1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
___________________________________________________________________
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD – 631/2021
500a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 500) v druhom čítaní
___________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 4. mája 2021 č. 714 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 500) v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
2
II.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
III.
K vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 500) zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 289 z 10. júna 2021,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet v uznesení č. 189 z 10. júna 2021
a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládeža šport v uznesení č. 81 zo 14. júna 2021
zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV. spoločnej správy.
IV.
Z uznesení výborov uvedených v III. časti tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
K Čl. I
1.V bode 6 § 9a ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Úlohy služobného úradu na účely výberového konania plní ministerstvo.“.
Navrhovanou úpravou sa spresňuje orgán, ktorý plní úlohy služobného úradu pri výberovom konaní na riaditeľa regionálneho úradu (napr. vyžiadanie odpisu registra trestov), vzhľadom na to, že pri týchto úkonoch je vhodnejšie, aby ich vykonával ten orgán, ktorý výberové konanie aj vyhlasuje a organizuje, t. j. ministerstvo a nie regionálny úrad.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
2.V bode 6 § 9a ods. 12 písmeno d) znie:
„d) stratou bezúhonnosti,“.
3
Navrhovanou úpravou sa spresňuje jeden z dôvodov zániku výkonu funkcie riaditeľa regionálneho úradu, vzhľadom na to, že pri strate bezúhonnosti z akéhokoľvek dôvodu uvedeného v § 38 ods. 7 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je relevantné, aby došlo aj k zániku výkonu funkcie.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
3.V bode 6 § 9a odsek 14 znie:
„(14) Minister môže odvolať riaditeľa regionálneho úradu
a)z dôvodu podľa § 61 ods. 3 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo
b)z iného závažného dôvodu, najmä z dôvodu konania, ktoré vyvoláva alebo je spôsobilé vyvolať pochybnosti o osobnostných, morálnych alebo odborných predpokladoch na výkon jeho funkcie.“.
Upravujú sa dôvody odvolania s cieľom zvýšenia zodpovednosti riaditeľa regionálneho úradu ministrovi.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
4.V bode 6 § 9a ods. 15 sa na konci pripája táto veta: „Pri služobnom hodnotení riaditeľa regionálneho úradu sa postupuje podľa § 122 a 123 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Navrhovanou úpravou sa spresňuje, ako bude generálny tajomník služobného úradu ministerstva postupovať pri služobnom hodnotení riaditeľa regionálneho úradu.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
K čl. II
5. Za bod 1 sa vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2. V § 1 ods. 5 sa za slová „Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky“ vkladajú slová „(ďalej len „ministerstvo“)“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Zároveň sa v úvodnej vete čl. II za slová „sa mení“ vkladajú slová „a dopĺňa“.
4
Súčasne sa v čl. II bode 5 v § 3 ods. 2 písm. c) slová „Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ nahrádzajú slovom „ministerstvom“.
Legislatívno-technická úprava. Zavedenie legislatívnej skratky v zákone č. 597/2003 Z. z. sa presúva na miesto, kde skracované slová použité prvý raz.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
6. V bode 5 sa veta „Poznámka pod čiarou k odkazu 20a sa vypúšťa.“ nahrádza vetou
„Poznámky pod čiarou k odkazom 20a a 20aa sa vypúšťajú.“.
V navrhovanom novom znení § 3 zákona č. 597/2003 Z. z. nie je použitý odkaz 20aa, a keďže sa tento odkaz nepoužíva ani v ďalšom texte zákona č. 597/2003 Z. z., je potrebné ho vypustiť.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
7. V bode 17 sa za slová „§ 9j“ vkladajú slová „ods. 3 až 6“.
Legislatívno-technické spresnenie. Vzhľadom na skutočnosť, že slová „okresný úrad v sídle kraja“ nie obsiahnuté vo všetkých odsekoch v § 9j, je potrebné konkrétne uviesť príslušné odseky, ktoré uvedené slová obsahujú.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 7 spoločne s odporúčaním ich schváliť.
5
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených v III. časti tejto spoločnej správy, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 500) schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport (gestorský výbor) zo 14. júna 2021 č. 93.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Richarda Vašečku, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Bratislava jún 2021
Richard Vašečka v. r.
predseda
Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport