1
TABUĽKA ZHODY
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010
(Ú. v. ES L 174 1.7.2011)
Právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
(ďalej „návrh zákona“)
Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej „203/2011“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transpozície
Číslo
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Kapitola I
Všeobecné ustanovenia
Č: 2
Rozsah pôsobnosti
1. S ohľadom na odsek 3 tohto článku a na článok 3 sa táto smernica vzťahuje na:
a) správcov AIF z EÚ, ktorí spravujú jeden alebo viac AIF bez ohľadu na to, či ide o AIF z EÚ, alebo AIF z krajín mimo EÚ;
b) správcov AIF z krajín mimo EÚ, ktorí spravujú jeden alebo viac AIF z EÚ, a
c) správcov AIF z krajín mimo EÚ, ktorí uvádzajú jeden alebo viac AIF na trh v Únii, bez ohľadu na to, či je AIF z Únie, alebo z krajiny mimo EÚ.
N
203/2011
a
Návrh zákona čl.VIII
§ 2 ods. 1 až 4
(1)
Kolektívnym investovaním je podnikanie, ktorého predmetom je zhromažďovanie peňažných prostriedkov a peniazmi oceniteľných hodnôt od investorov, s cieľom investovať v súlade s určenou investičnou politikou v prospech osôb, ktorých peňažné prostriedky a peniazmi oceniteľné hodnoty boli zhromaždené. Ak sa peňažné prostriedky a peniazmi oceniteľné hodnoty zhromažďujú od verejnosti,
Ú
2
možno kolektívne investovanie vykonávať len na základe princípu rozloženia rizika.
(2)
Kolektívne investovanie možno vykonávať len vytváraním tuzemských subjektov kolektívneho investovania alebo zhromažďovaním peňažných prostriedkov a peniazmi oceniteľných hodnôt prostredníctvom ponuky cenných papierov alebo majetkových účastí v zahraničných subjektoch kolektívneho investovania.
(3)
Zhromažďovanie peňažných prostriedkov a peniazmi oceniteľných hodnôt na účel ich následného investovania sa zakazuje, ak
a)
byť návratnosť takto zhromaždených peňažných prostriedkov a peniazmi oceniteľných hodnôt alebo zisk osôb, ktorých peňažné prostriedky a peniazmi oceniteľné hodnoty boli takto zhromaždené, čo len čiastočne závislé od hodnoty alebo výnosu aktív, ktoré boli za zhromaždené peňažné prostriedky a peniazmi oceniteľné hodnoty nadobudnuté, a
b)
sa nevykonáva na základe povolenia podľa tohto zákona alebo za podmienok, ktoré ustanovuje tento zákon.
3
(4)
Za porušenie zákazu podľa odseku 3 sa nepovažuje zhromažďovanie peňažných prostriedkov a peniazmi oceniteľných hodnôt vykonávané
a)
holdingovou spoločnosťou,
b)
štátnym orgánom alebo štátnym orgánom iného štátu,
c)
obcou, vyšším územným celkom alebo organizáciou územnej samosprávy iného štátu,
d)
Sociálnou poisťovňou alebo inou obdobnou zahraničnou inštitúciou sociálneho zabezpečenia a dôchodkovou správcovskou spoločnosťou
1)
alebo inou obdobnou zahraničnou inštitúciou spravujúcou fondy sociálneho a dôchodkového zabezpečenia,
e)
subjektom zriadeným na účely sekuritizácie,
f)
doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou
2)
a zamestnaneckou dôchodkovou spoločnosťou
3)
alebo inou obdobnou zahraničnou inštitúciou spravujúcou systémy účasti zamestnancov na účel sociálneho a dôchodkového zabezpečenia.
