Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
42. schôdza výboru
Číslo: CRD-651/2021
101
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
zo 17. júna 2021
k spoločnej správe výborov NR SR o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 498a)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
A.p r e r o k o v a l
spoločnú správu výborov NR SR o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 498a);
B. s c h v a ľ u j e
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedenú v bode A. tohto uznesenia;
C. p o v e r u j e
spoločnú spravodajkyňu poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky Evu Horváthovú, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o predmetnom zákone predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Jana Bittó C i g á n i k o v á
predsedníčka výboru
Zuzana Š e b o v á
overovateľka výboru