1
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
42. schôdza výboru
Číslo: CRD-651/2021
100
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
zo 17. júna 2021
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 498)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 498);
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 498);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 498) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi:
1.V čl. I sa vkladá nový 1. bod, ktorý znie:
„1. V § 32 ods. 6 sa za slová „registra zdravotníckych pracovníkov“ vkladajú slová
2
„(ďalej len „register“)“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava; presun legislatívnej skratky na miesto, kde sa skracované slová v zákone vyskytujú 1. krát.
2.V čl. I, 1. bode sa v § 40 ods. 13 písm. b) vypúšťajú slová „zdravotníckych pracovníkov (ďalej len „register“)“.
Legislatívno-technická úprava z dôvodu presunu legislatívnej skratky do § 32 ods. 6.
3.V čl. I, 3. bode sa za slová „§ 79 ods. l písm. zh)“ vkladajú slová „úvodnej vete“.
Spresnenie ustanovenia vzhľadom na to, že písm. zh) má šesť bodov.
4. V čl. I, 4. bode v § 92a ods. 3 písmeno e) znie:
„e) sídlo vzdelávacej ustanovizne, dátum zriadenia vzdelávacej ustanovizne, dátum zrušenia vzdelávacej ustanovizne, identifikačné číslo a názov vzdelávacej ustanovizne, ktorá zdravotníckeho pracovníka zaradila do špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy alebo prípravy na výkon práce v zdravotníctve, sídlo a označenie fakulty,“.
Ide o spresňujúcu úpravu vzhľadom na to, že z textu ustanovenia pri slovných spojeniach „dátum začiatku platnosti“ a „dátum ukončenia platnosti“ nie je jasné k akej skutočnosti sa tieto dátumy vzťahujú. Navrhuje sa v tomto zmysle ustanovenie spresniť a preformulovať.
5. V čl. I, 4. bode 92a) sa v poznámke pod čiarou k odkazu 25 za slová „(všeobecné nariadenie o ochrane údajov)“ vkladajú slová „(Ú. v. L 119, 4. 5. 2016) v platnom znení“ a pripája sa táto veta „Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ .
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa dopĺňa miesto uverejnenia právne záväzného aktu v zmysle jednotného zaužívaného spôsobu ich uvádzania, ako aj právna úprava platná v Slovenskej republike.
6. V čl. I sa vypúšťa 5. bod.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
3
Ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na vypustenie doterajšieho znenia čl. V (novela zák. č. 92/2017) a zmenu v dátume účinnosti nového znenia § 92a (čl. I, 4. bod.) tak ako je uvedené ďalej v bode 21 a 22 (odôvodnenie) tohto pozmeňujúceho návrhu a to z pôvodne navrhovaného 30. augusta na 1. septembra 2021. Predmetom ust. § 92a (novelizačný čl. I., bod 4.) je zmena týkajúca sa vedenia Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov, ktorá nadobudnúť účinnosť 1. septembra 2021. Ustanovenie odseku 6 v § 102ak ( čl. I bod 5.), ktoré sa teraz navrhuje vypustiť, je prechodným ustanovením, upravujúcim vedenie registra do dátumu účinnosti novely. Keďže pôvodným zámerom vládneho návrhu zákona bolo posunúť účinnosť §92a na 30. augusta, toto sa premietlo aj do prechodného ustanovenia §102ak ods. 6 (bod 5.v čl. I).
V prípade akceptovania tohto pozmeňujúceho návrhu sa však novelizačný bod 5. v čl. I. stane bezpredmetným. Ide tu o použitie vhodnejšej legislatívnej techniky.
7. V čl. I, 6. bode sa v § 102an nadpise slová „30. augusta“ nahrádzajú slovami „1. septembra“.
Ide o úpravu prechodného ustanovenia v nadväznosti na zmenu v dátume účinnosti nového znenia § 92a (čl. I, 4. bod.) a to z pôvodne navrhovaného 30. augusta na 1. septembra 2021.
8. V čl. I, 6. bode sa v § 102an ods. 2 slová „30. augusta“ nahrádzajú slovami „31.augusta“.
Ide o úpravu prechodného ustanovenia v nadväznosti na zmenu v dátume účinnosti nového znenia § 92a (čl. I, 4. bod.) a to z pôvodne navrhovaného 30. augusta na 1. septembra 2021.
9. V čl. I, 6. bode sa v § 102an ods. 3 slová „31. augusta 2021“ nahrádzajú slovami „28. februára 2022“.
Ide o úpravu prechodného ustanovenia v nadväznosti na dátum účinnosti novely. Z dôvodu technického zabezpečenia projektu sa javí potreba posunu účinnosti poskytovania údajov z registra NCZI.
4
10. V čl. I, 6. bode sa v § 102an ods. 4 slová „31. decembra 2021“ nahrádzajú slovami „30. júna 2022“.
Ide o úpravu prechodného ustanovenia v nadväznosti na dátum účinnosti novely. Z dôvodu technického zabezpečenia projektu sa javí potreba posunu účinnosti zapracovania údajov z registra národným centrom.
11. V čl. I, 6. bode sa v § 102an ods. 5 slová „30. júna 2022“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2022“.
Ide o úpravu prechodného ustanovenia v nadväznosti na dátum účinnosti novely. Z dôvodu technického zabezpečenia projektu sa javí potreba posunu účinnosti poskytovania chýbajúcich údajov a dokladov účastníkov akreditovaného programu vzdelávacou ustanovizňou národnému centru.
12. V čl. II, 1. bode 46 ods. 1 písm. m)] sa slová „vkladajú slová“ nahrádzajú slovami „vkladá čiarka a slová“.
Spresnenie ustanovenia z dôvodu potreby doplnenia aj čiarky.
13. V čl. II bod 2 znie:
„2. V nadpise pod § 49j sa slová „1. januára 2022“ nahrádzajú slovami „1. januára 2023“ a v § 49j ods. 2 a 3 sa slová „31. decembra 2021“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2022“.“.
Ide o úpravu prechodného ustanovenia v nadväznosti na navrhovaný čl. V. Na základe komunikácie s predkladateľom vládneho návrhu zákona, z dôvodu potreby technického zabezpečenia elektronizácie systému, sa navrhuje posunúť aj účinnosť resp. uplatňovanie režimu uzatvárania dohôd o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti a odstupovania od nich u osôb s OP s elektronickým čipom do prechodu na režim úplnej elektronizácie od 1. januára 2023.
14. V čl. II, 3. bode § 49m vrátane nadpisu znie :
㤠49m
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2021
5
Samosprávny kraj poskytne údaje o ordinačných hodinách a doplnkových ordinačných hodinách, ktoré boli schválené do 31. augusta 2021, do národného informačného systému na objednávanie pacientov podľa § 46 ods. 1 písm. m) najneskôr do 31. októbra 2021.“.
Ide o úpravu prechodného ustanovenia v nadväznosti na posunutie dátumu účinnosti novely.
15. Za čl. II sa vkladá čl. III, ktorý znie:
„Čl. III
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z. zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 256/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z. zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 310/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 343/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 264/2020 Z. z., zákona č. 393/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 81/2021 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z., zákona č. 150/2021 Z. z. a zákona č. 215/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 38ev sa dopĺňa odsekmi 24 a 25, ktoré znejú:
„(24) Na zamestnanca, ktorý je zdravotne poistený v cudzine, ktorému bola udelená výnimka z uplatniteľnej legislatívy podľa osobitného predpisu,75) alebo ktorý splní podmienky podľa § 3 ods. 3 a ktorého počas krízovej situácie krátkodobo zamestnáva zamestnávateľ, ktorý je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, sa nevzťahujú povinnosti podľa § 6 8 a § 23. Povinnosť podľa § 24 ods. 1 písm. c), vykázanie poistného a odvod preddavku na poistné za takéhoto zamestnanca splní a vykoná zamestnávateľ, ktorý je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, do zdravotnej poisťovne s najväčším počtom poistencov.
6
Na zdravotnú poisťovňu sa pri zamestnancovi podľa prvej vety nevzťahujú povinnosti podľa § 25 ods. 1 písm. a).
(25) Postup podľa odseku 24 je možný, iba ak zamestnávateľ, ktorý je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, udelený písomný súhlas na takýto postup od ministerstva zdravotníctva.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 75 znie:
75) Čl. 16 ods. 1 nariadenia č. 883/2004 v platnom znení.“.“.
Ďalšie články sa primerane prečíslujú.
Tento bod nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa primerane premietne do čl. VI upravujúceho účinnosť zákona.
V súvislosti so zavedením povinnosti podľa článku III bodov 2 5, ohľadom poskytovania údajov o poistných vzťahoch do Centrálneho registra poistencov a pre Národné centrum zdravotníckych informácií a tiež vzhľadom k mimoriadnej situácii v súvislosti s plošným testovaním na príznaky ochorenia COVID-19 je potrebné v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu jednoznačne upraviť postup v osobitných situáciách, kedy Slovenská republika využíva pri výkone testovania aj prácu osôb, ktoré nie poistenci verejného zdravotného poistenia a nie preto ani v Centrálnom registri poistencov.
Pre jednoznačný postup v takýchto prípadoch sa ustanovuje spôsob vykazovania za tieto osoby.
16. V čl. III sa vkladá nový 1. bod, ktorý znie:
„1. V § 2 odsek 5 znie:
„(5) Zdravotná poisťovňa pri vykonávaní verejného zdravotného poistenia a pri ochrane zdravia poistenca vykonáva činnosť podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov.35cc)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35cc znie:
35cc) Napríklad zákon č. 576/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 362/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 153/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
7
Tento bod nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa primerane premietne do čl. VI upravujúceho účinnosť zákona.
Legislatívno-technické spresnenie. Výpočet činností uvedený v § 6 nie je úplný, nakoľko zdravotné poisťovne plnia povinnosti aj podľa § 15 a podľa osobitných predpisov.
17. V čl. III, 2. bode sa v § 15 ods. 1 písm. ah) slovo „oznámiť“ nahrádza slovom „poskytovať“.
Zosúladenie terminológie; napr. s § 15 ods. 1 písm. w) z) a ah) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18. V čl. III sa za 2. bod vkladá nový 3. bod, ktorý znie:
„3. V § 15 sa odsek 1 dopĺňa písmenom ai), ktoré znie:
„ai) bezplatne sprístupňovať poistencovi na žiadosť digitálny COVID preukaz podľa osobitného predpisu35aakb) poskytnutý národným centrom35aakc) elektronickým zobrazením digitálneho COVID preukazu v elektronickej pobočke alebo mobilnej aplikácii zdravotnej poisťovne, ak ju zdravotná poisťovňa prevádzkuje alebo v listinnej podobe.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 35aakb a 35aakc znejú:
35aakb) Čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 zo 14. júna 2021 o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID preukaz EÚ) s cieľom uľahčiť voľný pohyb počas pandémie ochorenia COVID-19 (Ú. v. L 211, 15. 6. 2021).
35aakc ) § 12 ods. 7 písm. c) zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. .../2021 Z. z.“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tento bod nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa primerane premietne do čl. VI upravujúceho účinnosť zákona.
Legislatívnou zmenou sa zároveň vytvára priestor zobrazovať poistencovi v elektronickej pobočke alebo mobilnej aplikácii jeho vlastné osobné údaje o zdraví, ktoré spracúva Národné centrum zdravotníckych informácií, kam môže patriť napríklad zobrazenie podania očkovacej látky, prekonania ochorenia alebo absolvovania testu s výsledkom, v prípade pandémie covid 19. Takto by mohol poistenec využiť zobrazené údaje na splnenie iných, štátom uložených, povinností. Uvedené údaje by zdravotná poisťovňa nespracúvala, iba na vyžiadanie poistenca zobrazila
8
webovou službou volania do Národného centra zdravotníckych informácií.
19. V čl. III v 5. bode § 76 ods. 5 písmene a) desiatom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a plnenie úloh, ktoré plní národné centrum podľa osobitného predpisu,95fa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 95fa znie:
95fa) Napríklad zákon č. 153/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Bod 5 nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa primerane premietne do čl. VI upravujúceho účinnosť zákona.
Legislatívno-technická úprava. Spresnenie doterajšieho znenia. Doposiaľ nebola z výnimiek mlčanlivosti vylúčená vzájomná výmena informácií a údajov medzi zdravotnými poisťovňami a Národným centrom zdravotníckych informácií, napriek tomu, že mnohé ustanovenia tohto zákona, ako aj zákona č. 153/2013 Z. z. ukladajú takúto povinnosť.
