1
TABUĽKA ZHODY
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. L 176, 27.6.2013)
Právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej „návrh zákona“)
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „483/2001“)
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „747/2004“)
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 11. mája 2010 č. 6/2010 ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 28 ods. 1 zákona o bankách (oznámenie č. 219/2010 Z. z.) v znení zmien a doplnení podľa opatrenia č. 2/2018 (oznámenie č. 46/2018 Z. z.) (ďalej len „OP NBS 6/2010“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transpozície
Číslo
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č: 22 O: 1
1. Členské štáty požadujú, aby každá fyzická alebo právnická osoba, alebo takéto osoby konajúce v zhode (ďalej len „navrhovaný nadobúdateľ“), ktoré sa rozhodli nadobudnúť priamo alebo nepriamo kvalifikovanú účasť v úverovej inštitúcii alebo v nej takúto kvalifikovanú účasť priamo alebo nepriamo ďalej zvýšiť, čo by malo za následok, že by ich podiel na hlasovacích právach alebo kapitáli dosiahol alebo prekročil 20 %, 30 % alebo 50 % alebo že by sa úverová inštitúcia stala ich dcérskou spoločnosťou (ďalej len „navrhované nadobudnutie“), písomne pred nadobudnutím oznámili príslušným orgánom úverovej inštitúcie, v ktorej chcú kvalifikovanú účasť nadobudnúť alebo zvýšiť, a uviedli veľkosť zamýšľanej účasti a príslušné informácie uvedené v článku 23 ods. 4. Nevyžaduje sa od členských štátov, aby uplatňovali prahovú hodnotu vo výške 30 %, ak v súlade s článkom 9 ods. 3 písm. a) smernice 2004/109/ES uplatňujú prahovú hodnotu vo výške jednej tretiny.
N
483/2001 a návrh zákona čl. I
§ 28 O 1 P a)
(1) Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska sa vyžaduje
a) na nadobudnutie kvalifikovanej účasti na banke alebo na také ďalšie zvýšenie kvalifikovanej účasti na banke, ktorým by podiel na základnom imaní banky alebo na hlasovacích právach v banke dosiahol alebo prekročil 20%, 30% alebo 50% alebo čím by sa táto banka stala dcérskou spoločnosťou osoby, ktorá nadobúda takýto podiel v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode; pri výpočte týchto podielov sa nezohľadňujú hlasovacie práva alebo podiely, ktoré obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, iná banka alebo zahraničná banka držia ako výsledok upisovania finančných nástrojov alebo umiestňovania finančných nástrojov na základe pevného záväzku,27g) ak sa tieto práva nevykonávajú
Ú
2
§ 28 O 5 a 6
alebo inak nevyužívajú na zasahovanie do riadenia banky a ak ich obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, iná banka alebo zahraničná banka prevedie na inú osobu do jedného roka po ich nadobudnutí,
(5) Bez predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa odseku 1 je každý právny úkon, na ktorý sa vyžaduje predchádzajúci súhlas, neplatný. Neplatný je tiež každý právny úkon urobený na základe predchádzajúceho súhlasu udeleného na základe nepravdivých údajov. To neplatí v prípade nadobudnutia alebo zvýšenia kvalifikovanej účasti na banke podľa odseku 1 písm. a) nepriamo v dôsledku zahraničného stabilizačného opatrenia štátu sledujúceho zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy a predaja pobočky zahraničnej banky alebo jej časti podľa odseku 1 písm. d), ktorým zahraničné stabilizačné opatrenie štátu sleduje zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy. Národná banka Slovenska predchádzajúci súhlas podľa odseku 1 písm. f) získaný na základe nepravdivých údajov odoberie.
(6) Žiadosť podľa odseku 1 písm. a) podávajú osoby, ktoré sa rozhodli nadobudnúť alebo zvýšiť kvalifikovanú účasť na banke alebo osoba, ktorá sa rozhodla stať materskou spoločnosťou banky. Žiadosť podľa odseku 1 písm. b) a c) podáva banka, a ak ide o zlúčenie alebo o splynutie, spoločne banka a právnická osoba, s ktorou sa banka zlučuje alebo s ktorou banka splýva. Žiadosť podľa odseku 1 písm. d) podáva spoločne banka alebo zahraničná banka a osoba, ktorá nadobúda banku, pobočku zahraničnej banky alebo jej časť. Žiadosť podľa odseku 1 písm. e) podáva vlastník akcií, ktorý ich chce použiť ako predmet zabezpečenia záväzkov. Žiadosť podľa odseku 1 písm. f) podáva banka. Žiadosť podľa odseku 1 písm. g) podáva banka v súčinnosti so správcom programu krytých dlhopisov; ak sa program krytých dlhopisov prevádza po častiach, banka v súčinnosti so správcom programu krytých dlhopisov podáva jednu žiadosť obsahujúcu prevod všetkých častí programu krytých dlhopisov. O zámere vykonať úkon podľa odseku 1 sú osoby uvedené v tomto odseku
3
bezodkladne povinné písomne informovať Národnú banku Slovenska.
