý druh aktíva uvedeného v § 70 ods. 1.
Č 3
O 3
3. „krycí súbor“ je jasne vymedzený súbor aktív, ktoré zabezpečujú platobné záväzky z krytých dlhopisov a ktoré sú oddelené od ostatných aktív v držbe úverovej inštitúcie emitujúcej kryté dlhopisy;
N
Návrh zákona čl. I
§ 68
(1) Krycí súbor je súbor aktív a iných majetkových hodnôt, ktoré prednostne zabezpečujú platobné záväzky z krytých dlhopisov v príslušnom programe krytých dlhopisov a ktoré oddelené od ostatných aktív v držbe banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov. Krycí súbor tvoria tieto aktíva a iné majetkové hodnoty:
a) základné aktíva podľa § 70,
b) doplňujúce aktíva podľa § 72,
c) zabezpečovacie deriváty podľa § 73,
d) likvidné aktíva podľa § 74.
(2) Aktíva a iné majetkové hodnoty sa stávajú súčasťou krycieho súboru ich zápisom do registra krytých dlhopisov podľa § 75 a súčasťou krycieho súboru do ich výmazu z registra krytých dlhopisov.
(3) Krycí súbor možno použiť len na krytie
a) záväzkov banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, na úhradu menovitej hodnoty krytých dlhopisov a alikvotných úrokových výnosov zo všetkých krytých dlhopisov vydaných touto bankou v príslušnom programe krytých dlhopisov do doby ich úplného splatenia,
b) odhadovaných záväzkov alebo odhadovaných nákladov banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, ktoré vyplývajú a bezprostredne súvisia so správou, ukončením príslušného programu krytých dlhopisov a vysporiadaním voči osobám, ktoré vykonávajú činnosti podľa tohto zákona, alebo vyplývajúcich z emisných podmienok najmä voči správcovi programu krytých dlhopisov, agentom platobných služieb, administrátorom, zástupcom majiteľov krytých dlhopisov a ďalším osobám vykonávajúcim obdobné činnosti; odhadované záväzky alebo odhadované náklady môže banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, určiť aj paušálnym výpočtom,
c) záväzkov banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, vyplývajúcich zo zabezpečovacích derivátov podľa § 73 v príslušnom programe krytých dlhopisov.
(4) Aktíva a iné majetkové hodnoty, ktoré tvoria súčasť krycieho súboru a z nich vyplývajúce nároky na platbu, slúžia banke, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, prednostne na krytie záväzkov banky podľa odseku 3 a táto banka ich nesmie scudziť ani použiť
Ú
5
na zabezpečenie iných záväzkov do ich výmazu z registra krytých dlhopisov. Výpočet aktív a iných majetkových hodnôt podľa odseku 1 a záväzkov podľa odseku 3 sa musí zakladať na rovnakej metodike.
(5) Pri riešení krízovej situácie banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, alebo pri neschopnosti banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, uhrádzať riadne a včas záväzky z krytých dlhopisov, sa aktíva a iné majetkové hodnoty podľa odseku 1 vrátane ich zábezpek alebo výťažok z ich prevodu prednostne použijú na úhradu záväzkov podľa odseku 3, a to do ich úplného splatenia.
(6) Aktíva a iné majetkové hodnoty podľa odseku 1 zahŕňajú na účely odsekov 2 5 aj akékoľvek zabezpečenie prijaté v súvislosti s pozíciami v zabezpečovacích derivátoch podľa § 73.
(7) Exekúcii61ab) nepodliehajú pohľadávky banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, ktoré zapísané v registri krytých dlhopisov a spĺňajú požiadavky podľa tohto zákona.
61ab) § 61q ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení zákona č. 2/2017 Z. z.
Č 3
O 4
4. „krycie aktíva“ sú aktíva zahrnuté do krycieho súboru;
N
Návrh zákona čl. I
§ 68
O 1
pred-vetie
(1) Krycí súbor je súbor aktív a iných majetkových hodnôt, ktoré prednostne zabezpečujú platobné záväzky z krytých dlhopisov v príslušnom programe krytých dlhopisov a ktoré oddelené od ostatných aktív v držbe banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov. Krycí súbor tvoria tieto aktíva a iné majetkové hodnoty:
Ú
Č 3
O 5
5. „aktíva poskytnuté ako zabezpečenie“ sú fyzické aktíva a aktíva vo forme expozícií, ktoré zabezpečujú krycie aktíva;
N
Návrh zákona čl. I
§ 67
O 1
(1) Krytý dlhopis je zabezpečený dlhopis podľa osobitného predpisu,61) ktorého menovitá hodnota a alikvotné úrokové výnosy v plnom rozsahu kryté aktívami alebo inými majetkovými hodnotami v príslušnom krycom súbore podľa § 68 ods. 1 a zodpovedajú hodnote aktív, ktoré počas celého obdobia platnosti krytého dlhopisu prednostne určené na uspokojenie nárokov vyplývajúcich z tohto krytého dlhopisu.
