1
TABUĽKA ZHODY
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov
(Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009)
Právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej „návrh zákona“)
Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej „203/2011“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transpozície
Číslo
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č: 1
ods. 5
5. Členské štáty zakážu PKIPCP, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, aby sa zmenili na také podniky kolektívneho investovania, ktoré tejto smernici nepodliehajú.
N
203/2011
a Návrh zákona čl.VIII
§ 2
ods. 1 až 4
(1)
Kolektívnym investovaním je podnikanie, ktorého predmetom je zhromažďovanie peňažných prostriedkov a peniazmi oceniteľných hodnôt od investorov, s cieľom investovať v súlade s určenou investičnou politikou v prospech osôb, ktorých peňažné prostriedky a peniazmi oceniteľné hodnoty boli zhromaždené. Ak sa peňažné prostriedky a peniazmi oceniteľné hodnoty zhromažďujú od verejnosti, možno kolektívne investovanie vykonávať len na základe princípu rozloženia rizika.
(2)
Ú
2
Kolektívne investovanie možno vykonávať len vytváraním tuzemských subjektov kolektívneho investovania alebo zhromažďovaním peňažných prostriedkov a peniazmi oceniteľných hodnôt prostredníctvom ponuky cenných papierov alebo majetkových účastí v zahraničných subjektoch kolektívneho investovania.
(3)
Zhromažďovanie peňažných prostriedkov a peniazmi oceniteľných hodnôt na účel ich následného investovania sa zakazuje, ak
a)
byť návratnosť takto zhromaždených peňažných prostriedkov a peniazmi oceniteľných hodnôt alebo zisk osôb, ktorých peňažné prostriedky a peniazmi oceniteľné hodnoty boli takto zhromaždené, čo len čiastočne závislé od hodnoty alebo výnosu aktív, ktoré boli za zhromaždené peňažné prostriedky a peniazmi oceniteľné hodnoty nadobudnuté, a
b)
sa nevykonáva na základe povolenia podľa tohto zákona alebo za podmienok, ktoré ustanovuje tento zákon.
(4)
Za porušenie zákazu podľa odseku 3 sa nepovažuje zhromažďovanie peňažných prostriedkov a peniazmi oceniteľných hodnôt vykonávané
a)
holdingovou spoločnosťou,
b)
3
štátnym orgánom alebo štátnym orgánom iného štátu,
c)
obcou, vyšším územným celkom alebo organizáciou územnej samosprávy iného štátu,
d)
Sociálnou poisťovňou alebo inou obdobnou zahraničnou inštitúciou sociálneho zabezpečenia a dôchodkovou správcovskou spoločnosťou
1)
alebo inou obdobnou zahraničnou inštitúciou spravujúcou fondy sociálneho a dôchodkového zabezpečenia,
e)
subjektom zriadeným na účely sekuritizácie,
f)
doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou
2)
a zamestnaneckou dôchodkovou spoločnosťou
3)
alebo inou obdobnou zahraničnou inštitúciou spravujúcou systémy účasti zamestnancov na účel sociálneho a dôchodkového zabezpečenia.
4
Čl. 6
bod 1
1. Prístup k podnikaniu správcovských spoločností podlieha povoleniu vydávanému príslušnými orgánmi domovského členského štátu správcovskej spoločnosti. Povolenie udelené správcovskej spoločnosti podľa tejto smernice platí pre všetky členské štáty.
N
203/2011
a Návrh zákona čl.VIII
§ 28 ods. 2 písm. a)
Ak je žiadateľom akciová spoločnosť, Národná banka Slovenska udelí povolenie podľa odseku 1, len ak je preukázané splnenie týchto podmienok:
a)
splatené základné imanie a ostatné zložky počiatočného kapitálu podľa
§ 47 ods. 1
,
U
5
Č: 7
ods. 1
písm. a)
1. Bez toho, aby tým boli dotknuté ostatné všeobecne uplatňované podmienky stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch, príslušné orgány nevydajú povolenie správcovskej spoločnosti, ak neboli splnené aspoň tieto podmienky:
a)
správcovská spoločnosť počiatočné imanie najmenej 125 000 EUR po zohľadnení nasledujúceho:
i)
ak hodnota portfólií správcovskej spoločnosti presiahne 250 000 000 EUR, od správcovskej spoločnosti sa musí vyžadovať, aby poskytla dodatočný objem vlastných zdrojov, čo sa rovná 0,02 % sumy, o ktorú hodnota portfólií správcovskej spoločnosti presahuje 250 000 000 EUR, ale požadované celkové počiatočné imanie a dodatočný objem však nesmie presiahnuť 10 000 000 EUR;
ii)
na účely tohto odseku sa za portfóliá správcovskej spoločnosti musia považovať tieto portfóliá:
podielové fondy riadené správcovskou spoločnosťou vrátane portfólií, ktorých správou poverila tretie osoby, s výnimkou portfólií, ktorých riadením bola poverená tretími osobami,
investičné spoločnosti, pre ktoré je správcovská spoločnosť správcovskou spoločnosťou vybranou na zastupovanie,
ostatné podniky kolektívneho investovania riadené správcovskou spoločnosťou vrátane portfólií, ktorých správou poverila tretie osoby, s výnimkou portfólií, ktorých riadením bola poverená tretími osobami;
iii)
N
203/2011
a Návrh zákona čl.VIII
203/2011
a Návrh zákona čl.VIII
203/2011
§ 28 ods. 2
písm. a) a b)
§ 28 ods. 4
písm. h)
§ 47 ods. 2
Ak je žiadateľom akciová spoločnosť, Národná banka Slovenska udelí povolenie podľa odseku 1, len ak je preukázané splnenie týchto podmienok:
a)
splatené základné imanie a splatené ostatné zložky počiatočného kapitálu podľa
§ 47 ods. 1
,
b)
pôvod počiatočného kapitálu vrátane základného imania a ďalších finančných zdrojov budúcej správcovskej spoločnosti je prehľadný a dôveryhodný,
(4)
Ak je žiadateľom akciová spoločnosť, žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 obsahuje
h)
doklad o splatení základného imania a ostatných zložiek počiatočného kapitálu.
