NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-620/2021
499a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 499)
___________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 499) (ďalej len „gestorský výbor“) podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 706 zo 4. mája 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).
2
III.
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 499) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 283 z 10. júna 2021,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 105 zo 14. júna 2021.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplýva tento pozmeňujúci návrh:
V čl. I v § 4 ods. 6 písmeno l) znie:
„l) realizuje projekty zamerané na poskytovanie bezplatného poradenstva fyzickej osobe pri riešení problémov
1. s dlhmi,
2. v rodine, manželstve a medziľudských vzťahoch vrátane psychologického poradenstva,“.
Cieľom návrhu je precizovať kompetenčné ustanovenie týkajúce sa poskytovania bezplatného tzv. dlhového poradenstva, resp. tzv. rodinného poradenstva.
Vzhľadom na to, že cieľom novely je umožniť Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny SR realizovať pilotné projekty v predmetnej oblasti, ktorých súčasťou bude, okrem iného, overenie možností organizačného zabezpečenia a následného legislatívneho ukotvenia tejto kompetencie, je optimálne zúžiť návrh zákona tak, aby kopíroval cieľ novely. Pozmeňujúci návrh tiež spresňuje znenie druhého bodu písm. l) vládneho návrhu tak, aby bolo jednoznačne zrejmé, čo bude účelom poskytovaného poradenstva, ktorého základom, resp. ťažiskom bude psychologické poradenstvo a zároveň text ustanovenia nebude vyvolávať pochybnosti, že pôjde o poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 499) a v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu
schváliť.
VI.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne vecič. 113 zo 14. júna 2021.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločnú spravodajkyňu Luciu Drábikovú, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Bratislava 14. júna 2021
Vladimír Ledecký v.r
predseda výboru