Ú
Č 3
O 6
6. „oddelenie“ sú opatrenia vykonané úverovou inštitúciou emitujúcou kryté dlhopisy na identifikovanie krycích aktív a dosiahnutie toho, aby boli zo zákona mimo dosahu veriteľov, ktorí nie sú investormi do krytých dlhopisov a protistranami derivátových zmlúv;
N
Návrh zákona čl. I
§ 68
O 2 až 4
(2) Aktíva a iné majetkové hodnoty sa stávajú súčasťou krycieho súboru ich zápisom do registra krytých dlhopisov podľa § 75 a súčasťou krycieho súboru do ich výmazu z registra krytých dlhopisov.
(3) Krycí súbor možno použiť len na krytie
a) záväzkov banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, na úhradu menovitej hodnoty krytých dlhopisov a alikvotných
Ú
Opatrenia na oddelenie krycích aktív vyplývajú
6
úrokových výnosov zo všetkých krytých dlhopisov vydaných touto bankou v príslušnom programe krytých dlhopisov do doby ich úplného splatenia,
b) odhadovaných záväzkov alebo odhadovaných nákladov banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, ktoré vyplývajú a bezprostredne súvisia so správou, ukončením príslušného programu krytých dlhopisov a vysporiadaním voči osobám, ktoré vykonávajú činnosti podľa tohto zákona, alebo vyplývajúcich z emisných podmienok najmä voči správcovi programu krytých dlhopisov, agentom platobných služieb, administrátorom, zástupcom majiteľov krytých dlhopisov a ďalším osobám vykonávajúcim obdobné činnosti; odhadované záväzky alebo odhadované náklady môže banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, určiť aj paušálnym výpočtom,
c) záväzkov banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, vyplývajúcich zo zabezpečovacích derivátov podľa § 73 v príslušnom programe krytých dlhopisov.
(4) Aktíva a iné majetkové hodnoty, ktoré tvoria súčasť krycieho súboru a z nich vyplývajúce nároky na platbu, slúžia banke, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, prednostne na krytie záväzkov banky podľa odseku 3 a táto banka ich nesmie scudziť ani použiť na zabezpečenie iných záväzkov do ich výmazu z registra krytých dlhopisov. Výpočet aktív a iných majetkových hodnôt podľa odseku 1 a záväzkov podľa odseku 3 sa musí zakladať na rovnakej metodike.
z uvedených ustanovení
Č 3
O 7
7. „úverová inštitúcia“ je úverová inštitúcia v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;
N
483/2001
§ 2
O 1
(1) Banka je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky založená ako akciová spoločnosť,1) ktorá je úverovou inštitúciou podľa osobitného predpisu1ab) a ktorá bankové povolenie. Iná právna forma banky sa zakazuje.
Ú
Č 3
O 8
8. „špecializovaná hypotekárna úverová inštitúcia“ je úverová inštitúcia, ktorá financuje úvery výhradne alebo najmä prostredníctvom emisie krytých dlhopisov, je zo zákona oprávnená poskytovať výlučne hypotekárne úvery a úvery verejnému sektoru a nie je oprávnená prijímať vklady, ale ktorá prijíma od verejnosti iné návratné peňažné prostriedky;
n.a.
n.a.
Takúto inštitúciu nemáme
Č 3
O 9
9. „automatické zosplatnenie“ je situácia, v ktorej sa krytý dlhopis automaticky stáva okamžite splatným pri platobnej neschopnosti alebo riešení krízovej situácie emitenta a v súvislosti s ktorou investori do krytých dlhopisov majú vymáhateľný nárok na vyplatenie v čase pred pôvodným dátumom splatnosti;
N
Návrh zákona čl. I
§ 67
O 9
(9)Pri riešení krízovej situácie banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, alebo pri neschopnosti banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, uhrádzať riadne a včas svoje záväzky, nenastáva automaticky okamžitá splatnosť krytého dlhopisu a majitelia krytých dlhopisov nemajú vymáhateľný nárok na vyplatenie menovitej hodnoty týchto krytých dlhopisov a alikvotných úrokových výnosov z týchto krytých dlhopisov v čase
Ú
Definícia sa v smernici sa vyskytuje iba raz
7
pred pôvodným dátumom splatnosti, ak osobitný predpis neustanovuje inak.61aa)
61aa) § 195a zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov
a preberá sa do transpozície čl. 5. Zároveň je definícia napísapozitívne a čl. 5 negatívne.
Č 3
O 10
10. „trhová hodnota“ je na účely nehnuteľného majetku trhová hodnota v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 76 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;
N
Návrh zákona čl. I
§ 71
O 5 V 1
(5)Hodnotu nehnuteľnosti podľa odseku 1 určí banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, v čase zahrnutia základného aktíva podľa § 70 ods. 1 písm. b) a c) do krycieho súboru na základe celkového posúdenia nehnuteľnosti, na základe aktuálnej úrovne trhovej hodnoty63a) alebo hodnoty poskytnutého hypotekárneho financovania63b) alebo na nižšej úrovni.
63a) Čl. 4 ods. 1 bod 76 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
63b) Čl. 4 ods. 1 bod 74 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
Ú
Č 3
O 11
11. „hodnota poskytnutého hypotekárneho financovania“ je na účely nehnuteľného majetku hodnota poskytnutého hypotekárneho financovania v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 74 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;
N
Návrh zákona čl. I
§ 71
O 5 V 1
(5)Hodnotu nehnuteľnosti podľa odseku 1 určí banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, v čase zahrnutia základného aktíva podľa § 70 ods. 1 písm. b) a c) do krycieho súboru na základe celkového posúdenia nehnuteľnosti, na základe aktuálnej úrovne trhovej hodnoty63a) alebo hodnoty poskytnutého hypotekárneho financovania63b) alebo na nižšej úrovni.
63a) Čl. 4 ods. 1 bod 76 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
63b) Čl. 4 ods. 1 bod 74 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
Ú
Č 3
O 12
12. „základné aktíva“ sú dominantné krycie aktíva, ktoré určujú povahu krycieho súboru;
N
Návrh zákona čl. I
§ 70 O 1 pred-vetie
(1) Základné aktíva dominantné aktíva a iné majetkové hodnoty určujúce povahu krycieho súboru a sú tvorené
Ú
Č 3
O 13
13. „doplňujúce aktíva“ sú krycie aktíva, ktoré prispievajú k splneniu požiadaviek na krytie, a sú iné než základné aktíva;
N
Návrh zákona čl. I
§ 72
O 1
(1)Doplňujúce aktíva prispievajú k splneniu požiadaviek na krytie podľa § 69, iné ako základné aktíva v danom krycom súbore a sú tvorené
Ú
8
a)vkladmi v Národnej banke Slovenska, Európskej centrálnej banke alebo centrálnej banke členského štátu a dlhovými certifikátmi Európskej centrálnej banky,64a)
b)hotovosťou,
c)štátnymi pokladničnými poukážkami vydanými Slovenskou republikou alebo dlhovými cennými papiermi vydanými členským štátom,
d)dlhovými cennými papiermi, vkladmi v centrálnej banke alebo dlhovými certifikátmi centrálnej banky tretích krajín alebo expozíciami voči multilaterálnym rozvojovým bankám a medzinárodným organizáciám, ktoré sa kvalifikujú do 1. stupňa kreditnej kvality podľa osobitného predpisu,64b) alebo
e)vkladmi v banke, zahraničnej banke alebo pobočke zahraničnej banky s pôvodnou splatnosťou dlhšou ako 100 dní a dlhovými cennými papiermi vydanými bankou, zahraničnou bankou alebo pobočkou zahraničnej banky, ktoré sa kvalifikujú do 1. stupňa alebo 2. stupňa kreditnej kvality podľa osobitného predpisu64c) okrem vnútroskupinových vkladov a krytých dlhopisov.
64a) Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/510 z 19. decembra 2014 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (ECB/2014/60) (prepracované znenie) (Ú. v. L 91, 2. 4. 2015) v platnom znení.
64b) Čl. 129 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
64c) Čl. 129 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
Č 3
O 14
14. „nadmerné zabezpečenie“ je celková zákonná, zmluvná alebo dobrovoľná úroveň zabezpečenia, ktorá presahuje požiadavku na krytie, ako sa uvádza v článku 15;
N
Návrh zákona čl. I
§ 69
O 1
(1) Ukazovateľ krytia je pomer súčtu hodnôt podľa § 70 ods. 4, § 72 ods. 3, § 74 ods. 4 vrátane nárokov na platbu zo zabezpečovacích derivátov a súčtu hodnôt záväzkov a nákladov podľa § 68 ods. 3 písm. a) a b) vrátane platobných záväzkov zo zabezpečovacích derivátov. Nadmerné zabezpečenie je časť pomeru podľa prvej vety prevyšujúca 100 % na zákonnom, zmluvnom alebo dobrovoľnom základe . Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, je povinná vypočítavať ukazovateľ krytia k poslednému dňu príslušného mesiaca pre každý program krytých dlhopisov samostatne.
Ú
Č 3
O 15
15. „požiadavky na zosúladené financovanie“ sú pravidlá vyjadrujúce požiadavku, aby peňažné toky medzi záväzkami a aktívami, ktoré sa stávajú splatnými, boli zosúladené, a to tak, že sa v zmluvných podmienkach zabezpečí, aby sa platby od dlžníkov a protistrán derivátových zmlúv stávali splatnými pred uskutočnením platieb
N
Návrh zákona čl. I
§ 74
O 5
(5)Ak banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, zosúladené splatnosti kladných peňažných tokov a záporných peňažných tokov v rámci programu krytých dlhopisov v každom okamihu počas obdobia nasledujúcich 180 dní, nie je povinná viesť vankúš likvidných aktív podľa odseku 1. Na účely zosúladenia
Ú
9
investorom do krytých dlhopisov a protistranám derivátových zmlúv, aby mali prijaté sumy minimálne takú istú hodnotu ako platby, ktoré sa majú uskutočniť investorom do krytých dlhopisov a protistranám derivátových zmlúv, a aby boli sumy prijaté od dlžníkov a protistrán derivátových zmlúv zahrnuté do krycieho súboru v súlade s článkom 16 ods. 3 až do splatnosti platieb investorom do krytých dlhopisov a protistranám derivátových zmlúv;
splatnosti podľa prvej vety je banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, povinná zabezpečiť
a)splatnosť kladných peňažných tokov z programu krytých dlhopisov pred uskutočnením záporných peňažných tokov z programu krytých dlhopisov,
b)prijatie kladných peňažných tokov z programu krytých dlhopisov minimálne v takej istej hodnote ako záporné peňažné toky z programu krytých dlhopisov, ktoré sa majú uskutočniť,
c)zahrnutie súm z kladných peňažných tokov z programu krytých dlhopisov do krycieho súboru v súlade s odsekom 2 do splatnosti záporných peňažných tokov z programu krytých dlhopisov.
