N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VIII. volebné obdobie
__________________________________________________________________
č. CRD-652/2021
516a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu (tlač 516)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu (tlač 516):
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 727 zo 6. mája 2021 pridelila návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu (tlač 516) na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny.
Zároveň určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny za gestorský výbor.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanoviská k predmetnému návrhu zákona (§75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
III.
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu (tlač 516) určené výbory prerokovali nasledovne:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 308 z 10. júna 2021 odporúčal Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcim návrhom,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o návrhu zákona nerokoval, pretože nebol uznášaniaschopný,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 79 z 8. júna 2021 odporúčal Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny uznesením č. 58 z 15. júna 2021 odporúčal Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi návrhmi.
IV.
Z uznesení výborov uvedených v III. časti tejto správy vyplývajú nasledovné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V čl. I, bode 2 § 27a ods. 1 písmená g) až i) znejú:
„g) zamestnancom zodpovedným za riadenie útvarov Zboru národnej bezpečnosti zložky Štátnej bezpečnosti zamestnaným na Ministerstve vnútra Československej republiky, Ministerstve národnej bezpečnosti Československej republiky, Ministerstve vnútra Československej socialistickej republiky, Federálnom ministerstve vnútra Československej socialistickej republiky, Ministerstve vnútra Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstve vnútra a životného prostredia Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstve národnej obrany Československej republiky, Ministerstve národnej obrany Československej socialistickej republiky, Federálnom ministerstve národnej obrany Československej socialistickej republiky alebo v Zbore národnej bezpečnosti, zamestnancom Spravodajskej správy Generálneho štábu Československej ľudovej armády alebo Pohraničnej stráže a ochrany štátnych hraníc v období od 25. februára 1948 do 9. decembra 1989,
h) príslušníkom Zboru národnej bezpečnosti zaradeným v zložke Štátnej bezpečnosti alebo príslušníkom ďalších bezpečnostných zložiek, ktoré vykonávali spravodajskú činnosť, najmä Spravodajskej správy Hlavnej správy Pohraničnej stráže a ochrany štátnych hraníc, odboru vnútornej ochrany Zboru nápravnej výchovy, Spravodajskej správy Generálneho štábu Československej ľudovej armády alebo príslušníkom územných útvarov vykonávajúcich činnosti týchto zložiek v období od 25. februára 1948 do 9. decembra 1989,
i) zamestnancom alebo príslušníkom podľa písmena g) alebo h) v predchodcoch štátnych orgánov a iných organizácií podľa písmena g) alebo h) v období od 25. februára 1948 do 9. decembra 1989.“.
Navrhovaná formulácia exaktnejšie vymedzuje okruh funkcií, zamestnaní a služobných pomerov.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
2.V čl. I, bode 2 § 27c sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) miesto narodenia.“.
Dopĺňa sa ďalší údaj evidencie kvôli lepšej identifikácii dotknutých osôb a určeniu obdobia služby.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
.
3.V čl. I, bode 2 § 27c ods. 6 prvej vete sa slová „obdobia služby“ nahrádzajú slovami „obdobia služby9b)“ a slová „období služby.9b)“ sa nahrádzajú slovami „období služby.“.
Legislatívno-technická úprava.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
4.V čl. I, bode 2 § 27d vrátane nadpisu a v čl. II bode 2 § 84 ods. 5 sa slovo „vyjadrenie“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „stanovisko“ v príslušnom tvare a slová „vo vyjadrení“ sa nahrádzajú slovami „v stanovisku“.
Navrhované slovo jednoznačnejšie vyjadruje činnosť, ktorú Ústav pamäti národa vykonávať.
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
5.V čl. I, bode 3 § 29a ods. 3 sa číslica „15“ nahrádza číslicou „60“.
Ide o predĺženie lehoty na zaslanie potvrdenia o období služby.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
6.V čl. II bode 3 § 115 ods. 6 úvodnej vete sa slovo „odnímaní“ nahrádza slovom „odoberaní“.
Zosúladenie s pojmami použitými v názve a v čl. I návrhu zákona.
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
7.V čl. II bode 3 § 115 ods. 6 písm. b) sa slová „pri ktorých“ nahrádzajú slovami „ktorým“.
Legislatívno-technická úprava.
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
8.V čl. II bode 4 § 143an odsek 5 znie:
„(5) Suma výsluhového dôchodku určená podľa odsekov 1 a 2, nesmie byť nižšia ako suma určená podľa osobitného predpisu.70)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 70 znie:
70) § 82c zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. .../2021 Z. z.“.
