1
z 18. júna 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z.
o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., zákona č. 223/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 609/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 53/2009 Z. z., zákona č. 482/2009 Z. z., zákona č. 493/2009 Z. z., zákona č. 30/2010 Z. z., zákona č. 492/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 212/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 353/2013 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 268/2017 Z. z., zákona č. 352/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 362/2019 Z. z., zákona č. 387/2020 Z. z. a zákona č. 186/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 11 ods. 1 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak odsek 5 neustanovuje inak.“.
2.V § 11 ods. 2 písm. c) treťom bode sa za slová „§ 42 ods. 1 písm. c)“ vkladajú slová „alebo § 46u ods. 15 písm. c)“.
3.V § 11 ods. 2 písmeno d) znie:
2
„d) oprávnená dodávať minerálny olej uvedený v odseku 3 písm. c) konečnému spotrebiteľovi tohto minerálneho oleja na použitie ako palivo alebo inému užívateľskému podniku podľa tohto ustanovenia, alebo osobe podľa § 21, pričom pri dodaní tohto minerálneho oleja týmto užívateľským podnikom
1.konečnému spotrebiteľovi na použitie ako palivo alebo inému užívateľskému podniku podľa tohto ustanovenia, alebo osobe podľa § 21 sa postup pri preprave podľa § 23 neuplatňuje,
2.na použitie ako pohonná látka sa ustanovenie § 42 ods. 1 písm. i) alebo § 46u ods. 15 písm. i) nepoužije a pri dodaní tohto minerálneho oleja na použitie ako pohonná látka vzniká podľa § 12 ods. 2 písm. e) tomuto užívateľskému podniku daňová povinnosť; pri vzniku daňovej povinnosti a podaní daňového priznania postupuje tento užívateľský podnik podľa § 14 ods. 2,“.
4.V § 11 ods. 2 písm. e) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom pri dodaní tohto minerálneho oleja na použitie ako pohonná látka sa ustanovenie § 42 ods. 1 písm. i) alebo § 46u ods. 15 písm. i) nepoužije a tomuto užívateľskému podniku vzniká podľa § 12 ods. 2 písm. e) daňová povinnosť; pri vzniku daňovej povinnosti a podaní daňového priznania postupuje tento užívateľský podnik podľa § 14 ods. 2.“.
5.V § 11 ods. 5 písmeno d) znie:
„d) minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 5 na daňovom území konečným spotrebiteľom tohto minerálneho oleja ako paliva; za konečného spotrebiteľa tohto minerálneho oleja sa považuje aj osoba, ktorá prevádzkuje skladovacie zariadenie, z ktorého dochádza k použitiu minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 5,“.
6.V § 11 ods. 6 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak je žiadateľom o vydanie povolenia na použitie osoba podľa odseku 2 písm. d), ktorá neskladuje minerálny olej uvedený v odseku 3 písm. c),“.
7.V § 11 ods. 6 písm. d) sa slová „konečnému odberateľovi tohto minerálneho oleja v domácnosti ako palivo na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody“ nahrádzajú slovami „odberateľovi, ktorý je konečným spotrebiteľom podľa odseku 5 písm. d),“.
8.V § 11 ods. 14 sa na konci pripája táto veta: „Umiestnenie minerálneho oleja uvedeného v odseku 3 písm. c) v sklade užívateľského podniku podľa odseku 2 písm. d) sa nevyžaduje.“.
9.V § 11 ods. 16 úvodnej vete sa slová „daňovému skladu“ nahrádzajú slovami „prevádzkovateľovi daňového skladu“.
10.V § 12 ods. 1 písm. e) druhom bode sa za slová „oslobodeného od dane“ vkladajú slová „alebo minerálneho oleja uvedeného v § 11 ods. 3 písm. c)“.
11.V § 13 ods. 1 písm. e) druhom bode sa za slová „oslobodený od dane“ vkladajú slová „alebo minerálny olej uvedený v § 11 ods. 3 písm. c)“.
3
12.V § 21 ods. 2 písm. f) sa slová „konečnému spotrebiteľovi tohto minerálneho oleja v domácnosti ako palivo na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody“ nahrádzajú slovami „odberateľovi, ktorý je konečným spotrebiteľom podľa § 11 ods. 5 písm. d)“.
13.§ 21 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12) Pri dodaní minerálneho oleja podľa § 6 ods. 5 odberateľovi, ktorý je konečným spotrebiteľom podľa § 11 ods. 5 písm. d), sa postup pri preprave podľa § 23 neuplatňuje.“.
14.V § 23 ods. 1 písm. a) sa za slovo „osobou“ vkladá čiarka a slová „ktorá odoberá minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. f) alebo osobou“.
15.V § 23 ods. 2 úvodnej vete sa za slová „podľa § 10 ods. 1“ vkladajú slová „alebo minerálny olej uvedený v § 6 ods. 5“.
16.V § 23 ods. 2 sa písmeno c) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5. minerálny olej uvedený v § 6 ods. 5,“.
17.V § 23 ods. 3 sa za slová „podľa § 10 ods. 1“ vkladajú slová „alebo minerálny olej uvedený v § 6 ods. 5“.
18.V § 29 ods. 4 sa slovo „pokaz“ nahrádza slovom „poukaz“.
19.V § 35 ods. 3 druhá veta znie: „Vydanie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 5 osobe podľa § 11 ods. 5 písm. d) alebo vydanie tohto minerálneho oleja v tlakových nádobách zodpovedajúcich technickým požiadavkám podľa osobitného predpisu6bab) musí byť doložené identifikačnými údajmi odberateľa tohto minerálneho oleja.“.
20.V § 37 ods. 1 písmeno e) znie:
„e) množstvo minerálneho oleja uvedeného v § 11 ods. 3 písm. c), ktoré dodal odberateľovi, ktorý je konečným spotrebiteľom podľa § 11 ods. 5 písm. d),“.
21.V § 37 ods. 1 sa za písmeno e) vkladajú nové písmená f) až h), ktoré znejú:
„f) množstvo minerálneho oleja uvedeného v § 11 ods. 3 písm. c), ktoré dodal užívateľskému podniku podľa § 11 ods. 2 písm. d) alebo osobe podľa § 21,
g)množstvo minerálneho oleja uvedeného v § 11 ods. 3 písm. c), ktoré dodal užívateľský podnik podľa § 11 ods. 2 písm. d) na použitie ako pohonná látka,
h)množstvo minerálneho oleja uvedeného v § 11 ods. 3 písm. c), ktoré užívateľský podnik podľa § 11 ods. 2 písm. e) dodal na konečnú spotrebu v tlakových nádobách zodpovedajúcich technickým požiadavkám podľa osobitného predpisu6bab) na použitie ako pohonná látka,“.
Doterajšie písmená f) až j) sa označujú ako písmená i) až m).
22.§ 46u sa dopĺňa odsekom 21, ktorý znie:
„(21) Povolenie na použitie vydané colným úradom podľa odseku 10 na použitie minerálneho oleja uvedeného v § 11 ods. 3 písm. c) v znení účinnom od 1. júla 2021 sa považuje za povolenie na použitie vydané podľa § 11 v znení účinnom od 1. júla 2021.“.
4
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1 21, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2021.
prezidentka Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky