Národná rada Slovenskej republiky
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-649/2021
514a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO, Tomáša LEHOTSKÉHO, Radovana SLOBODU, Petra VONSA a Mariána VISKUPIČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 514) v druhom čítaní
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO, Tomáša LEHOTSKÉHO, Radovana SLOBODU, Petra VONSA a Mariána VISKUPIČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 514) (ďalej len „gestorský výbor“) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „rokovací poriadok“) spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 724 z 5. mája 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).
2
III.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 305 z 10. júna 2021
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 188 zo 14. júna 2021
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú nasledujúce pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V čl. I v bode 1 sa slová „V § 5 odsek 1 sa v písm. d) na konci vypúšťa bodka a vkladá čiarka
a za písm. d) sa vkladá písm. e), ktoré znie:“ nahrádzajú slovami „V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:“.
Legislatívno-technická úprava znenia ustanovenia v zmysle bodu 26 Prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám tvorby zákonov.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
2.V čl. I v bode 2 sa slová „V § 5 sa za odsek 4 vkladá odsek 5, ktorý znie:“ nahrádzajú
slovami „§ 5 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:“.
Legislatívno-technická úprava znenia ustanovenia v zmysle bodu 26 Prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám tvorby zákonov.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
3.V čl. I v bode 3 sa slová „V § 5 sa za nový odsek 5 vkladá odsek 6, ktorý znie:“ nahrádzajú
slovami „§ 5 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:“.
3
Legislatívno-technická úprava znenia ustanovenia v zmysle bodu 26 Prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám tvorby zákonov.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
4.V čl. I v bode 4 sa slová „V § 5 sa za nový odsek 6 vkladá odsek 7, ktorý znie:“ nahrádzajú
slovami „§ 5 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:“.
Legislatívno-technická úprava znenia ustanovenia v zmysle bodu 26 Prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám tvorby zákonov.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
5.V čl. I v bode 4 sa slová „o EČV“ nahrádzajú slovami „o evidenčnom čísle vozidla“.
Skratka EČV sa nahrádza celým názvom (evidenčné číslo vozidla), nakoľko v platnom znení zákona a ani v tomto návrhu nie je ustanovená legislatívna skratka k tomuto pojmu.
6.V čl. II a v čl. I v 6. bode v § 16f v nadpise
v čl. II sa slová „dňom 1. júla 2021 alebo dňom vyhlásenia, pokiaľ nastane neskôr“ nahrádzajú slovami „1. augusta 2021“ a v čl. I v 6. bode v § 16f v nadpise sa slová „dňom vyhlásenia“ nahrádzajú slovami „od 1. augusta 2021“.
Zosúladenie navrhovaného znenia ustanovenia o účinnosti a súvisiaceho prechodného ustanovenia s čl. 6 ods. 8 Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov, v zmysle ktorého „Pri ustanovení účinnosti zákona treba rátať aj s legisvakanciou tak, aby sa so zákonom ešte pred nadobudnutím jeho účinnosti mohli zoznámiť všetci, ktorým je určený. Výnimočné ustanovenie
4
účinnosti dňom vyhlásenia treba obmedziť len na prípady, v ktorých je to skutočne nevyhnutné, čo treba odôvodniť. Tiež je potrebné zohľadniť lehotu na podpis zákona prezidentkou SR.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 6 spoločne s odporúčaním s c h v á l i ť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona
odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO, Tomáša LEHOTSKÉHO, Radovana SLOBODU, Petra VONSA a Mariána VISKUPIČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 514)
s c h v á l i ť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 196 zo 14. júna 2021.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Petra Libu predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Bratislava 14. júna 2021
Peter K r e m s k ý, v.r.
predseda Výboru NR SR
pre hospodárske záležitosti