VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Číslo: CRD-620/2021 36. schôdza výboru
105
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci
zo 14. júna 2021
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 499)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
po prerokovaní
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 499);
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 499) schváliť s pozmeňujúcim návrhom, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia;
C.poveruje
predsedu výboru, aby výsledky rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci v druhom čítaní spolu s výsledkami rokovania Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky spracoval do písomnej spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a predložil ju na schválenie.
Vladimír Ledecký
predseda výboru
overovatelia výboru:
Lucia Drábiková
Erik Tomáš
2
VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Príloha k uzneseniu č. 105
Pozmeňujúci návrh
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 499)
___________________________________________________________________________
V čl. I v § 4 ods. 6 písmeno l) znie:
„l) realizuje projekty zamerané na poskytovanie bezplatného poradenstva fyzickej osobe pri riešení problémov
1. s dlhmi,
2. v rodine, manželstve a medziľudských vzťahoch vrátane psychologického poradenstva,“.
Cieľom návrhu je precizovať kompetenčné ustanovenie týkajúce sa poskytovania bezplatného tzv. dlhového poradenstva, resp. tzv. rodinného poradenstva.
Vzhľadom na to, že cieľom novely je umožniť Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny SR realizovať pilotné projekty v predmetnej oblasti, ktorých súčasťou bude, okrem iného, overenie možností organizačného zabezpečenia a následného legislatívneho ukotvenia tejto kompetencie, je optimálne zúžiť návrh zákona tak, aby kopíroval cieľ novely. Pozmeňujúci návrh tiež spresňuje znenie druhého bodu písm. l) vládneho návrhu tak, aby bolo jednoznačne zrejmé, čo bude účelom poskytovaného poradenstva, ktorého základom, resp. ťažiskom bude psychologické poradenstvo a zároveň text ustanovenia nebude vyvolávať pochybnosti, že pôjde o poskytovanie zdravotnej starostlivosti.