X/2021
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z XXX 2021,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o nezávislosti členov štatutárneho orgánu a dozornej rady podľa § 25 ods. 17 zákona o bankách
Národná banka Slovenska podľa § 25 ods. 17 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
(1)Nezávislosťou sa rozumie formálna nezávislosť a nezávislosť myslenia.
§ 2
(1)Formálnou nezávislosťou sa rozumie neexistencia súčasných alebo predchádzajúcich vzťahov alebo prepojení akejkoľvek povahy s finančnými inštitúciami, ktoré by mohli mať vplyv na objektívny a vyvážený úsudok člena dozornej rady a ktoré by mohli oslabiť jeho schopnosť prijímať nezávislé rozhodnutia.
(2)Ak v odseku 3 nie je ustanovené inak, za formálne nezávislého sa nepovažuje osoba, ktorá:
a) alebo mala mandát ako člen štatutárneho orgánu banky v banke, patriacej do prudenciálnej konsolidácie banky, pokiaľ túto pozíciu zastávala v predchádzajúcich piatich rokoch;
b)je ovládajúcim akcionárom banky, alebo zastupuje záujmy ovládajúceho akcionára banky;
c)je osobou s osobitným vzťahom k banke podľa § 35 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách;
d)je zamestnancom akcionára banky alebo osoby v rámci obchodnej skupiny banky;
e)v období predchádzajúcich troch rokov pôsobila na pozícii vedúceho zamestnanca osoby v obchodnej skupine banky;
f)bola v období predchádzajúcich troch rokov v pozícii odborného poradcu, externého audítora banky, ich zamestnanca, alebo zamestnancom osoby v rámci obchodnej skupiny banky;
g)bola v období predchádzajúcich troch rokov významným klientom banky alebo dodávateľom banky;
h)je členom dozornej rady banky volená zamestnancami.
(3)Ustanovenia odseku 2 sa nevzťahujú na člena dozornej rady banky, pri ktorom banka Národnej banke Slovenska dostatočne preukáže že napriek existencii niektorej z
okolností v odseku 2 písm. a) g) by mal byť člen dozornej rady považovaný za nezávislého.
§ 3
(4)Nezávislosťou myslenia člena dozornej rady alebo predstavenstva banky sa rozumie:
a)schopnosť uvažovať a rozhodovať samostatne podľa vlastného vedomia a svedomia, v najlepšom záujme banky a v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi, dobrou praxou vo finančnej oblasti a dobrými mravmi;
b)absencia reálneho alebo potenciálneho konfliktu záujmov.
§ 4
Účinnosť
Toto opatrenie nadobúda účinnosť xx.xx 2021.