NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
______________________________________________________________________
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD - 640/2021
507a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra POLLÁKA, Vladimíry MARCINKOVEJ, Ondreja DOSTÁLA, Jána HERÁKA a Romana FOLTINA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 507) v druhom čítaní.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 721 z 5. mája 2021 rozhodla o tom, že návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra POLLÁKA, Vladimíry MARCINKOVEJ, Ondreja DOSTÁLA, Jána HERÁKA a Romana FOLTINA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 507) prerokuje v druhom čítaní a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny
a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).
III.
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra POLLÁKA, Vladimíry MARCINKOVEJ, Ondreja DOSTÁLA, Jána HERÁKA a Romana FOLTINA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 507) výbory prerokovali a odporučili schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 301 z 10. júna 2021 a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá uznesením č. 110 z 15. júna 2021.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny o uvedenom návrhu nerokoval, nakoľko nebol uznášaniaschopný.
IV.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré predmetný návrh zákona prerokovali, neprijali žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona podľa § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR odporúča Národnej rade Slovenskej republiky uvedený návrh zákona (tlač 507) schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania predmetného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá č. 112 z 15. júna 2021.
Gestorský výbor určil poslankyňu Moniku Kozelovú za spoločnú spravodajkyňu výborov a poveril ju, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania výborov.
15. júna 2021
Kristián Čekovský, v. r.
predseda
Výboru NR SR pre kultúru a médiá