V súvislosti s navrhovanou zmenou právnej úpravy garancie minimálnej hranice starobného, resp. invalidného dôchodku, na ktorú musí mať poistenec po odpočítaní doby služby nárok v sociálnom poistení, sa navrhuje upraviť aj ustanovenie, ktoré odkazom na príslušnú úpravu v zákone o sociálnom poistení, ustanovuje rovnaké podmienky pre poberateľov výsluhových dôchodkov.
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
9.V čl. III, bode 1 60 ods. 9) sa vypúšťajú slová „bodka nahrádza čiarkou a“ a slová „pripájajú sa“ sa nahrádzajú slovom „pripájajú“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; text bodu sa upravuje s ohľadom na zaužívané gramatické pravidlá (pred slovom „okrem“ sa čiarka zvyčajne nepíše).
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
10.V čl. III sa vypúšťa bod 2.
Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.
Obdobie dôchodkového poistenia získané pred účinnosťou zákona o sociálnom poistení upravuje zákon o sociálnom poistení v prechodnom ustanovení § 255 ods. 1. Z uvedeného dôvodu je potrebné premietnuť uvedenú reguláciu do prechodného ustanovenia § 293fp.
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
11.V čl. III sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:
„3. Za § 82b sa vkladá § 82c, ktorý znie:
㤠82c
(1) Suma starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku poistenca, ktorý nemá nárok na výplatu výsluhového dôchodku,2) určená po vylúčení obdobia podľa § 293foa, nesmie byť nižšia ako 334,30 eura.
(2) Odsek 1 sa nepoužije, ak suma starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku poistenca, ktorý nemá nárok na výplatu výsluhového dôchodku,2) určená pred vylúčením obdobia podľa § 293foa, by bola nižšia ako 334,30 eura.“.“.
Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.
Navrhuje sa upraviť garanciu minimálnej hranice starobného, resp. invalidného dôchodku, na ktorú musí mať poistenec po odpočítaní doby služby nárok v sociálnom poistení tak, aby sa vzťahovala aj na nároky na dôchodkové dávky priznané po účinnosti tohto návrhu zákona, a súčasne sa navrhuje ustanoviť presnú sumu minimálnej hranice s
cieľom odstrániť pochybnosti o potrebe aplikácie štandardnej právnej úpravy minimálneho dôchodku. Z tejto zásady sa navrhuje ustanoviť výnimku pre poistencov, ktorých dôchodok by nedosiahol sumu 334,30 eura ani pred odpočítaním doby služby, napríklad nezískali potrebný počet kvalifikovaných rokov pre zvýšenie starobného dôchodku na sumu minimálneho dôchodku.
Súčasne text navrhovaného znenia reaguje na premietnutie regulácie obdobia dôchodkového poistenia vylúčenie obdobia služby - do prechodného ustanovenia (bod 10 pozmeňujúceho návrhu) vrátane jeho označenia reflektujúceho ostanú novelu zákona o sociálnom poistení – zákonom č. 215/2021 Z. z.
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
12.V čl. III body 3 a 4 znejú:
„3. V § 122 ods. 4 písm. c) sa za štvrtý bod vkladá nový piaty bod, ktorý znie:
„5. predkladá vláde každoročne do 31. marca vždy za prechádzajúci kalendárny rok správu o odoberaní nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu, v ktorej uvedie najmä
5a.počet osôb, ktorým bol opätovne určený dôchodok podľa § 293fob ods. 1 a 2,
5b.počet osôb, ktorým bolo z obdobia dôchodkového poistenia vylúčené obdobie služby podľa osobitného predpisu,55ab) a
5c.sumu rozdielu medzi pôvodnými a opätovne určenými dôchodkami podľa § 293fob ods. 1 a 2.“.
Doterajší piaty bod sa označuje ako šiesty bod.
4. Za § 218 sa vkladá § 218aa, ktorý znie:
㤠218aa
Ak odvolanie smeruje čo aj v časti voči skutočnostiam, ktoré obsahom potvrdenia o období služby podľa osobitného predpisu,99) odvolací orgán konanie preruší, informuje Ústav pamäti národa o obsahu podaného odvolania, vrátane predložených dôkazov a požiada ho o stanovisko. Stanovisko Ústavu pamäti národa a potvrdenie o období služby podľa osobitného predpisu,99) ktoré je podkladom pre vydanie rozhodnutia o odvolaní, sa doručujú účastníkovi konania, ktorého sa toto potvrdenie týka, súčasne s rozhodnutím o odvolaní.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 99 znie:
99) § 27c ods. 5 zákona č. 553/2002 Z. z. v znení zákona č. .../2021 Z. z.“.“.
V súvislosti s navrhovanou zmenou sa v poznámke pod čiarou k odkazu 9c v čl. I slová „§ 218a ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 218aa“.
Novo navrhovanú povinnosť Sociálnej poisťovne predkladať každoročne vláde Slovenskej republiky správu o odnímaní nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu 171a) je vhodné z hľadiska systematiky zákona o sociálnom poistení ustanoviť ako kompetenciu generálneho riaditeľa v § 122 zákona o sociálnom poistení. Súčasne sa v úvodnej vete 122 ods. 4 písm. c) piateho bodu navrhuje pôvodne navrhovaný pojem „správu o odnímaní ...“ zosúladiť s pojmami použitými v názve a v čl. I návrhu zákona.
Procesná úprava navrhovaná v § 218a koliduje s účinnosťou právnej úpravy ročného zúčtovania v sociálnom poistení (1. januára 2023); z uvedeného dôvodu je vhodné ju ustanoviť ako nové ustanovene §
218aa. Súčasne sa ako reakcia na pozmeňujúci návrh v čl. I § 27d a v čl. II bode 2 § 84 ods. 5 navrhuje slovo „vyjadrenie“ nahradiť slovom „stanovisko“.
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
13.V čl. III bode 5 úvodná veta znie: „Za § 293fo sa vkladajú § 293foa a 293fob, ktoré vrátane nadpisu nad § 293foa znejú:“.
V súvislosti s navrhovanou zmenou sa v poznámkach pod čiarou k odkazom 9b a 13 v čl. I slová „§ 293fp“ nahrádzajú slovami „§ 293fob“.
Navrhuje sa legislatívno-technická úprava reagujúca na návrh na doplnenie nového ustanovenia v prechodných ustanoveniach (bod 10 pozmeňujúceho návrhu) a súčasne sa navrhuje preznačenie označenia prechodných ustanovení ako reakcia na úpravy vykonané ostatnou novelou – zákonom č. 215/2021 Z. z.
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
14.V čl. III bode 5 sa pred doterajší § 293fp vkladá nový § 293foa, ktorý vrátane nadpisu nad § 293foa znie:
„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 5. augusta 2021
§ 293foa
Obdobie dôchodkového poistenia podľa § 255 nie je doba zamestnania a náhradná doba, ktoré obdobím služby podľa osobitného predpisu.55ab)“.
Doterajší § 293fp sa označuje ako § 293fob.
V súvislosti s navrhovanou zmenou sa v poznámkach pod čiarou k odkazom 9b a 13 v čl. I slová „§ 293fp“ nahrádzajú slovami „§ 293fob“.
Obdobie dôchodkového poistenia získané pred účinnosťou zákona o sociálnom poistení upravuje zákon o sociálnom poistení v prechodnom ustanovení § 255 ods. 1. Z uvedeného dôvodu je potrebné premietnuť uvedenú reguláciu do prechodného ustanovenia.
Súčasne označenie prechodných ustanovení reflektuje úpravy vykonané ostatnou novelou – zákonom č. 215/2021 Z. z.
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
15.Nadpis § 293fp sa vypúšťa.
Legislatívno-technická pripomienka.
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
16.V čl. III bode 5 § 293fp ods. 3 sa za slovom „dávku“ vypúšťa čiarka a slová „podmienku dôchodkového veku“.
Slová je potrebné vypustiť z dôvodu duplicity s odsekmi 1 a 2 v § 293fp.
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
17.V čl. III bode 5 § 293fp odsek 4 znie:
„(4) Ustanovenie § 82c ods. 1 sa neuplatňuje, ak suma starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku poistenca, ktorý nemá nárok na výplatu výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu,2) je pred určením podľa odsekov 1 a 2 nižšia ako suma podľa § 82c ods. 1.“.
Vzhľadom na to, že sumy dôchodkových dávok u niektorých poberateľov v súčasnej dobe vyplácané v nižšej sume, ako je suma minimálneho dôchodku a na základe minimálnej hranice dôchodkovej dávky podľa § 82c by bolo možné, že sa suma tejto dôchodkovej dávky dokonca zvýši, sa navrhuje ustanoviť pravidlo, ktoré ustanovením maximálnej hranice dôchodkovej dávky vo výške doteraz poberanej dávky, tomuto javu zabráni.
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
18.V čl. III bode 5 § 293fp ods. 7 sa slová „Sociálna poisťovňa plní povinnosť podľa § 171a“ nahrádzajú slovami „Generálny riaditeľ plní povinnosť podľa § 122 ods. 4 písm. c) piateho bodu“.
Legislatívno-technická úprava v súvislosti s navrhovaným presunom úpravy z § 171a do § 122 ods. 4.
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 18 spoločne s odporúčaním schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu (tlač 516) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov
schváliť.
VI.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu (tlač 516) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny č. 61 z 15. júna 2021.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločnú spravodajkyňu Annu Remiášovú, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Peter Pollák v. r.
podpredseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny
Bratislava 15. júna 2021