Č 3
O 16
16. „čistý záporný tok likvidity“ sú všetky záporné peňažné toky splatné v jeden deň, zahrňujúce platbu istiny a úrokov, ako aj platieb v rámci derivátových zmlúv programu krytých dlhopisov, po odpočítaní všetkých kladných peňažných tokov z krycích aktív splatných v ten istý deň;
N
Návrh zákona čl. I
§ 74 O 1
(1) Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, je v každom okamihu povinná čistý záporný tok likvidity z programu krytých dlhopisov kryť vankúšom likvidných aktív minimálne v hodnote maximálneho kumulovaného čistého záporného toku likvidity z programu krytých dlhopisov počas obdobia nasledujúcich 180 dní, ak odsek 5 alebo § 82 ods. 6 9 neustanovujú inak; tieto likvidné aktíva tvoria súčasť krycieho súboru podľa § 68 ods. 1 písm. d). Čistým záporným tokom likvidity všetky záporné peňažné toky splatné v jeden deň, zahrňujúce platbu istiny a úrokov, ako aj platby v rámci zabezpečovacích derivátov programu krytých dlhopisov, po odpočítaní všetkých kladných peňažných tokov z aktív a iných majetkových hodnôt podľa § 68 ods. 1 splatných v ten istý deň.
Ú
Č 3
O 17
17. „štruktúra s možnosťou predĺženia splatnosti“ je mechanizmus, ktorý poskytuje možnosť predĺžiť plánovanú splatnosť krytých dlhopisov o vopred určené časové obdobie a v prípade, že dôjde ku konkrétnej spúšťacej udalosti;
n.a.
n.a.
Pojem sa neuplatňuje
Č 3
O 18
18. „verejný dohľad nad krytými dlhopismi“ je dohľad nad programami krytých dlhopisov, ktorým sa zabezpečuje dodržiavanie a presadzovanie požiadaviek vzťahujúcich sa na emisiu krytých dlhopisov;
N
483/2001 a návrh zákona čl. I
§ 81 O 1
(1) Vydávanie a správa krytého dlhopisu podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska podľa tohto zákona a osobitného predpisu.89)
89) Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ú
Č 3
O 19
19. „osobitný správca“ je osoba alebo subjekt vymenovaný na správu programu krytých dlhopisov v prípade platobnej neschopnosti úverovej inštitúcie, ktorá emituje kryté dlhopisy v rámci tohto programu, alebo keď sa v prípade takejto úverovej inštitúcie určilo, že zlyháva alebo pravdepodobné zlyhá podľa článku 32 ods. 1 smernice 2014/59/EÚ, alebo ak za mimoriadnych okolností dotknutý príslušný orgán určí, že je vážne ohrozené riadne fungovanie danej úverovej inštitúcie;
n.a.
n.a.
Pojem sa neuplatňuje
10
Č 3
O 20
20. „riešenie krízovej situácie“ je riešenie krízovej situácie v zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 1 bode 1 smernice 2014/59/EÚ;
N
371/2014
§ 2
P b)
Na účely tohto zákona sa rozumie
riešením krízovej situácie (rezolúcia) uloženie opatrenia alebo uloženie dodatočného opatrenia v záujme dosiahnutia cieľov konania na riešenie krízovej situácie (ďalej len "rezolučné konanie") podľa tohto zákona,
Ú
Č 3
O 21
21. „skupina“ je skupina v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 138 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;
N
483/2001
§ 5
P aj)
Na účely tohto zákona sa rozumie
aj) skupinou na účely zákona okrem § 33o 33z, § 49a 49o a § 62a skupina podľa osobitného predpisu,13na)
13na) Čl. 4 ods. 1 bod 138 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
Ú
Č 3
O 22
22. „verejný podnik“ je verejný podnik v zmysle vymedzenia v článku 2 písm. b) smernice Komisie 2006/111/ES.
N
Návrh zákona čl. I
§ 70 O 7
(7)Verejným podnikom na účely tejto časti zákona je právnická osoba zriadená zákonom alebo obchodná spoločnosť, v ktorej štát alebo územná samospráva priamy podiel alebo nepriamy podiel alebo ich súčet predstavujúci aspoň 51 % majetkovej účasti na základnom imaní tejto obchodnej spoločnosti alebo právnickej osoby alebo hlasovacích právach v tejto obchodnej spoločnosti alebo právnickej osobe alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení tejto obchodnej spoločnosti alebo právnickej osoby, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu; nepriamym podielom sa na tieto účely rozumie podiel držaný sprostredkovane prostredníctvom právnických osôb, v ktorých držiteľ nepriameho podielu majetkovú účasť na základnom imaní aspoň 51 %.
Ú
HLAVA II
ŠTRUKTURÁLNE ZNAKY KRYTÝCH DLHOPISOV
KAPITOLA 1
Dvojitá ochrana a oddelenie od úpadku
Č 4
O 1
Dvojitá ochrana
1. Členské štáty stanovia pravidlá oprávňujúce investorov do krytých dlhopisov a protistrany derivátových zmlúv, ktoré sú v súlade s článkom 11, na tieto nároky:
a) nárok voči úverovej inštitúcii emitujúcej kryté dlhopisy;
b) v prípade platobnej neschopnosti alebo riešenia krízovej situácie úverovej inštitúcie emitujúcej kryté dlhopisy, prednostná pohľadávka na istinu a alikvotné a budúce úroky z krycích aktív;
c) v prípade platobnej neschopnosti úverovej inštitúcie emitujúcej kryté dlhopisy a v prípade, že prednostnú pohľadávku uvedenú v písmene b) nemožno v plnej miere uspokojiť, nárok voči konkurznej podstate
N
Návrh zákona čl. I
7/2005 a návrh
§ 67
O 7
§ 67
O 8
§ 195a
O 1
(7) Majiteľom krytých dlhopisov patrí prednostné zabezpečovacie právo k aktívam a iným majetkovým hodnotám tvoriacim krycí súbor. Zabezpečovacím právom podľa prvej vety pri postupe podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu58) zabezpečené pohľadávky majiteľov krytých dlhopisov voči banke, ktorá je emitentom krytých dlhopisov.
(8) Istina, alikvotné úroky a budúce úroky z aktív podľa § 68 ods. 1 sa pri riešení krízovej situácie banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, alebo pri neschopnosti banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, uhrádzať riadne a včas svoje záväzky, prednostne použijú na splatenie záväzkov podľa § 68 ods. 3 písm. a) a c) v rámci príslušného programu krytých dlhopisov.
(1) Ak je úpadcom banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, oddelenú podstatu zabezpečených veriteľov, ktorými majitelia krytých dlhopisov vydaných touto bankou a protistrany
Ú
11
uvedenej úverovej inštitúcie, ktorý má rovnocenné postavenie s nárokmi bežných nezabezpečených veriteľov úverovej inštitúcie určených v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktoré upravujú poradie v rámci bežného konkurzného konania.
zákona čl. VI
7/2005
§ 94
§ 95
O 1
zabezpečovacích derivátov zaradených v krycom súbore, tvoria aktíva a iné majetkové hodnoty slúžiace na krytie vydaných krytých dlhopisov a zároveň slúžiace na zabezpečenie33b) pohľadávok majiteľov krytých dlhopisov a protistrán zabezpečovacích derivátov voči tejto banke, ktoré súčasťou krycieho súboru podľa osobitného predpisu;33c) súčasťou tejto oddelenej podstaty aj pohľadávky z úverov alebo hypotekárnych úverov vrátane záložných práv alebo iných zabezpečovacích práv slúžiacich na zabezpečenie pohľadávok z úverov alebo hypotekárnych úverov slúžiacich na krytie vydaných krytých dlhopisov. Oddelená podstata zabezpečených veriteľov sa tvorí samostatne za každý príslušný program krytých dlhopisov.
33b) § 67 82 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
33c) § 68 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zabezpečená pohľadávka zabezpečeného veriteľa sa v zistenom rozsahu uspokojí z výťažku speňaženia majetku tvoriaceho oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti oddelenej podstate. Ak nie je možné uspokojiť zabezpečenú pohľadávku zabezpečeného veriteľa v celom rozsahu, vo zvyšnom rozsahu sa uspokojí ako nezabezpečená pohľadávka.
(1) Nezabezpečené pohľadávky sa v zistenom rozsahu uspokoja z výťažku speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej podstate. Ak nie je možné uspokojiť nezabezpečené pohľadávky v celom rozsahu, uspokoja sa pomerne podľa ich vzájomnej výšky.
Č 4
O 2
2. Nároky uvedené v odseku 1 sú obmedzené na plné platobné záväzky z krytých dlhopisov.
N
Návrh zákona čl. I
§ 67
O 7
§ 67
O 8
(7) Majiteľom krytých dlhopisov patrí prednostné zabezpečovacie právo k aktívam a iným majetkovým hodnotám tvoriacim krycí súbor. Zabezpečovacím právom podľa prvej vety pri postupe podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu58) zabezpečené pohľadávky majiteľov krytých dlhopisov voči banke, ktorá je emitentom krytých dlhopisov.
58) Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
(8) Istina, alikvotné úroky a budúce úroky z aktív podľa § 68 ods. 1 sa pri riešení krízovej situácie banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, alebo pri neschopnosti banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, uhrádzať riadne a včas svoje záväzky,
Ú
12
Návrh zákona čl. VI
7/2005
§ 195a
O 1
§ 94
prednostne použijú na splatenie záväzkov podľa § 68 ods. 3 písm. a) a c) v rámci príslušného programu krytých dlhopisov.
33b) § 67 82 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
33c) § 68 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
(1) Ak je úpadcom banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, oddelenú podstatu zabezpečených veriteľov, ktorými majitelia krytých dlhopisov vydaných touto bankou a protistrany zabezpečovacích derivátov zaradených v krycom súbore, tvoria aktíva a iné majetkové hodnoty slúžiace na krytie vydaných krytých dlhopisov a zároveň slúžiace na zabezpečenie33b) pohľadávok majiteľov krytých dlhopisov a protistrán zabezpečovacích derivátov voči tejto banke, ktoré súčasťou krycieho súboru podľa osobitného predpisu;33c) súčasťou tejto oddelenej podstaty aj pohľadávky z úverov alebo hypotekárnych úverov vrátane záložných práv alebo iných zabezpečovacích práv slúžiacich na zabezpečenie pohľadávok z úverov alebo hypotekárnych úverov slúžiacich na krytie vydaných krytých dlhopisov. Oddelená podstata zabezpečených veriteľov sa tvorí samostatne za každý príslušný program krytých dlhopisov.
Zabezpečená pohľadávka zabezpečeného veriteľa sa v zistenom rozsahu uspokojí z výťažku speňaženia majetku tvoriaceho oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti oddelenej podstate. Ak nie je možné uspokojiť zabezpečenú pohľadávku zabezpečeného veriteľa v celom rozsahu, vo zvyšnom rozsahu sa uspokojí ako nezabezpečená pohľadávka.
Č 4
O 3
3. Na účely odseku 1 písm. c) tohto článku v prípade platobnej neschopnosti špecializovanej hypotekárnej úverovej inštitúcie môžu členské štáty stanoviť pravidlá, v ktorých sa investorom do krytých dlhopisov a protistranám derivátových zmlúv, ktoré sú v súlade s článkom 11, prizná nárok, ktorý je nadradený nároku bežných nezabezpečených veriteľov tejto špecializovanej hypotekárnej úverovej inštitúcie určených v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktoré upravujú poradie veriteľov v bežnom konkurznom konaní, ale podriadený akýmkoľvek iným prednostným veriteľom.
n.a.
n.a.
Takúto inštitúciu nemáme
Č 5
Oddelenie krytých dlhopisov od úpadku
Členské štáty zabezpečia, aby platobné záväzky z krytých dlhopisov nepodliehali automatickému zosplatneniu pri platobnej neschopnosti alebo riešení krízovej situácie úverovej inštitúcie emitujúcej kryté dlhopisy.
N
Návrh zákona čl. I
§ 67
O 9
(9)Pri riešení krízovej situácie banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, alebo pri neschopnosti banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, uhrádzať riadne a včas svoje záväzky, nenastáva automaticky okamžitá splatnosť krytého dlhopisu a majitelia krytých dlhopisov nemajú vymáhateľný nárok na vyplatenie menovitej hodnoty týchto krytých dlhopisov
Ú
13
7/2005
a návrh zákona čl. VI
§ 195 O 2
a alikvotných úrokových výnosov z týchto krytých dlhopisov v čase pred pôvodným dátumom splatnosti, ak osobitný predpis neustanovuje inak.61aa)
61aa) § 195a zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov
(2) Ak je úpadcom slovenská finančná inštitúcia, jej nesplatné záväzky a pohľadávky, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu a ktoré sa týkajú majetku podliehajúceho konkurzu, sa na účely konkurzu považujú za splatné odo dňa ukončenia prevádzkovania úpadcovho podniku správcom po vyhlásení konkurzu; to sa rovnako vzťahuje aj na splatnosť podmienených pohľadávok, ktoré sa v konkurze uplatňujú prihláškou a ktoré vznikli pred ukončením prevádzkovania úpadcovho podniku správcom po vyhlásení konkurzu. Na predĺženie splatnosti a podmienky splatnosti záväzkov, ak je úpadcom banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, ktoré vznikli z krytých dlhopisov pred vyhlásením konkurzu, sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.33)
33) § 82 ods. 3 6 a ods. 10 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
KAPITOLA 2
Krycí súbor a krytie
Oddiel I
Oprávnené aktíva
Č 6
O 1
Oprávnené krycie aktíva
1. Členské štáty vyžadujú, aby boli kryté dlhopisy trvale zabezpečené:
a) aktívami, ktoré sú oprávnené podľa článku 129 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 za predpokladu, že úverová inštitúcia emitujúca kryté dlhopisy spĺňa požiadavky uvedené v článku 129 ods. 1a až 3 uvedeného nariadenia;
b) krycími aktívami vysokej kvality, ktoré zabezpečujú, aby úverová inštitúcia emitujúca kryté dlhopisy mala nárok na platbu, ako sa stanovuje v odseku 2, a ktoré sú zabezpečené aktívami poskytnutými ako zabezpečenie, ako je stanovené v odseku 3, alebo
O
Návrh zákona čl. I
§ 70
O 1
(1) Základné aktíva dominantné aktíva a iné majetkové hodnoty určujúce povahu krycieho súboru a sú tvorené
a) aktívami oprávnenými podľa osobitného predpisu,61b) ktoré banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, zapísané v registri krytých dlhopisov podľa svojho rozhodnutia, pričom táto banka musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu,61c)
b) aktívami oprávnenými podľa osobitného predpisu,61d) ktoré tvoria pohľadávky banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, z hypotekárnych úverov, ktoré zabezpečené záložnými právami k nehnuteľnostiam podľa § 71 ods. 1 určeným na bývanie alebo na podnikanie a ktoré táto banka zapísané v registri krytých dlhopisov podľa svojho rozhodnutia, pričom banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu,61c)
c) aktívami, ktoré tvoria pohľadávky banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, z hypotekárnych úverov, ktoré zabezpečené záložnými právami alebo inými zabezpečovacími
Ú
14
c) aktívami vo forme úverov pre verejné podniky alebo úverov zaručených týmito verejnými podnikmi za splnenia podmienok v odseku 4 tohto článku.
právami k nehnuteľnostiam podľa § 71 ods. 1 a 2 a ktoré táto banka zapísané v registri krytých dlhopisov podľa svojho rozhodnutia,
d) aktívami vo forme úverov pre verejné podniky alebo úverov zaručených týmito verejnými podnikmi za splnenia podmienok podľa odsekov 7 a 8 a ktoré táto banka zapísané v registri krytých dlhopisov podľa svojho rozhodnutia.
61b) Čl. 129 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
61c) Čl. 129 ods. 1a 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
61d) Čl. 129 ods. 1 písm. d) a f) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
Č 6
O 2
2. Na nárok na platbu uvedený v odseku 1 písm. b) sa vzťahujú tieto právne požiadavky:
a) aktívum predstavuje nárok na platbu peňažných prostriedkov, ktorých minimálnu hodnotu je možné kedykoľvek určiť, ktorý je právne platný a vymožiteľný, na ktorý sa nevzťahuje iná podmienka, ako je podmienka, že nárok je splatný k budúcemu dátumu, a ktorý je zabezpečený hypotékou, vecným bremenom, záložným právom alebo inou zárukou;
N
483/2001
Návrh zákona čl. I
§ 5 P ah)
§ 70 O 1 P c)
§ 70 O 2
ah) hypotekárnym úverom úver, ktorý je zabezpečený záložným právom13n) alebo iným zabezpečovacím právom k nehnuteľnosti vrátane rozostavanej stavby, k bytu vrátane rozostavaného bytu alebo k nebytovému priestoru vrátane rozostavaného nebytového priestoru (ďalej len „nehnuteľnosť“), k časti nehnuteľnosti alebo k budúcej nehnuteľnosti a ktorý poskytuje banka, zahraničná banka alebo pobočka zahraničnej banky,
13n) § 118 ods. 2, § 119 ods. 2, § 151a 151me a § 555 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
c) aktívami, ktoré tvoria pohľadávky banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, z hypotekárnych úverov, ktoré zabezpečené záložnými právami alebo inými zabezpečovacími právami k nehnuteľnostiam podľa § 71 ods. 1 a 2 a ktoré táto banka zapísané v registri krytých dlhopisov podľa svojho rozhodnutia,
(2) Súčasťou základných aktív podľa odseku 1 písm. a) a d) spolu s pohľadávkami banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, aj akékoľvek zabezpečenia slúžiace na zabezpečenie týchto pohľadávok. Súčasťou základných aktív podľa odseku 1 písm. b) a c) spolu s pohľadávkami banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, aj záložné práva alebo iné zabezpečovacie práva k nehnuteľnostiam podľa § 71 ods. 1 alebo ods. 2 slúžiace na
Ú
15
b) vymožiteľnosť hypotéky, vecného bremena, záložného práva alebo inej záruky, ktoré zabezpečujú nárok na platbu;
c) splnenie všetkých právnych požiadaviek na zriadenie hypotéky, vecného bremena, záložného práva alebo inej záruky, ktoré zabezpečujú nárok na platbu;
513/1991
40/1964
Návrh zákona čl. I
§ 70
O 4
§ 497
§ 151a
§ 151e O 1 a 2
§ 151me O 1
§ 71 O 1
P c)
zabezpečenie týchto pohľadávok. Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, je povinná posúdiť vymožiteľnosť pohľadávok a schopnosť výkonu záložného práva alebo iného zabezpečovacieho práva pred ich zaradením do krycieho súboru.
(4) Hodnota základných aktív sa na účely výpočtu ukazovateľa krytia podľa § 69 určuje na základe zostatkovej menovitej hodnoty jednotlivých pohľadávok a na iné účely sa určí na základe zostatkovej menovitej hodnoty jednotlivých pohľadávok spolu s alikvotným úrokovým výnosom.
