1
z 22. júna 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 216/2016 Z. z., zákona č. 56/2017 Z. z., zákona č. 151/2017 Z. z., zákona č. 178/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 62/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 210/2018 Z. z., zákona č. 365/2018 Z. z., zákona č. 375/2018 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 56/2020 Z. z., zákona č. 93/2020 Z. z., zákona č. 426/2020 Z. z. a zákona č. 127/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Nadpis štvrtého oddielu druhej časti znie: „Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky a povinného predprimárneho vzdelávania“.
2.Nadpis § 23 znie: „Formy osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky a povinného predprimárneho vzdelávania“.
3.V § 23 úvodnej vete sa za slovo „dochádzky“ vkladajú slová „a povinného predprimárneho vzdelávania“.
4.V § 23 písm. d) sa slovo „poverenia“ nahrádza slovom „súhlasu“.
5.V § 23 písm. e) sa vypúšťajú slová „pre žiakov základnej školy“.
6.§ 25 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
2
„(10) Ak ide o dieťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie, na formy osobitného spôsobu plnenia povinného predprimárneho vzdelávania podľa § 23 písm. b) a c) sa vzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 4.“.
7.V § 28 ods. 14 sa na konci pripájajú tieto slová: „a odborní zamestnanci“.
8.V § 28 odsek 18 znie:
„(18) Podrobnosti o organizácii a zabezpečovaní výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole, riadení, prevádzke materskej školy a o individuálnom vzdelávaní detí ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo školstva.“.
9.V § 28b ods. 4 písm. a) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.
10.V § 28b ods. 4 sa vypúšťa písmeno b). Súčasne sa zrušuje označenie písmena a).
Poznámka pod čiarou k odkazu 32ab sa vypúšťa.
11.V § 28b ods. 5 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená d) a e).
12.V § 28b ods. 5 písm. d) sa vypúšťajú slová „písm. a); ak sa individuálne vzdelávanie zabezpečuje v zariadení podľa odseku 4 písm. b), názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie tohto zariadenia“.
13.V § 28b odsek 6 znie:
„(6) Kmeňová materská škola v spolupráci so zákonným zástupcom alebo zástupcom zariadenia určí obsah individuálneho vzdelávania dieťaťa podľa odseku 2 písm. b) najneskôr do 31. augusta. Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia je povinný v čase a rozsahu určenom kmeňovou materskou školou zabezpečiť účasť dieťaťa podľa odseku 2 písm. b) na povinnom predprimárnom vzdelávaní v kmeňovej materskej škole v priebehu mesiaca marec; kmeňová materská škola v tomto čase posúdi, či sa pri individuálnom vzdelávaní plní obsah individuálneho vzdelávania.“.
14.V § 28b ods. 7 sa vypúšťa prvá veta a za slová „vzdelávanie dieťaťa,“ sa vkladajú slová „ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie podľa odseku 2 písm. a),“.
15.V § 28b ods. 8 písmená b) až d) znejú:
„b) na základe odôvodneného návrhu fyzickej osoby, ktorá uskutočňuje individuálne vzdelávanie dieťaťa,
c) na základe návrhu hlavného školského inšpektora alebo
d) ak sa neplní obsah individuálneho vzdelávania.“.
16.V § 59 ods. 5 sa vypúšťa posledná veta.
17.V § 59 ods. 6 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: formu organizácie výchovy a vzdelávania podľa § 28 ods. 2 a vyučovací jazyk, v ktorom má byť predprimárne vzdelávanie poskytované.“.
3
18.V § 59 ods. 7 sa slová „15. júna“ nahrádzajú slovami „30. júna“.
19.V § 59 ods. 10 sa na konci pripájajú tieto slová: „so súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia“.
20.§ 59 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12) Dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku možno prijať na predprimárne vzdelávanie, ak v materskej škole vytvorené vhodné kapacitné, personálne, materiálne a iné podmienky.“.
21.V § 59a odsek 4 znie:
„(4) Orgán miestnej štátnej správy v školstve určí materskú školu, v ktorej bude plniť povinné predprimárne vzdelávanie dieťa, ktoré
a)nie je možné prijať do materskej školy podľa odsekov 1 až 3 alebo
b)nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike.“.
22.Za § 161k sa vkladá § 161l, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠161l
Prechodné ustanovenia k plneniu povinného predprimárneho vzdelávania
(1)V lokalitách s nedostatkom priestorových kapacít materských škôl sa povinné predprimárne vzdelávanie môže poskytovať do 31. augusta 2024 aj v iných priestoroch zabezpečených zriaďovateľom, a to len so súhlasom príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva a príslušného orgánu miestnej štátnej správy v školstve. Tieto priestory sa nevedú v sieti škôl a školských zariadení ako elokované pracoviská a povinné predprimárne vzdelávanie v nich poskytuje materská škola určená zriaďovateľom.
(2)Podmienka absolvovania povinného predprimárneho vzdelávania sa do 31. augusta 2024 považuje za splnenú, ak dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, navštevuje zariadenie predprimárneho vzdelávania podľa osobitného predpisu96) vedené v registri zariadení predprimárneho vzdelávania.
(3)Register zariadení predprimárneho vzdelávania vedie ministerstvo školstva. Ministerstvo školstva zapíše do registra zariadení predprimárneho vzdelávania zariadenie pre deti a mládež, ak jeho zriaďovateľ predloží
a)rozhodnutie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva o uvedení priestorov zariadenia predprimárneho vzdelávania do prevádzky,
b)program povinného predprimárneho vzdelávania, ktorý je v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania a so štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie, a
c)doklady, ktoré preukazujú personálne zabezpečenie povinného predprimárneho vzdelávania osobami spĺňajúcimi kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti učiteľa materskej školy.
(4)Zariadenie predprimárneho vzdelávania poskytuje povinné predprimárne vzdelávanie v rozsahu najmenej štyri hodiny denne.
(5)Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, môže
4
pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v zariadení predprimárneho vzdelávania na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.
(6)Zariadenie predprimárneho vzdelávania vedie dokumentáciu o povinnom predprimárnom vzdelávaní, ktorá obsahuje
a)triednu knihu,
b)osobný spis dieťaťa,
c)program povinného predprimárneho vzdelávania,
d)doklad o prijatí dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie,
e)osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania.
(7) Na účely vedenia dokumentácie podľa odseku 6 zariadenie predprimárneho vzdelávania získava a spracúva osobné údaje
a)o deťoch v rozsahu
1.meno a priezvisko,
2.dátum a miesto narodenia,
3.adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
4.rodné číslo,
5.štátna príslušnosť,
6.národnosť,
7.fyzické zdravie a duševné zdravie,
8.mentálna úroveň vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky,
b)o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa v rozsahu
1.meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu,
2.adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu a kontakt na účely komunikácie.
(8)Zariadenie predprimárneho vzdelávania oznamuje obci podľa trvalého pobytu detí, zoznam detí, ktorým poskytuje povinné predprimárne vzdelávanie.
(9)Plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v zariadení predprimárneho vzdelávania kontroluje Štátna školská inšpekcia.
(10)Zariadenie predprimárneho vzdelávania vydáva osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania.
(11)Register zariadení predprimárneho vzdelávania obsahuje
a)názov a adresu zariadenia predprimárneho vzdelávania a identifikačné číslo organizácie, ak ho má pridelené,
b)názov, adresu a identifikačné číslo organizácie zriaďovateľa,
c)akademický titul, vedecko-pedagogický alebo umelecko-pedagogický titul, meno, priezvisko, rodné číslo a kontakt na účely komunikácie štatutárneho orgánu zariadenia predprimárneho vzdelávania,
d)adresu webového sídla zariadenia predprimárneho vzdelávania, ak je zriadené.“.
5
Poznámka pod čiarou k odkazu 96 znie:
96) § 24 ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 40/2017 Z. z.“.
Čl. II
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 177/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 54/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 365/2018 Z. z., zákona č. 138/2019 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z. a zákona č. 93/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.V § 5 ods. 14 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: ak nejde o povinné predprimárne vzdelávanie“.
2.V § 6 ods. 19 sa za slovo „detí“ vkladajú slová vo veku plnenia povinného predprimárneho vzdelávania“.
3.Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠8a
Spádová materská škola
Obec určí všeobecne záväzným nariadením spádovú materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, pre deti s trvalým pobytom v obci, v ktorej plnia povinné predprimárne vzdelávanie. Ak je obec zriaďovateľom viacerých materských škôl, všeobecne záväzným nariadením určí pre každú spádovú materskú školu časť svojho územia. Ak obec nemá zriadenú materskú školu, môže uzavrieť písomnú dohodu s inou obcou o spádovej materskej škole.“.
Čl. III
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 81/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 367/2018 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 93/2020 Z. z. a zákona č. 371/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
6
1.V § 4aa ods. 1 sa slová „obcou alebo zriaďovateľa cirkevnej školy“ nahrádzajú slovami „obcou, štátnej materskej školy, cirkevnej školy alebo zriaďovateľa cirkevnej materskej školy“.
2.V § 4aa ods. 3 sa slová „obcou alebo cirkevnej školy“ nahrádzajú slovami „obcou, štátnej materskej školy, cirkevnej školy alebo cirkevnej materskej školy“.
3.V § 6b ods. 5 písm. b) sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.
4.Za § 9k sa vkladá § 9l, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9l
Prechodné ustanovenia k príspevku na výchovu a vzdelávanie
(1) Príspevok na výchovu a vzdelávanie sa na deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, poskytuje na roky 2021 2024 aj pre zariadenia predprimárneho vzdelávania vedené v registri podľa osobitného predpisu27) (ďalej len „registrované zariadenie“).
(2) Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre registrované zariadenie na deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa určí ako súčet
a) súčinu 8-násobku objemu finančných prostriedkov pripadajúceho na 43,75% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1. januáru príslušného kalendárneho roka a počtu detí registrovaného zariadenia, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, v školskom roku, ktorý sa začal v predchádzajúcom kalendárnom roku, a
b) súčinu 4-násobku objemu finančných prostriedkov pripadajúceho na 43,75% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1. septembru príslušného kalendárneho roka a počtu detí registrovaného zariadenia, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, v školskom roku, ktorý sa začína v bežnom kalendárnom roku.
(3) Dátum rozhodujúci pre počet detí použitý pri určovaní príspevku na výchovu a vzdelávanie pre registrované zariadenie je 15. september začínajúceho školského roka. Zriaďovatelia registrovaných zariadení povinní poskytnúť ministerstvu do 30. septembra kalendárneho roka počty detí podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka v štruktúre a formáte určenom ministerstvom.
(4) Ministerstvo
a) oznámi najneskôr do 30 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte zriaďovateľovi registrovaného zariadenia výšku príspevku na výchovu a vzdelávanie pre registrované zariadenia v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti určenú podľa odseku 2; pre výpočet príspevku na výchovu a vzdelávanie pre registrované zariadenie na nový školský rok sa použije počet detí v školskom roku, ktorý začal v predchádzajúcom kalendárnom roku, nahlásený zriaďovateľom ministerstvu do 30. septembra predchádzajúceho kalendárneho roka a výška sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1. januáru príslušného kalendárneho roka,
b) oznámi najneskôr do 30. októbra zriaďovateľovi registrovaného zariadenia úpravu výšky príspevku na výchovu a vzdelávanie pre registrované zariadenia v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti; úprava zodpovedá rozdielu príspevku na výchovu a vzdelávanie pre registrované zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa na nový školský rok určenému podľa odseku 2 zo skutočných počtov detí v novom školskom roku nahlásených zriaďovateľom ministerstvu do 30. septembra príslušného kalendárneho roka a výšky sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1. septembru príslušného kalendárneho roka a príspevku na výchovu a vzdelávanie pre registrované zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
7
zriaďovateľa na nový školský rok určenému podľa odseku 2 z počtov detí nahlásených zriaďovateľom ministerstvu do 30. septembra v minulom kalendárnom roku a výšky sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1. januáru príslušného kalendárneho roka.
(5) Zriaďovateľ registrovaného zariadenia do 30 dní po doručení oznámenia ministerstva
a) podľa odseku 4 písm. a) rozpíše finančné prostriedky na kalendárny rok pre jednotlivé registrované zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
b) podľa odseku 4 písm. b) upraví finančné prostriedky na nový školský rok pre jednotlivé registrované zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
(6) Finančné prostriedky pridelené zriaďovateľovi registrovaného zariadenia možno použiť na aktivity súvisiace s výchovou a vzdelávaním detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, a to len na
a) osobný príplatok alebo odmenu zamestnancov registrovaného zariadenia podieľajúcich sa na výchove a vzdelávaní detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
b) vybavenie miestnosti určenej na výchovu a vzdelávanie detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
1. didaktickou technikou,
2. učebnými pomôckami,
3. pracovnými zošitmi a pracovnými listami,
4. kompenzačnými pomôckami,
c) úhradu nákladov za spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
d) vybavenie exteriéru registrovaného zariadenia
1. záhradným náradím, náčiním a hrovými prvkami na rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí,
2. učebnými pomôckami na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti a matematickej gramotnosti detí.
(7) V kapitole ministerstva vnútra sa rozpočtujú finančné prostriedky pre zriaďovateľov registrovaných zariadení na príspevok na výchovu a vzdelávanie. Finančné prostriedky na príspevok na výchovu a vzdelávanie sa pre zriaďovateľov registrovaných zariadení poskytujú prostredníctvom okresných úradov v sídle kraja.
(8) Registrované zariadenie vypracúva správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok a predkladá ju zriaďovateľovi. Správa o hospodárení registrovaného zariadenia obsahuje
a) analýzu príjmov v členení podľa zdrojov a analýzu výdavkov,
b) stav a pohyb majetku získaného z prostriedkov štátneho rozpočtu,
c) ďalšie údaje určené ministerstvom.
(9) Zriaďovatelia registrovaných zariadení predložia okresnému úradu v sídle kraja do 15. apríla súhrnnú správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok za registrované zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Okresné úrady v sídle kraja predložia ministerstvu v lehote
8
určenej ministerstvom súhrnnú správu o hospodárení za zriaďovateľov registrovaných zariadení v územnej pôsobnosti príslušného okresného úradu v sídle kraja. Obsah a formu súhrnnej správy o hospodárení zriaďovateľov registrovaných zariadení za predchádzajúci kalendárny rok zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle do 31. januára.
(10) Podmienkou na pridelenie finančných prostriedkov podľa odseku 1 na nasledujúci rok je vypracovanie správy o hospodárení registrovaného zariadenia za predchádzajúci rok, ak počas neho bolo zaregistrované a jej predloženie prostredníctvom zriaďovateľa príslušnému okresnému úradu v sídle kraja.
(11) Ministerstvo na základe predložených podkladov a objemu finančných prostriedkov ustanovených zákonom o štátnom rozpočte zverejní na svojom webovom sídle do 30 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte údaje a postup, ktoré boli použité pri rozpise finančných prostriedkov zriaďovateľom registrovaných zariadení.
(12) Celkový objem finančných prostriedkov na bežné výdavky vyčlenený na účely tohto paragrafu v príslušnom kalendárnom roku sa zohľadňuje na účely § 7 ods. 7 rovnako ako celkový objem finančných prostriedkov na bežné výdavky vyčlenený na účely príspevku na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl.
(13) Ministerstvo a okresný úrad v sídle kraja pri výkone dohľadu kontrolujú správnosť použitia metód a postupov pri financovaní registrovaných zariadení.
(14) Ministerstvo alebo okresný úrad v sídle kraja uloží zriaďovateľovi registrovaného zariadenia
a) pokutu 200 eur za nedodržanie lehoty určenej na
1. rozpis finančných prostriedkov pridelených prostredníctvom príspevku na výchovu a vzdelávanie na kalendárny rok pre jednotlivé registrované zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa podľa odseku 5 písm. a),
2. úpravu finančných prostriedkov pridelených prostredníctvom príspevku na výchovu a vzdelávanie na nový školský rok pre jednotlivé registrované zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa podľa odseku 5 písm. b),
3. predloženie správy o hospodárení okresnému úradu v sídle kraja,
b) pokutu 2 000 eur za nevypracovanie správy o hospodárení,
c) pokutu od 300 eur do 2 000 eur za poskytnutie nesprávnych údajov o výsledkoch hospodárenia v správe o hospodárení.
(15) Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre registrované zariadenie na kalendárny rok 2021 sa určí ako súčin 4-násobku objemu finančných prostriedkov pripadajúceho na 43,75% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1. septembru 2021 a počtu detí registrovaného zariadenia, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, k 15. septembru 2021 nahláseného ministerstvu zriaďovateľom do 30. septembra 2021.
(16) Ministerstvo oznámi výšku príspevku na výchovu a vzdelávanie pre registrované zariadenie na kalendárny rok 2021 zriaďovateľovi registrovaného zariadenia do 30. októbra 2021 a zriaďovateľ registrovaného zariadenia do 15 dní po doručení tohto oznámenia rozpíše finančné prostriedky na kalendárny rok pre jednotlivé registrované zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
9
(17) Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre registrované zariadenie sa na rok 2024 určí len podľa odseku 2 písm. a).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie:
27) § 161l zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. .../2021 Z. z.“.
5.V § 9l ods. 7 sa vypúšťa slovo „vnútra“.
6.V § 9l celom texte sa slová „okresný úrad v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „regionálny úrad školskej správy“ v príslušnom tvare.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. III bodov 5 a 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022.
prezidentka Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky