Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
59. schôdza výboru
Číslo: CRD - 649/2021 - VHZ
188
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
zo 14. júna 2021
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO, Tomáša LEHOTSKÉHO, Radovana SLOBODU, Petra VONSA a Mariána VISKUPIČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 514);
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s ú h l a s í
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO, Tomáša LEHOTSKÉHO, Radovana SLOBODU, Petra VONSA a Mariána VISKUPIČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 514);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO, Tomáša LEHOTSKÉHO, Radovana SLOBODU, Petra VONSA a Mariána VISKUPIČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 514) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe;
C.p o v e r u j e
1.predsedu výboru, aby výsledky rokovania výboru v druhom čítaní zo dňa 14. júna 2021 spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov spracoval do písomnej spoločnej správy výborov v súlade s § 79 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a predložil ju na schválenie gestorskému výboru,
2.spoločného spravodajcu výborov Petra Libu, aby v súlade s § 80 ods. 2 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru k návrhu zákona uvedené v spoločnej správe výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Rastislav JílekPeter K r e m s k ý, v.r.
Maroš Kondrót predseda výboru
overovatelia výboru
2
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
59. schôdza výboru
Príloha k uzneseniu č. 188
Z m e n y a d o p l n k y
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO, Tomáša LEHOTSKÉHO, Radovana SLOBODU, Petra VONSA a Mariána VISKUPIČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 514)
1.V čl. I v bode 1 sa slová „V § 5 odsek 1 sa v písm. d) na konci vypúšťa bodka a vkladá
čiarka a za písm. d) sa vkladá písm. e), ktoré znie:“ nahrádzajú slovami „V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:“.
Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava znenia ustanovenia v zmysle bodu 26 Prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám tvorby zákonov.
2.V čl. I v bode 2 sa slová „V § 5 sa za odsek 4 vkladá odsek 5, ktorý znie:“ nahrádzajú
slovami „§ 5 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:“.
Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava znenia ustanovenia v zmysle bodu 26 Prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám tvorby zákonov.
3.V čl. I v bode 3 sa slová „V § 5 sa za nový odsek 5 vkladá odsek 6, ktorý znie:“
nahrádzajú slovami „§ 5 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:“.
Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava znenia ustanovenia v zmysle bodu 26 Prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám tvorby zákonov.
3
4.V čl. I v bode 4 sa slová „V § 5 sa za nový odsek 6 vkladá odsek 7, ktorý znie:“
nahrádzajú slovami „§ 5 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:“.
Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava znenia ustanovenia v zmysle bodu 26 Prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám tvorby zákonov.
5.V čl. I v bode 4 sa slová „o EČV“ nahrádzajú slovami „o evidenčnom čísle vozidla“.
Odôvodnenie: Skratka EČV sa nahrádza celým názvom (evidenčné číslo vozidla), nakoľko v platnom znení zákona a ani v tomto návrhu nie je ustanovená legislatívna skratka k tomuto pojmu.
6.V čl. II a v čl. I v 6. bode v § 16f v nadpise
v čl. II sa slová „dňom 1. júla 2021 alebo dňom vyhlásenia, pokiaľ nastane neskôr“ nahrádzajú slovami „1. augusta 2021“ a v čl. I v 6. bode v § 16f v nadpise sa slová „dňom vyhlásenia“ nahrádzajú slovami „od 1. augusta 2021“.
Odôvodnenie: Zosúladenie navrhovaného znenia ustanovenia o účinnosti a súvisiaceho prechodného ustanovenia s čl. 6 ods. 8 Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov, v zmysle ktorého „Pri ustanovení účinnosti zákona treba rátať aj s legisvakanciou tak, aby sa so zákonom ešte pred nadobudnutím jeho účinnosti mohli zoznámiť všetci, ktorým je určený. Výnimočné ustanovenie účinnosti dňom vyhlásenia treba obmedziť len na prípady, v ktorých je to skutočne nevyhnutné, čo treba odôvodniť. Tiež je potrebné zohľadniť lehotu na podpis zákona prezidentkou SR.