1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
___________________________________________________________________
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD – 645/2021
510a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda VAŠEČKU, Márie ŠOFRANKO a Radovana SLOBODU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 510) v druhom čítaní
___________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 5. mája 2021 č. 723 sa uzniesla prerokovať návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda VAŠEČKU, Márie ŠOFRANKO a Radovana SLOBODU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 510) v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
2
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
II.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
III.
K návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda VAŠEČKU, Márie ŠOFRANKO a Radovana SLOBODU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 510) zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 304 z 10. júna 2021,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet v uznesení č. 195 z 10. júna 2021,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj v uznesení č. 99 z 10. júna 2021 a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládeža šport v uznesení č. 84 zo 14. júna 2021
zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV. spoločnej správy.
IV.
Z uznesení výborov uvedených v III. časti tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
K čl. I
1.V bode 8 v § 28 ods. 18 sa za slová „všeobecne záväzný“ vkladá slovo „právny“.
Dopĺňa sa slovo „právny“ do spojenia „všeobecne záväzný právny predpis“, ktoré je použité vo všetkých ostatných splnomocňovacích ustanoveniach zákona č. 245/2008 Z. z.
3
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
2.Za bod 13 sa vkladá nový bod 14, ktorý znie:
„14. V § 28b ods. 7 sa vypúšťa prvá veta a za slová „vzdelávanie dieťaťa,“ sa vkladajú slová „ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie podľa odseku 2 písm. a),“.“.
Nasledujúce body sa primerane preznačia.
Úprava sa navrhuje vzhľadom na to, že inštitút „overovania osobnostného rozvoja dieťaťa“ sa v § 28b ods. 6 nahrádza inštitútom „posúdenia plnenia individuálneho vzdelávania“.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
3.Bod 14 znie:
„14. V § 28b ods. 8 písmená b) až d) znejú:
„b) na základe odôvodneného návrhu fyzickej osoby, ktorá uskutočňuje individuálne vzdelávanie dieťaťa,
c) na základe návrhu hlavného školského inšpektora alebo
d) ak sa neplní obsah individuálneho vzdelávania.“.“.
Úprava sa navrhuje vzhľadom na to, že inštitút „overovania osobnostného rozvoja dieťaťa“ sa v § 28b ods. 6 nahrádza inštitútom „posúdenia plnenia individuálneho vzdelávania“.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
4.Vypúšťa sa bod 15.
Nasledujúce body sa primerane preznačia.
Úprava sa navrhuje vzhľadom na to, že inštitút „overovania osobnostného rozvoja dieťaťa“ sa v § 28b ods. 6 nahrádza inštitútom „posúdenia plnenia individuálneho vzdelávania“.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
4
5.V bode 22 § 161l ods. 7 úvodnej vete sa slová „má zariadenie predprimárneho vzdelávania právo získavať a spracúvať“ nahrádzajú slovami „zariadenie predprimárneho vzdelávania získava a spracúva“.
Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb v rámci výchovno–vzdelávacieho procesu je zákonnou povinnosťou podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, nie oprávnením, voči ktorému by dotknuté osoby mali byť oprávnené namietať podľa čl. 21 ods. 1 GDPR. Preto sa na základe zásadnej pripomienky Úradu na ochranu osobných údajov navrhuje úprava úvodnej vety.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
K Čl. III
6.Článok III sa dopĺňa bodmi 5 a 6, ktoré znejú:
„5. V § 9l ods. 7 sa vypúšťa slovo „vnútra“.
6. V § 9l celom texte sa slová „okresný úrad v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „regionálny úrad školskej správy“ v príslušnom tvare.“.
Novovložené body 5 a 6 nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť.
Úprava sa navrhuje s cieľom zjednotenia právnej úpravy. Návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (parlamentná tlač 500) sa navrhuje zjednotenie financovania škôl a školských zariadení a príslušných kompetencií pod Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a súčasne sa navrhuje prechod doterajšej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja na úseku školstva, mládeže, telesnej kultúry a športu na novozriadené regionálne úrady školskej správy od 1. januára 2022.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 6 spoločne s odporúčaním ich schváliť.
5
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených v III. časti tejto spoločnej správy, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda VAŠEČKU, Márie ŠOFRANKO a Radovana SLOBODU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 510) schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport (gestorský výbor) zo 14. júna 2021 č. 94.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločnú spravodajkyňu Vieru Leščákovú, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Bratislava jún 2021
Richard Vašečka v. r.
predseda
Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport