1
zo 17. júna 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č.
453/2003 Z. z.
o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 664/2006 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 383/2013 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 81/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 42/2019 Z. z., zákona č. 300/2019 Z. z., zákona č. 89/2020 Z. z. a zákona č. 198/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 4 ods. 6 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:
„l) realizuje projekty zamerané na poskytovanie bezplatného poradenstva fyzickej osobe pri riešení problémov
1. s dlhmi,
2. v rodine, manželstve a medziľudských vzťahoch vrátane psychologického poradenstva,“.
Doterajšie písmeno l) sa označuje ako písmeno m).
2
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2021.
prezidentka Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky