Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
38. schôdza výboru
Č: CRD-650/2021
121
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
zo 14. júna 2021
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s chovom a držaním psov (tlač 515)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
A.s ú h l a s í
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s chovom a držaním psov (tlač 515) s týmito pripomienkami:
1.V čl. I bod 1 znie:
„1. V § 22 sa odsek 4 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i) v chovnom zariadení, vrátane domácnosti, chovať alebo držať psa uviazaného prostriedkom na uväzovanie okrem
1. chovu alebo držby nebezpečného psa;106ca) to neplatí, ak ide o suku v poslednej tretine gravidity, dojčiacu suku, chorého psa alebo šteňa mladšie ako šesť mesiacov, ak ich je možné uviazať len z dôvodu podľa tretieho bodu,
2. uviazania služobného psa106cb) alebo psa určeného na osobitný účel 106cc) počas vykonávania stráženia alebo inej pracovnej činnosti, na ktorú je tento pes určený,
3. krátkodobého uviazania psa pod dohľadom počas čistenia chovného priestoru alebo jeho kŕmenia, alebo pri výcviku psa.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 106ca) až 106cc) znejú:
„106ca) § 2 ods. 1 písm. b) a § 3 ods. 5 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov.
106cb) Napríklad zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 4/2001 Z. z.
o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov, zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
106cc) Napríklad § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 282/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.“
Odôvodnenie k bodu 1: Ustanovuje sa zákaz
držania psa na reťazi s určitými výnimkami. Pre vlastníkov psov alebo držiteľov psov, ktorí doteraz držali psa na reťazi, znamená navrhovaná úprava zásadnú zmenu v tom, že na zákonom určené výnimky nebude povolené držať psa na reťazi alebo inom prostriedku na uväzovanie. Medzi výnimky zo zákazu držania psa na reťazi patria nebezpečné psy. Nebezpečným psom sa rozumie pes, ktorý údaj o tom, že je nebezpečný evidovaný v evidenčnej známke psa, ktorú držiteľovi vydáva obec, a ktorou sa preukazuje totožnosť psa. Ďalšie výnimky zo zákazu držby psa uviazaného na reťazi sa týkajú prípadov, ak je uviazanie psa potrebné v súvislosti s vykonávaním pracovnej činnosti služobného psa alebo psa určeného na osobitný účel a chovné zariadenie je súčasne miestom vykonávania jeho pracovnej činnosti. Aj v prípadoch, kedy je povolené držať psa na reťazi je držiteľ psa povinný dodržiavať požiadavky upravené v § 4 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 283/2020 Z. z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá. Takto navrhovaná výnimka umožňuje dostatočný rozsah životného priestoru pre pohyb psa aj pri jeho uviazaní. Poslednou výnimkou je krátkodobé uviazania psa pod dohľadom vlastníka alebo držiteľa psa počas čistenia chovného priestoru alebo jeho kŕmenia, alebo pri výcviku psa.
2.V čl. I bod 2 znie:
„2. V § 22 ods. 17 sa slová „troch mesiacov“ nahrádzajú slovami „45 dní“.“.
Odôvodnenie k bodu 2: V súčasnosti platí pravidlo,
že ak sa vlastník odchyteného túlavého zvieraťa neprihlási o zviera do troch mesiacov odo dňa umiestnenia zvieraťa do karanténnej stanice alebo do útulku pre zvieratá, dňom nasledujúcim po uplynutí tejto lehoty prechádza vlastníctvo zvieraťa na obec, na území ktorej bolo zviera nájdené. Uvedená trojmesačná lehota je neprimerane dlhá
a kladie značnú záťaž tak na psychiku zvieraťa, ako aj chod karanténnej stanice, resp. útulku. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje sa skrátenie tejto doby na 45 dní.
3.V čl. I bod 3 znie:
„3. V § 48 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) poruší zákaz podľa § 22 ods. 4 písm. i).“.“
Odôvodnenie k bodu 3: Ustanovuje sa sankcia za
porušenie zákazu držby psa na reťazi podľa § 22 ods. 4 písm. i) zákona.
4.V čl. I bod 4 znie:
„4. V § 48 ods. 5 písm. p) a § 50 ods. 2 písm. l) sa slová „alebo 4“ nahrádzajú slovami
„alebo ods. 4 písm. a) až g) alebo písm. h)“.“
Odôvodnenie k bodu 4: Vzhľadom na to, že sankcia
za porušenie zákazu podľa § 22 ods. 4 písm. i) je zakotvená v § 48 ods. 2 písm. h) (v prípade porušenia zákazu fyzickou osobou) a v § 50 ods. 1 písm. az) (v prípade porušenia zákazu fyzickou osobou podnikateľom alebo právnickou osobou), je potrebné v záujme vylúčenia pochybností upraviť § 48 ods. 5 písm. p) a § 50 ods. 2 písm. l tak, aby bolo zrejmé, že podľa týchto ustanovení sa neukladajú sankcie za porušenie zákazu uvedeného v § 22 ods. 4 písm. i).
5.V čl. I bod 5 znie:
„5. V § 50 sa odsek 1 dopĺňa písmenom az), ktoré znie:
„az) poruší zákaz podľa § 22 ods. 4 písm. i).“.“
Odôvodnenie k bodu 5: Ustanovuje sa sankcia za
porušenie zákazu držby psa na reťazi podľa § 22 ods. 4 písm. i) zákona.
6.V Čl. I bod 6 znie:
„6. Za § 54j sa vkladá § 54k, ktorý znie:
㤠54k
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. augusta 2021
Vlastník psa alebo držiteľ psa narodeného pred 1. augustom 2021 je povinný dodržiavať zákaz podľa § 22 ods. 4 písm. i) od 1. augusta 2024.“.“.
Odôvodnenie k bodu 6: Legislatívno-technická
úprava prechodného ustanovenia.
7.V čl. I sa vypúšťa bod 7.
Odôvodnenie k bodu 7: Legislatívno-technická
úprava súvisiaca so zmenami v ostatných bodoch.
8.V čl. II sa za slová „§ 2 ods. 1“ vkladajú slová „písm. a)“.
Odôvodnenie k bodu 8: Ide o legislatívno-technickú
úpravu, ktorou sa spresňuje legislatívny text.
9. V čl. III sa slová „1. júla“ nahrádzajú slovami „1. augusta“.
Odôvodnenie k bodu 9: Legislatívno-technická
úprava posunutie účinnosti o jeden mesiac.
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s chovom a držaním psov (tlač 515) schváliť s pripomienkami.
C.u k l a d á
predsedovi výboru
oznámiť stanovisko Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie k uvedenému poslaneckému návrhu zákona predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky.
Jarmila Halgašová, v. r. Jaroslav K a r a h u t a, v. r.
overovateľ výborupredseda výboru