Č: 23 O: 1
1. Príslušné orgány pri posudzovaní oznámenia uvedeného v článku 22 ods. 1 a informácií uvedených v článku 22 ods. 3 v záujme zaručenia zdravého a obozretného riadenia úverovej inštitúcie, v prípade ktorej sa nadobudnutie navrhuje, a so zreteľom na možný vplyv navrhovaného nadobúdateľa na uvedenú úverovú inštitúciu posúdia vhodnosť navrhovaného nadobúdateľa a finančné zdravie navrhovaného nadobudnutia v súlade s týmito kritériami:
N
483/2001 a návrh zákona čl. I
§ 28 O 2
§ 28 O 7
(2) Na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 musia byť primerane splnené podmienky uvedené v § 7 ods. 2 a 4; na vydanie súhlasu musí byť preukázaný aj prehľadný a dôveryhodný pôvod21a) a dostatočný objem a vyhovujúca skladba finančných prostriedkov na vykonanie úkonu, na ktorý sa žiada udelenie predchádzajúceho súhlasu. Predchádzajúci súhlas podľa odseku 1 písm. a) možno vydať, len ak sa nepreukázalo, že nadobudnutie alebo prekročenie podielu nadobúdateľom negatívne ovplyvní schopnosť banky naďalej plniť povinnosti ustanovené týmto zákonom. Rozdelenie, splynutie, zlúčenie alebo zrušenie banky vrátane zlúčenia inej právnickej osoby s bankou ani predaj banky alebo jej časti28)nemôže byť na ujmu veriteľov banky; to obdobne platí aj na predaj pobočky zahraničnej banky alebo jej časti. 28) Na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. f) alebo písm. g) musia byť primerane splnené podmienky podľa § 67 až 80, a ak má byť prevodcom banka, nad ktorou je zavedená nútená správa, voči ktorej je začaté a vedené rezolučné konanie alebo na ktorej majetok je vyhlásený konkurz, aj podmienky podľa § 55 ods. 8 až 10 a osobitného predpisu; 28a) na prevod programu krytých dlhopisov alebo časti programu krytých dlhopisov sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka o predaji podniku alebo jeho časti, 28) pričom však na prevod programu krytých dlhopisov alebo časti programu krytých dlhopisov sa nevyžaduje prevod osobnej zložky ani časti osobnej zložky podnikania28b) a po prevode programu krytých dlhopisov alebo časti programu krytých dlhopisov sa veriteľ nemôže domáhať určenia neúčinnosti prevodu alebo prechodu takého záväzku z predávajúceho na kupujúceho, ktorý ako záväzok voči veriteľovi tvorí súčasť prevodu programu krytých dlhopisov alebo príslušnej časti programu krytých dlhopisov. 28c)
(7) Opatrenie,23) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, ustanoví náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas podľa odseku 1 vrátane dokladov prikladaných k žiadosti, podrobnosti
Ú
4
a) dobrá povesť navrhovaného nadobúdateľa;
b) dobrá povesť, vedomosti, zručnosti a skúsenosti, ako sa uvádza v článku 91 ods. 1, každého člena riadiaceho orgánu, ktorý bude riadiť činnosť úverovej inštitúcie v dôsledku navrhovaného nadobudnutia;
c) finančné zdravie navrhovaného nadobúdateľa, najmä v súvislosti s druhom činnosti vykonávanej a plánovanej v úverovej inštitúcii, v prípade ktorej sa nadobudnutie navrhuje;
OP NBS 6/2010
OP NBS 6/2010
§ 1 O 3
P a) až c) body 1 a 2
§ 1 O 1
P i)
o podmienkach podľa odseku 25 a spôsob preukazovania splnenia týchto podmienok.
(3) Ďalšími dokladmi prikladanými k žiadosti podľa odseku 1 sú, ak je žiadateľom
a) fyzická osoba,
1. odborný životopis žiadateľa,
2. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca,1) obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu, v ktorom má obvyklý pobyt,
b) fyzická osoba podnikateľ,
1. odborný životopis žiadateľa,
2. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca,1) obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu, v ktorom má obvyklý pobyt,
c) právnická osoba,
1. odborný životopis členov štatutárneho orgánu žiadateľa,
2. výpis z registra trestov členov štatutárneho orgánu žiadateľa nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca,1) obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu, v ktorom má obvyklý pobyt,
(1) Žiadosť o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska (ďalej len „žiadosť o predchádzajúci súhlas“) na nadobudnutie kvalifikovanej účasti na banke alebo na také ďalšie zvýšenie kvalifikovanej účasti na banke, ktorým by podiel na základnom imaní banky alebo na hlasovacích právach v banke dosiahol alebo prekročil 20 %, 30 % alebo 50 %, alebo čím by sa táto banka stala dcérskou spoločnosťou osoby, ktorá nadobúda takýto podiel v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode, obsahuje
i) odôvodnenie účelu nadobudnutia alebo zvýšenia kvalifikovanej účasti na základnom imaní banky alebo na hlasovacích právach v banke alebo nadobudnutia banky ako dcérskej spoločnosti, vrátane vyhlásenia žiadateľa, že nadobúda akcie na vlastný účet a nekoná v zhode s inými akcionármi banky a že neexistuje písomný záväzok žiadateľa rokovať alebo vykonávať akcionárske práva v prospech tretej osoby; ak sa žiada o nadobudnutie alebo zvýšenie kvalifikovanej účasti prostredníctvom nepriameho podielu alebo
5
d) skutočnosť, či úverová inštitúcia bude schopná plniť prudenciálne požiadavky na základe tejto smernice a nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a prípadne iného práva Únie, najmä smerníc 2002/87/ES a 2009/110/ES, a či bude schopná v ich plnení pokračovať, a najmä, či skupina, ktorej súčasťou sa stane, takú štruktúru, ktorá umožňuje vykonávať účinný dohľad, účinne vymieňať informácie medzi príslušnými orgánmi a určiť rozdelenie zodpovednosti medzi príslušné orgány;
e) skutočnosť, či existuje dôvodné podozrenie, že v súvislosti s navrhovaným nadobudnutím dochádza alebo došlo k praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu alebo k pokusom o páchanie týchto trestných činov v zmysle článku 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (
6
) alebo že by sa navrhovaným nadobudnutím mohlo zvýšiť riziko ich spáchania.
OP NBS 6/2010
OP NBS 6/2010
OP NBS 6/2010
§ 1 O 1
P j)
§ 1 O 2
P b)
§ 1 O 3
P a) bod 10
významného vplyvu, žiadosť o predchádzajúci súhlas obsahuje informáciu o spôsobe a účele nadobudnutia alebo zvýšenia kvalifikovanej účasti prostredníctvom nepriameho podielu alebo významného vplyvu,
j) údaje o záujmoch a aktivitách žiadateľa, ktoré by mohli byť v konflikte so záujmami banky a údaj o navrhovanom riešení takéhoto konfliktu.
(2) Dokladmi prikladanými k žiadosti podľa odseku 1 sú
b) grafické znázornenie štruktúry kvalifikovanej účasti žiadateľa a grafické znázornenie štruktúry skupiny s úzkymi väzbami žiadateľa; ak ide o zahraničnú osobu aj vyhlásenie o tom, že spĺňa požiadavky podľa § 7 ods. 2 písm. i) a j) zákona,
(3) Ďalšími dokladmi prikladanými k žiadosti podľa odseku 1 sú, ak je žiadateľom
a) fyzická osoba,
10. písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že finančné prostriedky, ktoré budú použité na nadobudnutie alebo zvýšenie kvalifikovanej účasti na banke, nepochádzajú z trestnej činnosti,4)
Č: 23 O: 4
4. Členské štáty uverejnia zoznam s informáciami, ktoré sú potrebné na vykonanie posúdenia a ktoré sa musia príslušným orgánom poskytnúť zároveň s oznámením uvedeným v článku 22 ods. 1. Požadované informácie musia byť primerané a prispôsobené povahe navrhovaného nadobúdateľa a navrhovaného nadobudnutia. Členské štáty nesmú vyžadovať informácie, ktoré pre prudenciálne posudzovanie nie sú relevantné.
N
483/2001 a návrh zákona čl. I
§ 28 O 7
(7) Opatrenie,23) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, ustanoví náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas podľa odseku 1 vrátane dokladov prikladaných k žiadosti, podrobnosti o podmienkach podľa odseku 25 a spôsob preukazovania splnenia týchto podmienok.
