ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
77. schôdza
Číslo: CRD-650/2021
307
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 10. júna 2021
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s chovom a držaním psov (tlač 515)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s chovom a držaním psov (tlač 515);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s chovom a držaním psov (tlač 515) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 307
z 10. júna 2021
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s chovom a držaním psov (tlač 515)
___________________________________________________________________________
1. V názve zákona sa slová „ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s chovom a držaním psov“ nahrádzajú slovami „ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, vzhľadom na 21. a 24. bod Legislatívno-technických pokynov príloha č. 2 Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov č. 19/1997 Z. z., podľa ktorých sa v názve novelizovaného zákona uvádza úplný názov pôvodného zákona.
2. V čl. II sa za slová „§ 2 ods. 1“ vkladajú slová „písm. a)“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa spresňuje legislatívny text.
3. V čl. III sa slová „1. júla 2021“ nahrádzajú slovami „1. augusta 2021“.
V súvislosti s tým sa v čl. I, 7. bode v nadpise § 54k slová „1. júla 2021“ nahrádzajú slovami „1. augusta 2021“ a v texte slová „1. júlom 2021“ nahrádzajú slovami „1. augustom 2021“ a slová „1. júla 2024“ nahrádzajú slovami „1. augusta 2024“.
Účinnosť zákona navrhujeme posunúť vzhľadom na predpokladaný termín jeho prerokovania na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 15. júna 2021, ako aj potrebu dodržania lehoty podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky.