Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
25. schôdza výboru
Číslo: CRD – 645/2021
94
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
zo 14. júna 2021
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda VAŠEČKU, Márie ŠOFRANKO a Radovana SLOBODU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony vo výboroch v druhom čítaní (tlač 510a)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
A.prerokoval
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda VAŠEČKU, Márie ŠOFRANKO a Radovana SLOBODU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony vo výboroch v druhom čítaní (tlač 510a);
B.schvaľuje
spoločnú správu výborov uvedenú v bode A. tohto uznesenia;
C.určuje poslankyňu V. Leščákovú
za spoločnú spravodajkyňu výborov a poveruje ju
vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda VAŠEČKU, Márie ŠOFRANKO a Radovana SLOBODU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 510)
a informovať o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru;
D.ukladá predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku rokovania výboru.
Jozef Habánik v. r. Richard Vašečka v. r.
overovateľ výboru predseda výboru