Ú
Č: 26 O: 2
Členské štáty požadujú, aby v prípade, že vplyv osôb uvedených v článku 22 ods. 1 môže narušiť obozretné a zdravé riadenie inštitúcie, príslušné orgány prijali vhodné opatrenia na nápravu takejto situácie. Medzi takéto opatrenia môžu patriť zákazy, sankcie podľa článkov 65 až 72 voči členom riadiaceho orgánu a manažmentu alebo pozastavenie výkonu hlasovacích práv spojených s podielmi, ktoré vlastnia akcionári alebo spoločníci dotknutej úverovej inštitúcie.
N
483/2001 a návrh zákona čl. I
§ 50 O 1
(1) Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti banky alebo pobočky zahraničnej banky, spočívajúce v nedodržiavaní podmienok určených v bankovom povolení alebo v rozhodnutí o predchádzajúcom súhlase, podmienok alebo povinností vyplývajúcich z iných rozhodnutí Národnej banky Slovenska uložených banke alebo pobočke zahraničnej banky, v nedodržiavaní podmienok podľa § 7 ods. 2, 4 a 6, § 8 ods. 2, 4 a 6 alebo v nedodržiavaní alebo v obchádzaní iných ustanovení tohto zákona, právne záväzných aktov Európskej únie, ktoré sa vzťahujú na výkon bankových činností, osobitných zákonov 46)alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon bankových činností, môže Národná banka Slovenska podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov
Ú
6
a) uložiť banke alebo pobočke zahraničnej banky prijať opatrenia na jej ozdravenie a určiť lehotu na ich uskutočnenie vrátane úprav týchto opatrení, ak ide o rozsah a lehotu,
b) uložiť banke alebo pobočke zahraničnej banky predkladať osobitné výkazy, hlásenia a správy, vrátane správ o vlastných zdrojoch, likvidite a finančnej páke, ak požiadavka na tieto osobitné informácie alebo ich častejšie predkladanie je vhodná a primeraná z hľadiska účelu, na ktorý tieto informácie požadované, a požadované informácie nie duplicitné s inými požadovaným informáciami,
c) uložiť banke alebo pobočke zahraničnej banky skončiť nepovolenú činnosť,
d) uložiť pokutu banke alebo pobočke zahraničnej banky od 3 300 eur do 332 000 eur a pri opakovanom alebo závažnom nedostatku do výšky 10% celkového čistého ročného obratu za predchádzajúci kalendárny rok vrátane hrubého príjmu pozostávajúceho z výnosov z úrokov a podobných výnosov, kladných výnosov z akcií a iných cenných papierov s pohyblivým výnosom alebo pevným výnosom a výnosom z provízií alebo poplatkov podľa osobitného predpisu48aaaa); ak je banka dcérskou spoločnosťou za základ celkového čistého ročného obratu v predchádzajúcom kalendárnom roku sa použije hrubý príjem z konsolidovanej závierky materskej spoločnosti,
e) obmedziť alebo pozastaviť banke alebo pobočke zahraničnej banky výkon niektorej bankovej činnosti alebo výkon niektorého druhu obchodov,
f) odobrať bankové povolenie na výkon niektorej bankovej činnosti,
g) uložiť opravu účtovnej alebo inej evidencie podľa zistení Národnej banky Slovenska alebo audítora,
h) uložiť uverejnenie opravy neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej informácie, ktorú banka alebo pobočka zahraničnej banky uverejnila na základe zákonom uloženej povinnosti,
i) uložiť zúčtovanie strát z hospodárenia so základným imaním po zúčtovaní strát s nerozdeleným ziskom z minulých rokov, s fondmi tvorenými zo zisku a s kapitálovými fondmi,
j) zaviesť nútenú správu nad bankou alebo pobočkou zahraničnej banky z dôvodov uvedených v § 53,
7
k) odobrať bankové povolenie banke alebo pobočke zahraničnej banky z dôvodov uvedených v § 63,
l) uložiť banke alebo pobočke zahraničnej banky prijať opatrenia na zlepšenie riadenia rizík,
m) uložiť banke osobitnú požiadavku na vlastné zdroje podľa § 29b,
n) uložiť banke uplatňovať osobitné postupy zohľadňovania znehodnotenia majetku a predpokladaných strát z podsúvahových položiek banky, ak bankou vykonané ocenenie majetku alebo hodnota bankou vypočítaných predpokladaných strát z podsúvahových položiek nezodpovedá objektívnej skutočnosti, a to na účely udržiavania vlastných zdrojov banky vo vzťahu k hodnotám zodpovedajúcim požiadavkám na vlastné zdroje,
o) uložiť banke alebo pobočke zahraničnej banky znížiť významné riziká, ktoré podstupuje pri výkone svojich činností vrátane činností zabezpečovaných dodávateľským spôsobom,
p) uložiť banke alebo pobočke zahraničnej banky udržiavať stanovený rozsah aktív banky alebo pobočky zahraničnej banky v určenej výške,
r) uložiť banke, aby obmedzila poskytovanie pohyblivej zložky celkovej odmeny osobám podľa § 23a vo výške určenej percentom z celkových odmien vyplatených osobám podľa § 23a za najmenej jeden predchádzajúci kalendárny rok, a to na účely udržiavania vlastných zdrojov banky podľa osobitného predpisu,46a)
s) uložiť banke, aby použila zisk na udržanie hodnoty vlastných zdrojov vo výške presahujúcej hodnotu požiadaviek na vlastné zdroje podľa § 29 ods. 4,
t) uložiť banke povinnosť zverejniť verejné vyhlásenie, v ktorom sa uvedie osoba zodpovedná za nedostatok v činnosti, ako aj povaha porušenia,
u) uložiť banke povinnosť, aby upustila od konania alebo zdržala sa konania, ktoré je v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi,
v) uložiť banke povinnosť plniť osobitné požiadavky na likviditu vrátane obmedzení nesúladu splatnosti medzi aktívami a záväzkami,
w) uložiť banke povinnosť previesť program krytých dlhopisov alebo jeho časť na tretiu osobu, ktorou môže byť len banka alebo viaceré banky tak, aby došlo k prevodu celého programu krytých dlhopisov,
8
§ 50 O 2
x) uložiť banke alebo pobočke zahraničnej banky povinnosť zverejniť dodatočné informácie určené Národnou bankou Slovenska.