Zmluvou o úvere sa zaväzuje veriteľ, že na požiadanie dlžníka poskytne v jeho prospech peňažné prostriedky do určitej sumy, a dlžník sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a zaplatiť úroky.
Záložné právo slúži na zabezpečenie pohľadávky a jej príslušenstva tým, že záložného veriteľa oprávňuje uspokojiť sa alebo domáhať sa uspokojenia pohľadávky z predmetu záložného práva (ďalej len „záloh"), ak pohľadávka nie je riadne a včas splnená.
(1) Na vznik záložného práva sa vyžaduje jeho registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv (ďalej len „register záložných práv") zriadenom podľa osobitného zákona,3b) ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak.
(2) Záložné právo k nehnuteľnostiam, bytom a nebytovým priestorom vzniká zápisom v katastri nehnuteľností, ak osobitný zákon3c) neustanovuje inak.
(1) Zmluvné záložné právo k pohľadávke z účtu, vkladu, ak nejde o cenný papier, z inej formy vkladu alebo k pohľadávke z úveru medzi osobami uvedenými v odseku 8 vzniká uzatvorením zmluvy o zriadení záložného práva; písomná forma zmluvy sa nevyžaduje. Takto vzniknuté záložné právo možno kedykoľvek počas jeho trvania zaregistrovať v registri záložných práv; to sa nevzťahuje na zriadenie zmluvného záložného práva k pohľadávke z úveru.
(1)Nehnuteľnosť, ktorou sa zabezpečujú základné aktíva podľa § 70 ods. 1 písm. b) a c), musí spĺňať tieto požiadavky:
c) na nehnuteľnosti nevzniklo a netrvá iné záložné právo alebo obmedzenie prevodu nehnuteľnosti okrem záložných práv alebo obmedzení prevodu nehnuteľnosti podľa osobitných predpisov.63)
16
d) hypotéka, vecné bremeno, záložné právo alebo iná záruka, ktoré zabezpečujú nárok na platbu, umožňujú úverovej inštitúcii emitujúcej kryté dlhopisy bez zbytočného odkladu získať späť hodnotu pohľadávky.
Členské štáty vyžadujú, aby úverové inštitúcie emitujúce kryté dlhopisy posudzovali vymožiteľnosť nárokov na platbu a schopnosť speňažiť aktíva poskytnuté ako zabezpečenie pred tým, než ich zaradia do krycieho súboru.
40/1964
Návrh zákona čl. I
§ 151j O 1
§ 151mb O 1
§ 151me O 3
§ 70
O 2
63) § 15 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
(1) Ak pohľadávka zabezpečená záložným právom nie je riadne a včas splnená, môže záložný veriteľ začať výkon záložného práva. V rámci výkonu záložného práva sa záložný veriteľ môže uspokojiť spôsobom určeným v zmluve alebo predajom zálohu na dražbe podľa osobitného zákona,3e) alebo domáhať sa uspokojenia predajom zálohu podľa osobitných zákonov,3f) ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak.
3e) Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
3f) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z.
(1) Záložné právo k pohľadávke sa vzťahuje aj na dlžné úroky a ostatné jej príslušenstvo.
(3) Ak pohľadávka zabezpečená záložným právom nie je riadne a včas splnená alebo ak nastane iná skutočnosť určená v zmluve o zriadení záložného práva ako skutočnosť rozhodná pre výkon záložného práva, záložný veriteľ môže záložné právo vykonať spôsobom ustanoveným zákonom alebo dohodnutým v zmluve o zriadení záložného práva. Ustanovenia § 151l ods. 1, § 151m ods. 1, 2, 3 posledná veta, ods. 7 a 9 a § 151ma ods. 1 a 2 sa nepoužijú.
(2) Súčasťou základných aktív podľa odseku 1 písm. a) a d) spolu s pohľadávkami banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, aj akékoľvek zabezpečenia slúžiace na zabezpečenie týchto pohľadávok. Súčasťou základných aktív podľa odseku 1 písm. b) a c) spolu s pohľadávkami banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, aj záložné práva alebo iné zabezpečovacie práva k nehnuteľnostiam podľa § 71 ods. 1 alebo ods. 2 slúžiace na zabezpečenie týchto pohľadávok. Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, je povinná posúdiť vymožiteľnosť pohľadávok a schopnosť výkonu záložného práva alebo iného zabezpečovacieho práva pred ich zaradením do krycieho súboru.
Č 6
O 3
3. Aktíva poskytnuté ako zabezpečenie uvedené v odseku 1 písm. b) musia spĺňať jednu z týchto požiadaviek:
N
Ú
17
a) v prípade fyzických aktív poskytnutých ako zabezpečenie existujú normy oceňovania, ktoré sú všeobecne akceptované medzi odborníkmi a ktoré sú vhodné pre dotknuté fyzické aktívum poskytnuté ako zabezpečenie, a existuje verejný register, v ktorom sa zaznamenáva vlastníctvo fyzických aktív poskytnutých ako zabezpečenie a nároky na tieto fyzické aktíva, alebo
Návrh zákona čl. I
40/1964
§ 71 O 5 až 7
§ 151e