Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre kultúru a médiá
34. schôdza výboru
K č. CRD - 498/2021
106
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá
z 15. júna 2021
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 469).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá
prerokoval
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 469) a
A. súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 469);
B. odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
návrh vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 469) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe uznesenia;
2
C.ukladá predsedovi výboru
zapracovať stanovisko výboru do spoločnej správy výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní.
Jozef Pročko, v. r.Kristián Čekovský, v. r.
Jana Vaľová predseda výboru
overovatelia výboru
3
Príloha k uzneseniu č. 106
z 15. júna 2021
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 469).
1.V čl. I bod 5 sa v § 7a ods. 1 slová „na burze starožitností“ nahrádzajú slovami „najmä na príležitostnom trhu, burze starožitností“.
Keďže príležitostný predajca môže ponúkať na predaj predmety kultúrnej hodnoty aj na iných miestach ako je uvedené v navrhnutom ustanovení, nahrádza sa taxatívny výpočet demonštratívnym výpočtom, pričom sa ako ďalšia alternatíva dopĺňa príležitostný trh.
2.V čl. I sa za bod 7 vkladá nový bod 8, ktorý znie:
„8. V § 8 ods. 3 sa za slovo „predajca“ vkladá čiarka a slová „príležitostný predajca“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Vzhľadom na zavedenie legálnej definície príležitostného predajcu v § 7a ods. 1 a jeho povinností podľa § 7a ods. 2 sa rozširuje okruh subjektov, ktoré povinné poskytnúť Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky informácie, podklady a súčinnosť v rozsahu potrebnom na výkon kontroly podľa § 8 ods. 1, aj o príležitostného predajcu.
3.K čl. I bod 8
V čl. I bode 8 sa slovo „úvodnej“ nahrádza slovom „prvej“.
Legislatívno-technická úprava. Ustanovenie § 9 ods. 1 zákona č. 207/2009 Z. z. obsahuje dve vety, pričom sa jednoznačne spresňuje, že vloženie slov sa vykoná v prvej vete.
4
4.V čl. I sa za bod 12 vkladá nový bod 13, ktorý znie:
„13. V § 9 ods. 5 sa slovo „a“ za slovami „žiadateľ o dotáciu“ nahrádza čiarkou a za slová „právnické osoby podľa § 6 ods. 2“ sa vkladá čiarka a slová „osoba podozrivá z uskutočňovania nezákonného vstupu a osoba podozrivá z porušenia § 5, ak ide o iný predmet kultúrnej hodnoty,“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Keďže sa v návrhu zákona navrhuje, aby bol colný úrad oprávnený vyzvať osobu podozrivú z uskutočňovania nezákonného vstupu alebo podozrivú z porušenia § 5, ak ide o iný predmet kultúrnej hodnoty, aby poskytla informácie o pôvode predmetu kultúrnej hodnoty (čl. I bod 10), ustanovuje sa tomu zodpovedajúca povinnosť takejto podozrivej osoby, poskytnúť colnému úradu informácie, podklady, doklady a súčinnosť.
5.K čl. I bod 13
V čl. I bode 13 v § 9c ods. 2 sa slovo „uvedený“ nahrádza slovom „zadržaný“.
Zjednocuje sa terminológia používaná v § 9a 9e v čl. I bode 13 návrhu zákona a súčasne sa vzhľadom na skutočnosť, že § 9c ods. 2 pozostáva iba z jednej vety jednoznačne spresňuje, že postup v ňom upravený sa vzťahuje na zadržaný predmet kultúrnej hodnoty.
6.V čl. I bod 13 sa v § 9c ods. 3 nahrádzajú slová „Slovenskej ústredne Interpolu“ slovami „Národnej ústredne Interpol“.
Zosúladenie s terminológiou používanou v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky.
7.K čl. I bod 13
V čl. I bode 13 v § 9d ods. 2 sa pred slovo „dokumentáciu“ vkladá slovo „sprievodnú“.
Doplnením slova sa zjednocuje formulácia s identickou formuláciou použitou v § 9d ods. 1 (čl. I bod 13).
8.V čl. I sa za bod 18 vkladá nový bod 19, ktorý znie:
„19. Za § 13 sa dopĺňa § 14, ktorý vrátane nadpisu znie:
5
§ 14
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. augusta 2021
Na konanie o uložení pokuty za iný správny delikt, ktoré začalo a právoplatne neskončilo do 31. júla 2021, sa vzťahuje tento zákon v znení účinnom do 31. júla 2021.“.“.
Nasledujúci bod sa primerane prečísluje.
Z dôvodu predĺženia subjektívnej lehoty a objektívnej lehoty na uloženie pokuty za iný správny delikt (čl. I bod 18) je potrebné doplniť prechodné ustanovenie, ktoré upraví vzťah novej právnej úpravy ku konaniam o uložení pokuty za iný správy delikt, ktoré začali a právoplatne neskončili pred účinnosťou tohto zákona.