VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE HOSPODÁRSKE ZÁLEŽITOSTI
Číslo: 1019/2021 - VHZ62. schôdza výboru
Záznam
K návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO, Mariána VISKUPIČA, Ľuboša KRAJČÍRA, Tomáša LEHOTSKÉHO a Mareka KRAJČÍHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (tlač 589) bola zvolaná 62. schôdza Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti na 18. júna 2021.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o predmetnom návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Peter K r e m s k ý, v.r.
predseda výboru
overovateľ výboru
Rastislav J í l e k
Maroš K o n d r ó t