1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
604
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z . . . . . . . . . . . 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 314/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 234/2012 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 405/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 299/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 305/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 340/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z. a zákona č. 209/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 25 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:
„(17) Opatrením, ktoré môže vydať Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanovia podrobnosti o tom, čo sa rozumie nezávislosťou člena štatutárneho orgánu alebo člena dozornej rady banky.“.
2
2.V § 27 ods. 3 prvej vete sa slová „štatutárneho orgánu alebo členov dozornej rady, ktorí v príslušnej banke nevykonávajú žiadnu výkonnú funkciu“ nahrádzajú slovami „dozornej rady“.
3.V § 28 ods. 1 písmeno f) znie:
„f) na začatie vykonávania činností súvisiacich s prvým programom krytých dlhopisov podľa § 67 ods. 5 a pre každý ďalší program krytých dlhopisov samostatne,“.
4.V § 28 ods. 2 štvrtej vete sa slová „§ 67 80“ nahrádzajú slovami „odseku 25 a § 67 82“.
5.V § 28 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Národná banka Slovenska predchádzajúci súhlas podľa odseku 1 písm. f) získaný na základe nepravdivých údajov odoberie.“.
6.V § 28 ods. 7 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „podrobnosti o podmienkach podľa odseku 25 a spôsob preukazovania splnenia týchto podmienok.“.
7.§ 28 sa dopĺňa odsekmi 25 a 26, ktoré znejú:
„(25) Na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. f) sa od banky vyžaduje
a)obchodný plán vychádzajúci z navrhovanej činnosti vydávať kryté dlhopisy,
b)primeranosť politík, postupov a metodík zameraných na ochranu majiteľov krytých dlhopisov v oblasti schvaľovania, zmeny, obnovenia a refinancovania úverov, ktoré sú súčasťou krycieho súboru,
c)primeranosť kvalifikácie a znalosti vedúcich zamestnancov a zamestnancov vyčlenených na program krytých dlhopisov, ak ide o emisiu krytých dlhopisov a správu programu krytých dlhopisov,
d)administratívne usporiadanie krycieho súboru a jeho dozoru podľa § 67 až 82,
e)splnenie ďalších podmienok súvisiacich s programom krytých dlhopisov.
(26) Podmienky podľa odseku 25 a § 67 82 je banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, povinná dodržiavať počas celej doby platnosti predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. f). Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, je povinná vopred písomne informovať Národnú banku Slovenska o zmenách podmienok podľa odseku 25, ktoré boli podkladom na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. f).“.
8.V § 37 ods. 5 sa vypúšťa tretia veta.
9.V § 37 ods. 9 úvodná veta znie: „Ak § 67 ods. 3 neustanovuje inak, banka je povinná uverejňovať informácie o“.
10.V § 37 ods. 9 písmená i) a j) znejú:
„i) štruktúre krytých dlhopisov s uvedením ich ISIN,35aaa) ich splatnosti, počte a objeme emisií krytých dlhopisov, ich mene, na ktorú znejú, a o ich úrokových mierach,
j)celkovej hodnote krycieho súboru, hodnote, type, pomere, štruktúre splatnosti a metóde oceňovania aktív v krycom súbore a o dôležitých zmenách v ňom,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35aaa znie:
35aaa) § 7 ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z.“.
3
11.V § 37 ods. 9 sa za písmeno l) vkladajú nové písmená m) až p), ktoré znejú:
„m) trhovom riziku, vrátane úrokového rizika, menového rizika, kreditného rizika a rizika likvidity,
n) možnosti predĺženia splatnosti krytých dlhopisov podľa § 82 ods. 3 až 9,
o) úrovni požadovaného a dostupného krytia a úrovni zákonného, zmluvného a dobrovoľného nadmerného zabezpečenia podľa § 69,
p) percentuálnom podiele úverov, pri ktorých sa predpokladá, že došlo k zlyhaniu podľa osobitného predpisu35aab) a úverov viac ako 90 dní po splatnosti,“.
Doterajšie písmeno m) sa označuje ako písmeno q).
Poznámka pod čiarou k odkazu 35aab znie:
35aab) Čl. 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.
12.§ 37 sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:
„(19) Ak banka zriadenú organizačnú zložku v inom členskom štáte alebo v štáte, ktorý nie je členským štátom, informácie podľa odseku 6 sa uvádzajú v členení podľa členského štátu alebo štátu, ktorý nie je členským štátom.“.
13.V § 38 odsek 3 znie:
„(3) Národná banka Slovenska môže aj bez súhlasu klienta využívať údaje z registra pri výkone svojich úloh, činností a pôsobnosti podľa tohto zákona a osobitného predpisu8) a aj bez súhlasu klienta poskytuje údaje z registra banke, pobočke zahraničnej banky, Exportno-importnej banke Slovenskej republiky37aa) a Európskej centrálnej banke na účely podľa osobitného predpisu.35da) Národná banka Slovenska poskytuje údaje z registra aj klientovi, ak sa týkajú jeho osoby, a to na základe písomnej žiadosti klienta podanej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe do aktivovanej elektronickej schránky podľa osobitného predpisu;37aaa) ustanovenia osobitného predpisu o doručovaní37aab) sa nepoužijú. Ak Národná banka Slovenska poskytuje údaje z registra v elektronickej podobe klientovi, štatutárnemu orgánu klienta alebo inej osobe preukázateľne oprávnenej konať za klienta, komunikuje elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy.37aac) Žiadosť klienta o poskytnutie údajov z registra v listinnej podobe musí obsahovať úradne osvedčený podpis klienta, štatutárneho orgánu klienta alebo inej osoby preukázateľne oprávnenej konať za klienta. Ak žiadosť v listinnej podobe podáva viacero osôb konajúcich za klienta, musí byť žiadosť podpísaná úradne osvedčeným podpisom každej osoby konajúcej za klienta. Žiadosť klienta o poskytnutie údajov z registra v elektronickej podobe sa podáva na príslušnom elektronickom formulári prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy a musí obsahovať kvalifikovaný elektronický podpis37aad) klienta, štatutárneho orgánu klienta alebo inej osoby preukázateľne oprávnenej konať za klienta; ustanovenia osobitného predpisu37aae) sa nepoužijú. Ak elektronickú žiadosť podáva viacero osôb konajúcich za klienta, musí byť žiadosť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom každej osoby konajúcej za klienta. Ak elektronická žiadosť neobsahuje správne vyplnené požadované náležitosti žiadosti alebo ak to vyplynie z posúdenia žiadosti Národnou bankou Slovenska, môže Národná banka Slovenska požiadať o zaslanie žiadosti alebo jej prílohy v listinnej podobe. Národná banka Slovenska poskytne klientovi informácie podľa druhej vety v lehote jedného mesiaca odo dňa doručenia úplnej žiadosti v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Ak klient zistí, že v registri o
4
ňom uvedené nesprávne alebo neúplné údaje, môže požiadať o opravu údajov o ňom len banku, pobočku zahraničnej banky alebo Exportno-importnú banku Slovenskej republiky, ktorá tieto údaje poskytla do registra. Národná banka Slovenska môže ustanoviť poplatok za poskytnutie údajov z registra klientovi, ktorý je splatný pri doručení žiadosti v listinnej podobe alebo elektronickej podobe; na tieto poplatky sa rovnako vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu o poplatkoch uhrádzaných Národnej banke Slovenska.37ab)
Poznámky pod čiarou k odkazom 37aaa až 37aae znejú:
37aaa) § 13 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37aab) § 31a zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37aac) § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z..
