Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
24. schôdza výboru
Číslo: CRD – 645/2021
84
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
zo 14. júna 2021
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prerokoval návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda VAŠEČKU, Márie ŠOFRANKO a Radovana SLOBODU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 510) - druhé čítanie a
A.súhlasí
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda VAŠEČKU, Márie ŠOFRANKO a Radovana SLOBODU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 510);
B.odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda VAŠEČKU, Márie ŠOFRANKO a Radovana SLOBODU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 510) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá predsedovi výboru
zapracovať stanovisko výboru do spoločnej správy výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona vo výboroch.
Jozef Habánik v. r. Richard Vašečka v. r.
overovateľ výboru predseda výboru
Príloha k uzneseniu č. 84
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda VAŠEČKU, Márie ŠOFRANKO a Radovana SLOBODU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 510)
K čl. I
1.V bode 8 v § 28 ods. 18 sa za slová „všeobecne záväzný“ vkladá slovo „právny“.
Dopĺňa sa slovo „právny“ do spojenia „všeobecne záväzný právny predpis“, ktoré je použité vo všetkých ostatných splnomocňovacích ustanoveniach zákona č. 245/2008 Z. z.
2.Za bod 13 sa vkladá nový bod 14, ktorý znie:
„14. V § 28b ods. 7 sa vypúšťa prvá veta a za slová „vzdelávanie dieťaťa,“ sa vkladajú slová „ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie podľa odseku 2 písm. a),“.“.
Nasledujúce body sa primerane preznačia.
Úprava sa navrhuje vzhľadom na to, že inštitút „overovania osobnostného rozvoja dieťaťa“ sa v § 28b ods. 6 nahrádza inštitútom „posúdenia plnenia individuálneho vzdelávania“.
3.Bod 14 znie:
„14. V § 28b ods. 8 písmená b) až d) znejú:
„b) na základe odôvodneného návrhu fyzickej osoby, ktorá uskutočňuje individuálne vzdelávanie dieťaťa,
c) na základe návrhu hlavného školského inšpektora alebo
d) ak sa neplní obsah individuálneho vzdelávania.“.“.
Úprava sa navrhuje vzhľadom na to, že inštitút „overovania osobnostného rozvoja dieťaťa“ sa v § 28b ods. 6 nahrádza inštitútom „posúdenia plnenia individuálneho vzdelávania“.
4.Vypúšťa sa bod 15.
Nasledujúce body sa primerane preznačia.
Úprava sa navrhuje vzhľadom na to, že inštitút „overovania osobnostného rozvoja dieťaťa“ sa v § 28b ods. 6 nahrádza inštitútom „posúdenia plnenia individuálneho vzdelávania“.
5.V bode 22 § 161l ods. 7 úvodnej vete sa slová „má zariadenie predprimárneho vzdelávania právo získavať a spracúvať“ nahrádzajú slovami „zariadenie predprimárneho vzdelávania získava a spracúva“.
Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb v rámci výchovno–vzdelávacieho procesu je zákonnou povinnosťou podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, nie oprávnením, voči ktorému by dotknuté osoby mali byť oprávnené namietať podľa čl. 21 ods. 1 GDPR. Preto sa na základe zásadnej pripomienky Úradu na ochranu osobných údajov navrhuje úprava úvodnej vety.
K Čl. III
6.Článok III sa dopĺňa bodmi 5 a 6, ktoré znejú:
„5. V § 9l ods. 7 sa vypúšťa slovo „vnútra“.
6. V § 9l celom texte sa slová „okresný úrad v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „regionálny úrad školskej správy“ v príslušnom tvare.“.
Novovložené body 5 a 6 nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť.
Úprava sa navrhuje s cieľom zjednotenia právnej úpravy. Návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (parlamentná tlač 500) sa navrhuje zjednotenie financovania škôl a školských zariadení a príslušných kompetencií pod Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a súčasne sa navrhuje prechod doterajšej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja na úseku školstva, mládeže, telesnej kultúry a športu na novozriadené regionálne úrady školskej správy od 1. januára 2022.