NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
CRD-650/2021
515a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s chovom a držaním psov (tlač 515) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako gestorský výbor k poslaneckému návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 725 z 5. mája 2021 pridelila návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s chovom a držaním psov (tlač 515) na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie;
Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
2
Výbory prerokovali predmetný poslanecký návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému poslaneckému návrhu zákona 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).
III.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 307 z 10. júna 2021 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 121 zo 14. júna 2021 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky, uvedených v bode III. tejto správy, vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy s odporúčaním gestorského výboru:
1.V názve zákona sa slová „ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s chovom a držaním psov“ nahrádzajú slovami „ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov“.
Odôvodnenie k bodu 1: Ide o legislatívno-technickú
úpravu, vzhľadom na 21. a 24. bod Legislatívno-technických pokynov príloha č. 2 Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov č. 19/1997 Z. z., podľa
3
ktorých sa v názve novelizovaného zákona uvádza úplný názov pôvodného zákona.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Gestorský výbor odporúča neschváliť
2.V čl. I bod 1 znie:
„1. V § 22 sa odsek 4 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i) v chovnom zariadení, vrátane domácnosti, chovať alebo držať psa uviazaného prostriedkom na uväzovanie okrem
1. chovu alebo držby nebezpečného psa;106ca) to neplatí, ak ide o suku v poslednej tretine gravidity, dojčiacu suku, chorého psa alebo šteňa mladšie ako šesť mesiacov, ak ich je možné uviazať len z dôvodu podľa tretieho bodu,
2. uviazania služobného psa106cb) alebo psa určeného na osobitný účel 106cc) počas vykonávania stráženia alebo inej pracovnej činnosti, na ktorú je tento pes určený,
3. krátkodobého uviazania psa pod dohľadom počas čistenia chovného priestoru alebo jeho kŕmenia, alebo pri výcviku psa.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 106ca) až 106cc) znejú:
„106ca) § 2 ods. 1 písm. b) a § 3 ods. 5 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov.
106cb) Napríklad zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov, zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
106cc) Napríklad § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 282/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.“
Odôvodnenie k bodu 2: Ustanovuje sa zákaz držania
psa na reťazi s určitými výnimkami. Pre vlastníkov psov alebo držiteľov psov, ktorí doteraz držali psa na reťazi, znamená navrhovaná úprava zásadnú zmenu v tom, že na zákonom určené výnimky nebude povolené držať psa na reťazi alebo inom prostriedku na uväzovanie. Medzi výnimky zo zákazu držania psa na reťazi patria nebezpečné psy. Nebezpečným psom sa rozumie pes, ktorý údaj o tom, že je nebezpečný evidovaný v evidenčnej známke psa, ktorú držiteľovi vydáva obec, a ktorou sa preukazuje totožnosť psa. Ďalšie výnimky zo zákazu držby psa uviazaného na reťazi sa týkajú prípadov, ak je
4
uviazanie psa potrebné v súvislosti s vykonávaním pracovnej činnosti služobného psa alebo psa určeného na osobitný účel a chovné zariadenie je súčasne miestom vykonávania jeho pracovnej činnosti. Aj v prípadoch, kedy je povolené držať psa na reťazi je držiteľ psa povinný dodržiavať požiadavky upravené v § 4 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 283/2020 Z. z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá. Takto navrhovaná výnimka umožňuje dostatočný rozsah životného priestoru pre pohyb psa aj pri jeho uviazaní. Poslednou výnimkou je krátkodobé uviazania psa pod dohľadom vlastníka alebo držiteľa psa počas čistenia chovného priestoru alebo jeho kŕmenia, alebo pri výcviku psa.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
3.V čl. I bod 2 znie:
„2. V § 22 ods. 17 sa slová „troch mesiacov“ nahrádzajú slovami „45 dní“.“.
Odôvodnenie k bodu 3: V súčasnosti platí pravidlo,
že ak sa vlastník odchyteného túlavého zvieraťa neprihlási o zviera do troch mesiacov odo dňa umiestnenia zvieraťa do karanténnej stanice alebo do útulku pre zvieratá, dňom nasledujúcim po uplynutí tejto lehoty prechádza vlastníctvo zvieraťa na obec, na území ktorej bolo zviera nájdené. Uvedená trojmesačná lehota je neprimerane dlhá a kladie značnú záťaž tak na psychiku zvieraťa, ako aj chod karanténnej stanice, resp. útulku. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje sa skrátenie tejto doby na 45 dní.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
4.V čl. I bod 3 znie:
„3. V § 48 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) poruší zákaz podľa § 22 ods. 4 písm. i).“.“
5
Odôvodnenie k bodu 4: Ustanovuje sa sankcia za
porušenie zákazu držby psa na reťazi podľa § 22 ods. 4 písm. i) zákona.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
5.V čl. I bod 4 znie:
„4. V § 48 ods. 5 písm. p) a § 50 ods. 2 písm. l) sa slová „alebo 4“ nahrádzajú slovami
„alebo ods. 4 písm. a) až g) alebo písm. h)“.“
Odôvodnenie k bodu 5: Vzhľadom na to, že sankcia
za porušenie zákazu podľa § 22 ods. 4 písm. i) je zakotvená v § 48 ods. 2 písm. h) (v prípade porušenia zákazu fyzickou osobou) a v § 50 ods. 1 písm. az) (v prípade porušenia zákazu fyzickou osobou podnikateľom alebo právnickou osobou), je potrebné v záujme vylúčenia pochybností upraviť § 48 ods. 5 písm. p) a § 50 ods. 2 písm. l tak, aby bolo zrejmé, že podľa týchto ustanovení sa neukladajú sankcie za porušenie zákazu uvedeného v § 22 ods. 4 písm. i).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
6.V čl. I bod 5 znie:
„5. V § 50 sa odsek 1 dopĺňa písmenom az), ktoré znie:
„az) poruší zákaz podľa § 22 ods. 4 písm. i).“.“
Odôvodnenie k bodu 6: Ustanovuje sa sankcia za
porušenie zákazu držby psa na reťazi podľa § 22 ods. 4 písm. i) zákona.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
6
7.V Čl. I bod 6 znie:
„6. Za § 54j sa vkladá § 54k, ktorý znie:
㤠54k
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. augusta 2021
Vlastník psa alebo držiteľ psa narodeného pred 1. augustom 2021 je povinný dodržiavať zákaz podľa § 22 ods. 4 písm. i) od 1. augusta 2024.“.“.
Odôvodnenie k bodu 7: Legislatívno-technická
úprava prechodného ustanovenia.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
8.V čl. I sa vypúšťa bod 7.
Odôvodnenie k bodu 8: Legislatívno-technická
úprava súvisiaca so zmenami v ostatných bodoch.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
9.V čl. II sa za slová „§ 2 ods. 1“ vkladajú slová „písm. a)“.
Odôvodnenie k bodu 9: Ide o legislatívno-technickú
úpravu, ktorou sa spresňuje legislatívny text.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
10. V čl. III sa slová „1. júla 2021“ nahrádzajú slovami „1. augusta 2021“.
V súvislosti s tým sa v čl. I, 7. bode v nadpise § 54k slová „1. júla 2021“ nahrádzajú slovami „1. augusta 2021“ a v texte slová „1. júlom 2021“ nahrádzajú slovami „1. augustom 2021“ a slová „1. júla 2024“ nahrádzajú slovami „1. augusta 2024“.
7
Odôvodnenie k bodu 10: Účinnosť zákona
navrhujeme posunúť vzhľadom na predpokladaný termín jeho prerokovania na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 15. júna 2021, ako aj potrebu dodržania lehoty podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Gestorský výbor odporúča neschváliť
11. V čl. III sa slová „1. júla“ nahrádzajú slovami „1. augusta“.
Odôvodnenie k bodu 11: Legislatívno-technická
úprava posunutie účinnosti o jeden mesiac.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
V.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch zo spoločnej správy nasledovne:
O bodoch 2 9 a 11 zo spoločnej správy hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.
O bodoch 1 a 10 zo spoločnej správy hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body neschváliť.
VI.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k poslaneckému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto poslaneckému návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s chovom a držaním psov (tlač 515) schváliť s pripomienkami.
8
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s chovom a držaním psov (tlač 515a) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 130 z 15. júna 2021.
V citovanom uznesení výboru poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Jaroslav K a r a h u t a, v. r.
predseda výboru