Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
57. schôdza
1019/2021
209
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 18. júna 2021
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO, Mariána VISKUPIČA, Ľuboša KRAJČÍRA, Tomáša LEHOTSKÉHO a Mareka KRAJČÍHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (tlač 589) a
A.súhlasí
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO, Mariána VISKUPIČA, Ľuboša KRAJČÍRA, Tomáša LEHOTSKÉHO a Mareka KRAJČÍHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (tlač 589)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO, Mariána VISKUPIČA, Ľuboša KRAJČÍRA, Tomáša LEHOTSKÉHO a Mareka KRAJČÍHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (tlač 589) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tak, ako sú uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá
predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania uvedeného návrhu zákona vo výbore.
Marián Viskupič
predseda výboru
Martin Beluský
náhradný overovateľ výboru
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
Príloha k uzn. č. 209
57. schôdza
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO, Mariána VISKUPIČA, Ľuboša KRAJČÍRA, Tomáša LEHOTSKÉHO a Mareka KRAJČÍHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (tlač 589)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.K čl. I, nový bod
V čl. I za bod 1 sa vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2. V § 11 ods. 2 písm. c) treťom bode sa za slová „§ 42 ods. 1 písm. c)“ vkladajú slová „alebo § 46u ods. 15 písm. c)“.“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Nový bod 2 nadobúda účinnosť 1. júla 2021, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti v čistopise schváleného zákona.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa dopĺňa výnimka pri ukladaní sankcie pri použití daňovo zvýhodneného minerálneho oleja na účely neuvedené v povolení na použitie.
2.K čl. I, bodu 2
V čl. I, bod 2 znie:
„2. V § 11 ods. 2 písmeno d) znie:
„d) oprávnená dodávať minerálny olej uvedený v odseku 3 písm. c) konečnému spotrebiteľovi tohto minerálneho oleja na použitie ako palivo alebo inému užívateľskému podniku podľa tohto ustanovenia, alebo osobe podľa § 21, pričom pri dodaní tohto minerálneho oleja týmto užívateľským podnikom
1.konečnému spotrebiteľovi na použitie ako palivo alebo inému užívateľskému podniku podľa tohto ustanovenia, alebo osobe podľa § 21 sa postup pri preprave podľa § 23 neuplatňuje,
2.na použitie ako pohonná látka sa ustanovenie § 42 ods. 1 písm. i) alebo § 46u ods. 15 písm. i) nepoužije a pri dodaní tohto minerálneho oleja na použitie ako pohonná látka vzniká podľa § 12 ods. 2 písm. e) tomuto užívateľskému podniku daňová povinnosť; pri vzniku daňovej povinnosti a podaní daňového priznania postupuje tento užívateľský podnik podľa § 14 ods. 2,“.“.
Navrhovaná legislatívna úprava rozširuje počet osôb, konečných spotrebiteľov skvapalnených plynných uhľovodíkov kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 12 2711 19 00 (ďalej len „LPG“) určených na použitie ako palivo, ktorým bude môcť užívateľský podnik podľa § 11 ods. 2 písm. d) zákona v znení účinnom od 1. júla 2021 dodávať daňovo zvýhodnený LPG. Zároveň sa ustanovuje, že pri dodaní LPG užívateľským podnikom konečnému spotrebiteľovi na použitie ako palivo alebo inému užívateľskému podniku oprávnenému dodávať LPG konečnému spotrebiteľovi na použitie ako palivo, alebo prevádzkovateľovi daňového skladu sa nebude uplatňovať
ustanovenie o postupe pri preprave na daňovom území. Tiež sa ustanovuje, že ak užívateľský podnik dodá LPG so sadzbou dane 0 eur/1000 kg na použitie ako pohonnú látku vzniká tomuto užívateľskému podniku daňová povinnosť, pričom príslušné ustanovenie o sankcii sa v tomto prípade neuplatňuje.
3.K čl. I, nový bod
V čl. I za bod 2 sa vkladá nový bod 3, ktorý znie:
„3. V § 11 ods. 2 písm. e) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom pri dodaní tohto minerálneho oleja na použitie ako pohonná látka sa ustanovenie § 42 ods. 1 písm. i) alebo § 46u ods. 15 písm. i) nepoužije a tomuto užívateľskému podniku vzniká podľa § 12 ods. 2 písm. e) daňová povinnosť; pri vzniku daňovej povinnosti a podaní daňového priznania postupuje tento užívateľský podnik podľa § 14 ods. 2.“.“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Nový bod 3 nadobúda účinnosť 1. júla 2021, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti v čistopise schváleného zákona.
Navrhovanou úpravou sa užívateľskému podniku, ktorý odoberá LPG so sadzbou dane 0 eur/1 000 kg na plnenie do tlakových nádob určených na konečnú spotrebu ako palivo a plní LPG aj do tlakových nádob na použitie ako pohonná látka, ustanovuje daňová povinnosť z množstva LPG, ktoré dodal na konečnú spotrebu v tlakových nádobách na použitie ako pohonná látka. Tiež sa ustanovuje, že príslušné ustanovenie o sankcii sa v tomto prípade neuplatňuje.
4.K čl. I, bodu 3
V čl. I, bode 3 sa slovo „zriadenie“ nahrádza slovom „zariadenie“.