37aad) Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. L 257, 28.8.2014).
37aae) § 23a zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
14.V § 50 ods. 1 písm. d) sa za slovo „celkového“ vkladá slovo „čistého“ a za slovo „rok“ sa vkladajú slová „vrátane hrubého príjmu pozostávajúceho z výnosov z úrokov a podobných výnosov, kladných výnosov z akcií a iných cenných papierov s pohyblivým výnosom alebo pevným výnosom a výnosom z provízií alebo poplatkov podľa osobitného predpisu48aaaa)“.
15.V § 50 ods. 1 písm. t) sa slovo „banka“ nahrádza slovom „osoba“.
16.V § 50 ods. 16 sa na konci pripája táto veta: „Osobné údaje, ktoré súčasťou informácií podľa prvej vety, Národná banka Slovenska zverejňuje na svojom webovom sídle na nevyhnutný čas a so zreteľom na premlčacie lehoty podľa odseku 10, najviac však desať rokov.“.
17.§ 50 sa dopĺňa odsekmi 24 až 26, ktoré znejú:
„(24) Národná banka Slovenska môže odobrať predchádzajúci súhlas podľa § 28 ods. 1 písm. f), ak banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov,
a)neplní alebo nedodržuje podmienky na vydanie tohto predchádzajúceho súhlasu alebo
b)opakovane alebo závažne porušila alebo porušuje svoje povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi súvisiacimi s programom krytých dlhopisov.
(25) Od okamihu doručenia rozhodnutia Národnej banky Slovenska o odobratí predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 24 a § 28 ods. 5 časti druhej vety za bodkočiarkou, táto banka je povinná bezodkladne začať proces prevodu programu krytých dlhopisov postupom podľa § 82 ods. 1 a 2. Táto banka postupuje ako banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, dovtedy, kým neprevedie celý svoj program krytých dlhopisov na tretiu osobu, ktorou môže byť len banka alebo viaceré banky.
(26) Národná banka Slovenska pred prijatím rozhodnutia o uložení opatrenia na nápravu alebo pokuty podľa odseku 1 písm. c), d), t), u), odsekov 2, 7, 24 alebo pred prijatím rozhodnutia o odobratí predchádzajúceho súhlasu podľa § 28 ods. 5 poslednej vety v súvislosti s vydávaním a správou krytých dlhopisov poskytne dotknutej osobe možnosť vyjadriť sa; to neplatí, ak je potrebné naliehavo konať, aby sa zabránilo významným
5
stratám spôsobeným tretím osobám alebo závažnému narušeniu finančného systému a Národná banka Slovenska umožní dotknutej osobe vyjadriť sa čo najskôr po uložení tohto opatrenia na nápravu alebo pokuty a ak je to potrebné, musí Národná banka Slovenska toto opatrenie na nápravu alebo pokutu preskúmať.“.
18.V § 55 ods. 8 poslednej vete sa slová „§ 67 ods. 9“ nahrádzajú slovami „§ 82 ods. 2“.
19.V § 55 ods. 10 sa za slovo „predpisu52a)“ vkladá čiarka a slová „protistrán zabezpečovacích derivátov,“.
20.§ 67 až 74 vrátane nadpisov znejú:
㤠67
Krytý dlhopis a program krytých dlhopisov
(1)Krytý dlhopis je zabezpečený dlhopis podľa osobitného predpisu,61) ktorého menovitá hodnota a alikvotné úrokové výnosy v plnom rozsahu kryté aktívami alebo inými majetkovými hodnotami v príslušnom krycom súbore podľa § 68 ods. 1 a zodpovedajú hodnote aktív, ktoré počas celého obdobia platnosti krytého dlhopisu prednostne určené na uspokojenie nárokov vyplývajúcich z tohto krytého dlhopisu.
(2)Banka môže vydať krytý dlhopis len podľa tohto zákona a v názve musí mať označenie „krytý dlhopis“. Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, môže označovať krytý dlhopis aj ako
a)„európsky krytý dlhopis“ alebo preklad týchto slov do všetkých úradných jazykov Európskej únie, ak je zabezpečený základnými aktívami podľa § 70 ods. 1 písm. c) alebo písm. d),
b)„európsky krytý dlhopis (prémiový)“ alebo preklad týchto slov do všetkých úradných jazykov Európskej únie, ak je zabezpečený základnými aktívami podľa § 70 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) a sú splnené požiadavky podľa osobitného predpisu.61a)
(3)Informácie podľa § 37 ods. 9 písm. i) q) s cieľom umožniť majiteľom krytých dlhopisov posúdiť profil a riziká príslušného programu krytých dlhopisov a postupovať s náležitou starostlivosťou je povinná zverejňovať len banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov.
(4)Dlhopis podľa osobitného predpisu,61) ktorý nespĺňa podmienky ustanovené pre kryté dlhopisy podľa tohto zákona, nemôže mať označenie podľa odseku 2.
(5)Program krytých dlhopisov je súhrn všetkých práv a záväzkov banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, súvisiacich s vydávaním týchto dlhopisov a s príslušným krycím súborom. Jednotlivé emisie krytých dlhopisov s rovnakým druhom základného aktíva sa považujú za jeden program krytých dlhopisov. Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, vedie samostatný program krytých dlhopisov pre každý druh aktíva uvedeného v § 70 ods. 1.
(6)Časť programu krytých dlhopisov musí zodpovedať jednej emisii alebo viacerým emisiám krytých dlhopisov spolu s príslušným krycím súborom tak, aby boli splnené podmienky krytia podľa § 68.
6
(7)Majiteľom krytých dlhopisov a protistranám zabezpečovacích derivátov patrí prednostné zabezpečovacie právo k aktívam a iným majetkovým hodnotám tvoriacim príslušný krycí súbor. Zabezpečovacím právom podľa prvej vety pri postupe podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu58) zabezpečené pohľadávky majiteľov krytých dlhopisov a protistrán zabezpečovacích derivátov voči banke, ktorá je emitentom krytých dlhopisov.
(8)Istina, alikvotné úroky a budúce úroky z aktív podľa § 68 ods. 1 sa pri riešení krízovej situácie banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, alebo pri neschopnosti banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, uhrádzať riadne a včas svoje záväzky, prednostne použijú na splatenie záväzkov podľa § 68 ods. 3 písm. a) a c) v rámci príslušného programu krytých dlhopisov.
(9)Pri riešení krízovej situácie banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, alebo pri neschopnosti banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, uhrádzať riadne a včas svoje záväzky, nenastáva automaticky okamžitá splatnosť krytého dlhopisu a majitelia krytých dlhopisov nemajú vymáhateľný nárok na vyplatenie menovitej hodnoty týchto krytých dlhopisov a alikvotných úrokových výnosov z týchto krytých dlhopisov v čase pred pôvodným dátumom splatnosti, ak osobitný predpis neustanovuje inak.61aa)
§ 68
Krycí súbor
(1)Krycí súbor je súbor aktív a iných majetkových hodnôt, ktoré prednostne zabezpečujú platobné záväzky z krytých dlhopisov v príslušnom programe krytých dlhopisov a ktoré oddelené od ostatných aktív v držbe banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov. Krycí súbor tvoria tieto aktíva a iné majetkové hodnoty:
a)základné aktíva podľa § 70,
b)doplňujúce aktíva podľa § 72,
c)zabezpečovacie deriváty podľa § 73,
d)likvidné aktíva podľa § 74.
(2)Aktíva a iné majetkové hodnoty sa stávajú súčasťou krycieho súboru ich zápisom do registra krytých dlhopisov podľa § 75 a sú súčasťou krycieho súboru do ich výmazu z registra krytých dlhopisov.
(3)Krycí súbor možno použiť len na krytie
a)záväzkov banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, na úhradu menovitej hodnoty krytých dlhopisov a alikvotných úrokových výnosov zo všetkých krytých dlhopisov vydaných touto bankou v príslušnom programe krytých dlhopisov do doby ich úplného splatenia,
b)odhadovaných záväzkov alebo odhadovaných nákladov banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, ktoré vyplývajú a bezprostredne súvisia so správou, ukončením príslušného programu krytých dlhopisov a vysporiadaním voči osobám, ktoré vykonávajú činnosti podľa tohto zákona, alebo vyplývajúcich z emisných podmienok najmä voči správcovi programu krytých dlhopisov, agentom platobných služieb, administrátorom, zástupcom majiteľov krytých dlhopisov a ďalším osobám vykonávajúcim obdobné činnosti; odhadované záväzky alebo
7
odhadované náklady môže banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, určiť aj paušálnym výpočtom,
c)záväzkov banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, vyplývajúcich zo zabezpečovacích derivátov podľa § 73 v príslušnom programe krytých dlhopisov.
(4)Aktíva a iné majetkové hodnoty, ktoré tvoria súčasť krycieho súboru a z nich vyplývajúce nároky na platbu, slúžia banke, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, prednostne na krytie záväzkov banky podľa odseku 3 a táto banka ich nesmie scudziť ani použiť na zabezpečenie iných záväzkov do ich výmazu z registra krytých dlhopisov. Výpočet aktív a iných majetkových hodnôt podľa odseku 1 a záväzkov podľa odseku 3 sa musí zakladať na rovnakej metodike.
(5)Pri riešení krízovej situácie banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, alebo pri neschopnosti banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, uhrádzať riadne a včas záväzky z krytých dlhopisov, sa aktíva a iné majetkové hodnoty podľa odseku 1 vrátane ich zábezpek alebo výťažok z ich prevodu prednostne použijú na úhradu záväzkov podľa odseku 3, a to až do ich úplného splatenia.
(6)Aktíva a iné majetkové hodnoty podľa odseku 1 zahŕňajú na účely odsekov 2 5 aj akékoľvek zabezpečenie prijaté v súvislosti s pozíciami v zabezpečovacích derivátoch podľa § 73.
(7)Exekúcii61ab) nepodliehajú pohľadávky banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, ktoré zapísané v registri krytých dlhopisov a spĺňajú požiadavky podľa tohto zákona.
§ 69
Spôsob výpočtu ukazovateľa krytia
(1)Ukazovateľ krytia je pomer súčtu hodnôt podľa § 70 ods. 4, § 72 ods. 3, § 74 ods. 4 vrátane nárokov na platbu zo zabezpečovacích derivátov a súčtu hodnôt záväzkov a nákladov podľa § 68 ods. 3 písm. a) a b) vrátane platobných záväzkov zo zabezpečovacích derivátov. Nadmerné zabezpečenie je časť pomeru podľa prvej vety prevyšujúca 100 % na zákonnom, zmluvnom alebo dobrovoľnom základe. Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, je povinná vypočítavať ukazovateľ krytia k poslednému dňu príslušného mesiaca pre každý program krytých dlhopisov samostatne.
(2)Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, je povinná zabezpečiť a priebežne udržiavať nadmerné zabezpečenie príslušného programu krytých dlhopisov aspoň na úrovni
a)podľa osobitného predpisu,61ac) ak ide o program krytých dlhopisov so základnými aktívami podľa § 70 ods. 1 písm. a) alebo písm. b),
b)10 %, ak ide o program krytých dlhopisov so základnými aktívami podľa § 70 ods. 1 písm. c) alebo písm. d).
(3)Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, môže ukazovateľ krytia udržiavať aj na vyššej úrovni ako podľa odseku 2; týmto nie dotknuté požiadavky na úroveň krytia podľa odseku 4.
8
(4)V jednotlivých emisných podmienkach krytých dlhopisov môže banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, určiť vyšší ukazovateľ krytia, ako je uvedený v odseku 2, pričom banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, je povinná udržiavať tento vyšší ukazovateľ krytia do úplného splatenia príslušnej emisie krytých dlhopisov pre celý príslušný program krytých dlhopisov. Ak banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, určí viaceré vyššie ukazovatele krytia pre navzájom rozdielne emisie, je povinná udržiavať najvyšší ukazovateľ krytia pre celý príslušný program krytých dlhopisov do úplného splatenia emisie krytých dlhopisov s najvyšším ukazovateľom krytia. Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, je povinná na účely udržiavania ukazovateľa krytia podľa prvej vety alebo druhej vety bezodkladne doplniť a priebežne dopĺňať krycí súbor.
(5)Do výpočtu hodnoty ukazovateľa krytia podľa odseku 1 sa nezapočítavajú pohľadávky, ani časti pohľadávok banky z aktív krycieho súboru podľa § 68 ods. 1, pri ktorých je dlžník považovaný za zlyhaného podľa osobitného predpisu.35aab) Pohľadávky alebo časti pohľadávok podľa prvej vety je banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, povinná vyradiť z krycieho súboru a vykonať výmaz z registra krytých dlhopisov bezodkladne po vzniku zlyhania dlžníka.
§ 70
Základné aktíva
(1)Základné aktíva dominantné aktíva a iné majetkové hodnoty určujúce povahu krycieho súboru a sú tvorené
a)aktívami oprávnenými podľa osobitného predpisu,61b) ktoré banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, zapísané v registri krytých dlhopisov podľa svojho rozhodnutia, pričom táto banka musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu,61c)
b)aktívami oprávnenými podľa osobitného predpisu,61d) ktoré tvoria pohľadávky banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, z hypotekárnych úverov, ktoré zabezpečené záložnými právami k nehnuteľnostiam podľa § 71 ods. 1 určeným na bývanie alebo na podnikanie a ktoré táto banka zapísané v registri krytých dlhopisov podľa svojho rozhodnutia, pričom banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu,61c)
c)aktívami, ktoré tvoria pohľadávky banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, z hypotekárnych úverov, ktoré zabezpečené záložnými právami alebo inými zabezpečovacími právami k nehnuteľnostiam podľa § 71 ods. 1 a 2 a ktoré táto banka zapísané v registri krytých dlhopisov podľa svojho rozhodnutia,
d)aktívami vo forme úverov pre verejné podniky alebo úverov zaručených týmito verejnými podnikmi za splnenia podmienok podľa odsekov 7 a 8 a ktoré táto banka zapísané v registri krytých dlhopisov podľa svojho rozhodnutia.
(2)Súčasťou základných aktív podľa odseku 1 písm. a) a d) spolu s pohľadávkami banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, aj akékoľvek zabezpečenia slúžiace na zabezpečenie týchto pohľadávok. Súčasťou základných aktív podľa odseku 1 písm. b) a c) spolu s pohľadávkami banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, aj záložné práva alebo iné zabezpečovacie práva k nehnuteľnostiam podľa § 71 ods. 1 alebo ods. 2 slúžiace na zabezpečenie týchto pohľadávok. Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, je povinná posúdiť vymožiteľnosť pohľadávok a schopnosť výkonu
9
záložného práva alebo iného zabezpečovacieho práva pred ich zaradením do krycieho súboru.
(3)Základné aktíva podľa odseku 1 písm. a) a b) musia tvoriť najmenej 90 % a základné aktíva podľa odseku 1 písm. c) a d) musia tvoriť najmenej 80 % súhrnnej menovitej hodnoty krytých dlhopisov, ktoré kryté týmito základnými aktívami v rámci príslušného krycieho súboru. Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, môže v každom programe krytých dlhopisov viesť len jeden z druhov základných aktív uvedených v odseku 1.
(4)Hodnota základných aktív sa na účely výpočtu ukazovateľa krytia podľa § 69 určuje na základe zostatkovej menovitej hodnoty jednotlivých pohľadávok a na iné účely sa určí na základe zostatkovej menovitej hodnoty jednotlivých pohľadávok spolu s alikvotným úrokovým výnosom.
(5)Ak ide o výmaz základného aktíva z registra krytých dlhopisov z iného dôvodu, ako je splatenie úveru, prekročenie 30 ročnej lehoty zostatkovej splatnosti hypotekárneho úveru poskytnutého spotrebiteľovi podľa osobitného predpisu61e) alebo z dôvodu uvedeného v § 69 ods. 5 alebo v § 71 ods. 4 druhej vete, na vykonanie takého výmazu z registra krytých dlhopisov je potrebný súhlas správcu programu krytých dlhopisov vrátane uvedenia dôvodu vykonania takého výmazu bankou, ktorá je emitentom krytých dlhopisov. Banka vykoná výmaz údajov z registra krytých dlhopisov podľa prvej vety najneskôr do 30 dní odo dňa udelenia súhlasu správcom programu krytých dlhopisov. Vykonanie výmazu údajov z registra krytých dlhopisov podľa prvej vety bez súhlasu správcu programu krytých dlhopisov je neplatné.
(6)Z dôvodov na strane banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, alebo jej právnych nástupcov sa nemôže vynucovať predčasné splácanie pohľadávok z úverov podľa odseku 1, a to ani pri zrušení a likvidácii banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, alebo jej právnych nástupcov; to neplatí pri speňažovaní konkurznej podstaty banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, po ukončení prevádzkovania podniku konkurzným správcom podľa osobitného predpisu,28a) ak speňaženie pohľadávok z úverov podľa odseku 1 nemožno dosiahnuť pred ukončením prevádzkovania podniku banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov.
(7)Verejným podnikom na účely tejto časti zákona je právnická osoba zriadená zákonom alebo obchodná spoločnosť, v ktorej štát alebo územná samospráva priamy podiel alebo nepriamy podiel alebo ich súčet predstavujúci aspoň 51 % majetkovej účasti na základnom imaní tejto obchodnej spoločnosti alebo právnickej osoby alebo hlasovacích právach v tejto obchodnej spoločnosti alebo právnickej osobe alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení tejto obchodnej spoločnosti alebo právnickej osoby, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu; nepriamym podielom sa na tieto účely rozumie podiel držaný sprostredkovane prostredníctvom právnických osôb, v ktorých držiteľ nepriameho podielu majetkovú účasť na základnom imaní aspoň 51 %.
(8)Na účely zaradenia základného aktíva podľa odseku 1 písm. d) do krycieho súboru musia byť splnené tieto podmienky:
10
a)verejný podnik poskytuje verejné služby na základe licencie, koncesnej zmluvy alebo inej formy poverenia od orgánu verejnej moci alebo orgánu územnej samosprávy,
b)verejný podnik podlieha dohľadu,62aa)
c)verejný podnik má dostatočnú právomoc na vytváranie príjmov, pretože
1. primeranú flexibilitu na výber a zvyšovanie poplatkov, platieb a pohľadávok za poskytovanú službu s cieľom zabezpečiť svoje finančné zdravie a platobnú schopnosť,
2.prijíma dostatočné granty alebo dotácie podľa osobitných predpisov62ab) s cieľom zabezpečiť svoje finančné zdravie a platobnú schopnosť výmenou za poskytovanie základných verejných služieb alebo
3.uzatvoril s orgánom verejnej moci alebo orgánom územnej samosprávy dohodu o prevode ziskov a strát.
(9)Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, môže ako základné aktívum použiť aj aktívum alebo inú majetkovú hodnotu jej dcérskej spoločnosti alebo inej banky, spĺňajúce vymedzenie podľa odseku 1 a ktoré na ňu bolo prevedené alebo jej bolo poskytnuté na základe zmluvy o finančných zábezpekách, ak táto zmluva spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov.53a)
(10)Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, je pri použití aktív a iných majetkových hodnôt vytvorených jej dcérskou spoločnosťou podľa odseku 9 povinná posúdiť úverové štandardy na poskytovanie úverov touto dcérskou spoločnosťou alebo je povinná sama vykonať dôkladné posúdenie schopnosti dlžníka splácať úver riadne a včas.
§ 71
Požiadavky na nehnuteľnosti zabezpečujúce základné aktíva
(1)Nehnuteľnosť, ktorou sa zabezpečujú základné aktíva podľa § 70 ods. 1 písm. b) a c), musí spĺňať tieto požiadavky:
a)ide o nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza na území Slovenskej republiky,
b)spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov,62a) ak ide o nehnuteľnosť určenú na bývanie,
c)na nehnuteľnosti nevzniklo a netrvá iné záložné právo alebo obmedzenie prevodu nehnuteľnosti okrem záložných práv alebo obmedzení prevodu nehnuteľnosti podľa osobitných predpisov.63)
(2)V čase zápisu do registra krytých dlhopisov podľa § 68 ods. 2 nepresahuje nesplatená istina príslušného hypotekárneho úveru podľa § 70 ods. 1 písm. c) spolu s prípustnými záložnými právami podľa odseku 1 písm. c) 70 % hodnoty založenej nehnuteľnosti, ak ide o nehnuteľnosť určenú na bývanie alebo ak ide o nehnuteľnosť určenú na podnikanie.
(3)Ustanovenie odseku 2 sa neuplatňuje na hypotekárne úvery podľa § 70 ods. 1 písm. c), ak tieto hypotekárne úvery spĺňajú vymedzenie podľa § 70 ods. 1 písm. b), ale nespĺňajú príslušné percentuálne limity podľa osobitného predpisu,61d) pričom prípustné záložné práva podľa odseku 1 písm. c) ani nesplatená istina príslušného hypotekárneho úveru podľa § 70 ods. 1 písm. c) nesmú presiahnuť hodnotu založenej nehnuteľnosti.
11
(4)Ak pri základných aktívach podľa § 70 ods. 1 písm. c) poklesne hodnota založenej nehnuteľnosti do výšky aktuálne nesplatenej istiny hypotekárneho úveru podľa § 70 ods. 1 písm. c), pohľadávka z tohto hypotekárneho úveru sa započítava do základných aktív len do výšky, ktorá nepresahuje príslušné percentuálne limity hodnoty založenej nehnuteľnosti uvedené v odseku 2 alebo do výšky hodnoty záložného práva vrátane predchádzajúcich záložných práv podľa toho, ktorá z týchto hodnôt je nižšia. Ak pri základných aktívach podľa § 70 ods. 1 písm. b) a c) poklesne hodnota založenej nehnuteľnosti pod výšku nesplatenej istiny hypotekárneho úveru podľa § 70 ods. 1 písm. b) a c), pohľadávka z takéhoto hypotekárneho úveru sa nezapočítava do základných aktív a banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, toto aktívum z registra krytých dlhopisov bezodkladne vymaže.
(5)Hodnotu nehnuteľnosti podľa odseku 1 určí banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, v čase zahrnutia základného aktíva podľa § 70 ods. 1 písm. b) a c) do krycieho súboru na základe celkového posúdenia nehnuteľnosti, na základe aktuálnej úrovne trhovej hodnoty63a) alebo hodnoty poskytnutého hypotekárneho financovania63b) alebo na nižšej úrovni. Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, je viazaná len vlastným ohodnotením nehnuteľnosti. Oceňovateľ, ktorý je súčasťou ohodnotenia podľa druhej vety musí spĺňať podmienky podľa odseku 6. Pri určení hodnoty nehnuteľnosti banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, je povinná prihliadať na obozretné posúdenie jej budúcej obchodovateľnosti, dlhodobej udržateľnosti hodnoty nehnuteľnosti, trhové podmienky a využitie nehnuteľnosti. Hodnota nehnuteľnosti podľa odseku 1 musí byť zdokumentovaná transparentným, preukázateľným a zrozumiteľným spôsobom. Oceňovateľ pri určovaní hodnoty nehnuteľnosti podľa prvej vety nezohľadňuje špekulatívne prvky.
(6)Oceňovateľ podľa odseku 5 tretej vety je nezávislý od rozhodovania o poskytnutí hypotekárneho úveru a je znalcom na vykonanie ocenenia podľa osobitných predpisov63c) alebo je odborne kvalifikovaný na vykonanie interného ocenenia; za odborne kvalifikovanú osobu na vykonanie interného ocenenia sa považuje fyzická osoba s ukončeným vysokoškolským vzdelaním v odbore stavebníctva a dvojročnou odbornou praxou.
(7)Hodnotu založenej nehnuteľnosti je banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, povinná priebežne sledovať a pravidelne prehodnocovať podľa osobitných predpisov.64)
(8)Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, je povinná mať zavedené postupy na monitorovanie, či je nehnuteľnosť podľa odseku 1 primerane poistená proti riziku poškodenia a či je poistný nárok súčasťou základných aktív príslušného krycieho súboru do splatenia pohľadávky tejto banky z tohto základného aktíva. Ustanovenia tejto časti zákona a osobitného predpisu61aa) sa na poistný nárok vzťahujú primerane.
12
§ 72
Doplňujúce aktíva
(1)Doplňujúce aktíva prispievajú k splneniu požiadaviek na krytie podľa § 69, iné ako základné aktíva v príslušnom krycom súbore a sú tvorené
a)vkladmi v Národnej banke Slovenska, Európskej centrálnej banke alebo centrálnej banke členského štátu a dlhovými certifikátmi Európskej centrálnej banky,64a)
b)hotovosťou,
c)štátnymi pokladničnými poukážkami vydanými Slovenskou republikou alebo dlhovými cennými papiermi vydanými členským štátom,
d)dlhovými cennými papiermi, vkladmi v centrálnej banke alebo dlhovými certifikátmi centrálnej banky tretích krajín alebo expozíciami voči multilaterálnym rozvojovým bankám a medzinárodným organizáciám, ktoré sa kvalifikujú do 1. stupňa kreditnej kvality podľa osobitného predpisu,64b) alebo
e)vkladmi v banke, zahraničnej banke alebo pobočke zahraničnej banky s pôvodnou splatnosťou dlhšou ako 100 dní a dlhovými cennými papiermi vydanými bankou, zahraničnou bankou alebo pobočkou zahraničnej banky, ktoré sa kvalifikujú do 1. stupňa alebo 2. stupňa kreditnej kvality podľa osobitného predpisu64c) okrem vnútroskupinových vkladov a krytých dlhopisov.
(2)Doplňujúce aktíva podľa odseku 1 môžu tvoriť najviac 10 % súhrnnej menovitej hodnoty krytých dlhopisov, ktoré kryté týmito doplňujúcimi aktívami pri krycom súbore tvorenom základnými aktívami podľa § 70 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) a najviac 20 % súhrnnej menovitej hodnoty krytých dlhopisov, ktoré kryté týmito doplňujúcimi aktívami pri krycom súbore tvorenom základnými aktívami podľa § 70 ods. 1 písm. b) alebo písm. c).
(3)Hodnota doplňujúcich aktív sa na účely výpočtu ukazovateľa krytia podľa § 69 určuje na základe nižšej hodnoty spomedzi ich reálnej hodnoty a menovitej hodnoty a na iné účely sa hodnota cenných papierov určí na základe ich reálnej hodnoty vrátane alikvotného úrokového výnosu a hodnota ostatných doplňujúcich aktív sa určí na základe ich menovitej hodnoty vrátane alikvotného úrokového výnosu.
§ 73
Zabezpečovacie deriváty
(1)Zabezpečovacie deriváty tvoria deriváty,65) ktorých účelom je riadenie a zmiernenie menového rizika alebo úrokového rizika, ktoré je spojené s vydanými krytými dlhopismi. Zabezpečovacie deriváty je banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, povinná vyradiť z krycieho súboru, ak riziká podľa prvej vety prestanú existovať.
(2)Zabezpečovacie deriváty musia byť dostatočne zdokumentované a spĺňať kvalifikačné kritériá efektívneho zaisťovacieho vzťahu podľa osobitných predpisov.66)
(3)Ak banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, uzatvára obchody s cieľom zmiernenia menového rizika alebo úrokového rizika vyplývajúceho z čistej otvorenej menovej pozície alebo úrokovej pozície medzi vydávanými krytými dlhopismi a aktívami tvoriacimi krycí súbor, je povinná tieto zabezpečovacie deriváty a finančné toky z nich, ako aj ich zabezpečenie zahrnúť do krycieho súboru.
13
(4)Do výpočtu hodnoty krycieho súboru sa zabezpečovacie deriváty započítavajú takto:
a)zabezpečovacie deriváty použité na zmiernenie menového rizika sa oceňujú v reálnej hodnote,
b)zabezpečovacie deriváty použité na riadenie a zmiernenie úrokového rizika doplňujúcich aktív sa oceňujú v reálnej hodnote,
c)zabezpečovacie deriváty použité na zmiernenie úrokového rizika základných aktív a krytých dlhopisov do výpočtu hodnoty krycieho súboru nevstupujú.
(5)Vyhlásenie nútenej správy, rezolučného konania, likvidácie alebo konkurzu vo vzťahu k banke, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, nemožno bez ohľadu na ustanovenia zmluvy upravujúcej zabezpečovacie deriváty považovať za naplnenie dôvodu na ukončenie obchodu, realizáciu zábezpeky ani na vykonanie záverečného vyrovnania ziskov a strát, ak banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, alebo príslušný správca pokračuje v správe krycieho súboru a ďalej plní hlavné zmluvné záväzky vrátane úhrad platieb, dodávok plnení a poskytovania zábezpeky.
§ 74
Vankúš likvidných aktív
(1)Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, je v každom okamihu povinná čistý záporný tok likvidity z programu krytých dlhopisov kryť vankúšom likvidných aktív minimálne v hodnote maximálneho kumulovaného čistého záporného toku likvidity z programu krytých dlhopisov počas obdobia nasledujúcich 180 dní, ak odsek 5 alebo § 82 ods. 6 9 neustanovujú inak; tieto likvidné aktíva tvoria súčasť krycieho súboru podľa § 68 ods. 1 písm. d). Čistým záporným tokom likvidity všetky záporné peňažné toky splatné v jeden deň, zahrňujúce platbu istiny a úrokov, ako aj platby v rámci zabezpečovacích derivátov programu krytých dlhopisov, po odpočítaní všetkých kladných peňažných tokov z aktív a iných majetkových hodnôt podľa § 68 ods. 1 splatných v ten istý deň.
(2)Vankúš likvidných aktív tvoria tieto likvidné aktíva:
a)aktíva úrovne 1, aktíva úrovne 2A alebo aktíva úrovne 2B podľa osobitného predpisu,66a) ktoré ocenené v súlade s týmto osobitným predpisom,66a) okrem vlastných aktív vydaných bankou, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, jej materskou spoločnosťou inou ako subjekt verejnej správy, ktorá nie je bankou, jej dcérskou spoločnosťou, inou dcérskou spoločnosťou jej materskej spoločnosti, ani účelovou jednotkou zaoberajúcou sa sekuritizáciou, s ktorou je banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, úzko prepojená,
b)krátkodobé expozície voči bankám, ktoré sa kvalifikujú do 1. stupňa alebo 2. stupňa kreditnej kvality, alebo krátkodobé vklady bankám, ktoré sa kvalifikujú do 1. stupňa alebo 2. stupňa kreditnej kvality, v súlade s osobitným predpisom.66aa)
(3)Hodnota cenných papierov vstupujúcich do vankúša likvidných aktív sa určuje na základe ich reálnej hodnoty vrátane alikvotného úrokového výnosu, ak odsek 4 neustanovuje inak a hodnota iných aktív vstupujúcich do vankúša likvidných aktív sa určuje na základe ich nominálnej hodnoty; to platí aj na účely výpočtu krytia maximálneho kumulovaného čistého záporného toku likvidity z programu krytých dlhopisov vankúšom likvidných aktív podľa odseku 1.
14
(4)Hodnota vankúša likvidných aktív je súčasťou ukazovateľa krytia a na účely výpočtu ukazovateľa krytia podľa § 69 sa hodnota cenných papierov vstupujúcich do vankúša likvidných aktív určuje na základe nižšej hodnoty spomedzi ich nominálnej hodnoty a reálnej hodnoty vrátane alikvotného úrokového výnosu.
(5)Ak banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, zosúladené splatnosti kladných peňažných tokov a záporných peňažných tokov v rámci programu krytých dlhopisov v každom okamihu počas obdobia nasledujúcich 180 dní, nie je povinná viesť vankúš likvidných aktív podľa odseku 1. Na účely zosúladenia splatnosti podľa prvej vety je banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, povinná zabezpečiť
a)splatnosť kladných peňažných tokov z programu krytých dlhopisov pred uskutočnením záporných peňažných tokov z programu krytých dlhopisov,
b)prijatie kladných peňažných tokov z programu krytých dlhopisov minimálne v takej istej hodnote ako záporné peňažné toky z programu krytých dlhopisov, ktoré sa majú uskutočniť,
c)zahrnutie súm z kladných peňažných tokov z programu krytých dlhopisov do krycieho súboru v súlade s odsekom 2 do splatnosti záporných peňažných tokov z programu krytých dlhopisov.
(6)Ak banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, vedie viacero programov krytých dlhopisov, vypočítava hodnotu vankúša likvidných aktív jednotlivo pre každý program krytých dlhopisov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 61a, 61aa, 61ac, 61b, 61c, 61d, 61e, 62a, 62aa, 62ab, 63, 63a, 63b, 63c, 64, 64a, 64b, 64c, 66, 66a a 66aa znejú:
61a)Čl. 129 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
61aa) § 195a zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
61ac) Čl. 129 ods. 3a nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
61b) Čl. 129 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
61c) Čl. 129 ods. 1a až 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
61d) Čl. 129 ods. 1 písm. d) a f) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
61e) § 1 ods. 3 zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
62a) § 8 ods. 16 zákona č. 90/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 6 ods. 2 opatrenia Národnej banky Slovenska z 13. decembra 2016 č. 10/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie (oznámenie č. 373/2016 Z. z.).
62aa) Napríklad zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
62ab) Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
63) § 15 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 8 ods. 16 a § 9 zákona č. 90/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov.
63a) Čl. 4 ods. 1 bod 76 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
63b) Čl. 4 ods. 1 bod 74 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
15
63c) Napríklad zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
64) § 8 ods. 16 zákona č. 90/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 8 opatrenia č. 10/2016 (oznámenie č. 373/2016 Z. z.) v znení opatrenia č. 7/2018 (oznámenie č. 169/2018 Z. z.).
Čl. 208 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
64a) Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/510 z 19. decembra 2014 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (ECB/2014/60) (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 91, 2. 4. 2015) v platnom znení.
64b) Čl. 129 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
64c) Čl. 129 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
66) Čl. 30 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/2251 zo 4. októbra 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre postupy zmierňovania rizika pre zmluvy o mimoburzových derivátoch, ktoré centrálna protistrana nezúčtovala (Ú. v. EÚ L 340, 15.12.2016) v platnom znení.
Odsek 6.4.1 prílohy nariadenia Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. L 320, 29.11.2008) v platnom znení.
66a) Čl. 9 13 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61 z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o požiadavku na krytie likvidity pre úverové inštitúcie (Ú. v. L 11, 17.1.2015) v platnom znení.
66aa) Čl. 129 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.
21.V § 75 odsek 2 znie:
„(2) Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, je povinná v registri krytých dlhopisov vykonávať zápisy hodnôt aktív a iných majetkových hodnôt tvoriacich krycí súbor spolu s priradenými hodnotami práv a záväzkov programu krytých dlhopisov v rozsahu krytia podľa § 69 za celý program krytých dlhopisov. Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, môže v registri krytých dlhopisov vykonávať zápisy hodnôt aktív a iných majetkových hodnôt tvoriacich krycí súbor spolu s priradenými hodnotami práv a záväzkov programu krytých dlhopisov aj podľa jednotlivých emisií krytých dlhopisov v rozsahu krytia podľa § 69 a aj pre každú jednotlivú emisiu, okrem likvidných aktív, ktoré sa môžu do registra krytých dlhopisov zapisovať za celý program krytých dlhopisov. Zápisom záložného práva k nehnuteľnosti ako zábezpeky do registra krytých dlhopisov nie dotknuté požiadavky na zápis záložného práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľnosti podľa osobitného predpisu.66b)“.
22.V § 76 ods. 6 sa slová „a 3“ nahrádzajú slovami „až 4“.
23.V § 77 ods. 2 tretej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ukončením prevádzkovania podniku podľa osobitného predpisu61aa)“.
24.V § 79 ods. 6 písm. d) sa za slová „ods. 2“ vkladajú slová „a 3“ a slová „ods. 3“ sa nahrádzajú slovami „ods. 4“.
16
25.§ 79 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9) Správca programu krytých dlhopisov pokračuje vo svojej činnosti podľa ustanovení tohto zákona aj ak je nad bankou, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, zavedená nútená správa, je voči tejto banke vedené rezolučné konanie alebo je na majetok tejto banky vyhlásený konkurz. Správca programu krytých dlhopisov na účely prvej vety koordinuje svoj postup s Národnou bankou Slovenska, rezolučnou radou a príslušnými správcami a vymieňa si s nimi informácie.“.
26.V § 80 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2) Ak správca programu krytých dlhopisov zistí nedostatky alebo porušenia v dodržiavaní § 79 ods. 4 písm. a) c) a f) je povinný bezodkladne vyzvať banku, aby doplnila krycí súbor alebo vykonala nápravu.
(3) Správca programu krytých dlhopisov poskytuje príslušnému správcovi súčinnosť pri postupe podľa § 55 ods. 8 a postupoch podľa osobitného predpisu.66ba)“.
Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 66ba znie:
66ba) § 70, 94, 95 a 195a ods. 2 a 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
27.V § 80 odsek 8 znie:
„(8) Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, zodpovedá za škodu spôsobenú majiteľom krytých dlhopisov nesprávnymi alebo nepravdivými údajmi zapísanými v registri krytých dlhopisov. Správca programu krytých dlhopisov a jeho zástupca zodpovedajú spoločne a nerozdielne za súlad údajov zapísaných v registri krytých dlhopisov s týmto zákonom.“.
28.Za § 80 sa vkladajú § 81 a 82, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠81
Dohľad nad krytými dlhopismi
(1)Vydávanie a správa krytého dlhopisu podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska podľa tohto zákona a osobitného predpisu.89)
(2)Ak je nad bankou, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, začaté a vedené rezolučné konanie, Národná banka Slovenska sa s rezolučnou radou koordinuje, vymieňa si s ňou vzájomne informácie a spolupracuje s ňou s cieľom zabezpečiť, aby práva a záujmy majiteľov krytých dlhopisov zostali zachované, a to aspoň prostredníctvom overovania priebežného a správneho riadenia programu krytých dlhopisov počas riešenia krízovej situácie.
(3)Na účely dohľadu nad bankami, ktoré emitentmi krytých dlhopisov, Národná banka Slovenska spolupracuje s príslušnými orgánmi dohľadu iného členského štátu, s príslušnými orgánmi vykonávajúcimi dohľad nad krytými dlhopismi iného členského štátu, s Európskym orgánom dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a s Európskym orgánom dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy). Národná
17
banka Slovenska si s príslušným orgánom vykonávajúcim dohľad nad krytými dlhopismi v inom členskom štáte vymieňa na vyžiadanie všetky relevantné informácie alebo mu z vlastnej iniciatívy poskytne všetky informácie, ktoré by mohli podstatne ovplyvniť posúdenie emisie krytých dlhopisov v príslušnom členskom štáte.
(4)Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, je povinná predkladať Národnej banke Slovenska raz ročne informácie o
a)oprávnenosti aktív a požiadavkách na krycí súbor podľa § 68 až 73,
b)oddelení krycích aktív podľa § 68 ods. 2 až 6 a osobitného predpisu,61aa)
c)súlade s požiadavkami podľa § 68 ods. 1, 3 a 4, § 69 a § 73 ods. 4,
d)vankúši likvidných aktív podľa § 74.
(5)Informácie podľa odseku 4 je banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, povinná Národnej banke Slovenska predložiť aj na vyžiadanie, v rozsahu a lehote ňou určenej, a to aj pri riešení krízovej situácie tejto banky alebo pri jej neschopnosti uhrádzať riadne a včas svoje záväzky.
(6)Národná banka Slovenska vedie a zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam
a)bánk, ktorým bol udelený predchádzajúci súhlas podľa § 28 ods. 1 písm. f),
b)krytých dlhopisov, ktoré môžu podľa § 67 ods. 2 písm. a) používať označenie „európsky krytý dlhopis“, a
c)krytých dlhopisov, ktoré môžu podľa § 67 ods. 2 písm. b) používať označenie „európsky krytý dlhopis (prémiový)“.
(7)Národná banka Slovenska na účely tejto časti zákona aktualizuje zoznamy podľa odseku 6 a informácie podľa § 6 ods. 20 písm. a).
(8)Národná banka Slovenska oznamuje Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo) každoročne zoznamy podľa odseku 6.
§ 82
Prevod programu krytých dlhopisov a predĺženie lehoty splatnosti emisie krytých dlhopisov
(1)Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, môže program krytých dlhopisov alebo jeho časti previesť na tretiu osobu, ktorou môže byť len banka alebo viaceré banky; týmto nie dotknuté ustanovenia odsekov 3 6, § 28, § 50 ods. 1 písm. w) a § 55 ods. 8 10. Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, je povinná v súčinnosti so správcom programu krytých dlhopisov bezodkladne písomne oznámiť Národnej banke Slovenska zámer previesť program krytých dlhopisov alebo jeho časti. Na uzatvorenie zmluvy o prevode programu krytých dlhopisov alebo jeho časti alebo inej zmluvy napĺňajúcej tento účel sa okrem prevodu podľa osobitného predpisu62) vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 28 ods. 1 písm. g), inak je táto zmluva neplatná.
(2)Na platnosť a účinnosť prevodu programu krytých dlhopisov alebo jeho časti sa vyžaduje súhlas majiteľov krytých dlhopisov so zmenou emisných podmienok krytých dlhopisov podľa osobitného predpisu52a) spočívajúcich v zmene osoby emitenta krytých