Dôvodová správa
I.Všeobecná časť
Poslanci Miroslav Suja a Ondrej Ďurica predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky zákon o plošnom odškodnení malých podnikateľov v najviac postihnutých segmentoch v súvislosti s pandémiou SARS CoV-2 (odškodňovací zákon).
Cieľom predloženého návrhu zákona je snaha o aspoň čiastočnú elimináciu ekonomických strát, ktoré vznikli malým živnostníkom a podnikateľom počas vynúteného zatvorenia či obmedzenia činnosti ich prevádzok v súvislosti s protipandemickými obmedzeniami v období od 16. marca 2020 do 31. mája 2021.
Vzhľadom na bezprecedentné obmedzenia podnikania, ktoré v rámci boja proti pandémii koronavírusu prijala vláda SR a ďalšie orgány štátnej správy, boli mnohí malí a strední podnikatelia prinútení výrazne obmedziť, či dokonca úplne pozastaviť činnosť svojich prevádzok. Tieto obmedzenia zasiahli najmä drobných živnostníkov a podnikateľov v oblasti služieb, obchodu a cestovného ruchu. Mnohí z týchto malých podnikateľov boli v dôsledku štátnych obmedzení prinútení svoje prevádzky, často po rokoch celoživotnej práce, aj definitívne zrušiť.
V Slovenskej republike žije a podniká viac ako 323 000 živnostníkov. Z tohto počtu približne 100 000 ľudí pracuje a podniká v najviac poškodených segmentoch ekonomiky. To je 100 000 živiteľov rodín otcov a matiek, ktorí kvôli štátnym obmedzeniam prišli o možnosť normálne pracovať a zarábať.
Živnostníci spolu s drobnými mikropodnikateľmi tvoria 97 % podnikateľských subjektov na Slovensku. Patria k nosným pilierom slovenského hospodárstva. Kvôli svojej malej veľkosti však patria zároveň aj k najzraniteľnejšej skupine, ktorá tvorí hodnoty. Dokopy funguje v najviac postihnutých oblastiach podnikania, teda v segmente cestovného ruchu, služieb a obchodu viac ako 170 000 spoločností – fyzických osôb aj právnických osôb.
Na rozdiel od veľkých podnikov, ktoré získali prístup k štátnej pomoci a ktoré dostatočne robustné na prekonanie krízových stavov, získali malí podnikatelia len veľmi obmedzený prístup k štátnej pomoci a za štátom vynútené obmedzenia svojej činnosti nedostali doposiaľ žiadne odškodnenie.
Preto, s cieľom zastaviť nebývalý ekonomický úpadok a podať pomocnú ruku štátu najviac postihnutým živnostníkom a malým podnikateľom, predkladáme z pozície poslancov na rokovanie NR SR tento návrh odškodňovacieho zákona.
Sme presvedčení, že aj drobní živnostníci a podnikatelia si zaslúžia aspoň čiastočné odškodnenie štátu za to, že nemohli počas roku 2020 a 2021 plnohodnotne pracovať, podnikať a zarábať na živobytie svojich rodín a svojich zamestnancov.
II.Osobitná časť
K § 1
Definuje sa predmet zákona, ktorým sa upravujú podmienky plošného odškodnenia mikropodnikateľov a malých podnikateľov v Slovenskej republike, ktorí boli najviac postihnutí vládnymi obmedzeniami a opatreniami štátnych orgánov Slovenskej republiky v súvislosti s pandémiou SARS Cov-2, a to v období od 16. marca 2020 do 31. mája 2021, a to tak, ako je uvedené v nasledovných zákonných ustanoveniach.
K § 2
Zákon definuje príjemcu štátnej pomoci ako podnikateľa v zmysle príslušných právnych predpisov. Nakoľko vládne obmedzenia sa dotkli jednotlivých segmentov trhu, podnikateľ, ktorý má nárok na štátnu pomoc musí navyše spĺňať ďalšie podmienky, a to:
a)Pri fyzických osobách - podnikateľoch musí byť podnikateľ občanom Slovenskej republiky a jeho miesto podnikania zapísané v Živnostenskom registri Slovenskej republiky musí byť na území Slovenskej republiky,
b)Právnická osoba podnikateľ musí mať ako adresu sídla zapísanú v Obchodnom registri na území Slovenskej republiky, a osoby, ktoré majú aspoň 50% hlasovacích práv v spoločnosti (minimálne 51% spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným, minimálne 51% akcionárov akciovej spoločnosti) musia byť občanmi Slovenskej republiky, alebo ich sídlo zapísané v Obchodnom registri musí byť na území Slovenskej republiky. Právnické osoby- podnikatelia navyše nemôžu zamestnávať viac ako 49 zamestnancov.
c)Predmet podnikania podnikateľa musí byť aspoň jedna aktívna činnosť uvedená v prílohe č. 1 k zákonu. Jedná sa o prevádzky, ktoré boli na základe vládnych obmedzení v rozhodnom období nútene zavreté a podnikatelia tak nemohli vykonávať podnikateľskú činnosť.
d)Vyššie uvedené podmienky musia podnikatelia spĺňať k 1. januáru 2019, teda podnikatelia musia vykonávať podnikateľskú činnosť aspoň rok predtým ako došlo k nútenému zatvoreniu prevádzok na základe príslušných obmedzení vlády.
e)Okruh prijímateľov štátnej pomoci je limitovaný maximálnou výškou ročného obratu, ktorý tento podnikateľ dosiahol v roku 2019, a to sumou nižšou ako 1 000 000 Eur.
Príjemcom štátnej pomoci je aj fyzická osoba, ktorá v čase od 16. marca 2020 do 31.mája 2021 ukončila podnikanie v zmysle príslušných právnych predpisov preukázateľne z dôvodu vládnych protipandemických obmedzení prijatých v súvislosti pandémiou SARS CoV-2, pričom podnikanie
prevádzkovala pred 1. januárom 2020 aspoň jeden kalendárny rok. Jedná sa teda výlučne o samostatne zárobkovo činné osoby.
Zákon stanovuje, že poskytovateľom štátnej pomoci je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
K § 3
Zákon rozdeľuje výšku poskytnutej štátnej pomoci podľa výšky ročného obratu podnikateľa, ktorý tento dosiahol v roku 2019, a to nasledovne:
a)Podnikateľ, ktorého obrat za rok 2019 bol nižší ako 49 790 Eur (t.j. hranica obratu pre vznik registračnej povinnosti pre platbu DPH) nárok na poskytnutie jednorazovej finančnej štátnej pomoci vo výške 5 000 Eur.
b)Podnikateľ ktorého obrat za rok 2019 predstavoval sumu od 49 790 Eur (vrátane) do 100 000 Eur nárok na poskytnutie jednorazovej finančnej štátnej pomoci vo výške 4 000 Eur.
c)Podnikateľ ktorého obrat za rok 2019 predstavoval sumu od 100 000 Eur (vrátane) do 1 000 000 Eur nárok na poskytnutie jednorazovej finančnej štátnej pomoci vo výške 4 % z jeho ročnej tržby za rok 2019.
K § 4
Zákon ustanovuje lehotu, počas ktorej je potenciálny príjemca štátnej pomoci, ktorému vznikne nárok podľa tohto zákona, oprávnený si vzniknutý nárok na štátnu pomoc uplatniť. Tento dátum je stanovený na 30. júna 2022. Zákon stanovuje, že sa jedná o lehotu prekluzívnu, čiže v prípade, ak si podnikateľ v uvedenej lehote svoj nárok neuplatní, jeho nárok zaniká.
Podnikateľ je povinný za účelom uplatnenia štátnej pomoci podľa tohto zákona sa registrovať v informačnom systéme Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
Za účelom preukázania vzniku nároku je podnikateľ povinný predložiť kópiu podaného daňového priznania za rok 2019.
V prípade, ak podanie podnikateľa, ktorý sa zaregistruje v informačnom systéme ministerstva hospodárstva, nedostatky, ministerstvo vyzve žiadateľa na opravu alebo doplnenie podania, a to v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní. Ak v tejto lehote žiadateľ svoje podanie nedoplní a nedostatky neodstráni, ministerstvo sa týmto podaním nebude zaoberať.
Ďalej sa stanovuje povinnosť poskytovateľa vyplatiť štátny príspevok do 60 dní od riadnej registrácie žiadateľa do informačného systému.
K § 5
Zákon stanovuje, aký subjekt sa dopúšťa správneho deliktu podľa tohto zákona. Jedná sa o podnikateľa, ktorý za účelom získania štátnej pomoci predloží nepravdivé alebo neúplné doklady, na základe ktorých ministerstvo poskytne tomuto subjektu štátnu pomoc, pričom inak by mu nárok na štátnu pomoc nevznikol. Za správny delikt podľa predchádzajúcej vety možno uložiť pokutu do výšky poskytnutej štátnej pomoci.
Na rozhodovanie podľa tohto zákona sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
K § 6
Zákon stanovuje, že na vykonanie tohto zákona môže ministerstvo vydať vykonávací právny predpis.
Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. novembra 2021.