Legislatívno-technická úprava.
5.K čl. I, nové body
V čl. I za bod 7 sa vkladajú nové body 8 a 9, ktoré znejú:
„8. V § 12 ods. 1 písm. e) druhom bode sa za slová „oslobodeného od dane“ vkladajú slová „alebo minerálneho oleja uvedeného v § 11 ods. 3 písm. c)“.
9. V § 13 ods. 1 písm. e) druhom bode sa za slová „oslobodený od dane“ vkladajú slová „alebo minerálny olej uvedený v § 11 ods. 3 písm. c)“.“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Nové body 8 a 9 nadobúdajú účinnosť 1. júla 2021, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti v čistopise schváleného zákona.
Navrhovanou úpravou sa dopĺňa vznik daňovej povinnosti pri zistení chýbajúceho množstva minerálneho oleja o LPG, ktorý bol určený na použitie ako palivo. Zároveň sa ustanovuje platiteľ dane, ktorý je povinný zaplatiť daň vypočítanú z množstva zisteného chýbajúceho LPG a sadzby dane podľa § 6 ods. 1 písm. f) zákona.
6.K čl. I, bodu 9
V čl. I, bode 9 sa za slová „písm. d)“ vkladá čiarka a slová „ustanovenie o“ sa nahrádzajú slovami „postup pri“.
Legislatívno-technická úprava.
7.K čl. I, nový bod
V čl. I za bod 9 sa vkladá nový bod 10, ktorý znie:
„10. V § 23 ods. 1 písm. a) sa za slovo „osobou“ vkladá čiarka a slová „ktorá odoberá minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. f) alebo osobou“.“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Nový bod 10 nadobúda účinnosť 1. júla 2021, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti v čistopise schváleného zákona.
Navrhovanou úpravou sa za miesto priameho dodania, ktoré určí príjemca, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu, alebo oprávnený príjemca, ktorý prijíma opakovane minerálny olej v pozastavení dane z iného členského štátu, považuje aj miesto dodania LPG na použitie ako pohonná látka určené týmito príjemcami, napríklad miesto predaja na konečnú spotrebu (čerpacia stanica) alebo miesto spotreby konečným spotrebiteľom.
8.K čl. I, nové body
V čl. I za bod 12 sa vkladajú nové body 13 a 14, ktoré znejú:
„13. V § 29 ods. 4 sa slovo „pokaz“ nahrádza slovom „poukaz“.
14. V § 35 ods. 3 druhá veta znie: „Vydanie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 5 osobe podľa § 11 ods. 5 písm. d) alebo vydanie tohto minerálneho oleja v tlakových nádobách zodpovedajúcich technickým požiadavkám podľa osobitného predpisu6bab) musí byť doložené identifikačnými údajmi odberateľa tohto minerálneho oleja.“.“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Nové body 13 a 14 nadobúdajú účinnosť 1. júla 2021, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti v čistopise schváleného zákona.
Navrhovaná úprava je legislatívno-technického charakteru. Navrhovanou úpravou sa zároveň ustanovuje výnimka z prvej vety tohto novelizovaného ustanovenia, ktorou sa ustanovuje, že vydanie LPG z daňového skladu na účely použitia ako palivo konečnému spotrebiteľovi, ktorý je osobou podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona, musí byť doložené identifikačnými údajmi odberateľa (konečného spotrebiteľa).
9.K čl. I, bodu 13
V čl. I, bod 13 znie:
„13. V § 37 ods. 1 písmeno e) znie:
„e) množstvo minerálneho oleja uvedeného v § 11 ods. 3 písm. c), ktoré dodal odberateľovi, ktorý je konečným spotrebiteľom podľa § 11 ods. 5 písm. d),“.“.
V súvislosti s navrhovanými legislatívnymi úpravami sa primerane upravuje vedenie evidencie užívateľským podnikom.
10.K čl. I, nový bod
V čl. I za bod 13 sa vkladá nový bod 14, ktorý znie:
„14. V § 37 ods. 1 sa za písmeno e) vkladajú nové písmená f) až h), ktoré znejú:
„f) množstvo minerálneho oleja uvedeného v § 11 ods. 3 písm. c), ktoré dodal užívateľskému podniku podľa § 11 ods. 2 písm. d) alebo osobe podľa § 21,
g)množstvo minerálneho oleja uvedeného v § 11 ods. 3 písm. c), ktoré dodal užívateľský podnik podľa § 11 ods. 2 písm. d) na použitie ako pohonná látka,
h)množstvo minerálneho oleja uvedeného v § 11 ods. 3 písm. c), ktoré užívateľský podnik podľa § 11 ods. 2 písm. e) dodal na konečnú spotrebu v tlakových nádobách zodpovedajúcich technickým požiadavkám podľa osobitného predpisu6bab) na použitie ako pohonná látka,“.
Doterajšie písmená f) až j) sa označujú ako písmená i) až m).“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Nový bod 14 nadobúda účinnosť 1. júla 2021, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti v čistopise schváleného zákona.
V súvislosti s navrhovanými legislatívnymi úpravami sa primerane upravuje vedenie evidencie užívateľským podnikom.