Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
40. schôdza výboru
Číslo: CRD-633/2021
Z á z n a m
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka ŠEFČÍKA, Evy HORVÁTHOVEJ, Tomáša LOHOTSKÉHO a Zuzany ŠEBOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 504) bol Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo zvolaný na 16. júna 2021.
O návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka ŠEFČÍKA, Evy HORVÁTHOVEJ, Tomáša LOHOTSKÉHO a Zuzany ŠEBOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 504) výbor nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný (z celkového počtu 12, prítomných bolo 6 poslancov).
V Bratislave 16. júna 2021
Jana Bittó C i g á n i k o v á
predsedníčka výboru