Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
24. schôdza výboru
Číslo: CRD – 631/2021
81
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
zo 14. júna 2021
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 500) - druhé čítanie a
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 500);
B.odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 500) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré sú uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá predsedovi výboru
zapracovať stanovisko výboru do spoločnej správy výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona vo výboroch.
Jozef Habánik v. r. Richard Vašečka v. r.
overovateľ výboru predseda výboru
Príloha k uzneseniu č. 81
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 500)
___________________________________________________________________
K Čl. I
1.V bode 6 § 9a ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Úlohy služobného úradu na účely výberového konania plní ministerstvo.“.
Navrhovanou úpravou sa spresňuje orgán, ktorý plní úlohy služobného úradu pri výberovom konaní na riaditeľa regionálneho úradu (napr. vyžiadanie odpisu registra trestov), vzhľadom na to, že pri týchto úkonoch je vhodnejšie, aby ich vykonával ten orgán, ktorý výberové konanie aj vyhlasuje a organizuje, t. j. ministerstvo a nie regionálny úrad.
2.V bode 6 § 9a ods. 12 písmeno d) znie:
„d) stratou bezúhonnosti,“.
Navrhovanou úpravou sa spresňuje jeden z dôvodov zániku výkonu funkcie riaditeľa regionálneho úradu, vzhľadom na to, že pri strate bezúhonnosti z akéhokoľvek dôvodu uvedeného v § 38 ods. 7 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je relevantné, aby došlo aj k zániku výkonu funkcie.
3.V bode 6 § 9a odsek 14 znie:
„(14) Minister môže odvolať riaditeľa regionálneho úradu
a)z dôvodu podľa § 61 ods. 3 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo
b)z iného závažného dôvodu, najmä z dôvodu konania, ktoré vyvoláva alebo je spôsobilé vyvolať pochybnosti o osobnostných, morálnych alebo odborných predpokladoch na výkon jeho funkcie.“.
Upravujú sa dôvody odvolania s cieľom zvýšenia zodpovednosti riaditeľa regionálneho úradu ministrovi.
4.V bode 6 § 9a ods. 15 sa na konci pripája táto veta: „Pri služobnom hodnotení riaditeľa regionálneho úradu sa postupuje podľa § 122 a 123 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Navrhovanou úpravou sa spresňuje, ako bude generálny tajomník služobného úradu ministerstva postupovať pri služobnom hodnotení riaditeľa regionálneho úradu.
K čl. II
5. Za bod 1 sa vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2. V § 1 ods. 5 sa za slová „Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky“ vkladajú slová „(ďalej len „ministerstvo“)“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Zároveň sa v úvodnej vete čl. II za slová „sa mení“ vkladajú slová „a dopĺňa“.
Súčasne sa v čl. II bode 5 v § 3 ods. 2 písm. c) slová „Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ nahrádzajú slovom „ministerstvom“.
6. V bode 5 sa veta „Poznámka pod čiarou k odkazu 20a sa vypúšťa.“ nahrádza vetou
„Poznámky pod čiarou k odkazom 20a a 20aa sa vypúšťajú.“.
V navrhovanom novom znení § 3 zákona č. 597/2003 Z. z. nie je použitý odkaz 20aa, a keďže sa tento odkaz nepoužíva ani v ďalšom texte zákona č. 597/2003 Z. z., je potrebné ho vypustiť.
7. V bode 17 sa za slová „§ 9j“ vkladajú slová „ods. 3 až 6“.
Legislatívno-technické spresnenie. Vzhľadom na skutočnosť, že slová „okresný úrad v sídle kraja“ nie obsiahnuté vo všetkých odsekoch v § 9j, je potrebné konkrétne uviesť príslušné odseky, ktoré uvedené slová obsahujú.