(2)
Správcovská spoločnosť je povinná dodržiavať primeranosť vlastných zdrojov. Vlastné zdroje správcovskej spoločnosti primerané podľa tohto zákona, ak nie nižšie ako
a)
súčet 125 000 eur a 0,02 % z hodnoty spravovaného majetku prevyšujúcej 250 000 000 eur; táto suma sa ďalej nezvyšuje, ak dosiahne 10 000 000 eur, ak ide o
Ú
6
bez ohľadu na objem takých požiadaviek nesmú byť vlastné zdroje správcovskej spoločnosti nikdy nižšie ako suma stanovená v článku 21 smernice 2006/49/ES;
203/2011 a Návrh zákona čl.VIII
§ 26c ods. 2
správcovskú spoločnosť s povolením podľa
§ 28
,
b)
súčet 125 000 eur a 0,02 % z hodnoty majetku v alternatívnych investičných fondoch alebo zahraničných alternatívnych investičných fondoch spravovaných správcovskou spoločnosťou prevyšujúcej 250 000 000 eur; táto suma sa ďalej nezvyšuje, ak dosiahne 10 000 000 eur, ak ide o správcovskú spoločnosť s povolením podľa
§ 28a
,
c)
jedna štvrtina priemerných všeobecných prevádzkových nákladov správcovskej spoločnosti za predchádzajúci kalendárny rok; ak správcovská spoločnosť vznikla pred menej ako jedným rokom, jedna štvrtina hodnoty všeobecných prevádzkových nákladov uvedených v jej obchodnom pláne,
d)
suma potrebná na pokrytie potenciálnych rizík profesijnej zodpovednosti za škody vyplývajúce zo zanedbania odbornej starostlivosti pri správe alternatívnych investičných fondov alebo zahraničných alternatívnych investičných fondov vypočítaná podľa osobitného predpisu.
33f)
Samosprávny investičný fond nemôže vykonávať inú činnosť, ako činnosti podľa
§ 27 ods. 2
,
4 a 5
. Predmetom činnosti samosprávneho investičného fondu
7
203/2011
a Návrh zákona čl.VIII
203/2011
a Návrh zákona čl.VIII
§ 15a ods. 3
§ 47
Ods. 1
je zhromažďovanie peňažných prostriedkov a peniazmi oceniteľných hodnôt od investorov s cieľom investovať ich v súlade s určenou investičnou politikou v prospech osôb, ktorých peňažné prostriedky boli zhromaždené.
Ak by odkúpením akcie investičného fondu s premenlivým základným imaním došlo k zníženiu jeho základného imania pod minimálnu hodnotu ustanovenú podľa
§
220b ods. 2 Obchodného zákonníka
alebo ak ide o samosprávny investičný fond s premenlivým základným imaním k zníženiu počiatočného kapitálu.11a) pod minimálnu hodnotu podľa
§ 26c ods. 5
, investičný fond s premenlivým základným imaním rozhodne o pozastavení vyplácania akcií postupom podľa
§ 15
a prijatí nevyhnutných opatrení na zabezpečenie udržania minimálnej hodnoty základného imania alebo zvolá valné zhromaždenie.
(1)
Počiatočný kapitál správcovskej spoločnosti je aspoň 125 000 eur.
8
Čl. 8 bod 1
1. Príslušné orgány neudelia povolenie na začatie podnikania správcovskej spoločnosti, pokiaľ nie informované o totožnosti akcionárov alebo členov, či priamych alebo nepriamych, o fyzických alebo právnických osobách, ktoré majú kvalifikovanú účasť a o výške tejto účasti.
