NÁVRH
Opatrenie Národnej banky Slovenska z XX 2021 č. X/2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2010, ktorým ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 28 ods. 7 zákona o bankách (oznámenie č. 219/2010 Z. z.) v znení zmien a doplnení podľa opatrenia č. 2/2018
Národná banka Slovenska podľa § 28 ods. 7 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) plánuje vydať novelu opatrenia v lehote korešpondujúcej s účinnosťou k 8. júlu 2022.
Návrh opatrenia bude obsahovať úpravu podrobností podmienok podľa § 28 ods. 25 zákona k žiadosti o predchádzajúci súhlas podľa § 28 ods. 1 písm. f) zákona, teda o predchádzajúci súhlas na začatie vykonávania činností súvisiacich s prvým program krytých dlhopisov podľa § 67 ods. 5 a pre každý ďalší program krytých dlhopisov samostatne.
V platnom znení opatrenia tieto podrobnosti podľa nového odseku 25 takmer v plnom rozsahu obsiahnuté. Preto novelou tohto opatrenia bude potrebné zabezpečiť predovšetkým legislatívno-technické prepojenie s povoľovacími požiadavkami navrhovaného znenia § 28 ods. 25 zákona, v zmysle ktorého platí, že na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa § 28 odseku 1 písm. f) sa od banky vyžaduje:
a)obchodný plán vychádzajúci z navrhovanej činnosti vydávať kryté dlhopisy,
b)primeranosť politík, postupov a metodík zameraných na ochranu majiteľov krytých dlhopisov v oblasti schvaľovania, zmeny, obnovenia a refinancovania úverov, ktoré sú súčasťou krycieho súboru,
c)primeranosť kvalifikácie a znalosti vedúcich zamestnancov a pracovníkov vyčlenených na program krytých dlhopisov, ak ide o emisiu krytých dlhopisov a správu programu krytých dlhopisov,
d)administratívne usporiadanie krycieho súboru a jeho dozoru podľa § 67 82, splnenie ďalších podmienok súvisiacich s programom krytých dlhopisov.