4
203/2011
Návrh zákona čl.VIII
§ 3 písm. a) až d)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
verejnou ponukou akékoľvek oznámenie, ponuka alebo odporúčanie na zhromažďovanie peňažných prostriedkov a peniazmi oceniteľných hodnôt na účel kolektívneho investovania, uskutočnené osobou vo svoj prospech alebo v prospech inej osoby akýmikoľvek prostriedkami zverejnenia,
b)
prostriedkami zverejnenia
1.
tlač, rozhlas a televízia,
2.
obežníky, brožúry alebo iné písomnosti a záznamy na trvanlivých médiách, ak určené verejnosti alebo určené vopred neurčenému okruhu príjemcov,
3.
internet a iné elektronické komunikačné alebo informačné systémy, ktoré sú dostupné verejnosti,
4.
nevyžiadaný osobný kontakt neprofesionálnych investorov,
c)
privátnou ponukou oznámenie, ponuka alebo odporúčanie adresované vopred určenému okruhu investorov na zhromažďovanie peňažných prostriedkov a peniazmi oceniteľných hodnôt na účel kolektívneho
5
203/2011
Návrh zákona čl.VIII
§ 4 ods. 2
investovania, ktoré je uskutočnené bez využitia prostriedkov zverejnenia,
d)
investorom osoba, ktorá svoje peňažné prostriedky a peniazmi oceniteľné hodnoty použila alebo záujem použiť na nadobudnutie cenných papierov alebo majetkových účastí v tuzemskom subjekte kolektívneho investovania alebo na nadobudnutie cenných papierov alebo majetkových účastí v zahraničných subjektoch kolektívneho investovania, alebo bola na tento účel oslovená, alebo osoba, ktorej je na tento účel určená verejná ponuka alebo privátna ponuka,
(2)
Tuzemským subjektom kolektívneho investovania je
a)
podielový fond alebo investičný fond s premenlivým základným imaním,
b)
tuzemský subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou, ktorým je obchodná spoločnosť alebo družstvo so sídlom na území Slovenskej republiky, ktoré zhromažďujú peňažné prostriedky a peniazmi oceniteľné hodnoty od viacerých investorov s cieľom investovať ich v súlade s vymedzenou investičnou politikou v prospech týchto investorov.
6
203/2011
Návrh zákona čl.VIII
§ 4 ods. 6
(6)
Alternatívnym investičným fondom je subjekt kolektívneho investovania, ktorý nie je štandardným fondom a do ktorého sa peňažné prostriedky a peniazmi oceniteľné hodnoty zhromažďujú prostredníctvom verejnej ponuky alebo privátnej ponuky s cieľom investovať takto zhromaždené peňažné prostriedky a peniazmi oceniteľné hodnoty do majetku ustanoveného týmto zákonom alebo vymedzeného štatútom alternatívneho investičného fondu. Alternatívny investičný fond sa považuje za subjekt kolektívneho investovania, ktorý nie je upravený právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov. Alternatívnym investičným fondom je špeciálny fond a tuzemský subjekt kolektívneho investovania podľa odseku 2 písm. b).
7
Č: 4
ods. 1 pís.a)
Vymedzenie pojmov
1. Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
a) „AIF“ je podnik kolektívneho investovania vrátane jeho podfondov, ktorý:
i) získava kapitál od viacerých investorov s cieľom investovať ho v súlade s vymedzenou investičnou politikou v prospech týchto investorov, a
ii) nevyžaduje povolenie podľa článku 5 smernice 2009/65/ES;
N
203/2011
a
Návrh zákona čl.VIII
203/2011
a
Návrh zákona čl.VIII
§ 4 ods. 2 písm. b)
§ 4 ods. 6
Tuzemským subjektom kolektívneho investovania je
a)
podielový fond alebo investičný fond s premenlivým základným imaním,
b)
tuzemský subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou, ktorým je obchodná spoločnosť alebo družstvo so sídlom na území Slovenskej republiky, ktoré zhromažďujú peňažné prostriedky a peniazmi oceniteľné hodnoty od viacerých investorov s cieľom investovať ich v súlade s vymedzenou investičnou politikou v prospech týchto investorov.