(2) Národná banka Slovenska môže uložiť členovi štatutárneho orgánu banky, členovi dozornej rady banky, vedúcemu pobočky zahraničnej banky, 22)zástupcovi vedúceho pobočky zahraničnej banky, prokuristovi, vedúcemu zamestnancovi banky alebo pobočky zahraničnej banky, 22)správcovi na výkon nútenej správy, správcovi programu krytých dlhopisov alebo členovi štatutárneho orgánu, členovi dozorného orgánu alebo vedúcemu zamestnancovi finančnej holdingovej spoločnosti podľa § 44 ods. 3 alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti podľa § 49c ods. 1 písm. b) až e) alebo zástupcovi správcu na výkon nútenej správy, zástupcovi správcu programu krytých dlhopisov za porušenie povinností, ktoré mu vyplývajú z tohto zákona, osobitných zákonov 46)alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon bankových činností, na individuálnom základe, na konsolidovanom základe a v rámci finančného konglomerátu zo stanov banky a z iných vnútorných aktov riadenia, alebo za porušenie podmienok alebo povinností uložených rozhodnutím vydaným Národnou bankou Slovenska pokutu podľa závažnosti, miery zavinenia a povahy porušenia až do výšky dvanásťnásobku mesačného priemeru jeho celkových príjmov za predchádzajúci rok od banky alebo pobočky zahraničnej banky a od členov konsolidovaného celku alebo členov finančného konglomerátu, do ktorého patrí banka alebo pobočka zahraničnej banky; vedúcemu zamestnancovi možno uložiť pokutu najviac do výšky 50% dvanásťnásobku mesačného priemeru jeho celkových príjmov za predchádzajúci rok od banky alebo pobočky zahraničnej banky a od členov konsolidovaného celku alebo členov finančného konglomerátu, do ktorého patrí banka alebo pobočka zahraničnej banky. Ak príslušná osoba poberala príjmy od banky alebo pobočky zahraničnej banky a od členov konsolidovaného celku alebo členov finančného konglomerátu, do ktorého patrí banka alebo pobočka zahraničnej banky, iba počas časti predchádzajúceho
9
Podobné opatrenia podľa článkov 65 70 sa vzťahujú aj na fyzické a právnické osoby, ktoré nesplnia povinnosť vopred poskytnúť informácie v zmysle článku 22 ods. 1 a podľa článkov 65 až 72.
Ak dôjde k nadobudnutiu podielu napriek nesúhlasu príslušných orgánov, členský štát bez ohľadu na akékoľvek ďalšie sankcie, ktoré sa prijmú, zabezpečí, aby sa výkon zodpovedajúcich hlasovacích práv pozastavil alebo aby boli odovzdané hlasy neplatné alebo bolo možné vyhlásiť ich za neplatné.
§ 52 O 1
§ 28 O 5
roka, vypočíta sa mesačný priemer z jej celkových príjmov za túto časť roka. Osobu, ktorá sa právoplatným uložením pokuty stala nedôveryhodnou osobou podľa § 7 ods. 15 písm. e), je banka, zahraničná banka, finančná holdingová spoločnosť podľa § 44 ods. 3 alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť podľa § 49c ods. 1 písm. b) povinná bezodkladne odvolať z funkcie. Týmto osobám môže Národná banka Slovenska za porušenia podľa prvej vety dočasne zakázať vykonávať funkciu v banke alebo pobočke zahraničnej banky alebo pri závažnom porušení uložiť pokutu až do výšky 5 000 000 eur.
(1) Osobe, ktorá vykonala úkon, ktorým došlo k porušeniu § 28 ods. 1 písm. a), alebo ktorá získala predchádzajúci súhlas podľa § 28 ods. 1 písm. a) na základe nepravdivých údajov, môže Národná banka Slovenska pozastaviť výkon práva zúčastniť sa a hlasovať na valnom zhromaždení banky a práva požiadať o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia banky. Výkon týchto práv môže Národná banka Slovenska pozastaviť aj osobe, ktorej pôsobenie týkajúce sa banky je na ujmu riadneho a obozretného podnikania banky alebo u ktorej možno takéto pôsobenie dôvodne očakávať v prípadoch ustanovených v § 28 ods. 12.
(5) Bez predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa odseku 1 je každý právny úkon, na ktorý sa vyžaduje predchádzajúci súhlas, neplatný. Neplatný je tiež každý právny úkon urobený na základe predchádzajúceho súhlasu udeleného na základe nepravdivých údajov. To neplatí v prípade nadobudnutia alebo zvýšenia kvalifikovanej účasti na banke podľa odseku 1 písm. a) nepriamo v dôsledku zahraničného stabilizačného opatrenia štátu sledujúceho zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy a predaja pobočky zahraničnej banky alebo jej časti podľa odseku 1 písm. d), ktorým zahraničné stabilizačné opatrenie štátu sleduje zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy. Národná banka Slovenska predchádzajúci súhlas podľa odseku 1 písm. f) získaný na základe nepravdivých údajov odoberie.
10
§ 52 O 1
(1) Osobe, ktorá vykonala úkon, ktorým došlo k porušeniu § 28 ods. 1 písm. a), alebo ktorá získala predchádzajúci súhlas podľa § 28 ods. 1 písm. a) na základe nepravdivých údajov, môže Národná banka Slovenska pozastaviť výkon práva zúčastniť sa a hlasovať na valnom zhromaždení banky a práva požiadať o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia banky. Výkon týchto práv môže Národná banka Slovenska pozastaviť aj osobe, ktorej pôsobenie týkajúce sa banky je na ujmu riadneho a obozretného podnikania banky alebo u ktorej možno takéto pôsobenie dôvodne očakávať v prípadoch ustanovených v § 28 ods. 12.
Č: 66 O: 1
1. Členské štáty zabezpečia, aby sa v ich zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach stanovili správne sankcie a iné správne opatrenia, aspoň pokiaľ ide o:
a) podnikanie v oblasti prijímania vkladov a iných návratných zdrojov od verejnosti bez toho, aby išlo o úverovú inštitúciu, v rozpore s článkom 9;
b) začatie vykonávania činností ako úverová inštitúcia bez získania povolenia v rozpore s článkom 9;
c) priame alebo nepriame nadobúdanie kvalifikovanej účasti v úverovej inštitúcii alebo ďalšie priame alebo nepriame zvyšovanie takej kvalifikovanej účasti v úverovej inštitúcii, v dôsledku čoho by podiel na hlasovacích právach alebo kapitáli v držbe dosiahol alebo prekročil prahové hodnoty uvedené v článku 22 ods. 1 alebo také, že by sa úverová inštitúcia stala dcérskou spoločnosťou bez toho, aby boli počas lehoty na posúdenie písomne oboznámené príslušné orgány úverovej inštitúcie, v ktorej sa plánuje nadobudnutie alebo zvýšenie kvalifikovanej účasti, alebo napriek nesúhlasu príslušných orgánov, a to v rozpore s článkom 22 ods. 1;
d) priame alebo nepriame alebo nepriame zbavenie sa kvalifikovanej účasti v úverovej inštitúcii alebo zníženie kvalifikovanej účasti tak, že podiel na hlasovacích právach alebo kapitáli v držbe by klesol pod prahové hodnoty uvedené v článku 25, alebo tak, že by úverová inštitúcia prestala byť dcérskou spoločnosťou, bez toho, aby s tým boli písomne oboznámené príslušné orgány;
e) nepožiadanie o schválenie v rozpore s článkom 21a alebo akékoľvek iné porušenie požiadaviek stanovených v uvedenom článku.
N
483/2001 a návrh zákona čl. I
§ 3 O 1 a 2
§ 28 O 5
§ 50 O 1 P d)
(1) Bez bankového povolenia nemôže nikto prijímať vklady, ak osobitný predpis neustanovuje inak. 5) Bez bankového povolenia nemôže nikto poskytovať z vkladov úroky alebo iné odplaty, ktoré sú daňovým výdavkom podľa osobitného predpisu.10)
(2) Bez bankového povolenia nemôže nikto poskytovať úvery a pôžičky v rámci predmetu svojho podnikania alebo predmetu inej svojej činnosti, z návratných peňažných prostriedkov získaných od iných osôb na základe verejnej výzvy, ak osobitný predpis neustanovuje inak.11)
(5) Bez predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa odseku 1 je každý právny úkon, na ktorý sa vyžaduje predchádzajúci súhlas, neplatný. Neplatný je tiež každý právny úkon urobený na základe predchádzajúceho súhlasu udeleného na základe nepravdivých údajov. To neplatí v prípade nadobudnutia alebo zvýšenia kvalifikovanej účasti na banke podľa odseku 1 písm. a) nepriamo v dôsledku zahraničného stabilizačného opatrenia štátu sledujúceho zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy a predaja pobočky zahraničnej banky alebo jej časti podľa odseku 1 písm. d), ktorým zahraničné stabilizačné opatrenie štátu sleduje zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy. Národná banka Slovenska predchádzajúci súhlas podľa odseku 1 písm. f) získaný na základe nepravdivých údajov odoberie.
(1) Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti banky alebo pobočky zahraničnej banky, spočívajúce v nedodržiavaní podmienok určených v bankovom povolení alebo v rozhodnutí o predchádzajúcom súhlase, podmienok
Ú
11
§ 52 O 1 až 8
alebo povinností vyplývajúcich z iných rozhodnutí Národnej banky Slovenska uložených banke alebo pobočke zahraničnej banky, v nedodržiavaní podmienok podľa § 7 ods. 2, 4 a 6, § 8 ods. 2, 4 a 6 alebo v nedodržiavaní alebo v obchádzaní iných ustanovení tohto zákona, právne záväzných aktov Európskej únie, ktoré sa vzťahujú na výkon bankových činností, osobitných zákonov 46)alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon bankových činností, môže Národná banka Slovenska podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov
d) uložiť pokutu banke alebo pobočke zahraničnej banky od 3 300 eur do 332 000 eur a pri opakovanom alebo závažnom nedostatku do výšky 10% celkového čistého ročného obratu za predchádzajúci kalendárny rok vrátane hrubého príjmu pozostávajúceho z výnosov z úrokov a podobných výnosov, kladných výnosov z akcií a iných cenných papierov s pohyblivým výnosom alebo pevným výnosom a výnosom z provízií alebo poplatkov podľa osobitného predpisu48aaaa); ak je banka dcérskou spoločnosťou za základ celkového čistého ročného obratu v predchádzajúcom kalendárnom roku sa použije hrubý príjem z konsolidovanej závierky materskej spoločnosti,
(1) Osobe, ktorá vykonala úkon, ktorým došlo k porušeniu § 28 ods. 1 písm. a), alebo ktorá získala predchádzajúci súhlas podľa § 28 ods. 1 písm. a) na základe nepravdivých údajov, môže Národná banka Slovenska pozastaviť výkon práva zúčastniť sa a hlasovať na valnom zhromaždení banky a práva požiadať o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia banky. Výkon týchto práv môže Národná banka Slovenska pozastaviť aj osobe, ktorej pôsobenie týkajúce sa banky je na ujmu riadneho a obozretného podnikania banky alebo u ktorej možno takéto pôsobenie dôvodne očakávať v prípadoch ustanovených v § 28 ods. 12.
(2) Banka je povinná predložiť Národnej banke Slovenska výpis z jej registra emitenta a z jej zoznamu akcionárov vyhotovený k rozhodujúcemu dňu,49a) ktorý je určený najmenej päť pracovných dní pred dňom valného zhromaždenia. Tento výpis je banka povinná doručiť Národnej banke Slovenska v deň jeho vyhotovenia.
12
Národná banka Slovenska bezodkladne na tomto výpise písomne označí osobu, ktorej pozastavila výkon práv uvedených v odseku 1, a doručí ho banke najneskôr v deň predchádzajúci konaniu valného zhromaždenia banky.
(3) Predbežným opatrením podľa odseku 1 je banka viazaná.
(4) Za doručenie podľa odseku 2 sa považuje aj doručenie predbežného opatrenia zástupcovi splnomocnenému na zastupovanie tejto osoby na valnom zhromaždení.
(5) Banka nemôže na svojom valnom zhromaždení pripustiť účasť osoby označenej Národnou bankou Slovenska podľa odseku 2 ani účasť osoby neuvedenej vo výpise predloženom bankou podľa odseku 2, ani osôb splnomocnených týmito osobami na konanie v ich mene.
(6) Akcie, s ktorými spojené pozastavené práva uvedené v odseku 1, sa počas pozastavenia týchto práv nepovažujú za akcie s hlasovacím právom. Na tieto akcie sa neprihliada pri posudzovaní schopnosti valného zhromaždenia uznášať sa ani pri rozhodovaní valného zhromaždenia. Na takto vzniknuté zvýšenie podielu na hlasovacích právach ostatných osôb, ktoré uvedené vo výpise predloženom bankou podľa odseku 2, sa nevyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 28 ods. 1 písm. a).
(7) Ak pominú dôvody na pozastavenie výkonu práv uvedených v odseku 1, Národná banka Slovenska ich pozastavenie bezodkladne zruší.
(8) Národná banka Slovenska je oprávnená podať súdu návrh na vyhlásenie rozhodnutia valného zhromaždenia banky za neplatné z dôvodu rozporu so zákonmi, s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, s rozhodnutiami Národnej banky Slovenska alebo so stanovami banky do troch mesiacov odo dňa, keď sa o tomto rozhodnutí dozvedela, najneskôr do jedného roka od prijatia tohto rozhodnutia.