20. Za čl. III sa vkladá nový čl. IV, ktorý znie:
„Čl. IV
Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z.z., zákona č. 461/2008 Z.z., zákona č. 540/2008 Z.z., zákona č. 170/2009 Z.z., zákona č. 67/2010 Z.z., zákona č. 132/2010 Z.z., zákona č. 136/2010 Z.z., zákona č. 172/2011 Z.z., zákona č. 470/2011 Z.z., zákona č. 306/2012 Z.z., zákona č. 74/2013 Z.z., zákona č. 153/2013 Z.z., zákona č. 204/2014 Z.z., zákona č. 77/2015 Z.z., zákona č. 403/2015 Z.z., zákona č. 91/2016 Z.z., zákona č. 125/2016 Z.z., zákona č. 355/2016 Z.z., zákona č. 40/2017 Z.z., zákona č. 150/2017 Z.z., zákona č. 289/2017 Z.z., zákona č. 292/2017 Z.z., zákona č. 87/2018 Z.z., zákona č. 475/2019 Z.z., zákona č. 69/2020 Z.z., zákona č. 119/2020 Z.z., zákona č. 125/2020 Z.z., zákona č. 198/2020 Z.z., zákona č. 242/2020 Z.z., zákona č. 286/2020 Z.z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/2020 Z.z., zákona č. 319/2020 Z.z. a zákona č. 220/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 5 sa odsek 4 dopĺňa písmenom au), ktoré znie:
„au) poskytuje alebo sprístupňuje Národnému centru zdravotníckych informácií údaje podľa osobitného predpisu.12e)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12e znie:
12e) § 12 ods. 7 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Nasledujúce články sa primerane preznačia.
9
Čl. IV nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa primerane premietne do čl. VI upravujúceho účinnosť zákona.
Zavádza sa kompetencia (povinnosť) Úradu verejného zdravotníctva SR poskytovať alebo sprístupňovať Národnému centru zdravotníckych informácií údaje podľa novo navrhovaného § 12 odsek 7 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s kompetenciou Národného centra zdravotníckych informácii vydávať digitály COVID preukaz Európskej únie.
21. V čl. IV, 1. bode sa v § 2 ods. 14 slová „má uzatvorené zdravotné poistenie“ nahrádzajú slovami „je povinne verejne zdravotne poistená“.
Ide o zosúladenie terminológie napr. so zákonom č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (§3 ods. 1).
22. V čl. IV, 1. bode 2 ods. 14) v poznámke pod čiarou k odkazu 1ab sa slová „§ 2 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 1 písm. a)“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
23. V čl. IV 4. bode v § 3 ods. 2 písmeno y) znie:
„y) z informačných systémov používaných Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ak ide o údaje súvisiace s ochorením COVID-19.15bc)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15bc znie:
15bc) § 60 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. ... /2021 Z. z.“.
Tento bod nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa primerane premietne do čl. VI upravujúceho účinnosť zákona.
Navrhovanou právnou úpravou sa rozširuje rozsah údajov v rámci údajovej základne Národného zdravotníckeho informačného systému o údaje z informačných systémov, používaných Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, potrebné na vydávanie digitálneho COVID preukazu EÚ. V uvedenom prípade sa jedná o interné informačné systémy Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky utvára a prevádzkuje v zmysle § 60 odsek 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
10
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ale aj o ďalšie informačné systémy, ktoré Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky používa na účel plnenia úloh v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia, najmä informačný systém „Moje ezdravie“, ktorého vlastníkom a technickým prevádzkovateľom je Národné centrum; v takom prípade Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky spravidla poskytne Národnému centru v nevyhnutnom rozsahu prístup k údajom, nachádzajúcim sa v takom informačnom systéme.
24. V čl. IV sa za 4. bod vkladá nový bod 5, ktorý znie:
„5. V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom z), ktoré znie:
„z) zo zdravotnej poisťovne.15bd)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15bd znie:
15bd) § 15 ods. 1 písm. ah) zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. .../ ... Z. z.“.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. septembra 2021.
Doplnenie zdroja údajov používaných pre údajovú základňu Národného zdravotníckeho informačného systému o údaje zo zdravotnej poisťovne podľa § 15 ods. 1 písm. ah) zákona č. 581/2004 Z. z.
25. V čl. IV sa za 5. bod vkladajú nové body 6 a 7, ktoré znejú:
„6. § 12 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7) Národné centrum v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19
a)vydáva bezplatne podľa údajov poskytnutých alebo sprístupnených Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky osobe na základe jej žiadosti na elektronickú adresu uvedenú v žiadosti v elektronickej forme certifikát o vykonanej vakcinácii proti ochoreniu COVID-19 v slovenskom jazyku a anglickom jazyku v rozsahu údajov najmä
1.meno a priezvisko,
2.dátum narodenia,
3.pôvodca choroby, proti ktorému bolo očkovanie vykonané,
4.typ podanej očkovacej dávky,
5.názov podanej očkovacej dávky,
6.označenie držiteľa rozhodnutia o registrácii podanej očkovacej dávky,
7.označenie krajiny podanej očkovacej dávky,
8.kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý očkovanie proti ochoreniu COVID-19 vykonal,
9.dátum ukončenia očkovania,
10.dávka/celkový počet dávok,
11.celkový počet podaných očkovacích dávok,
12.označenie šarže podanej prvej očkovacej dávky,
13.označenie šarže podanej druhej očkovacej dávky,
11
14.označenie vydavateľa certifikátu o vykonanej vakcinácii proti ochoreniu COVID-19,
15.dátum podanej prvej očkovacej dávky,
16.dátum podanej druhej očkovacej dávky,
17.dátum vystavenia certifikátu o vykonanej vakcinácii proti ochoreniu COVID-19,
b)vydáva a sprístupňuje osobe digitálny COVID preukaz 37aab) v rámci digitálnej infraštruktúry EU, pričom pre každý vydaný digitálny COVID preukaz EÚ zabezpečí jeho rámec dôvery,37aac)
c)sprístupňuje elektronicky digitálny COVID preukaz poistenca príslušnej zdravotnej poisťovni, za účelom sprístupnenia digitálneho COVID preukazu poistencovi,
d)sprístupňuje elektronicky digitálny COVID preukaz osoby jej ošetrujúcemu lekárovi a ošetrujúcej sestre príslušného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, za
účelom sprístupnenia digitálneho COVID preukazu tejto osobe v listinnej podobe na základe jej žiadosti.
(8) Pri spracúvaní osobných údajov podľa odseku 7 národné centrum postavenie prevádzkovateľa podľa osobitného predpisu.37aad)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 37aab až 37aad znejú:
37aab) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 zo 14. júna 2021 o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID preukaz EÚ) s cieľom uľahčiť voľný pohyb počas pandémie ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 211, 15. 6. 2021).
37aac) Čl. 2 bod 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953
37aad) Čl. 4 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.
Čl. 10 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953.
Určuje sa oprávnenie Národného centra zdravotníckych informácii zasielať osobe na základe jej žiadosti na elektronickú adresu uvedenú v žiadosti v elektronickej forme certifikát o vykonanom očkovaní proti chorobe COVID-19 v slovenskom jazyku a anglickom jazyku. Národné centrum zdravotníckych informácii zasiela certifikát o vykonanom očkovaní proti chorobe COVID-19. Národnému centru poskytuje údaje o vykonanom očkovaní alebo prístup k týmto údajom Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
Určuje sa kompetencia Národného centra zdravotníckych informácii vydávať digitálny COVID preukaz v súvislosti s pandémiou choroby COVID-19. Účelom vydávania tohto preukazu je uľahčiť držiteľom takéhoto preukazu uplatňovanie ich práva na voľný pohyb počas pandémie choroby COVID-19. Za súčasť takéto preukazu sa považuje potvrdenie o
12
očkovaní, potvrdenie o vykonaní testu a potvrdenie o prekonaní choroby.
Zároveň sa navrhuje aj kompetencia poskytovať tento preukaz príslušnej zdravotnej poisťovni poistenca a ošetrujúcemu lekárovi a sestre príslušného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v súvislosti s pandémiou choroby COVID-19 za účelom ich sprístupnenia samotnému poistencovi.
Prevádzkovateľom osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z., poskytnutých alebo sprístupnených Národnému centru Úradom verejného zdravotníctva SR v súlade s odsekom 7, je Národné centrum.
7. Za § 19 sa vkladá § 20, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠20
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia
Certifikáty o vykonanej vakcinácii vydané národným centrom do nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa považujú od účinnosti tohto zákona za certifikáty o vykonanej vakcinácii podľa § 12 ods. 7 písm. a).“.
Nasledujúce body sa primerane preznačia.
Body 6 a 7 nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa primerane premietne do čl. VI upravujúceho účinnosť zákona.
Upravuje sa prechodné ustanovenie, ktorým sa určuje, že certifikát o vykonanej vakcinácii vydaný Národným centrom zdravotníckych informácii pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa považuje za certifikát o vykonanej vakcinácii vydaný podľa tohto zákona.
26. V čl. IV, 6. bode sa v prílohe č. 1 časti B písm. a) slová údaj o nespôsobilosti alebo obmedzenej spôsobilosti na právne úkony, ak ide o zdravotníckeho pracovníka, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená“ sa nahrádzajú slovami „údaj o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, ak ide o zdravotníckeho pracovníka, ktorého spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená“ a slová „sídlo a označenie fakulty, sídlo, dátum začiatku platnosti, dátum ukončenia platnosti, identifikačné číslo a názov vzdelávacej ustanovizne, ktorá zaradila zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy alebo do prípravy na výkon práce
13
v zdravotníctve“ sa nahrádzajú slovami „sídlo vzdelávacej ustanovizne, dátum zriadenia vzdelávacej ustanovizne, dátum zrušenia vzdelávacej ustanovizne, identifikačné číslo a názov vzdelávacej ustanovizne, ktorá zdravotníckeho pracovníka zaradila do špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy alebo prípravy na výkon práce v zdravotníctve, sídlo a označenie fakulty“.
Ide o spresňujúcu úpravu v nadväznosti na bod 4. tohto pozmeňovacieho návrhu a zosúladenie textu s platným právnym stavom. Vzhľadom na to, že z textu ustanovenia pri slovných spojeniach „dátum začiatku platnosti“ a „dátum ukončenia platnosti“ nie je jasné, k akej skutočnosti sa tieto dátumy vzťahujú (fakticky ide o vznik a zánik vzdelávacej ustanovizne). Pokiaľ ide o inštitút pozbavenia spôsobilosti na právne úkony, tento sa v zmysle aktuálne úpravy CMO od r. 2016 neaplikuje, preto hovoríme len o obmedzení spôsobilosti na právne úkony. Navrhuje sa v tomto zmysle text spresniť a preformulovať .
27. V čl. IV, 6. bode sa v prílohe č. 1 časti B pred poznámku pod čiarou k odkazu 37ca vkladá nová poznámka pod čiarou k odkazu 37c, ktorá znie:
37c) § 119 ods. 1 zákona 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
V nadväznosti na doplnenie znenia poznámky pod čiarou k odkazu 37c sa vykoná legislatívno-technická úprava úvodnej vety k poznámkam pod čiarou.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, vzhľadom k tomu že doterajšie znenie poznámky pod čiarou k odkazu 37c nezodpovedá platnej úprave v zák. č. 362/2011 Z. z..
28. V čl. IV, 6. bode, prílohe č. 1 časti B písmeno e) vrátane nadpisu znie:
„e) Zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť tretím stranám uvedeným v písmene f)
Zoznam spracúvaných osobných údajov podľa písmena a).“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu a sprehľadnenie textu. Zoznam spracúvaných osobných údajov podľa písmena a) je obsahovo totožný so zoznamom údajov podľa písmena f).
14
29. V čl. IV, 7 . bode sa v prílohe č. 1 časti D písm. a) slová údaj o nespôsobilosti alebo obmedzenej spôsobilosti na právne úkony (ak ide o osobu, ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená)“ sa nahrádzajú slovami „údaj o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, ak ide o osobu, ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená“, slová „kód zdravotníckeho pracovníka“ sa nahrádzajú slovami „číselný kód zdravotníckeho pracovníka“ a slová „kód poskytovateľa“ sa nahrádzajú slovami „číselný kód poskytovateľa“.
Ide zosúladenie textu s platným právnym stavom. Pokiaľ ide o inštitút pozbavenia spôsobilosti na právne úkony, tento sa v zmysle aktuálne úpravy CMO od r. 2016 neaplikuje, preto hovoríme len o obmedzení spôsobilosti na právne úkony. Navrhuje sa v tomto zmysle text spresniť a preformulovať .
30. V čl. IV, 7. bode, prílohe č. 1 časti D písmeno c) vrátane nadpisu znie:
„c) Okruh dotknutých osôb
Prijímatelia zdravotnej starostlivosti podľa § 2 ods. 14.“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu a sprehľadnenie textu. Okruh dotknutých osôb podľa písmena c) je obsahovo totožný s okruhom prijímateľov podľa § 2 ods. 14.
31. V čl. IV, 7. bode sa v prílohe č. 1 časti D písm. d) slová „výkonu pitvy, prehliadky mŕtveho tela27d), prijímacieho konania, prieskumného konania a lekárskej posudkovej činnosti podľa osobitného predpisu,
27)
prijímacieho
konania, prieskumného konania a lekárskej posudkovej činnosti podľa osobitného predpisu,27a) prijímacieho konania, prieskumného konania a lekárskej posudkovej činnosti podľa osobitného predpisu,
27b)
vypracovania
znaleckého posudku na účely konania pred súdom“ nahrádzajú slovami „výkon pitvy, prehliadka mŕtveho tela27d), prijímacie konanie, prieskumné konanie a lekárska posudková činnosť podľa osobitného predpisu,
27)
prijímacie konanie,
prieskumné konanie a lekárska posudková činnosť podľa osobitného predpisu,27a) prijímacie konanie, prieskumné konanie a lekárska posudková činnosť podľa osobitného predpisu,
27b)
vypracovanie znaleckého posudku na
účely konania pred súdom“.
Ide o legislatívno-technickú resp. gramatickú úpravu.
32. V čl. IV, 7. bode, prílohe č. 1 časti D písmeno e) vrátane nadpisu znie:
„e) Zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť tretím stranám uvedeným v písmene f)
Zoznam spracúvaných osobných údajov podľa písmena a).“
Ide o legislatívno-technickú úpravu a sprehľadnenie textu. Zoznam spracúvaných osobných údajov podľa
15
písmena a) je obsahovo totožný so zoznamom údajov podľa písmena f).
33. Čl. V znie :
„Čl. V
Zákon č. 374/2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 124/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto :
V čl. VII sa slová a čl. II bodov 5 8“ nahrádzajú slovami „čl. II bodov 7 a 8“ a na konci sa pripája čiarka a tieto slová: „a čl. II bodov 5 a 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023.“.
Ide o legislatívno- technickú úpravu. Doterajšie znenie čl. V (novela zákona 92/2017 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon 578/2004 Z. z. zmena v §92a) sa navrhuje vypustiť, vzhľadom k tomu, že sa mení § 92a a týmto novým znením sa nahradiť jeho doterajšie ešte neúčinné znenie. Táto zmena je v návrhu obsiahnutá v čl. I 4. bode, preto je znenie čl. V nadbytočné. Súčasne sa však text článku V nahradí novým vyššie uvedeným znením ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na novelizačný bod 2. v čl. II návrhu. Konkrétne je potrebné novelizovať ustanovenie o účinnosti v zákone 374/2018 Z .z., ktorý je novelou zákona 576/2004 Z. z.. Posun účinnosti v prechodných ustanoveniach § 49j ods. 2 a 3 zák. č. 576/2004 Z. z. navrhovaný v novelizačnom bode 2 v čl. II návrhu vyžaduje aj zmenu účinnosti § 12 ods. 7 a 9 zákona 576/2004 Z. z.. Použitie tejto legislatívnej techniky (novela novely) je v tomto prípade potrebné vzhľadom k tomu, že je potrebné ošetriť režim písomného uzatvárania dohôd o v. a. s. v čase do 1. januára 2023.
34. V čl. VI sa slová „30. augusta 2021“ nahrádzajú slovami „1.septembra 2021“ a slová „1. januára 2022“ sa nahrádzajú slovami „30. júna 2022“.
Navrhuje sa zmena účinnosti návrhu dňom 1. septembra 2021 a posun účinnosti niektorých ustanovení o povinnostiach vzdelávacej ustanovizne v súvislosti s elektronickým poskytovaním údajov NCZI a spracúvaním osobných údajov dňom 1. januára 2022 ( z dôvodu technického zabezpečenia projektu registra). Účel predloženého
16
návrhu sa splní aj pri účinnosti dňom 1. septembra 2021, pričom ide o vhodnejšie legislatívno- technické riešenie.
C.p o v e r u j e
predsedníčku výboru, aby spracovala výsledky rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo spolu s výsledkami rokovania výborov Národnej rady Slovenskej republiky do písomnej spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky a predložila ju na schválenie gestorskému výboru.
Janka Bittó Cigániková
predsedníčka výboru
Zuzana Š e b o v á
overovateľka výboru