ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
78. schôdza
Číslo: CRD-1019/2021
Z á z n a m
K návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO, Mariána VISKUPIČA, Ľuboša KRAJČÍRA, Tomáša LEHOTSKÉHO a Mareka KRAJČÍHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (tlač 589) bola 78. schôdza Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky zvolaná na 18. júna 2021 o 8.00 h.
Ústavnoprávny výbor o návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný. Z 12 členov Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky boli prítomní 4 členovia.
Alojz Baránik
podpredseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok