1
TABUĽKA ZHODY
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica
Smernica EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES
Právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej „návrh zákona“)
Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „492/2009“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transpozície
Číslo
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č 4
O 8
8. „platiteľ“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je majiteľom platobného účtu a ktorá povolí platobný príkaz z tohto platobného účtu, alebo v prípade, že platobný účet neexistuje, fyzická alebo právnická osoba, ktorá dáva platobný príkaz;
N
492/2009
návrh zákona čl. VII
§ 2 O 4
Platiteľom sa rozumie osoba, ktorá zriadený platobný účet a predkladá platobný príkaz z tohto platobného účtu poskytovateľovi platobných služieb alebo poskytovateľovi platobných
iniciačných služieb, ak § 3 ods. 2 neustanovuje inak, alebo osoba,
ktorá nemá zriadený platobný účet a predkladá platobný príkaz poskytovateľovi platobných služieb.
Ú
Č 4
O 22
22. „poukázanie peňazí“ je platobná služba, pri ktorej sa finančné prostriedky od platiteľa prijímajú bez toho, aby sa vytvorili akékoľvek platobné účty v mene platiteľa alebo príjemcu platby, na výhradný účel prevodu zodpovedajúcej sumy príjemcovi platby alebo inému poskytovateľovi platobných služieb, ktorý koná v mene príjemcu platby, a/alebo pri ktorej sa takéto finančné prostriedky prijímajú v mene príjemcu platby a sú mu sprístupnené;
N
492/2009
návrh zákona čl. VII
§ 2 O 8
(8) Poukazovaním peňazí sa rozumie platobná služba, keď výhradne na účel prevodu finančných prostriedkov zložených platiteľom v hotovosti alebo bezhotovostne je suma týchto finančných prostriedkov prevedená príjemcovi alebo inému poskytovateľovi platobných služieb, ktorý koná v mene príjemcu, a táto suma je prijatá v mene príjemcu a vyplatená príjemcovi v hotovosti alebo bezhotovostne, pričom platiteľ alebo príjemca nemajú na tento účel zriadený platobný účet.
Ú
Č 5
O 1
druhý
pododsek
Na účely prvého pododseku písm. d), e), f) a l) žiadateľ poskytne opis svojich opatrení týkajúcich sa auditu a organizačných opatrení, ktoré zaviedol s cieľom podniknúť všetky primerané kroky na ochranu záujmov svojich používateľov a zabezpečenie kontinuity a spoľahlivosti výkonnosti platobných služieb.
N
492/2009
návrh zákona čl. VII
§ 64 O 4 P x)
x) na účely uvedené v písmenách g), k), m) a q) opis plánovaných kontrolných a organizačných opatrení zameraných na bezpečné a spoľahlivé poskytovanie platobných služieb a na ochranu záujmov používateľov platobných služieb,
Ú
2
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiastočná zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)