Alternatívnym investičným fondom je subjekt kolektívneho investovania, ktorý nie je štandardným fondom a do ktorého sa peňažné prostriedky a peniazmi oceniteľné hodnoty zhromažďujú prostredníctvom verejnej ponuky alebo privátnej ponuky s cieľom investovať takto zhromaždené peňažné prostriedky a peniazmi oceniteľné hodnoty do majetku ustanoveného týmto zákonom alebo vymedzeného štatútom alternatívneho investičného fondu. Alternatívny investičný fond sa považuje za subjekt kolektívneho investovania, ktorý nie je upravený právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim podniky
Ú
8
203/2011
§ 4 ods. 4
kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov. Alternatívnym investičným fondom je špeciálny fond a tuzemský subjekt kolektívneho investovania podľa odseku 2 písm. b).
(4)
Na vytvorenie tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa odseku 2 písm. b) sa nevyžaduje povolenie podľa tohto zákona, ak
§
26a
neustanovuje inak. Distribúciu cenných papierov alebo majetkových účastí subjektov kolektívneho investovania podľa odseku 2 písm. b) možno vykonávať len pre profesionálnych investorov.
3c)
Č. 7
Žiadosť o udelenie povolenia
2. Členské štáty vyžadujú, aby správca AIF, ktorý žiada o udelenie povolenia, poskytol príslušným orgánom svojho domovského členského štátu tieto informácie týkajúce sa správcu AIF:
c) program činnosti, v ktorom sa uvedie organizačná štruktúra správcu AIF vrátane informácií o tom, ako správca AIF v úmysle plniť svoje povinnosti podľa kapitol II, III, IV a prípadne podľa kapitol V, VI, VII a VIII;
N
203/2011
a
Návrh zákona čl.VIII
§ 28a ods. 2
písm. a) a b)
Ak je žiadateľom akciová spoločnosť, Národná banka Slovenska udelí povolenie podľa odseku 1, len ak je preukázané splnenie týchto podmienok:
a)
splatené základné imanie a ostatné zložky počiatočného kapitálu podľa
§
47 ods. 1
,
b)
pôvod počiatočného kapitálu vrátane základného imania a ďalších finančných zdrojov budúcej správcovskej spoločnosti je prehľadný a dôveryhodný,
Ú
9
203/2011
a
Návrh zákona čl.VIII
203/2011
a
Návrh zákona čl.VIII
203/2011
a
Návrh zákona čl.VIII
§ 28a ods. 3
písm. c)
§ 26c ods. 2
§ 15a ods. 3
(3)
Ak je žiadateľom akciová spoločnosť, žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 obsahuje
h)
údaj o výške počiatočného kapitálu podľa
§ 47 ods. 1
.
Samosprávny investičný fond nemôže vykonávať inú činnosť, ako činnosti podľa
§ 27 ods. 2
,
4 a 5
. Predmetom činnosti samosprávneho investičného fondu je zhromažďovanie peňažných prostriedkov a peniazmi oceniteľných hodnôt od investorov s cieľom investovať ich v súlade s určenou investičnou politikou v prospech osôb, ktorých peňažné prostriedky boli zhromaždené.
Ak by odkúpením akcie investičného fondu s premenlivým základným imaním došlo k zníženiu jeho základného imania pod minimálnu hodnotu ustanovenú podľa
§ 220b ods.
2 Obchodného zákonníka
alebo ak ide o samosprávny investičný fond s premenlivým základným imaním k zníženiu počiatočného kapitálu11a) pod minimálnu hodnotu podľa
§ 26c
ods. 5
, investičný fond s premenlivým základným imaním rozhodne o pozastavení vyplácania akcií postupom podľa
§ 15
a prijatí nevyhnutných
10
opatrení na zabezpečenie udržania minimálnej hodnoty základného imania alebo zvolá valné zhromaždenie.
Č: 8
Podmienky udelenia povolenia
1. Príslušné orgány domovského členského štátu správcu AIF povolenie neudelia, pokiaľ:
b) správca AIF nemá dostatočný počiatočný kapitál a vlastné zdroje v súlade s článkom 9;
N
203/2011
a Návrh zákona čl.VIII
§ 28a ods. 2
§ 28a ods. 3
(2)
Ak je žiadateľom akciová spoločnosť, Národná banka Slovenska udelí povolenie podľa odseku 1, len ak je preukázané splnenie týchto podmienok:
a)
splatené základné imanie podľa
§ 47
ods. 1
a ostatné zložky počiatočného kapitálu,
b)
pôvod počiatočného kapitálu vrátane základného imania a ďalších finančných zdrojov budúcej správcovskej spoločnosti je prehľadný a dôveryhodný,
Ak je žiadateľom akciová spoločnosť, žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo budúcej správcovskej spoločnosti,
b)
identifikačné číslo budúcej správcovskej spoločnosti, ak jej bolo pridelené,
c)
Ú
11
§ 28a ods. 4 písm. i)
§ 47
ods. 1
údaj o výške počiatočného kapitálu podľa
§ 47 ods. 1
,
Ak je žiadateľom akciová spoločnosť, prílohou k žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 je
i)
doklad o splatení základného imania a ostatných zložiek počiatočného kapitálu,
Počiatočný kapitál a primeranosť vlastných zdrojov správcovskej spoločnosti
(1)
Počiatočný kapitál správcovskej spoločnosti je aspoň 125 000 eur.
Č: 9
Počiatočný kapitál a vlastné zdroje
1. Členské štáty vyžadujú od správcu AIF, ktorý je interne spravovaným AIF, aby mal počiatočný kapitál vo výške minimálne 300 000 EUR.
2. Ak bol správca AIF určený za externého správcu AIF, správca AIF musí mať počiatočný kapitál vo výške minimálne 125 000 EUR.
N
203/2011
a Návrh zákona čl.VIII
§ 47
ods. 1
§ 26c
ods. 5
Počiatočný kapitál a primeranosť vlastných zdrojov správcovskej spoločnosti
(1)
Počiatočný kapitál správcovskej spoločnosti je aspoň 125 000 eur.
Počiatočný kapitál samosprávneho investičného fondu je najmenej 300 000 eur. Na primeranosť vlastných zdrojov samosprávneho investičného fondu sa vzťahujú ustanovenia
§ 47
ods. 2 písm. d)
a
ods. 7
.
Ú
12
Č: 11
Odobratie povolenia
Príslušné orgány domovského členského štátu správcu AIF môžu odobrať povolenie udelené správcovi AIF, ak tento správca AIF:
c) prestal spĺňať podmienky, na základe ktorých bolo povolenie udelené;
N
203/2011
a Návrh zákona čl.VIII
203/2011
a Návrh zákona čl.VIII
203/2011
a Návrh zákona čl.VIII
§ 207 ods. 1 písm. a)
§ 207 ods. 3 písm. d)
§ 209 ods. 1
Národná banka Slovenska odoberie povolenie podľa
§ 28
alebo povolenie podľa
§ 28a
, ak
a)
počiatočný kapitál správcovskej spoločnosti klesol pod 125 000 eur alebo počiatočný kapitál samosprávneho investičného fondu klesol pod 300 000 eur,
Národná banka Slovenska môže odobrať povolenie podľa
§ 28
alebo povolenie podľa
§ 28a
, ak
d)
počiatočný kapitál alebo vlastné zdroje správcovskej spoločnosti klesli pod úroveň vyžadovanú podľa
§ 47
a opatrenie na ozdravenie správcovskej spoločnosti neviedlo k náprave alebo počiatočný kapitál alebo vlastné zdroje samosprávneho investičného fondu klesli pod úroveň vyžadovanú podľa 26c ods. 5.
Ak Národná banka Slovenska odoberie povolenie podľa
§ 28
alebo povolenie podľa
§ 28a
, dňom doručenia rozhodnutia o odobratí povolenia správcovská spoločnosť nemôže zhromažďovať peňažné prostriedky a peniazmi oceniteľné hodnoty od verejnosti ani vykonávať inú činnosť podľa tohto zákona okrem činností,
Ú
13
ktoré nevyhnutné na vyrovnanie jej pohľadávok a záväzkov, a bezodkladne alebo v lehote určenej Národnou bankou Slovenska odovzdať majetok tuzemského subjektu kolektívneho investovania a s ním súvisiacu dokumentáciu osobe určenej v rozhodnutí Národnej banke Slovenska podľa odseku 3. Opravný prostriedok proti rozhodnutiu Národnej banky Slovenska nemá odkladný účinok.
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)