Príslušné orgány odmietnu udeliť povolenie, ak, berúc do úvahy potrebu zabezpečiť riadne a obozretné riadenie správcovskej spoločnosti, nie spokojné s vhodnosťou akcionárov alebo členov uvedených v prvom pododseku.
N
203/2011
a Návrh zákona čl.VIII
§ 28 ods. 2 písm. c)
Ak je žiadateľom akciová spoločnosť, Národná banka Slovenska udelí povolenie podľa odseku 1, len ak je preukázané splnenie týchto podmienok:
c)
každá osoba s kvalifikovanou účasťou
17)
na budúcej správcovskej spoločnosti je vhodná a vzťah tejto osoby s inými osobami je prehľadný, najmä prehľadné podiely na základnom imaní zložení počiatočného
kapitálu podľa
§ 47 ods. 1
a na hlasovacích právach,
U
Č: 29 ods. 4
4. Príslušné orgány domovského členského štátu investičnej spoločnosti môžu odňať povolenie vydané investičnej spoločnosti podľa tejto smernice len vtedy, ak táto spoločnosť:
a)
nezačne využívať povolenie do 12 mesiacov, výslovne sa zriekne povolenia alebo skončila so svojou činnosťou uvedenou v tejto smernici pred viac než 6 mesiacmi, pokiaľ daný členský štát nestanovil, že povolenie v takýchto prípadoch zaniká;
b)
mala udelené povolenie na základe nepravdivých údajov alebo pomocou akýchkoľvek iných protiprávnych prostriedkov;
c)
prestala spĺňať podmienky, na základe ktorých bolo povolenie udelené;
d)
závažne alebo systematicky porušuje ustanovenia prijaté na základe tejto smernice, alebo
e)
spadá do ktoréhokoľvek z prípadov, keď vnútroštátny zákon stanovuje odňatie.
N
203/2011
a Návrh zákona čl.VIII
203/2011
a Návrh zákona čl.VIII
§ 207 ods.1
pís.a)
§ 207 ods.3
písm. d)
Národná banka Slovenska odoberie povolenie podľa
§ 28
alebo povolenie podľa
§ 28a
, ak
a)
počiatočný kapitál správcovskej spoločnosti klesol pod 125 000 eur alebo počiatočný kapitál samosprávneho investičného fondu klesol pod 300 000 eur,
Národná banka Slovenska môže odobrať povolenie podľa
§ 28
alebo povolenie podľa
§ 28a
, ak
d)
počiatočný kapitál alebo vlastné zdroje správcovskej spoločnosti klesli pod úroveň vyžadovanú podľa
§ 47
a opatrenie na ozdravenie správcovskej spoločnosti neviedlo k náprave alebo počiatočný kapitál alebo vlastné zdroje
Ú
9
samosprávneho investičného fondu klesli pod úroveň vyžadovanú podľa 26c ods. 5.
Čl. 52 ods. 4
4. Členské štáty môžu zvýšiť 5 % limit stanovený v odseku 1 prvom pododseku najviac na 25 % v prípade, ak boli dlhopisy emitované pred 8. júlom 2022 a spĺňali požiadavky stanovené v tomto odseku platné k dátumu ich emisie, alebo ak dlhopisy spadajú pod vymedzenie krytých dlhopisov článku 3 bode 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2162 (
18
).
Ak PKIPCP investuje viac než 5 % svojich aktív do dlhopisov uvedených v prvom pododseku a emitovaných jedným emitentom, celková hodnota týchto investícií neprekročí 80 % hodnoty aktív PKIPCP.
N
Návrh zákona čl.VIII
§ 89 ods. 7
Hodnota dlhopisov vydaných jednou bankou alebo zahraničnou bankou v členskom štáte, ktoré boli vydané pred 8. júlom 2022 a spĺňajú podmienky, že ich emitent podlieha dohľadu chrániacemu záujmy majiteľov dlhopisov a peňažné prostriedky získané emisiou dlhopisov investované do takých aktív, ktoré do splatnosti dlhopisov kryjú záväzky emitenta spojené s emisiou týchto dlhopisov a ktoré môžu byť pri platobnej neschopnosti emitenta prednostne použité na vyplatenie menovitej hodnoty dlhopisov a výnosu z dlhopisov, alebo ktoré vymedzené ako kryté dlhopisy osobitným predpisom,51a), nesmie tvoriť viac ako 25 % hodnoty majetku v štandardnom fonde. Súčet hodnoty dlhopisov nadobudnutých do majetku v štandardnom fonde podľa prvej vety nesmie prekročiť 80 % hodnoty majetku v štandardnom fonde.
Ú
LEGENDA:
10
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)