1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) vypracovalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Spolugestorom transpozície bola určená Národná banka Slovenska, ktorá je zároveň aj spolupredkladateľom. Cieľom návrhu zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2162 z 27. novembra 2019 o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa menia smernice 2009/65/ES a 2014/59/EÚ (Ú. v. L 328, 18.12.2019) (ďalej len „smernica CBD“), ktorej hlavným cieľom je harmonizovať právny rámec krytých dlhopisov, ktoré musia spĺňať určité štrukturálne požiadavky (mechanizmus dvojitej ochrany, zabránenie automatickému zosplatneniu v prípade úpadku, vysoká kvalita aktív v krycom súbore, ich oddelenie a vyňatie z majetkovej podstaty v prípade úpadku, jednotné európske označovanie ai.). Tým by sa mal zabezpečiť bezproblémový a trvalý rozvoj dobre fungujúcich trhov s krytými dlhopismi v Európskej únii a mali by sa obmedziť potenciálne riziká a slabé miesta v oblasti finančnej stability.
Súčasná platná právna úprava krytých dlhopisov je obsiahnutá v dvanástej časti zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá prešla komplexnou reformou v roku 2017 a je účinná od 1. januára 2018. Ide o národnú úpravu, ktorá je v mnohých prvkoch v súčasnosti v súlade so smernicou CBD, vzhľadom na to, že Ministerstvo financií SR pri príprave tejto spomínanej legislatívnej úpravy vychádzalo takisto ako Európska komisia z odporúčaní Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA). Avšak zostávajú určité ustanovenia smernice CBD, ktoré je potrebné dôsledne transponovať. Ide najmä o
rozšírenie okruhu aktív, ktoré je možné zahrnúť do krycieho súboru a ktoré musia byť vysoko kvalitné v záujme zabezpečenia spoľahlivosti krycieho súboru,
ustanovenia týkajúce sa spoločného financovania a možnosti nákupu aktív alebo prevodu aktív prostredníctvom dohody o finančných zárukách od iných bánk alebo prípadne od iných spoločností, ktoré nie bankami avšak za dodržania dôsledného posúdenia úverovej bonity dlžníka,
zosúladenie informácií, ktoré banka, ktorá emituje kryté dlhopisy, zverejňovať pre investorov a definovanie tých informácií, ktoré si Národná banka Slovenska môže v určitých situáciách vyžiadať,
úpravy ohľadne ukazovateľa krytia v závislosti od zloženia krycieho súboru, resp. programu krytých dlhopisov,
úpravy súvisiace s predchádzajúcim súhlasom na vykonávanie činností s programom krytých dlhopisov a úpravy sankcií a
jednotné označovanie krytých dlhopisov v celej Európskej únii.
Navrhované zmeny majú za cieľ zlepšiť existujúcu úpravu a napomôcť stabilite financovania bánk, prispieť k rozvoju slovenského kapitálového trhu a posilniť ochranu a právnu istotu investorov.
Zmeny majú smerovať k tomu, aby kryté dlhopisy boli:
finančným nástrojom vyhovujúcim európskym štandardom a požiadavkám trhu,
kvalitné a obchodovateľné na finančnom trhu,
zaujímavou investičnou príležitosťou pre investorov aj mimo bankového sektora a zo
2
zahraničia,
s vysokou kreditnou a likvidnou kvalitou na trhoch aj v čase stresu,
vhodným a efektívnym zdrojom dlhodobého financovania podporujúcim obchodný model a stabilitu banky.
V nadväznosti na Čl. I návrh zákona o bankách sa upravuje v čl. IV novela zákona o cenných papieroch týkajúca sa umiestňovania krytých dlhopisov ako finančných nástrojov na účely služby hromadného financovania podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 zo 7. októbra 2020 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937 (Ú. v. L 347, 20.10.2020).
Zmeny v zákone o bankách si vyžiadali ďalšie legislatívne úpravy v súvisiacich právnych predpisoch v zákone č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, zákone č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zákone č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, v zákone č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zákone č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov, v zákone č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a v zákone č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Súčasťou návrhu aj legislatívne úpravy spočívajúce v spresnení niektorých platných ustanovení s cieľom reagovať na poznatky a skúsenosti z aplikačnej praxe (napr. precizovanie obsahu splnomocňovacieho ustanovenia § 94 ods. 6 na vydanie opatrenia Národnou bankou Slovenska o aspekty elektronického podávania žiadostí, doplnenie splnomocňovacieho ustanovenia na ustanovenie podrobností o nezávislosti člena štatutárneho orgánu alebo dozornej rady banky). Ide o úpravy technického charakteru, ktoré neprinášajú do praktického fungovania zásadné zmeny.
Prijatie navrhovaného zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, pričom bude mať možné pozitívne a negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie. Návrh zákona nemá sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, na služby verejnej správy pre občana, na informatizáciu a nemá vplyvy ani na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, nálezmi ústavného súdu, inými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s právom Európskej únie a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
3
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Predkladateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Spolupredkladateľ: Národná banka Slovenska
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2162 z 27. novembra 2019 o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa menia smernice 2009/65/ES a 2014/59/EÚ (ďalej len „smernica CBD“),
transpozičný deficit pri niektorých ustanoveniach smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/49/EÚ zo 16. apríla 2014 o systémoch ochrany vkladov (prepracované znenie),
transpozičný deficit pri niektorých ustanoveniach smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES,
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014 , ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (ďalej len „smernica BRRD“),
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009) v platnom znení,
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (Ú. v. L 174, 1.7.2011),
smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES (Ú. v. EÚ L337/35, 23.12.2015)
Termín začiatku a ukončenia PPK
začiatok PPK: 19. 3. 2021ukončenie PPK: 1. 4. 2021
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Apríl 2021
4
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
Jún 2021
2.Definovanie problému
Uveďte základné problémy, na ktoré navrhovaná regulácia reaguje.
Návrh zákona predstavuje plnú transpozíciu smernice CBD.
Súčasná platná právna úprava krytých dlhopisov je obsiahnutá v dvanástej časti zákona o bankách, ktorá prešla komplexnou reformou v roku 2017 a je účinná od 1. januára 2018. Ide o národnú úpravu, ktorá je v mnohých prvkoch v súčasnosti v súlade so smernicou CBD, vzhľadom na to, že Ministerstvo financií SR pri príprave tejto spomínanej legislatívnej úpravy vychádzalo takisto ako Európska komisia z odporúčaní Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA). Avšak zostávajú ustanovenia smernice CBD, ktoré je potrebné dôsledne transponovať.
Zmeny v zákone o bankách si vyžiadali ďalšie legislatívne úpravy v súvisiacich právnych predpisoch v zákone č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, zákone č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zákone č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, v zákone č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zákone č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov, v zákone č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a v zákone č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súčasťou návrhu aj legislatívne úpravy spočívajúce v spresnení niektorých platných ustanovení s cieľom reagovať na poznatky a skúsenosti z aplikačnej praxe (napr. precizovanie obsahu splnomocňovacieho ustanovenia § 94 ods. 6 na vydanie opatrenia Národnou bankou Slovenska o aspektoch elektronického podávania žiadostí, doplnenie splnomocňovacieho ustanovenia na ustanovenie podrobností o nezávislosti člena štatutárneho orgánu alebo dozornej rady banky). Jedná sa o úpravy technického charakteru, ktoré neprinášajú do praktického fungovania zásadné zmeny.
Obsahom úprav v zákone č. 371/2014 Z. z. je reflektovanie skutočnosti, že v roku 2020 bol zrušený zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov, ktorý v sebe obsahoval ustanovenie o možnom dočasnom poskytnutí finančných prostriedkov pre Radu pre riešenie krízových situácií (ďalej len „Rada“) na financovanie oprávnených výdavkov Rady spojených s riešením krízových situácií finančných inštitúcií v podmienkach Slovenskej republiky. Uvedenými úpravami sa teda zabezpečuje kontinuita preklenovacieho a návratného financovania Rady v prípade, ak oprávnené výdavky Rady vynaložené v súvislosti s uložením a výkonom jednotlivých opatrení na riešenie krízových situácií splatné skôr, ako ich môže Rada vymáhať od upadajúcej vybranej finančnej inštitúcie napr. môže ísť o opatrenia ocenenia aktív, práv a záväzkov upadajúcej finančnej inštitúcie, výkonom osobitnej správy, vládnymi stabilizačnými opatreniami a pod.
3.Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť).
Hlavným cieľom návrhu zákona je v súlade s cieľmi smernice CBD snaha harmonizovať právny rámec krytých dlhopisov, ktoré musia spĺňať určité štrukturálne požiadavky, čím by sa mal zabezpečiť bezproblémový a trvalý rozvoj dobre fungujúcich trhov s krytými dlhopismi v celej Európskej únii a mali by sa obmedziť potenciálne riziká a slabé miesta v oblasti finančnej stability.
Aby bola smernica CBD plne transponovaná, je nutné v zákone o bankách a súvisiacich právnych predpisoch vykonať určité úpravy. Ide najmä o
rozšírenie okruhu aktív, ktoré je možné zahrnúť do krycieho súboru a ktoré musia byť vysoko kvalitné v záujme zabezpečenia spoľahlivosti krycieho súboru,
5
ustanovenia týkajúce sa spoločného financovania a možnosti nákupu aktív alebo prevodu aktív prostredníctvom dohody o finančných zárukách od iných bánk alebo prípadne od iných spoločností, ktoré nie bankami avšak za dodržania dôsledného posúdenia úverovej bonity dlžníka,
zosúladenie informácií, ktoré banka, ktorá emituje kryté dlhopisy, musí zverejňovať pre investorov a ktoré musí predkladať Národnej banke Slovenska,
úpravy ohľadne ukazovateľa krytia v závislosti od zloženia krycieho súboru, resp. programu krytých dlhopisov,
úpravy súvisiace s predbežným súhlasom na vykonávanie činností s programom krytých dlhopisov, ako aj úpravy sankcií a
jednotné označovanie krytých dlhopisov v celej Európskej únii.
Navrhované zmeny majú za cieľ zlepšiť existujúcu úpravu a napomôcť stabilite financovania bánk, prispieť k rozvoju slovenského kapitálového trhu a posilniť ochranu a právnu istotu investorov.
Zmeny majú smerovať k tomu, aby kryté dlhopisy boli:
finančným nástrojom vyhovujúcim európskym štandardom a požiadavkám trhu,
kvalitné a obchodovateľné na finančnom trhu,
zaujímavou investičnou príležitosťou pre investorov aj mimo bankového sektora a zo zahraničia,
s vysokou kreditnou a likvidnou kvalitou na trhoch aj v čase stresu,
vhodným a efektívnym zdrojom dlhodobého financovania podporujúcim obchodný model a stabilitu banky.
4.Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:
Banky, ktoré emitujú kryté dlhopisy (4)
5.Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia boli posudzované?
Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované.
Alternatívne riešenia neboli zvažované.
Nulový variant nie je možné realizovať, keďže ide o transpozíciu smernice v nutnom rozsahu a v prípade nesplnenia povinnosti transpozície Európska komisia začne voči Slovenskej republike konanie o porušení podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
V súvislosti s možnosťou pre významné banky podávať niektoré žiadosti podľa zákona o bankách nielen v listinnej podobe, ale aj elektronicky prostredníctvom elektronického komunikačného systému Európskej centrálnej banky (IMAS Portal) bude potrebné pripraviť a prijať opatrenie Národnej banky Slovenska o elektronickom predkladaní takýchto žiadostí. Možnosť elektronického podávania žiadostí je v štádiu prípravy, pričom zriaďovanie prístupu bánk do IMAS Portalu, ako užívateľských účtov je v kompetencii Európskej centrálnej banky.
6
7.Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu s odôvodnením.
Národná úprava nejde nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ. Transponujú sa minimálne požiadavky smernice CBD spolu s maximálnou možnou flexibilitou a zachovaním vysokého ratingu krytých dlhopisov vydávaných bankami na Slovensku.
8.Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k návrhu.
Navrhovaná právna úprava by mala mať prevažne pozitívny dopad na podnikateľské prostredie, najmä vďaka zvýšeniu dôvery investorov, čím sa zlepší prístupu k financovaniu úverov zabezpečených nehnuteľnosťami prostredníctvom vydávania krytých dlhopisov bankami. Tieto dopady však nie je možné vyčísliť, pretože vydávanie krytých dlhopisov je len možnosť a vplyvy tak závisia od rozhodnutí konkrétnej banky v závislosti od charakteru a rozsahu jej činností.
Zvýšenie záťaže budú predstavovať povinnosti v oblasti transparentnosti a splnenia povinností pri vydávaní krytých dlhopisov, pričom tieto povinnosti plynú vo väčšej miere zo v súčasnosti platných predpisov a čiastočne z európskej legislatívy, ktorá je predmetom transpozície a budú sa vzťahovať len na banky, ktoré budú vydávať kryté dlhopisy. Tieto dopady taktiež nie je možné úplne presne kvantifikovať, nakoľko ich presné vyčíslenie závisí od interných postupov alebo systémov banky.
7
Na základe vyššie uvedených dôvodov nie je možné jednoznačne určiť a kvantifikovať, ktoré vplyvy (pozitívne alebo negatívne) na podnikateľské prostredie prevládajú.
V tejto súvislosti si tiež dovoľujeme upriamiť pozornosť na skutočnosť, že samotné úpravy v zákone o riešení krízových situácií na finančnom trhu nebudú mať priame negatívne vplyvy na štátny rozpočet.
Obsahom úprav v zákone o riešení krízových situácií je reflektovanie skutočnosti, že v roku 2020 bol zrušený zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov, ktorý v sebe obsahoval ustanovenie o možnom dočasnom poskytnutí finančných prostriedkov pre Radu pre riešenie krízových situácií (ďalej len „Rada“) na financovanie oprávnených výdavkov Rady spojených s riešením krízových situácií finančných inštitúcií v podmienkach Slovenskej republiky.
Uvedenými úpravami sa teda zabezpečuje kontinuita financovania Rady v prípade, ak oprávnené výdavky Rady vynaložené v súvislosti s uložením a výkonom jednotlivých opatrení na riešenie krízových situácií splatné skôr, ako ich môže Rada vymáhať od upadajúcej vybranej finančnej inštitúcie príkladmo môže ísť napríklad o opatrenia ocenenia aktív, práv a záväzkov upadajúcej finančnej inštitúcie, výkonom osobitnej správy, vládnymi stabilizačnými opatreniami a pod.
V tejto spojitosti si dovoľujeme upriamiť pozornosť na skutočnosť, že v prípade, ak v procese riešenia krízovej situácie finančnej inštitúcie vznikne potreba dočasného financovania vybraných ozdravných opatrení z prostriedkov štátnych finančných aktív, dočasne poskytnuté finančné prostriedky budú splatené vybranými finančnými inštitúciami, ktorých krízová situácia sa rieši.
11.Kontakt na spracovateľa
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov
Ing. Tomáš Poloma
02/5958 4528,
tomas.poloma@mfsr.sk
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
12.Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky, príp. analýz vplyvov vychádzali.
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov neuplatňuje k materiálu žiadne pripomienky ani odporúčania.
Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje súhlasné stanovisko s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie.
8
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Zmeny zákonov v článku I a s tým súvisiacich ostatných článkov budú mať vplyvy na banky, ktoré sú emitentmi krytých dlhopisov (počet 4).
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
Predkladateľ požiadal v súlade s bodmi 5.7 a 5.8. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (schválená uznesením vlády SR č. 24 zo 14. januára 2015 v znení uznesenia vlády SR č. 513 zo 16. septembra 2015 a uznesenia vlády SR č. 76 z 24. februára 2016) o konzultáciu legislatívneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ku ktorému bola zverejnená predbežná informácia pod č. PI/2020/214, v rámci doby trvania konzultácie, ktorú sme navrhli od 5. októbra 2020 do 16. októbra 2020. Išlo o 44 subjektov (združenia zástupcov podnikateľského prostredia vrátane bánk a pobočiek zahraničných bánk). K predbežnej informácii zverejnenej na portáli právnych predpisov sa nevyjadril žiadny subjekt, ani nikto nenamietal navrhovanú lehotu, ani neprejavil záujem o konzultáciu.
Počas prípravy samotného návrhu zákona prebiehala intenzívna diskusia, ktorej sa zúčastňovali zástupcovia Národnej banky Slovenska a zástupcovia bánk a Slovenskej bankovej asociácie.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Bez vplyvu.
9
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Navrhovaná právna úprava by mala mať prevažne pozitívny dopad na podnikateľské prostredie, najmä vďaka zvýšeniu dôvery investorov, čím sa zlepší prístupu k financovaniu úverov zabezpečených nehnuteľnosťami prostredníctvom vydávania krytých dlhopisov bankami. Tieto dopady však nie je možné vyčísliť, pretože závisia aj od rozhodnutí konkrétnej banky v závislosti od charakteru a rozsahu jej činností.
Zvýšenie záťaže budú predstavovať povinnosti v oblasti transparentnosti a splnenia povinností pri vydávaní krytých dlhopisov, pričom tieto povinnosti plynú vo väčšej miere zo v súčasnosti platných predpisov a čiastočne z európskej legislatívy, ktorá je predmetom transpozície a budú sa vzťahovať len na banky, ktoré budú vydávať kryté dlhopisy. Tieto dopady taktiež nie je možné úplne presne kvantifikovať, nakoľko ich presné vyčíslenie závisí od interných postupov alebo systémov banky.
Na základe vyššie uvedených dôvodov nie je možné jednoznačne určiť a kvantifikovať, ktoré vplyvy (pozitívne alebo negatívne) na podnikateľské prostredie prevládajú.
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Administratívne náklady je ťažké kvantifikovať, nakoľko podrobnosti o rozsahu predkladaných informácií a hlásení sa môžu do veľkej miery určiť opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov. Napriek tomu uvádzame výpočet minimálnych odhadovaných administratívnych nákladov, ktoré bankám, ktoré emitujú kryté dlhopisy, pravdepodobne implementáciou návrhu zákona vzniknú.
V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že bankám, ktoré sú emitentmi krytých dlhopisov, ani hypotekárnym bankám, ktoré vedú register hypoték, nevznikajú žiadne nové administratívne náklady v súvislosti s vedením registra krytých dlhopisov, ani so správou o krytých dlhopisoch.
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady na 1 podnikateľa
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady
0
0
Nepriame finančné náklady
0
0
Administratívne náklady
51
204
Celkové náklady regulácie
51
204
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
10
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Nedochádza k vplyvu na konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu.
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
Nedochádza k vplyvu na inovácie.
11
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona:
Vláda Slovenskej republiky.
2.Názov návrhu zákona:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
3.Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a)v primárnom práve
-čl. 3 ods. 1 písm. b), čl. 4, čl. 26 ods. 2, čl. 49 66, čl. 107 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (konsolidované znenie) (Ú. v. C 202, 7.6.2016) v platnom znení,
-Protokol č. 4 o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojený k Zmluve o fungovaní Európskej únie (Ú. v. C 202, 7.6.2016) v platnom znení.
b)v sekundárnom práve
-smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2162 z 27. novembra 2019
o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa menia smernice 2009/65/ES a 2014/59/EÚ (Ú. v. L 328, 18.12.2019), gestor: MF SR, spolugestor: NBS,
-smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/49/EÚ zo 16. apríla 2014
o systémoch ochrany vkladov (prepracované znenie) (Ú. v. L 173, 12.6.2014), gestor: MF SR, spolugestor: NBS,
-smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa
stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. L 173, 12.6.2014) v platnom znení, gestor: MF SR, spolugestor: NBS,
-smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k
činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013) v platnom znení, gestor: MF SR, spolugestor: NBS,
-smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii
zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (prepracované znenie) (Ú. v. L 302, 17.11.2009) v platnom znení, gestor: MF SR, spolugestor: NBS,
-smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o
platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 a ktorou sa zrušuje
12
smernica 2007/64/ES (Ú. v. L 337, 23. 12. 2015), gestor: MF SR, spolugestor: NBS,
-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013
o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. L 176, 27.6.2013) v platnom znení, gestori: MF SR, NBS,
-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012
o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012) v platnom znení, gestori: MF SR, NBS,
-delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2251 zo 4. októbra 2016, ktorým sa
dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre postupy zmierňovania rizika pre zmluvy o mimoburzových derivátoch, ktoré centrálna protistrana nezúčtovala (Ú. v. EÚ L 340, 15.12.2016) v platnom znení, gestori: MF SR, NBS,
-nariadene Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade
s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. L 320, 29.11.2008) v platnom znení, gestor: MFSR,
-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014
o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. L 257, 28.8.2014), gestori: NBÚ, MF SR, MV SR,
-delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/61 z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o požiadavku na krytie likvidity pre úverové inštitúcie (Ú. v. L 11, 17.1.2015), v platnom znení, gestori: MF SR, NBS,
-smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch
alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (Ú. v. L 174, 1.7.2011), v platnom znení, gestor: MF SR, spolugestor: NBS, MPSVR SR,
-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 zo 7. októbra 2020 o
európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937 (Ú. v. L 347, 20.10.2020), gestor: MF SR, ÚV SR,
-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017
o prospekte, ktorý sa uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (Ú. v. EÚ L 168, 30.6.2017) v platnom znení, gestor: MF SR, NBS,
-usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/510 z 19. decembra 2014
o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (ECB/2014/60) (Ú. v. L 91, 2.4.2015) v platnom znení, gestor: NBS,
-nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých
kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. L 187, 26.6.2014) v platnom znení, gestor: MPSVR SR, MPRV SR, MDV SR, PMÚ SR, MŽP SR, MŠVVŠ SR, MH SR, MK SR.
c)v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
-rozsudok Súdneho dvora vo veci C-452/04, Fidium Finanz AG proti Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, [2006],
13
Výrok rozhodnutia:
Vnútroštátna právna úprava, podľa ktorej členský štát na výkon činnosti poskytovania úverov v rámci podnikateľskej činnosti na jeho území spoločnosťou usadenou v treťom štáte vyžaduje predchádzajúce povolenie a podľa ktorej sa takéto povolenie musí zamietnuť najmä vtedy, ak uvedená spoločnosť nemá svoje ústredie alebo pobočku na tomto území, zasahuje prevažne do výkonu slobodného poskytovania služieb v zmysle článku 49 a nasl. ES. Spoločnosť usadená v treťom štáte sa nemôže odvolávať na tieto ustanovenia.
-rozsudok Súdneho dvora vo veci C-52/17, VTB Bank (Austria) AG proti Finanzmarktaufsichtsbehörde, [2018].
Výrok rozhodnutia:
1. Článok 64 a článok 65 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES, ako aj článok 395 ods. 1 a 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012, sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave, podľa ktorej sa v prípade prekročenia limitov expozície stanovených v článku 395 ods. 1 nariadenia č. 575/2013 úverovej inštitúcii automaticky ukladajú zrážkové úroky, hoci táto inštitúcia spĺňa podmienky stanovené v článku 395 ods. 5 tohto nariadenia, ktoré jej umožňujú prekročiť uvedené limity.
2. Článok 48 ods. 3 nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 zo 16. apríla 2014 o rámci pre spoluprácu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu medzi Európskou centrálnou bankou, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi orgánmi (nariadenie o rámci JMD) sa má vykladať v tom zmysle, že v zmysle tohto ustanovenia nemožno postup vo veci dohľadu považovať za formálne začatý, ani keď úverová inštitúcia oznámi vnútroštátnemu orgánu dohľadu prekročenie limitov stanovených v článku 395 ods. 1 nariadenia č. 575/2013, ani keď tento orgán prijal rozhodnutie v paralelnom konaní týkajúcom sa podobných porušení.
-rozsudok Súdneho dvora vo veci C-594/16, Enzo Buccioni proti Banca d’Italia za účasti Banca Network Investimenti SpA, [2018].
Výrok rozhodnutia:
Článok 53 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES, sa vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby príslušné orgány členských štátov sprístupnili dôverné informácie osobe, ktorá o ne požiada, na účely začatia občianskoprávneho alebo obchodného súdneho konania zameraného na ochranu majetkových záujmov, ktoré mali byť poškodené v dôsledku začatia nútenej likvidácie úverovej inštitúcie. Žiadosť o sprístupnenie informácií sa však musí vzťahovať na informácie,
14
v súvislosti s ktorými žiadateľ predložil presné a súhlasné indície nasvedčujúce tomu, že uvedené informácie sa ukazujú ako relevantné na účely občianskoprávneho alebo obchodného súdneho konania, ktorého predmet musí byť žiadateľom presne identifikovaný, pričom predmetné informácie sa nesmú použiť mimo takého konania. Príslušným orgánom a súdom prináleží, aby pred sprístupnením každej z požadovaných dôverných informácií zaručili rovnováhu medzi záujmom žiadateľa na disponovanie dotknutými informáciami a záujmami súvisiacimi so zachovaním dôvernosti informácií, na ktoré sa vzťahuje povinnosť zachovávať služobné tajomstvo.
-rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C - 88/13, Philippe Gruslin proti Beobank SA, [2014].
Výrok rozhodnutia:
Povinnosť stanovená v článku 45 smernice Rady 85/611/EHS z 20. decembra 1985 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/26/ES z 29. júna 1995, podľa ktorej je podnik kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov, ktorý predáva svoje podielové listy na území iného členského štátu, než v ktorom svoje sídlo, povinný zabezpečiť podielnikom vyplácanie v členskom štáte, kde sa podielové listy predávajú, sa vykladať tak, že nezahŕňa vydávanie osvedčení podielnikom o vlastníctve podielových listov, ktoré zapísané na ich meno v emitentovom registri podielnikov.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)Lehota na prebratie smernice (EÚ) 2019/2162 je stanovená do 8. júla 2021.
Lehota na prebratie smernice 2014/49/EÚ bola stanovená do 3. júla 2015 s výnimkou článku 8 ods. 4 kde bola stanovená lehota do 31. mája 2016.
Lehota na prebranie smernice 2014/59/EÚ bola stanovená do 31. decembra 2014.
Lehota na prebratie smernice 2013/36/EÚ bola stanovená do 31. decembra 2013.
Lehota na prebratie smernice 2011/61/EÚ bola stanovená do 22. júla 2013.
Lehota na prebratie smernice 2009/65/ES bola stanovená do 30. júna 2011.
Lehota na prebratie smernice 2015/2366 bola stanovená do 13. januára 2018.
b)Proti SR nebolo začaté konanie v rámci „EÚ Pilot“, ani nebol začatý postup Európskej komisie, alebo konanie Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení.
c)Smernica 2013/36/EÚ v platnom znení bola prebratá do zákona č. 483/2001 Z. z.
o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, do zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, do zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, do zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, do zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, do zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom
15
auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, do zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, do zákona č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, do zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, do zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, do opatrenia Národnej banky Slovenska z 28. októbra 2008 č. 18/2008 o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 11/2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely v znení neskorších predpisov, do opatrenia Národnej banky Slovenska č. 6/2010 z 11. mája 2010, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 28 ods. 1 zákona o bankách v znení neskorších predpisov, do opatrenia Národnej banky Slovenska z 31. marca 2015 č. 4/2015 o ďalších druhoch rizík, o podrobnostiach o systéme riadenia rizík banky a pobočky zahraničnej banky a ktorým sa ustanovuje čo sa rozumie náhlou a neočakávanou zmenou úrokových mier na trhu, do opatrenia Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2017 č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu v znení neskorších predpisov, do opatrenia Národnej banky Slovenska č. 13/2014 z 29. júla 2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu v znení neskorších predpisov, do opatrenia Národnej banky Slovenska č. 16/2014 z 2. septembra 2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk v znení neskorších predpisov, do opatrenia Národnej banky Slovenska z 31. marca 2015 č. 4/2015 o ďalších druhoch rizík, o podrobnostiach o systéme riadenia rizík banky a pobočky zahraničnej banky a ktorým sa ustanovuje čo sa rozumie náhlou a neočakávanou zmenou úrokových mier na trhu.
Smernica 2014/49/EÚ bola prebratá do zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a do zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Smernica 2014/59/EÚ v platnom znení bola prebratá do zákona č. 371/2014 Z. z. o riešení
krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, do zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, do zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, do zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a do zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Smernica 2011/61/EÚ v platnom znení bola prebratá do zákona č. 203/2011 Z. z. o
kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov, do zákona č. 566/2001 Z. z. o
16
cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, do zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, do zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov, do zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, do zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, do zákona č. 206/2013 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a do zákona č. 318/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
650/2004 Z. z.
o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Smernica 2009/65/ES v platnom znení bola prebratá do zákona č. 203/2011 Z. z.
o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov, do zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, do zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, do zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, do zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov a do zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do opatrenia Národnej banky Slovenska z 26. júla 2011 č. 6/2011 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov, do opatrenia Národnej banky Slovenska z 26. júla 2011 č. 7/2011 o vlastných zdrojoch správcovskej spoločnosti.
Smernica 2015/2366 bola prebratá do zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, do zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, do zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, do zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej