Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
59. schôdza výboru
Číslo: CRD - 642/2020 - VHZ
190
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
zo 14. júna 2021
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (tlač 508)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s ú h l a s í
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (tlač 508);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (tlač 508) schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom uvedeným v prílohe;
C.u k l a d á
predsedovi výboru predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Peter K r e m s k ý, v.r.
predseda výboru
Rastislav Jílek
Maroš Kondrót
overovatelia výboru
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
59. schôdza výboru
Príloha k uzneseniu č. 190
Z m e n y a d o p l n k y
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (tlač 508)
V čl. I sa slová „Poznámka pod čiarou k odkazu 8c znie:“ nahrádzajú slovami „Poznámky pod čiarou k odkazom 8c a 8d znejú:“.
V súvislosti s navrhovanou úpravou sa vypustia slová „Poznámka pod čiarou k odkazu 8d znie:“ a poznámky pod čiarou k odkazom 8c a 8d sa zaradia pod seba pod navrhované spoločné predvetie.
Legislatívno-technická úprava; zosúladenie s 33. a 47. bodom Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov (oznámenie č. 19/1997 Z. z.).