13
Č: 66 O: 2
2. Členské štáty zabezpečia, aby správne sankcie a iné správne opatrenia, ktoré sa môžu uplatňovať v prípadoch uvedených v odseku 1, zahŕňali aspoň:
a) verejné vyhlásenie, v ktorom sa označí fyzická osoba, inštitúcia, finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť zodpovedná za porušenie a povaha porušenia;
b) príkaz, aby zodpovedná fyzická alebo právnická osoba upustila od takéhoto konania a neopakovala ho;
c) v prípade právnickej osoby správne peňažné sankcie vo výške do 10 % celkového čistého ročného obratu vrátane hrubého príjmu pozostávajúceho z výnosov z úrokov a podobných výnosov, kladných výnosov z akcií a iných cenných papierov s pohyblivým/pevným výnosom a výnosov z provízií alebo poplatkov v súlade s článkom 316 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 podniku v predchádzajúcom obchodnom roku.
d) v prípade fyzickej osoby správne peňažné sankcie vo výške do 5 000 000 EUR alebo v členských štátoch, ktorých menou nie je euro, zodpovedajúca hodnota v národnej mene k 17. júla 2013;
e) správne peňažné sankcie do výšky dvojnásobku sumy prínosu vyplývajúcej z porušenia v prípade, že túto sumu je možné určiť;
f) pozastavenie hlasovacích práv akcionára alebo akcionárov zodpovedných za porušenia uvedené v odseku 1.
V prípade, že podnik uvedený v prvom pododseku písm. c) je dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti, relevantným hrubým príjmom je hrubý príjem vyplývajúci z konsolidovanej účtovnej závierky konečnej materskej spoločnosti za predchádzajúci hospodársky rok.
N
747/2004
§ 1 O 3 P a) bod 3
(3) Národná banka Slovenska v rámci dohľadu nad finančným trhom
a) vykonáva dohľad nad dohliadanými subjektmi finančného trhu, a to nad bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi, pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, burzami cenných papierov, poskytovateľmi služieb vykazovania údajov, centrálnymi depozitármi cenných papierov, správcovskými spoločnosťami, pobočkami zahraničných správcovských spoločností, podielovými fondmi, investičnými fondmi s premenlivým základným imaním, zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, poisťovňami, zaisťovňami, pobočkami zahraničných poisťovní, pobočkami zahraničných zaisťovní, pobočkami poisťovní z iného členského štátu, pobočkami zaisťovní z iného členského štátu, dôchodkovými správcovskými spoločnosťami, dôchodkovými fondmi, doplnkovými dôchodkovými poisťovňami, doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami, doplnkovými dôchodkovými fondmi, platobnými inštitúciami, pobočkami zahraničných platobných inštitúcií, poskytovateľmi platobných služieb v obmedzenom rozsahu, poskytovateľmi služieb informovania o platobnom účte, inštitúciami elektronických peňazí, pobočkami zahraničných inštitúcií elektronických peňazí, samostatnými finančnými agentmi, finančnými poradcami, veriteľmi a inými veriteľmi vymedzenými osobitným zákonom, 1aa) Fondom ochrany vkladov, Garančným fondom investícií, Slovenskou kanceláriou poisťovateľov, konsolidovanými celkami, subkonsolidovanými celkami, finančnými holdingovými inštitúciami, zmiešanými finančnými holdingovými spoločnosťami, finančnými konglomerátmi a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom alebo osobitným predpisom 1) aj nad inými osobami, nad inými účelovými združeniami majetku a nad skupinami osôb a účelových združení majetku, ktorým osobitné predpisy 1) v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva alebo dôchodkového sporenia ukladajú povinnosti (ďalej len "dohliadaný subjekt"); Národná banka Slovenska pri dohľade nad dohliadanými subjektmi
3. vedie konania, udeľuje povolenia, licencie, súhlasy a predchádzajúce súhlasy, ukladá sankcie a opatrenia na nápravu, vydáva iné rozhodnutia, stanoviská, metodické usmernenia a odporúčania podľa tohto zákona a
Ú
14
483/2001 a návrh zákona čl. I
§ 50 O 1 P c) a d)
§ 50 O 7 P a) až c)
osobitných predpisov a dohliada na plnenie svojich rozhodnutí vrátane dodržiavania podmienok určených v týchto rozhodnutiach,
(1) Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti banky alebo pobočky zahraničnej banky, spočívajúce v nedodržiavaní podmienok určených v bankovom povolení alebo v rozhodnutí o predchádzajúcom súhlase, podmienok alebo povinností vyplývajúcich z iných rozhodnutí Národnej banky Slovenska uložených banke alebo pobočke zahraničnej banky, v nedodržiavaní podmienok podľa § 7 ods. 2, 4 a 6, § 8 ods. 2, 4 a 6 alebo v nedodržiavaní alebo v obchádzaní iných ustanovení tohto zákona, právne záväzných aktov Európskej únie, ktoré sa vzťahujú na výkon bankových činností, osobitných zákonov 46)alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon bankových činností, môže Národná banka Slovenska podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov
c) uložiť banke alebo pobočke zahraničnej banky skončiť nepovolenú činnosť,
d) uložiť pokutu banke alebo pobočke zahraničnej banky od 3 300 eur do 332 000 eur a pri opakovanom alebo závažnom nedostatku do výšky 10% celkového čistého ročného obratu za predchádzajúci kalendárny rok vrátane hrubého príjmu pozostávajúceho z výnosov z úrokov a podobných výnosov, kladných výnosov z akcií a iných cenných papierov s pohyblivým výnosom alebo pevným výnosom a výnosom z provízií alebo poplatkov podľa osobitného predpisu48aaaa); ak je banka dcérskou spoločnosťou za základ celkového čistého ročného obratu v predchádzajúcom kalendárnom roku sa použije hrubý príjem z konsolidovanej závierky materskej spoločnosti,
(7) Za porušenie ustanovení § 3, § 4 ods. 1 a § 28 môže Národná banka Slovenska uložiť opatrenie na odstránenie a nápravu protiprávneho stavu a pokutu
a) do 10% celkového čistého ročného obratu v predchádzajúcom kalendárnom roku vrátane hrubého príjmu pozostávajúceho z výnosov z úrokov a podobných výnosov, kladných výnosov z akcií a iných cenných papierov s pohyblivým výnosom alebo pevným výnosom a výnosov z provízií alebo poplatkov podľa
15
§ 52 O 1
osobitného predpisu,48aaaa) ak ide o právnickú osobu, pričom ak je právnická osoba dcérskou spoločnosťou, za základ celkového čistého ročného obratu v predchádzajúcom kalendárnom roku sa použije hrubý príjem z konsolidovanej závierky materskej spoločnosti; ak nie je možné určiť výšku pokuty z celkového čistého ročného obratu, Národná banka Slovenska môže uložiť pokutu od 500 eur do 5 000 000 eur,
b) do 5 000 000 eur, ak ide o fyzickú osobu alebo
c) do dvojnásobku sumy obohatenia vyplývajúcej z porušenia týchto ustanovení, ak je túto sumu možné určiť.
(1) Osobe, ktorá vykonala úkon, ktorým došlo k porušeniu § 28 ods. 1 písm. a), alebo ktorá získala predchádzajúci súhlas podľa § 28 ods. 1 písm. a) na základe nepravdivých údajov, môže Národná banka Slovenska pozastaviť výkon práva zúčastniť sa a hlasovať na valnom zhromaždení banky a práva požiadať o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia banky. Výkon týchto práv môže Národná banka Slovenska pozastaviť aj osobe, ktorej pôsobenie týkajúce sa banky je na ujmu riadneho a obozretného podnikania banky alebo u ktorej možno takéto pôsobenie dôvodne očakávať v prípadoch ustanovených v § 28 ods. 12.
Č: 67 O: 2 P: e)
2. Členské štáty zabezpečia, aby v prípadoch uvedených v odseku 1, uplatňované správne sankcie a iné správne opatrenia, ktoré sa môžu použiť, zahŕňali aspoň:
e) v prípade právnickej osoby správne peňažné sankcie vo výške do 10 % celkového čistého ročného obratu vrátane hrubého príjmu pozostávajúceho z výnosov z úrokov a podobných výnosov, výnosov z akcií a iných cenných papierov s pohyblivým/pevným výnosom a výnosov z provízií alebo poplatkov v súlade s článkom 316 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 podniku v predchádzajúcom hospodárskom roku;
N
483/2001 a návrh zákona čl. I
§ 50 O 1 p d)
(1) Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti banky alebo pobočky zahraničnej banky, spočívajúce v nedodržiavaní podmienok určených v bankovom povolení alebo v rozhodnutí o predchádzajúcom súhlase, podmienok alebo povinností vyplývajúcich z iných rozhodnutí Národnej banky Slovenska uložených banke alebo pobočke zahraničnej banky, v nedodržiavaní podmienok podľa § 7 ods. 2, 4 a 6, § 8 ods. 2, 4 a 6 alebo v nedodržiavaní alebo v obchádzaní iných ustanovení tohto zákona, právne záväzných aktov Európskej únie, ktoré sa vzťahujú na výkon bankových činností, osobitných zákonov46) alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon bankových činností, môže Národná banka Slovenska podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov
d) uložiť pokutu banke alebo pobočke zahraničnej banky od 3 300 eur do 332 000 eur a pri opakovanom alebo
Ú
16
závažnom nedostatku do výšky 10% celkového čistého ročného obratu za predchádzajúci kalendárny rok vrátane hrubého príjmu pozostávajúceho z výnosov z úrokov a podobných výnosov, kladných výnosov z akcií a iných cenných papierov s pohyblivým výnosom alebo pevným výnosom a výnosom z provízií alebo poplatkov podľa osobitného predpisu;48aaaa) ak je banka dcérskou spoločnosťou za základ celkového čistého ročného obratu v predchádzajúcom kalendárnom roku sa použije hrubý príjem z konsolidovanej závierky materskej spoločnosti,
Poznámka pod čiarou k odkazu 48aaaa znie:
48aaaa) Čl. 316 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
Č: 68 O: 3
3. Príslušné orgány zabezpečia, aby akékoľvek informácie uverejnené podľa odsekov 1 alebo 2 ostali na ich oficiálnych webových stránkach aspoň počas piatich rokov. Osobné údaje sa na oficiálnych webových stránkach príslušného orgánu uchovávajú len počas obdobia, ktoré je nevyhnutné v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov.
N
483/2001 a návrh zákona čl. I
§ 50 O 15 a 16
(15) Informácie o výroku opatrení na nápravu a pokutách podľa odsekov 1, 2 ,7, § 51 ods. 1, § 51a ods. 1 a 2 a § 52 ods. 1, proti ktorým už nie je prípustný opravný prostriedok Národná banka Slovenska zverejňuje na svojom webovom sídle najmenej po dobu piatich rokov,48c) a to bezodkladne potom ako bola banka, pobočka zahraničnej banky, zmiešaná finančná holdingová spoločnosť alebo osoba o uložení opatrenia na nápravu alebo pokute informovaná.
(16) Národná banka Slovenska podľa odseku 15 zverejňuje najmä informácie o druhu uloženého opatrenia na nápravu a pokute, povahe porušenia, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo banky, pobočky zahraničnej banky, zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo osoby, ktorej opatrenie na nápravu alebo pokuta boli uložené. Informácie podľa prvej vety sa zverejňujú podľa osobitných predpisov.48d) Osobné údaje, ktoré sú súčasťou informácií podľa prvej vety, Národná banka Slovenska zverejňuje na svojom webovom sídle najviac desať rokov.
Ú
Č:76
O:3
Členské štáty zabezpečia, aby inštitúcie, ktoré sú významné z hľadiska svojej veľkosti, vnútornej organizácie a povahy, rozsahu a zložitosti svojich činností, vytvorili výbor pre riziká zložený z členov riadiaceho orgánu, ktorí v dotknutej inštitúcii nevykonávajú žiadnu výkonnú funkciu. Členovia výboru pre riziká majú primerané vedomosti, zručnosti a odborné znalosti na to, aby úplne chápali a monitorovali stratégiu riadenia rizík a ochotu inštitúcie podstupovať riziká.
N
483/2001 a návrh zákona čl. I
§ 27 O 3
(3) Na účely odsekov 2 a 4 banka, ktorá je G-SII podľa § 33a ods. 1 písm. b), alebo banka, ktorá je O-SII podľa § 33a ods. 1 písm. c), je povinná zriadiť výbor pre riadenie rizík zložený z členov dozornej rady. Členovia výboru pre riadenie rizík musia mať primerané vedomosti, zručnosti a odborné znalosti na to, aby úplne chápali a monitorovali stratégiu riadenia rizika a ochotu banky
Ú
17
podstupovať riziká. Iná banka ako banka podľa prvej vety nie je povinná zriadiť výbor pre riadenie rizík, ak riadenie rizík vykonáva výborom pre audit podľa osobitného predpisu,26ga) ktorý vykonáva činnosti podľa odsekov 2 a 4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26ga znie:
26ga) § 34 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.
Č: 76 O: 4
Členské štáty zabezpečia, aby riadiaci orgán vo svojej funkcii dohľadu a výbor pre riziká v prípade, že bol zriadený, mali primeraný prístup k informáciám o rizikovej situácii inštitúcie, a ak je to potrebné a vhodné, k funkcii riadenia rizík a k poradenstvu externých expertov.
Riadiaci orgán vo svojej funkcii dohľadu a výbor pre riziká v prípade, že bol zriadený, určujú povahu, množstvo, formát a frekvenciu informácií o riziku, ktoré budú dostávať. Výbor pre riziká s cieľom pomôcť pri vypracúvaní politík a postupov odmeňovania preskúma, či stimuly, ktoré poskytuje systém odmeňovania, zohľadňujú riziko, kapitál, likviditu a pravdepodobnosť a časové naplánovanie výnosov.
N
483/2001 a návrh zákona čl. I
§ 27 O 3 a 4
§ 23 O 4
(3) Na účely odsekov 2 a 4 banka, ktorá je G-SII podľa § 33a ods. 1 písm. b), alebo banka, ktorá je O-SII podľa § 33a ods. 1 písm. c), je povinná zriadiť výbor pre riadenie rizík zložený z členov dozornej rady. Členovia výboru pre riadenie rizík musia mať primerané vedomosti, zručnosti a odborné znalosti na to, aby úplne chápali a monitorovali stratégiu riadenia rizika a ochotu banky podstupovať riziká. Iná banka ako banka podľa prvej vety nie je povinná zriadiť výbor pre riadenie rizík, ak riadenie rizík vykonáva výborom pre audit podľa osobitného predpisu,26ga) ktorý vykonáva činnosti podľa odsekov 2 a 4.
(4) V organizačnej štruktúre banky musí byť zahrnutý vedúci zamestnanec a ďalší zamestnanci zodpovední za výkon funkcie riadenia rizík, ktorou sa na účely tohto zákona rozumie
a) monitorovanie a uplatňovanie stratégie riadenia rizík a postupov podľa odseku 1,
b) predkladanie písomnej správy o výkone svojej činnosti aspoň raz ročne členom štatutárneho orgánu banky a členom dozornej rady banky,
c) vytváranie podpory a poskytovanie informácie štatutárnemu orgánu banky a dozornej rade banky v súvislosti s celkovým identifikovaním, analyzovaním, monitorovaním, vykazovaním a riadením rizík,
d) preskúmavanie, či hodnoty aktív a pasív ponúkaných klientom zohľadňujú obchodný zámer a investičný zámer a stratégiu riadenia rizík.
(4) Útvar vnútornej kontroly a vnútorného auditu banky kontroluje dodržiavanie zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných predpisov banky a postupov v banke; skúma a hodnotí najmä
Ú
18
§ 23b O 3
§ 23d O 1 P d)
§ 24 O 4
funkčnosť a účinnosť riadiaceho a kontrolného systému banky, systému riadenia rizík a systému hodnotenia primeranosti vnútorného kapitálu a udržiavanie vlastných zdrojov banky vo vzťahu k jej požiadavkám na vlastné zdroje, likviditu a dodržiavanie obmedzení majetkovej angažovanosti; skúma a hodnotí pripravenosť banky na vykonávanie nových druhov obchodov z hľadiska riadenia rizík, zásady odmeňovania, ktoré sú zohľadňované v rámci systému riadenia rizík a skúma a hodnotí informácie podľa § 37. Útvar vnútornej kontroly a vnútorného auditu je zodpovedný za sledovanie odstraňovania zistených nedostatkov a za sledovanie realizácie schválených návrhov a odporúčaní na nápravu nedostatkov. Za zriadenie a funkčnosť útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu zodpovedá štatutárny orgán banky; túto zodpovednosť nemôže preniesť na inú osobu. Útvar vnútornej kontroly a vnútorného auditu je priamo podriadený štatutárnemu orgánu banky, dozornej rade banky alebo jednému z členov štatutárneho orgánu banky alebo dozornej rady banky.
(3) Hodnotenie výkonnosti je určené viacročným rámcom s cieľom zabezpečiť postup hodnotenia založený na hodnotení dlhodobej obchodnej stratégie banky. Vyplácanie pohyblivej zložky celkovej odmeny založenej na hodnotení výkonnosti sa rozloží na obdobie, ktoré zohľadňuje príslušný obchodný cyklus banky a riziká priamo súvisiace s obchodnou činnosťou banky.
(1) Banka podľa § 23a ods. 8 je povinná zriadiť výbor pre odmeňovanie v banke; iná banka ako banka podľa § 23a ods. 8 nie je povinná zriadiť výbor pre odmeňovanie v banke, ak určí osobu zodpovednú za systém odmeňovania v banke. Výbor pre odmeňovanie v banke alebo osoba zodpovedná za systém odmeňovania v banke
d) dozerá na odmeňovanie všetkých členov štatutárneho orgánu a vedúcich zamestnancov zodpovedných za riadenie rizík.
(4) Členovia dozornej rady banky sú povinní poznať a dohliadať na výkon povolených bankových činností, na výkon pôsobnosti štatutárneho orgánu banky a na uskutočňovanie ostatnej činnosti banky. Členovia
19
§ 27 O 4 P b)
dozornej rady banky prijímajú a pravidelne skúmajú všeobecné zásady odmeňovania, dohliadajú nad ich uplatňovaním a sú povinní kontrolovať bezpečnosť a účinnosť systému riadenia rizík. Správu o kontrole dodržiavania zásad odmeňovania je banka povinná predložiť Národnej banke Slovenska do 30. júna roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý sa správa vyhotovuje.
(4) V organizačnej štruktúre banky musí byť zahrnutý vedúci zamestnanec a ďalší zamestnanci zodpovední za výkon funkcie riadenia rizík, ktorou sa na účely tohto zákona rozumie
b) predkladanie písomnej správy o výkone svojej činnosti aspoň raz ročne členom štatutárneho orgánu banky a členom dozornej rady banky,
Č: 89
O: 1
Od 1. januára 2015 členské štáty od každej inštitúcie požadujú, aby každoročne pre jednotlivé členské štáty a tretie krajiny, v ktorých má organizačnú zložku, zverejňovala tieto informácie na konsolidovanom základe za finančný rok:
a)označenie povahy činností a geografickú polohu;
b)obrat;
c)počet zamestnancov na plný úväzok;
d)zisk alebo strata pred zdanením;
e)daň zo zisku alebo straty;
f) získané subvencie z verejných zdrojov.
N
Návrh zákona čl. I
483/2001
§ 37 O 19
§ 37 O 6
(19) Ak má banka zriadenú organizačnú zložku v inom členskom štáte alebo v štáte, ktorý nie je členským štátom, informácie podľa odseku 6 sa uvádzajú v členení podľa členského štátu alebo štátu, ktorý nie je členským štátom.
(6) Banka vo výročnej správe podľa osobitného predpisu35) uvedie
a) názov, povahu činnosti a geografickú polohu,
b) výnosy,
c) počet zamestnancov v pracovnom pomere s neskráteným pracovným časom k dátumu účtovnej závierky,
d) zisk alebo stratu pred zdanením,
e) daň z príjmov,
f) získané subvencie z verejných zdrojov,
g) návratnosť aktív určenú ako pomer čistého zisku a bilančnej sumy.
Ú
20
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiastočná zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)