1
3
Návrh
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z ... 2020
o elektronickom predkladaní žiadostí
Národná banka Slovenska podľa § 94 ods. 6 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
Elektronický komunikačný systém Európskej centrálnej banky
(1)Elektronickou podobou sa rozumie elektronický komunikačný systém Európskej centrálnej banky (ďalej len ,,Elektronický komunikačný systém ECB“), ktorý slúži na podávanie žiadosti v elektronickej podobe týkajúcej sa konania pred Národnou bankou Slovenska spadajúceho1 v rámci jednotného mechanizmu dohľadu do výlučnej právomoci Európskej centrálnej banky podľa osobitného predpisu2, sledovanie jednotlivých štádií konania a elektronickú komunikáciu medzi žiadateľom, Národnou bankou Slovenska, a Európskou centrálnou bankou v rámci konania.
(2)Elektronický komunikačný systém ECB je dostupný na webovej stránke bankového dohľadu Európskej centrálnej banky alebo cez odkaz uvedený na webovej stránke Národnej banky Slovenska.
§ 2
Elektronická podoba žiadosti a jej príloh
(1)Žiadosťou v elektronickej podobe je online formulárový dokument v Elektronickom komunikačnom systém ECB obsahujúci automatizované spracovateľské pravidlá, prostredníctvom ktorých je možné elektronickými prostriedkami vyplniť požadované údaje a informácie a prezentovať ich v štruktúrovanej forme.
(2)Žiadosť v elektronickej podobe sa podáva pri konaniach o:
a)udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 9 ods. 4 zákona na voľbu alebo vymenovanie člena štatutárneho orgánu alebo člena dozornej rady alebo na menovanie prokuristu, na ustanovenie vedúceho zamestnanca alebo vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu v banke,
b)udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona na nadobudnutie alebo ďalšie zvýšenie kvalifikovanej účasti na banke,
c)udelenie bankového povolenia podľa § 7 zákona,
d)udelenie predchádzajúceho súhlasu na vrátenie bankového povolenia podľa § 28 ods. 1 písm.
b) zákona.
1 § 16 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom v znení neskorších predpisov.
2 Čl. 4 Nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013 , ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (Ú. v. L 287, 29.10.2013).
2
(3)Žiadosť v elektronickej podobe podľa § 2 písm. a) sa podáva len vo vzťahu k významným bankám3.
(4)Elektronickou podobou príloh žiadosti je elektronický formát vytvorený skenovaním originálov príloh žiadosti alebo ich úradne osvedčených kópií podľa osobitného predpisu4.
§ 3
Postup pri predkladaní žiadosti a jej príloh v elektronickej podobe
(1)Žiadateľ podáva žiadosť v elektronickej podobe cez užívateľský účet zriadený v Elektronickom komunikačnom systéme ECB prostredníctvom užívateľa. Užívateľ je fyzická osoba oprávnená konať v mene žiadateľa, ktorý zriadený autorizovaný prístup do Elektronického komunikačného systému ECB a pridelené oprávnenia na podávanie, dopĺňanie a oboznamovanie sa s úkonmi v konaní.
(2)Postup zriadenia prístupu do Elektronického komunikačného systému ECB, zriadenia užívateľského účtu ako aj vytváranie a riadenie užívateľov je uvedený na webovej stránke bankového dohľadu Európskej centrálnej banky.
§ 4
Účinnosť
Toto opatrenie nadobúda účinnosť xx.xx 2021.
Peter Kažimír
guvernér
3 Čl. 2 ods. 16 Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 zo 16. apríla 2014 o rámci pre spoluprácu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu medzi Európskou centrálnou bankou, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi orgánmi (nariadenie o rámci JMD) (ECB/2014/17) (Ú. v. EÚ L 141, 14.5.2014).
4 § 16 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom v znení neskorších predpisov.